The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Sivananda's krachtwoorden

Swami Chidananda

Al van in de vroegste tijden was het geschreven woord een grote kracht, die het leven van de mensen beïnvloedde, die beschavingen vorm gaf en de lotsbestemming van rassen en naties bepaalde. De wortels van de beschaving en de cultuur van ieder volk worden gevonden in hun grote schriften, die de vroegste bekende literatuur uitmaken. Onze idealen komen uit die bron. We kunnen dus met recht en reden beweren dat het geschreven woord een gift was van het verleden aan het nageslacht.

Vlammen die het pad doen oplichten
De meest verheven en sublieme idealen, de lichtbakens in dit heilige land, werden ons gegeven door grote wijzen, zoals Vyaasa, Yaagnyavalkya, Manoe en zulke anderen, de vaders van onze cultuur in al zijn aspecten. De Oepanishads, de Bhagavad Gietaa, het Raamaayana en de Manoe Smriti enz. vormen onze onvergankelijke en kostbare erfenis, die door de eeuwen heen. werd verrijkt en vermeerderd door een opeenvolging van grote wijzen, als goddelijke toortsdragers, die dit licht hebben uitgedragen door hun subliem voorbeeld, door hun inspirerende uitspraken en schitterende geschriften.

Deze geschriften, waarin ze voor het nageslacht hun eeuwige leringen gaven, waren hun tastbare en blijvende bijdrage tot de hele mensheid. Daardoor werden ze onuitdoofbare vlammen die licht werpen op het levenspad. Duiken in de kostbare wijsheid van die geschriften, er inspiratie aan ontlenen en er door worden geleid, werd aan ieder mens in Bhaaratavarsha (India) gegeven als een heilige plicht. Op die manier kan het nageslacht zijn schuld van dankbaarheid inlossen aan die grote wijzen, die hen hun sublieme inzichten gaven. De betaling van deze morele schuld wordt dan ook beschouwd als een van de Pancha-mahaa-yagnyaas of vijf grote dagelijkse offers.

In Swami Sivananda, onze eerbiedwaardige Meester, die van Aananda Koetir in de Himaalayas, zijn verblijfplaats maakte, hebben wij in deze moderne tijd een hemelhoog, weergaloos voorbeeld van het volledig geven van zichzelf. Zijn krachtige, inspirerende en sublieme ethische en spirituele boeken vormen een van de grootste giften van één man aan de mensheid van alle tijden. Bovenal werden ze gegeven op een universele schaal. Gedurende meer dan het vierde van een eeuw van toegewijde inspanningen is deze meedogende heilige en wijze erin geslaagd woorden met een goddelijke oproep te sturen naar alle uithoeken van de wereld. Hij liet de wijsheid van eeuwen schitteren in de heldere diepten van zijn meditatie en verspreidde ze ver en wijd door zijn onzelfzuchtige, onophoudelijke en dynamische inzet voor de ethische en spirituele verheffing van de mensheid. Zijn literatuur bevat de essentie van de wijsheid van alle ouden, geïnterpreteerd in het licht van zijn eigen schitterende verwerkelijking en uitgelegd op een manier die best geschikt en aanvaardbaar is in deze wetenschappelijke tijd van redenering en onderzoek. Aldus werd Swami Sivananda’s naam spreekwoordelijk over de hele wereld; hij is de grote bewustmaker en inspireerder van deze tijd.

De hervormende kracht van de Sivananda literatuur
Sivananda’s woorden zijn krachtwoorden. Ieder woord brandt met het laaiende vuur van zijn verlichting. Wat hij ook schreef was vol van zijn grote wijsheid en zijn heilige Satsankalpa (waar voornemen). De kracht van zijn spirituele persoonlijkheid klopt in iedere zin en uitspraak. Ze zijn dynamisch en goddelijk. Wat hij schrijft is onweerstaanbaar. Het dringt met kracht door de onwetendheid die het bewustzijn vernauwt en het openbaart het innerlijk licht van de ziel.

De woorden van de Meester waren krachtige bewustmakers. Ze maken je bewust van de grote betekenis van je leven. Ze maken je bewust van de echte zin van dit kostbaar menselijk leven. Ze maken je bewust van het grote doel en de grote beloning die je wachten. Ze maken je er bewust van dat het je plicht is goddelijke volmaaktheid te bereiken. Swami Sivananda’s folders, pamfletten, boekjes en boeken, zijn brieven en boodschappen vonden hun weg in de hele wereld als bewustmakende boodschappers, die de mens uit zijn vergetelheid opwekken tot eeuwige waarden, die hem uit zijn lethargie halen en hem bewust maken van zijn idealen en van de glorie van het spirituele leven. Zolang Swami Sivananda’s literatuur wordt gelezen zal deze universele bewustwording ongehinderd doorgaan.

