The Divine Life Society
Afdeling Aalst


DE DUIZEND NAMEN VAN VISHNOE

01 Om Vishvam Vishnoer-Vashatkaaro
Bhoeta-bhavya-bhavat-prabhoeh
Bhoeta-krit Bhoeta-bhrit Bhaavo
Bhoetaatmaa Bhoeta-bhaavanah
02 Poetaatmaa Paramaatmaa cha
Moektaanaam-paramaa-gatih
Avyayah Poeroeshah Saakshie
Kshetragnyokshara eva cha
03 Yogo Yoga-vidaam-netaa
Pradhaana-poeroesheshvarah
Naarasimha-vapoeh Shriemaan
Keshavah Poeroeshottamah
04 Sarvah Sharvah Shivah Sthaanoer
Bhoetaadir Nidhir-avyayah
Sambhavo Bhaavano Bhartaa
Prabhavah Prabhoer Ieshvarah
05 Svayambhoeh Shambhoer Aadityah
Poeshkaraaksho Mahaasvanah
Anaadi-nidhano Dhaataa
Vidhaataa Dhaatoer-oettamah
06 Aprameyo Hrishiekeshah
Padmanaabhomaraprabhoeh
Vishvakarmaa Manoes Tvashtaa
Sthavishthah Sthaviro-droevah
07 Agraahyah Shaashvatah Krishno
Lohitaakshah Pratardanah
Prabhoetas Trikakoeb-dhaama
Pavitram Mangalam-param
08 Ieshaanah Praanadah Praano
Jyeshthah Shreshthah Prajaapatih
Hiranya-garbho Bhoe-garbho
Maadhavo Madhoe-soedanah
09 Ieshvaro Vikramie Dhanvie
Medhaavie Vikramah Kramah
Anoettamo Doeraadharshah
Kritagnyah Kritir Aatmavaan
10 Soereshah Sharanam Sharma
Vishva-retaah Prajaa-bhavah
Ahah Samvatsaro Vyaalah
Pratyayah Sarvadarshanah
11 Ajah Sarveshvarah Siddhah
Siddhih Sarvaadir Achyoetah
Vrishaakapir Ameyaatmaa
Sarva-yoga-vinihsritah
12 Vasoer Vasoemanaah Satyah
Samaatmaa Sammitah Samah
Amoghah Poendariekaaksho
Vrishakarmaa Vrishaakritih
13 Roedro Bahoe-shiraa Babhroer
Vishvayonih Shoechishravaah
Amritah Shaashvata-sthaanoer
Varaaroho Mahaatapaah
14 Sarvagah Sarvavid-bhaanoer
Vishvak-seno Janaardanah
Vedo Vedavid Avyango
Vedaango Vedavit Kavih
15 Lokaadyakshah Soeraadhyaksho
Dharmaadyakshah Krita-akritah
Chatoer-aatmaa Chatoer-vyoehash
Chatoer-damshtrash Chatoer-bhoejah
16 Bhraajishnoer Bhojanam Bhoktaa
Sahishnoer Jagadaadijah
Anagho Vijayo Jetaa
Vishvayonih Poenarvasoeh
17 Oependro Vaamanah Praamshoer
Amoghah Shoechir Oerjitah
Atiendrah Samgrahah Sargo
Dhritaatmaa Niyamo Yamah
18 Vedyo Vaidyah Sadaa-yogie
Vierahaa Maadhavo Madhoeh
Atiendriyo Mahaamaayo
Mahotsaaho Mahaabalah
19 Mahaaboeddhir Mahaavieryo
Mahaashaktir Mahaadyoetih
Anirdesya-vapoeh Shriemaan
Ameyaatmaa Mahaadri-dhrik
20 Maheshvaaso Mahiebhartaa
Shrienivaasah Sataam-gatih
Aniroeddhah Soeraanando
Govindo Govidaam-patih
21 Mariechir Damano Hamsah
Soeparno Bhoejagottamah
Hiranyanaabhah Soetapaah
Padmanaabhah Prajaapatih
22 Amrityoeh Sarvadrik Simhah
Sandhaataa Sandhimaan Sthirah
Ajo Doermarshanah Shaashtaa
Vishroetaatmaa Soeraarihaa
23 Goeroer Goeroetamo Dhaama
Satyah Satya-paraakramah
Nimishonimishah Sragvie
Vaachaspatir-oedaara-dhieh
24 Agranier Graamanieh Shriemaan
Nyaayo Netaa Samieranah
Sahasra-moerdhaa Vishvaatmaa
Sahasraakshah Sahasrapaat
25 Aavartano Nivrittaatmaa
Samvritah Sampramardanah
Ahahsamvartako Vahnir
Anilo Dharaniedharah
26 Soeprasaadah Prasannaatmaa
Vishvadhrig Vishvabhoeg Vibhoeh
Satkartaa Satkritah Saadhoeh
Jahnoer Naaraayano Narah
