The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


GANDHIJI EN SIVANANDAJI

Swami Chidananda

Shrie Goeroedev Swami Sivanandaji had een grote bewondering voor Mahatma Gandhiji. Hij koesterde een grote verering voor hem en predikte dezelfde ethische principes. Goeroedev beschouwde Bapoeji als de belangrijkste Nishkaamya Karma Yogi (nishkaamya: onzelfzuchtig) van deze tijd. Shrie Goeroedev schreef over hem: "Bestudeer de autobiografie van Mahatma Gandhiji. Hij maakte geen onderscheid tussen handenarbeid en geestesarbeid. Afval opruimen en het schoonmaken van latrines waren de hoogste Yoga voor hem. Hijzelf maakte de latrines schoon. Hij had dit denkbeeldige kleine 'ik' uitgeschakeld door allerlei vormen van dienstbetoon. Vele hoogopgeleide mensen kwamen naar zijn Aashram om van hem Yoga te leren. Ze dachten dat Gandhiji hen op een of andere mysterieuze wijze Yoga zou onderrichten in een aparte kamer en dat hij hen lessen zou geven in de wetenschap van praanaayaama, meditatie, abstractie, het opwekken van de Koendalinie enz. Ze waren ontgoocheld toen hij hen vroeg eerst de latrine schoon te maken en ze vertrokken onmiddellijk weer. Gandhiji repareerde zelf zijn schoenen. Hij placht zelf graan te malen en hij nam ook de taken van anderen op zich als ze tijd te kort kwamen. Wanneer een deftig man, een nieuwkomer, aarzelde om graan te malen dan deed Gandhiji het in zijn plaats. De dag nadien deed de nieuwkomer dit werk vrijwillig."

Goeroedev stuurde een kopie van al zijn boeken aan Gandhiji, zodra ze verschenen. The Divine Life Magazine en Gandhiji's Harijan Magazine werden uitgewisseld. Op het einde van zijn leven koesterde Poejya Bapoeji (poej-ya: vererenswaardig) de begeerte een tijd door te brengen in stilte en afzondering en rustig te gaan leven in Oettarkaashi. Zijn welbekende secretaris, beminde Shrie Mahadev Desai, kwam naar Oettarkhand om persoonlijk de plaats te inspecteren en een geschikte woning voor Bapoeji te zoeken. Shrie Mahadev Desai kwam naar Sivananda Aashram om Goeroedev te raadplegen en om hem om raad te vragen. Poejya Goeroedev vond het een goed idee en beval de ekaanta (afzondering) hartelijk aan. Maar helaas, zijn werk onder mensen nam hem zozeer in beslag dat hij nooit in staat was deze innerlijke aandrang naar stilte en afzondering te bevredigen.

In het jaar 1946 genoot deze dienaar de uitgelezen zegening een privéontmoeting te hebben met Bapoeji. Ik zocht hem op als een afgezant van Goeroedev met een aantal van zijn boeken als een geschenk voor Bapoeji en om hem zijn groeten, liefde en beste wensen over te maken. Het was in New Delhi in de zomer van het jaar 1946 en ik was een jonge brahmachari van de Aashram en op mijn negenentwintigste. Gandhiji verbleef op dat ogenblik in de Bhangi Colony aan de kruising van Reading Road (nu Mandir Marg) en Panchkuye Road. Om 14u30 op een snikhete junidag ontmoette ik hem in een kleien hut met een strooien dak waar hij aan het rusten was op een lange houten plank met een natte doek rond zijn hoofd. Ik groette hem en plaatste mijn hoofd op zijn voeten. Bapoeji informeerde vriendelijk naar Goeroedev en zei dat hij al zijn boeken ontving. Ik gaf hem het pak boeken dat ik als geschenk had meegebracht. Hij knoopte het pak los en bekeek aandachtig elk van de acht of tien boeken. Hij kende het werk van The Divine Life Society en gaf uitdrukking aan zijn warme waardering. Ik vroeg zijn zegen voor mijn spiritueel leven. Bapoeji antwoordde dat ik reeds gezegend was met het grote geluk te worden geleid door een heilige wijze als Swami Sivanandaji. En hij voegde eraan toe: "Moge de Almachtige u in uw streven zegenen met zijn genade." Bij het vertrek vroeg ik hem om een boodschap voor Goeroedev. Hij antwoordde: "Welke boodschap kan ik geven? Swamiji's boodschap van spiritueel leven inspireert duizenden mensen over de hele wereld. Wij hebben zulk goed werk nodig. Breng hem mijn pranaam over." Terwijl hij dit zei bracht Bapoeji zijn handpalmen samen in namaskaar. Ik vertrok om plaats te maken voor andere wachtende bezoekers.

De week voor dit interview woonde ik gedurende twee dagen Bapoeji's avondgebed bij. Bapoeji was een Karma Yogi, een toegewijde met een ontzagwekkend geloof, een heilig man wiens grote nederigheid een onuitwisbare indruk op deze dienaar heeft gemaakt. Goeroedev straalde met affectie en vreugde toen ik hem vertelde over deze ontmoeting met Mahatma Gandhiji en over wat ik voelde in zijn aanwezigheid. Kort daarna stuurde Bapoeji een korte boodschap aan Shrie Goeroedev.