The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Het Belang Van Yoga

Swami Sivananda

Het leven in deze tijd is vol van spanning en stress, van psychologische druk en nerveuze prikkelbaarheid, van passie en gejaagdheid. Om lichamelijke, geestelijke en psychologische spanningen te verdrijven hebben onze oude zieners van India, en niet voor India alleen, maar voor de mensheid als geheel, een systeem vervolmaakt dat bekend staat als Yoga. Yoga is een exacte wetenschap. Het is een perfecte, praktische methode van integrale opvoeding, opvoeding niet alleen van het lichaam, de geest en het intellect, maar ook van het innerlijke Bewustzijn. Yoga toont je de wonderbare methode om van slechtheid naar goedheid en van goedheid naar goddelijkheid en dan naar eeuwige goddelijke luister te gaan. Het is de kennis van juist te leven. De Yogi die de kunst van juist te leven leerde, is gelukkig, evenwichtig en vredevol. Hij is vrij van spanningen. Yoga is een volledig leven. Het is een methode die alle zijden van de menselijke persoonlijkheid grondig herstelt. In de Werkelijkheid leven, met de Werkelijkheid communiceren is Yoga.

Yoga verlangt niet dat men zich afkeert van het leven. Het vereist het spiritueel maken van het leven. Yoga is in de eerste plaats een wijze van leven, niet iets dat losstaat van het leven. Yoga is niet het opgeven van activiteiten, maar het is de uitvoering ervan in de juiste geest. Yoga is niet het weglopen van familie en de menselijke samenleving, maar een proces dat je houding jegens gezin en maatschappij vorm geeft met een nieuw begrip.

De beoefening van Yoga is niet strijdig met om het even welke religie of geloof. Het is zuiver wetenschappelijk, spiritueel en universeel. Het spreekt niemands oprechte geloof tegen. Yoga is geen religie, maar is een hulp bij de beoefening van de spirituele basiswaarheden van alle religies. Yoga kan worden beoefend door een christen, een boeddhist, een parsi, een mohammedaan, een soefi of een athe•st. Een Yogi zijn betekent voortdurend verblijven in de Werkelijkheid en in vrede leven met allen. Yoga is vereniging met God. Yoga is vereniging met allen. God verblijft in allen.

Het lichaam is nauw verbonden met de geest. Een zwak, ziek lichaam betekent ook een zwakke geest. Om het lichaam en de geest gezond te houden moet men Yoga Aasanas (Yogahoudingen) en Praanaayaamas (ademhalingsoefeningen) doen. Algemeen kunnen Yoga Aasanas worden beoefend vanaf de leeftijd van tien, twaalf jaar. In een maand of twee worden alle stijve pezen, spieren en gewrichten lenig genoeg. Zelfs oude mensen kunnen Aasanas beoefenen. Ze kunnen Siershaasana (Kopstand) achterwege laten als ze niet fit genoeg zijn. Gewone lichaamsoefeningen ontwikkelen slechts de oppervlakkige spieren van het lichaam, maar de Yoga Aasanas zijn berekend op het oefenen van de inwendige organen, namelijk de lever, de milt, de pancreas (alvleesklier), de ingewanden, het hart, de longen, de hersenen en de belangrijke klieren met inwendige afscheiding die endocriene klieren worden genoemd, zoals de schildklier en de bijschildklier aan de basis van de keel, de bijnieren boven de nieren, de hypofyse (hersenaanhangsel) en de epifyse (pijnappelklier) in de hersenen, die een belangrijke rol spelen in de huishouding van de natuur, in het bewaren van de gezondheid, in het metabolisme en de structuur, de groei en de voeding van verscheidene soorten lichaamscellen en -weefsels.

De Yoga Aasanas zijn even talrijk als het aantal soorten levende wezens in dit heelal (84 miljoen). Men zegt dat de mens zijn huidige staat bereikte na door 84 miljoen verschillende yonis (moederschoten) te zijn gegaan. Er worden 84 miljoen houdingen beschreven door Heer Shiva. Onder deze zijn 84 de beste en onder deze 84 bleken enkele heel nuttig te zijn voor de mensheid. Selecteer een reeks Aasanas en beoefen ze geregeld. Men moet in het begin de juiste houding leren onder leiding van een leraar. De beoefening moet regelmatig en ononderbroken worden gedaan met geloof en toewijding.

Morele zuiverheid en spirituele verwachting zijn de eerste stappen op het Yogapad. Iemand met een kalme geest, met geloof in de woorden van de Goeroe (spirituele leraar) en de Shaastras (Schriften), die matig is in eten en slapen en die intens verlangt naar de verlossing uit het wiel van geboorte en dood is een gekwalificeerd persoon voor de beoefening van Yoga.

Een zoeker op het pad van Yoga zou geloof, energie, opgewektheid, moed, geduld, doorzettingsvermogen, oprechtheid, zuiverheid, afwezigheid van neerslachtigheid, onthechting, verwachting, concentratie, sereniteit, zelfbeheersing, geweldloosheid, afwezigheid van hebzucht enz. moeten hebben. Een sober en eenvoudig leven is een noodzaak voor Yoga. De fundering van Yoga is zelfbeheersing. Discipline is de essentie van Yoga, discipline van het lichaam, alsook discipline van de geest. Aasanas, Praanaayaama en Pratyaahaara zijn voorafgaande stadia. Deze geven sereniteit, standvastigheid van geest en een goede gezondheid. Pratyaahaara is de terugtrekking van de zintuigen van hun voorwerpen. Dan alleen kun je naar binnen kijken en een innerlijke visie hebben.

