The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Shankara jayanti

Uit: Licht van Sivananda, januari 2002, vol. 435

SHANKARA JAYANTI
Swami Sivananda

Religie is verwerkelijking Het is niet louter geleerdheid of dialectiek.” Dit is de goddelijke boodschap die diep is ingeprent in de geest van elke hindoe. Het is geen inbeelding, geen mentaal concept, geen gril van de verbeelding en geen hersenschim. Evenmin is het een besluit waartoe men kwam na een heftige afkeurende rede of onsamenhangende intellectuele argumenten. Het is de stoutmoedige bevestiging van de grootste filosoof van India, de avataara (neerdaling) van Shiva.

Hoe kunnen wij hem anders zien dan als Shiva zelf, die spreekt met autoriteit en zonder twijfel.

Sarvaatmakoham sarvoham sarvatietohamadvayah
Kevalakhandabodhoham aanandoham nirantarah
.

Ik ben het Zelf van allen. Ik ben het alles. Ik ben het alles overstijgende. Ik ben één zonder weerga. Ik ben absoluut oneindig Bewustzijn. Ik ben heel en al zaligheid.

Shriemath Aadi Shankara is onze Vedaanta Goeroe. Hij is God verpersoonlijkt. Hij werd geboren in een tijd dat de Indiase gedachte en cultuur stervende waren, dat ze op een pijnlijke manier werden afgeleid, dat de ethische glorie en de ver verspreide boeddhistische invloed geleidelijk aan het tanen waren, dat er volledige chaos en verwarring heerste, dat ontelbare sekten ontstonden die met hun eigen doctrines de massa’s in verwarring brachten, dat slechte sociale invloeden en blind bijgeloof, ten onrechte verpakt in de naam van religie, de lichtgelovige massa’s verleidden tot uitzinnigheid en in de val deden trappen van volledige onwetendheid over de Ultieme Werkelijkheid. Er waren niet minder dan tweeënzeventig culten en sekten, die de mensen van het juiste pad deden afdwalen.

De komst van Shrie Krishna verjongde de hindoe religie en redde vele zielen van de volledige ondergang door zich over te geven aan passiviteit als gevolg van de volledig verkeerde interpretatie van de Vedas en de Oepani-shads. Zo verscheen ook Shrie Shankara op aarde om vele worstelende zielen te verlossen. Hij maakte hen vrij, verlichtte hen en verloste hen met zijn vredevolle, pretentieloze overtuigingskracht en liefdevolle propaganda. Met zijn onweerstaanbare logica plantte hij de triomfantelijke vlag van een unieke intellectuele overwinning op alle andere filosofische scholen. Vóór hem bleken alle andere theorieën spookverschijningen en fantasieën te zijn.

Het was slechts Shrie Shankara die aan het hindoeïsme zijn onwankelbare concrete vorm gaf en die de eenheid en de zuiverheid van het verlichte hindoe denken en cultuur vestigde. Bijgeloof en corrupte praktijken verdwenen in geen tijd.

De eeuwenoude zes theïstische systemen, die in de mond werden genomen door wauwelaars, begonnen weer te schitterden in hun volle glorie alleen dank zij Shrie Shankara.

Zijn overwinning op andere filosofische systemen was nooit omdat hij zich vastklampte aan zijn eigen geloof en redenering zonder het voor en tegen van anderen in beschouwing te hebben genomen. Hij had zelfs de kleinste netelige punten van andere theorieën onder de knie. De onderliggende stromen van zijn gedachten waren ook de grondslag voor andere systemen. Ze werden dan ook erkend met eerbied door alle andere scholen van het denken, ondanks hun verschillen in de bovenbouw.

Het geheim van zijn overwinning en de charme daarin lagen in de toepasselijke en redelijke illustraties die hij in ieder geval gaf. Hij baseerde zijn argumenten nooit op theoretische axioma’s en onbewezen hypothesen, maar altijd volledig op integrale ervaring (anoebhava). Bovendien waren al zijn argumenten gebaseerd op shroeti (openbaring of de Vedas), die eveneens echt en gezaghebbend is. Hij ging nooit in verhitte, ongenietbare discussies om zijn argumenten te staven of om andermans theorieën te weerleggen. Met zijn reusachtig intellect bracht hij zijn meesterlijke uiteenzetting en zijn eenvoudige en heldere commentaar voort op de hoogste autoriteit van de pras-thanatraya (drie meest gezaghebbende Schriften, Gietaa, Oepanishads en Brahma Soetras) en de vanzelfsprekende waarde van de shroeti pramaana (het bewijs van de Veda) enzovoort.

Bovenal was zijn filosofie niet slechts bedoeld voor intellectuelen. Ze lag binnen het begripsvermogen van de gewone mens. Met zijn diepe kennis, allesomvattende geleerdheid, scherp intuïtief inzicht en overtuigende verklaringen, heeft hij het sterke bouwwerk van de Vedaanta opgericht, zowel toegankelijk voor de intellectueel als voor de gewone mens. Hoe doeltreffend schreef hij Bhaja Govindam (zing de namen van de Heer) voor aan de geleerde, die zijn hersenen aan het pijnigen was om de verscheidene Schriften uit het hoofd te leren!

Vedaanta is niet alleen het enige aspect van de filosofie die hij tot de wereld predikte. Hij veroverde het hart van elke oprechte zoeker van de Waarheid. Hij moedigde de verering aan van de verscheidene vormen van de Heer en prees Bhakti Yoga (devotie) aan. Zonder enige zweem van partijdigheid voor één vorm of een andere schreef hij talloze hymnen, die alle overliepen van devotie en filosofische waarheid, die in de broze onontwikkelde geest extase en blijvende vreugde opwekt. Zijn onvermoeibaar werk voor het welzijn van de mensheid tekent hem ook als de echte, dynamische Yogi.

Op de achtergrond van dit alles is zijn devotie voor zijn Goeroe alles overtreffend. Luister naar wat hij zegt: “Elke persoon die verwerkelijkt Dat Brahman zelf ben Ik door de weergaloze genade en de blik van de Sadgoeroe verliest ieder gevoel van twijfel en, met zijn geest vrij van de illusie, bereikt hij de verlossing zelfs terwijl hij nog leeft in het lichaam.” Hoeveel doeltreffendheid en glorie ligt er niet in Goeroebhakti!

Bestudeer zijn werken, bid en mediteer op Shankara Ja-yanti (vijfde dag van de heldere helft van vaisaakh of de maand mei). Je zult zijn zegeningen ontvangen.