27 Asamkhyeyoprameyaatmaa
Vishishtah Shishtakrichchhoechih
Siddhaarthah Siddhasamkalpah
Siddhidah Siddhisaadhanah
28 Vrishaahie Vrishabho Vishnoeh
Vrishaparvaa Vrishodarah
Vardhano Vardhamaanash cha
Viviktah Shroeti-saagarah
29 Soebhoejo Doerdharo Vaagmie
Mahendro Vasoedo Vasoeh
Naikaroepo Brihadroepah
Shipivishtah Prakaashanah
30 Ojas-tejo-dyoetidharah
Prakaashaatmaa Prataapanah
Riddhah Spashtaaksharo Mantrash
Chandraamshoer Bhaaskaradyoetih
31 Amritaamshoedbhavo Bhaanoeh
Shashabindoeh Soereshvarah
Aushadham Jagatahsetoeh
Satya-dharma-paraakramah
32 Bhoeta-bhavya-bhavan-naathah
Pavanah Paavanonalah
Kaamahaa Kaamakrit Kaantah
Kaamah Kaamapradah Prabhoeh
33 Yoegaadikrit Yoegaavarto
Naikamaayo Mahaashanah
Adrishyo Vyakta-roepash cha
Sahasrajit Anantajit
34 Ishto Vishishtah Shishteshtah
Shikhandie Nahoesho Vrishah
Krodhahaa Krodha-krit-kartaa
Vishvabaahoer Mahiedharah
35 Achyoetah Prathitah Praanah
Praanado Vaasavaanoejah
Apaam-nidhir Adhishthaanam
Apramattah Pratishthitah
36 Skandah Skanda-dharo Dhoeryo
Varado Vaayoevaahanah
Vaasoedevo Brihad-bhaanoer
Aadidevah Poerandarah
37 Ashokas Taaranas Taarah
Shoerah Shaurir Janeshvarah
Anoekoelash Shataavartthah
Padmie Padma-nibhekshanah
38 Padmanaabhoravindaakshah
Padmagarbhah Sharierabhrit
Maharddhi Riddho Vriddhaatmaa
Mahaaksho Garoeda-dhvajah
39 Atoelah Sharabho Bhiemah
Samayagnyo Havir-harih
Sarva-lakshana-lakshanyo
Lakshmievaan Samitinjayah
40 Viksharo Rohito Maargo
Hetoer Daamodarah Sahah
Mehiedharo Mahaabhaago
Vegavaan Amitaashanah
41 Oedbhavah Kshobhano Devah
Shrie-garbhah Parameshvarah
Karanam Kaaranam Kartaa
Vikartaa Gahano Goehah
42 Vyavasaayo Vyavasthaanah
Samsthaanah Sthaanado Dhroevah
Pararddhih Parama-spashtas
Toeshtah Poeshtah Shoebekshanah
43 Raamo Viraamo Virajo
Maargo Neyo Nayo Nayah
Vierah Shaktimataam-shreshthah
Dharmo Dharma-vid-oettamah
44 Vaikoenthah Poeroeshah Praanah
Praanadah Pranavah Prithoeh
Hiranyagarbhah Shatroe-ghno
Vyaapto Vaayoer Adhokshajah
45 Ritoeh Soedarshanah Kaalah
Parameshthie Parigrahah
Oegrah Samvatsaro Daksho
Vishraamo Vishva-dakshinah
46 Vistaarah Sthaavarah-sthaanoeh
Pramaanam Biejamavyayam
Arthonartho Mahaakosho
Mahaabhogo Mahaadhanah
47 Anirvinnah Sthavishthobhoer
Dharma-yoepo Mahaamakhah
Nakshatranemir Nakshatrie
Kshamah Kshaamah Samiehanah
48 Yagnyah Ijyo Mahejyash cha
Kratoeh Satram Sataam-gatih
Sarvadarshie Vimoektaatmaa
Sarvagnyo Gnyaanamoettamam
49 Soevratah Soemoekhah Soekshmah
Soeghoshah Soekhadah Soehrit
Manoharo Jita-krodho
Vierabaahoer Vidaaranah
50 Svaapanah Svavasho Vyaapie
Naikaatmaa Naika-karma-krit
Vatsaro Vatsalo Vatsie
Ratnagarbho Dhaneshvarah
51 Dharmagoeb Dharmakrit Dharmie
Sad Asat Ksharam Aksharam
Avignyaataa Sahasraamshoer
Vidhaataa Krita-lakshanah
52 Gabhastinemih Sattvasthah
Simho Bhoeta-maheshvarah
Aadidevo Mahaadevo
Devesho Deva-bhrid-goeroeh
53 Oettaro Gopatir Goptaa
Gnyaanagamyah Poeraatanah
Shariera-bhoeta-bhrid Bhoktaa
Kapiendro Bhoeri-dakshinah