Een eenzijdige ontwikkeling is niet aanbevelenswaardig. Religie moet de hele mens opvoeden en ontwikkelen -zijn hart, intellect en hand. Alleen dan bereikt hij de volmaaktheid. Om deze volmaaktheid te bereiken moet men Yoga beoefenen volgens verscheidene methodes, die bekend staan als Karma Yoga (onzelfzuchtig dienen), Bhakti (exclusieve devotie), Raaja Yoga (zelfbeheersing) en Gnyaana (wijsheid). Karma Yoga is geschikt voor iemand met een actief temperament. Bhakti Yoga is voor mensen met een devotioneel temperament. Raaja Yoga is voor iemand met een mystiek temperament en Gnyaana Yoga is voor iemand met een rationeel en filosofisch temperament.

De mens is een vreemd mengsel van wil, gevoel en gedachte. Hij wil de voorwerpen van zijn begeerten bezitten. Hij heeft emoties en dus voelt hij. Hij heeft een verstand en dus denkt en redeneert hij. In sommigen overheerst het gevoelselement, in anderen het rationele element. Zoals wil, gevoel en gedachte niet verschillend en niet afgescheiden zijn, zo sluiten ook werk, devotie en kennis elkaar niet uit. In de menselijke natuur zijn er drie defecten, namelijk mala of onzuiverheid, vikshepa of rusteloosheid en aavarana of de sluier van onwetendheid. De onzuiverheid moet worden verwijderd door de beoefening van Karma Yoga (onzelfzuchtig dienen). De rusteloosheid moet worden verwijderd door eredienst of Oepaasanaa (Bhakti Yoga, devotie). De sluier moet worden verwijderd door de beoefening van Gnyaana Yoga (wijsheid). Slechts dan is Zelfverwerkelijking mogelijk.

Indien je duidelijk je gezicht wil zien in een spiegel, moet je het vuil en de waterdamp op de spiegel verwijderen. Je moet hem stil houden en je moet ook elke bedekking wegnemen.

Je kunt je gezicht duidelijk zien in het water van een meer indien het water kalm is, indien het niet in beroering wordt gebracht door de wind en indien het kroos werd verwijderd. Zo is het ook met de Zelfverwerkelijking.

Actie, emotie en intelligentie zijn drie paarden die voor de lichaamskoets gespannen zijn. Ze moeten werken in volmaakte harmonie of verstandhouding. Slechts dan rijdt de koets probleemloos. Er moet een integrale ontwikkeling zijn. Je moet het hoofd van Shankara, het hart van Boeddha en de hand van Janaka hebben.

De Yoga van de Samenvatting (Yoga of Synthesis) alleen brengt een integrale ontwikkeling teweeg. De Yoga van de Samenvatting alleen ontwikkelt het hoofd, het hart en de hand en leidt tot volmaaktheid. Op een harmonieuze wijze in evenwicht zijn in alle richtingen is het ideaal van religie.

Het ene Zelf zien in alle wezens is Gnyaana (wijsheid); het Zelf in allen liefhebben is Bhakti; het ene Zelf in allen voelen en dienen is Karma (handeling). Wanneer de Gnyaana Yogi wijsheid verwerft, bezit hij devotie en handelt hij onzelfzuchtig. Karma Yoga is voor hem een spontane uitdrukking van zijn spirituele aard, aangezien hij in allen het ene Zelf ziet.

Wanneer de toegewijde volmaaktheid in devotie bereikt, bezit hij wijsheid en weet hij hoe te handelen. Ook voor hem is Karma Yoga een spontane uitdrukking van zijn goddelijke natuur, aangezien hij overal de ene Heer ziet. De Karma Yogi verwerft wijsheid en devotie wanneer zijn daden volledig onzelfzuchtig zijn.

De drie paden zijn in feite één, maar in de drie verschillende temperamenten worden de componenten anders benadrukt. Yoga biedt de methode om het Zelf te zien, lief te hebben en te dienen.

Yoga brengt de emoties onder controle. Het vermeerdert de kracht van concentratie. De Yogadiscipline geeft evenwicht en rust en hervormt op een wonderbare wijze het leven. De Yogalevenswijze verdiept het begrip van de mens en stelt hem in staat God en zijn relatie met Hem te kennen. Yoga leidt van onwetendheid naar wijsheid, van zwakheid naar kracht, van onevenwicht naar evenwicht, van haat naar liefde, van behoefte naar volheid, van begrenzing naar oneindigheid, van verscheidenheid naar eenheid en van onvolmaaktheid naar volmaaktheid. Yoga geeft hoop aan de bedroefden en de verlorenen, kracht aan de zwakken, gezondheid aan de zieken en wijsheid aan de onwetenden. Yoga brengt volmaaktheid, vrede en altijddurend geluk.