The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN
DOOR SWAMI CHIDANANDA
IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM
AAN DE GANGES


GEEN AFSTAND TUSSEN ONS EN DE WERKELIJKHEID

Stralend Aatman (Zelf)! Moge de Goddelijke Werkelijkheid die alles doordringt, die in alle wezens verblijft, die elke cel van je lichaam vult, die dichterbij is dan al het dichtbije je constante gezel zijn. Moge je je leven leiden in het bewustzijn van dit gezelschap, zodat de invloed van deze onzichtbare aanwezigheid de sterkste kracht is die je leven, je denken zelf, je woorden en je handelingen vorm geeft!

Dit moet een spontane gewoonte worden, en het moet heel gemakkelijk en natuurlijk worden door de constante verheffende en veredelende goddelijke invloed, die altijd bij jou is als de onveranderlijke werkelijkheid van je bestaan.

Het is niet zozeer zo dat je in de wereld bent. Het is niet zozeer zo dat de wereld in jou is. Veeleer tienvoudig, honderdvoudig is het dat je in het Goddelijke bent. Je leeft, beweegt en hebt je bestaan in het Goddelijke. Het Goddelijke is constant bij jou, vanbinnen en vanbuiten. Antar bahishcha tat sarvam vyaapya Naaraayana stitha (dat eeuwige Goddelijke Wezen doordringt alles zowel vanbinnen als vanbuiten). Wees je hiervan bewust. Vestig je geest op dit. Heer Krishna zegt (XIII 28):

Dit is de reden waarom wij de innerlijke visie moeten ontwikkelen, niet de uiterlijke visie van de fysieke ogen van dit fysieke lichaam. Dit is niet je werkelijke Zelf. Dat is niet je ware bewuste waarnemingszintuig. Het neemt slechts waar wat onwerkelijk, veranderlijk, voorbijgaand, tijdelijk en oppervlakkig is. Het neemt de asat (het niet-zijn) waar: yat drishyam tad naashyam: dat wat wordt gezien en zichtbaar is, is vergankelijk, het is onderhevig aan vernietiging. Die visie zal je dan ook niet helpen.

Maak onophoudelijk het onderscheid tussen de ziener en het geziene. Alleen de ziener is werkelijk; het geziene is een voorbijgaande show. Het is door je innerlijke visie die verlicht is met kennis verworven door het gezelschap van de grote wijzen en zieners, kennis verworven door spirituele studie en overweging van deze grote waarheden dat de culturele schat tot ons kwam als een onschatbare, unieke erfenis.

Dit moet dan ook onze benadering zijn in dit leven, dat we met het innerlijke oog van de wijsheid het Werkelijke zien en dat we zien dat het Werkelijke altijd in ons is; deze visie maakt er ons bewust van dat we onophoudelijk in het gezelschap van God verkeren. Hij is de dichtste, meest nabije en intiemste energie en invloed: “Wanneer ik aldus leef en beweeg, doe ik hier alles in zijn voortdurend gezelschap.”

“Ik kan nooit bewegen in de duisternis, ik zal altijd in het licht zijn, want Hij is het Licht voorbij alle duisternis. Ik leef in het Licht. Licht vult me vanbinnen en vanbuiten. Alles wat dus uit mij voortkomt zal dan ook deelhebben aan die eigenschap.” Moge de Allerhoogste Werkelijkheid je in deze genade deelachtig maken!

Zolang dit kleine ‘ik’ er is, leid je altijd dit gejaagd, tijdelijk vals leven, dit uiterlijk, fysiek, werelds leven. Je bent nog niet begonnen aan het echte leven, het ware leven, het leven van je wezenlijke werkelijkheid. “Het echte leven”, zei Goeroedev, “is van nature goddelijk, want je bent in wezen goddelijk.” Goddelijkheid is je ware identiteit. Het is je werkelijkheid. Maar tot het de kracht wordt die al je bewegingen, al je handelingen vult, sta je er niet in vast en wordt de Werkelijkheid nog miskend en is ze slapend. Dit kleine, valse ‘ik’ neemt de centrale plaats in en wordt de leider en maakt de dieren van de vijf zinnen heel actief; je buigt er diep voor neer. De leider moet worden uitgeschakeld en de Werkelijkheid moet de centrale plaats innemen.

Daarom zei hij: “Dood dit kleine ‘ik’. Leid het goddelijk leven.” Het is slechts als dit kleine ‘ik’ sterft dat je begint te leven. Je ontdekt dan dat Dat alleen bestaat. Wanneer deze transformatie zich voltrekt, is je leven niet langer tweede of derde graad, niet langer grof en stoffelijk, je leven is dan spiritueel, je leven is dan goddelijk, je leven is dan echt, je leven is dan een uitdrukking van de Werkelijkheid in jou.

Laten we daarom ontwaken voor deze grote Werkelijkheid, het constante, onmiddellijke, meest nabije, intieme gezelschap van de Hoogste Werkelijkheid. Naar dat doel is er geen reis. Er is slechts een reis als er een afstand is tussen jou en de plaats die je moet bereiken. Hier is er geen reis. Het is een kwestie van directe bewustwording, want er is geen afstand. Er is geen ruimte tussen jou en die Werkelijkheid. Jullie bestaan samen in een staat van eenheid. Deze bewustwording noemen ze de staat van het Hoogste Tao, de twee helften die één eenheid vormen.

Moge het Kosmische Wezen je die staat van bewustwording schenken. Moge de grote weg die ons werd voorgehouden door de grote meesters ons de middelen geven om de volledigste bewustwording van deze Werkelijkheid te bereiken. De meesters leerden ons dat we op een innerlijke reis zijn en niet op een uiterlijke reis. Goeroedev zei. “Mediteer. Verwerkelijk.” Meditatie is een innerlijk proces om de ontwaakte staat van de geest en het intellect te verwerven. Deze ontwaakte staat wordt het middel om de altijd aanwezige, onmiddellijke Werkelijkheid te verwerkelijken.

Wanneer je weet dat het niet nodig is, dan ben je al op je bestemming. Wanneer je weet en inziet dat het zoeken betekenisloos, onnodig, overbodig is, dan ben je reeds daar. Moge deze genade aan allen worden geschonken! Aldus bidden wij.