54 Somapomritapah Somah
Poeroejit Poeroe-sattamah
Vinayo Jayah Satya-sandho
Daashaarhah Saatvataam-patih
55 Jievo Vinayitaa-saakshie
Moekoendomita-vikramah
Ambho-nidhir Anantaatmaa
Mahodadhishayontakah
56 Ajo Mahaarhah Svabhaavyo
Jitaamitrah Pramodanah
Aanando Nandano Nandah
Satyadharmaa Trivikramah
57 Maharshih Kapilaachaaryah
Kritagnyo Mediniepatih
Tripadas Tridashaadyaksho
Mahaashringah Kritaantakrit
58 Mahaavaraaho Govindah
Soeshenah Kanakaangadie
Goehyo Gabhiero Gahano
Goeptash Chakraa-gadaa-dharah
59 Vedhaah Svaangojitah Krishno
Dridhah Sankarshanaachyoetah
Varoeno Vaaroeno Vrikshah
Poeshkaraaksho Mahaamanaah
60 Bhagavaan Bhagahaanandie
Vanamaalie Halaayoedhah
Aadityo Jyotir-aadityah
Sahishnoer Gatisattamah
61 Soedhanvaa Khanda-parashoer
Daaroeno Dravina-pradah
Divah-sprik Sarva-drik-vyaaso
Vaachaspatir-ayonijah
62 Trisaamaa Saamagah Saama
Nirvaanam Bheshajam Bhishak
Sannyaasakrichchhamah Shaanto
Nishtaa Shaantih Paraayanam
63 Shoebhaangah Shaantidah Srashtaa
Koemoedah Koevaleshayah
Gohito Gopatir Goptaa
Vrishabhaaksho Vrishapriyah
64 Anivartie Nivrittaatmaa
Samksheptaa Kshemakrichchhivah
Shrievatsa-vakshaah Shrievaasah
Shriepatih Shriemataam-varah
65 Shriedah Shrieshah Shrienivaasah
Shrienidhih Shrievibhaavanah
Shriedharah Shriekarah Shreyah
Shriemaan Lokatrayaashrayah
66 Svakshah Svangah Shataanando
Nandir Jyotir-ganeshvarah
Vijitaatmaa Vidheyaatmaa
Satkiertishchhinnasamshayah
67 Oediernah Sarvatashchakshoer
Anieshah Shaashvatasthirah
Bhoeshayo Bhoeshano Bhoetir
Vishokah Shokanaashanah
68 Archishmaan Architah Koembho
Vishoeddhaatmaa Vishodhanah
Aniroeddhopratirathah
Pradyoemnomita-vikramah
69 Kaalaneminihaa Vierah
Shaurih Shoerajaneshvarah
Trilokaatmaa Trilokeshah
Keshavah Keshihaa Harih
70 Kaamadevah Kaamapaalah
Kaamie Kaantah Kritaagamah
Anirdeshya-vapoer Vishnoer
Vieronanto Dhananjayah
71 Brahmanyo Brahmakrit Brahmaa
Brahma Brahmavivardhanah
Brahmavid Braahmano Brahmie
Brahmagnyo Braahmanapriyah
72 Mahaakramo Mahaakarmaa
Mahaatejaah Mahoragah
Mahaakratoer Mahaayajvaa
Mahaayagnyo Mahaahavih
73 Stavyah Stavapriyah Stotram
Stoetih Stotaa Ranapriyah
Poernah Poerayitaa Poenyah
Poenya-kiertir Anaamayah
74 Manojavas Tierthakaro
Vasoeretaah Vasoepradah
Vasoeprado Vaasoedevo
Vasoer Vasoemanaah Havih
75 Sadgatih Satkritih Sattaa
Sadbhoetih Satparaayanah
Shoeraseno Yadoeshresthah
Sannivaasah Soeyaamoenah
76 Bhoetaavaaso Vaasoedevah
Sarvaasoe-nilayonalah
Darpahaa Darpado Dripto
Doerdharothaaparaajitah
77 Vishvamoertir Mahaamoertir
Dieptamoertir Amoertimaan
Anekamoertir Avyaktah
Shatamoertih Shataananah
78 Eko Naikah Savah Kah Kim
Yat Tat Padam-anoettamam
Lokabandhoer Lokanaatho
Maadhavo Bhakta-vatsalah
79 Soevarna-varno Hemaango
Varaangash Chandanaangadie
Vierahaa Vishamah Shoenyo
Ghritaashier Achalash Chalah
80 Amaanie Maanado Maanyo
Lokasvaamie Trilokadhrik
Soemedhaa Medhajo Dhanyah
Satyamedhah Dharaadharah
81 Tejo-vrisho Dyoetidharah
Sarva-shastra-bhritaam-varah
Pragraho Nigraho Vyagro
Naika-shringo Gadaagrajah
82 Chatoermoertish Chatoerbaahoesh
Chatoervyoehash Chatoergatih
Chatoeraatmaa Chatoerbhaavash
Chatoervedavid Ekapaat
83 Samaavarto Nivrittaatmaa
Doerjayo Doerati-kramah
Doerlabho Doergamo- Doergo
Doeraavaaso Doeraarihaa
84 Shoebhaango Lokasaarangah
Soetantoes Tantoe-vardhanah
Indrakarmaa Mahaakarmaa
Kritakarmaa Kritaagamah
85 Oedbhavah Soendarah Soendo
Ratnanaabhah Soelochanah
Arko Vaajasanah Shringie
Jayantah Sarvavijjayie
86 Soevarna-bindoer Akshobhyah
Sarva-vaagieshvareshvarah
Mahaahrado Mahaagarto
Mahaabhoeto Mahaanidhih
87 Koemoedah Koendarah Koendah
Parjanyah Paavanonilah
Amritaashomrita-vapoeh
Sarvagnyah Sarvato-moekhah
88 Soelabhah Soevratah Siddhah
Shatroejich Chhatroetaapanah
Nyagrodhodoembaroshvatthash
Chaanoeraandhranishoedanah
89 Sahasraarchih Saptajihvah
Saptaidhaah Saptavaahanah
Amoertir Anaghochintyo
Bhayakrit Bhayanaashanah
90 Anoer Brihat Krishah Sthoelo
Goenabhrit Nirgoeno Mahaan
Adhritah Svadhritah Svaasyah
Praagvamsho Vamsha-Vardhanah
91 Bhaarabhrit Kathito Yogie
Yogieshah Sarvakaamadah
Aashramah Shramanah Kshaamah
Soeparno Vaayoevaahanah
92 Dhanoerdharo Dhanoervedo
Dando Damayitaa Damah
Aparaajitah Sarvasaho
Niyantaaniyamoyamah
93 Sattvavaan Saattvikah Satyah
Satya-dharma-paraayanah
Adhipraayah Priyaarhorhah
Priyakrit Prietivardhanah
94 Vihaayasa-gatir Jyotih
Soeroechir Hoetabhoeg Vibhoeh
Ravir Virochanah Soeryah
Savitaa Ravi-lochanah
95 Ananto Hoetabhoeg Bhoktaa
Soekha-do Naikajograjah
Anirvinnah Sadaamarshie
Lokaadhishthaanam Adbhoetah
96 Sanaat Sanaatanatamah
Kapilah Kapir Apyayah
Svastidah Svastikrit Svasti
Svastibhoek Svastidakshinah
97 Araudrah Koendalie Chakrie
Vikramyoerjita-shaasanah
Shabdaatigah Shabdasahah
Shishirah Sharvarie-karah
98 Akroerah Peshalo Daksho
Dakshinah Kshaminaam-varah
Vidvat-tamo Vieta-bhayah
Poenya-shravana-kiertanah
99 Oettaarano Doeshkritihaa
Poenyo Doeh-svapna-naashanah
Vierahaa Rakshanah Santo
Jievanah Paryavasthitah
100 Anantaroeponantashrier
Jitamanyoer Bhayaapahah
Chatoerasro Gabhieraatmaa
Vidisho Vyaadisho Dishah
101 Anaadir Bhoerbhoevo Lakshmieh
Soeviero Roechiraangadah
Janano Janajanmaadir
Bhiemo Bhiemaparaakramah
102 Aadhaaranilayodhaataa
Poeshpahaasah Prajaagarah
Oerdhvagah Satpathaachaarah
Praanadah Pranavah Panah
103 Pramaanam Praananilayah
Praanabhrit Praanajievanah
Tattvam Tattvavid Ekaatmaa
Janma-mrityoe- jaraatigah
104 Bhoer-bhoevah-svas-taroes Taarah
Savitaa Pra-pitaamahah
Yagnyo Yagnyapatir Yajvaa
Yagnyaango Yagnyavaahanah
105 Yagnyabhrit Yagnyakrit Yagnie
Yagnyabhoeg Yagnyasaadhanah
Yagnyaantakrit Yagnyagoehyam
Annam Annaada eva cha
106 Aatmayonih Svayam-jaato
Vai-khaanah Saama-gaayanah
Devakienandanah Srashtaa
Kshitieshah Paapa-naashanah
107 Shankhabhrit Nandakie Chakrie
Shaarngadhanvaa Gadaadharah
Rathaangapaanir Akshobhyah
Sarva-praharanaayoedhah
Om Sarvapraharanaayoedhah
Iti Shrievishnoesahasranaamaavalie samaaptaa