Sivananda’s literatuur is ook meer dan dit bewust makend werk alleen. Het inspireert je ook op een krachtige manier om een glorierijke nieuwe weg in te slaan. Zodra je de bewust makend impuls van zijn goddelijk geïnspireerde geschriften voelt, ben je nooit meer dezelfde als voorheen. Hij vervult je met de inspiratie om een nieuwe bladzijde om te slaan, een nieuw weg te bewandelen en om een nieuw pad te banen, dat je zal leiden naar de hoogste vervulling en de meest sublieme verworvenheid. Sivananda’s woorden blijven naklinken in je oren en inspireren je om de gebondenheid aan oeroude gewoonten te verbreken en jezelf te remodeleren in al je delen, fysiek, mentaal, intellectueel, moreel en spiritueel. Ze inspireren je tot krachtige inspanningen om de onvolkomenheden en hindernissen te overwinnen en om heldhaftig door te gaan in het manifesteren van je wezenlijke goddelijkheid. Ze inspireren je om moedig te zijn in tijden van kleinmoedigheid. Ze geven je nieuwe hoop en vreugde in tijden van neerslachtigheid en moedeloosheid. Ze inspireren je om het beste van jezelf te geven in het domein van je plicht. Ze inspireren je je beste en meest verheven kant te tonen tijdens beproevingen en tegenslag in dit leven hier op aarde. Ze inspireren je om te streven naar het hoogste doel. Swamiji’s literatuur hervormt je hele wezen door haar krachtige inspirerende eigenschap.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Sadgoeroe Shrie Sivananda’s boeken worden beschouwd als levenhervormers. Hun hervormende eigenschap is het onvermijdelijke en natuurlijke gevolg van hun bewust makende en inspirerende kracht. Door zijn boeken werden atheïsten devote gelovigen. Kortstondig contact met zijn literatuur maakte van verstokte materialisten toegewijde en oprechte zoekers. Zijn geschreven woord veranderde hardnekkige defaitisten in enthousiaste optimisten vol zelfvertrouwen en blijmoedigheid. Swamiji’s brieven veranderden wanhoop en zorgelijkheid in hoop en vreugde in het hart van ontelbare dankbare mensen. Verloren zielen in het moeras van immoraliteit en onethische activiteit werden veranderd in ideale karakters door de krachtige en onderrichtende aanmaningen op de omslag van zijn buitengewone boeken. Deze aanmaningen hervormen de zelfzuchtige, de vrek en de onbarmhartige. Ze worden spoedig vervuld van de geest van mededogen, onzelfzuchtig dienen en edelmoedigheid.

Shrie Swami Sivananda’s leringen verheffen de lezers tot de hoogten van rechtvaardigheid en deugd. Zijn woorden hebben de bijzondere kracht iemand te verheffen. Zodra je onder de invloed van zijn zielverheffende literatuur komt, verdwijnt alle onwaardigheid voor eeuwig. De lezer van de Sivananda Literatuur kan nooit gemeen en laag zijn. Hij voelt de onweerstaanbare drang van de ziel, hij wordt verheven tot de hoogten van idealisme en vervuld van het verlangen edel te zijn in zijn gedachten, in zijn woorden en in zijn daden. In deze taak wordt hij aangemoedigd door de aansporende eigenschap van Shrie Swami Sivananda’s geschriften. Wat is het geheim van deze bijzondere kracht in de woorden van deze heilige auteur? Het is gelegen in het feit dat Swamiji’s geschriften altijd positief zijn van toon en nooit negatief. Zijn geschriften willen altijd in ieder van ons de beste punten naar boven halen; ze verwijlen nooit op de duistere kant van de dingen. Nil desperandum (wanhoop nooit) is een geliefkoosde uitdrukking van hem. “Wees stoutmoedig. Wees opgewekt.” Dit zijn andere favoriete aanmaningen van hem. Swami Sivananda gelooft vast in het motto dat niets onmogelijk is voor degene die streeft met oprechtheid, ernst en doorzettingsvermogen. Zijn woorden geven de lezer moed. Je wordt ertoe aangezet alle schuchterheid en kleinhartigheid te overwinnen en moedig de moeilijkheden het hoofd te bieden.

Wanneer het je ontbreekt aan enthousiasme en als je geloof wankelt, brengen Sivananda’s levende woorden je nieuwe ijver en brengen ze het geloof in je hart weer tot leven. Ze hebben de bijzondere kracht om je de onzichtbare en ongrijpbare waarheden te laten voelen. De spirituele idealen worden vanzelfsprekende waarheden voor degenen die het grote geluk hebben onder de begerenswaardige invloed van Swamiji’s literatuur te komen. Dingen die voordien hersenschimmen van bijgelovige breinen leken, worden nu levende werkelijkheden.

Naar een nieuwe tijd van praktische goedheid
In deze tijd waarin ethische idealen hun waarde schijnen te verliezen, beloven Swami Sivananda’s krachtwoorden een nieuwe tijd waarin goedheid opnieuw haar gerechtigde plaats kan innemen in het dagelijks leven van de mens in al zijn ondernemingen. De literatuur van de Meester is één massa van goedheid en benadrukt met kracht het ideaal van goed van aard te zijn en van goed te doen voor alle wezens. Swamiji’s evangelie van Goddelijk Leven (Divine Life) plaatst goedheid onmiddellijk na goddelijkheid.

De door Sivananda ’s literatuur verspreide idealen hebben ook tot doel de mensheid te verenigen en vrede te brengen. Ze willen alle door de mens geschapen barrières neerhalen en aan allen de spirituele eenheid van de mensheid openbaren. De harmonie van de onderliggende Vedantische eenwording is een steeds terugkerend thema in zijn geschriften. Zijn literatuur probeert de kanker van haat en wreedheid uit het hart van de mens te bannen, hebzucht en afgunst uit te roeien in menselijke ondernemingen en er de geest van onzelfzuchtig dienen, devotie, mededogen, zuiverheid, eredienst en schitterende innerlijke verwerkelijking in te brengen. Zijn literatuur probeert de mens opnieuw te vormen naar Gods beeld en gelijkenis door hem het sublieme evangelie van Goddelijk Leven te brengen. De hele wereld heeft nu de grote kracht gevoeld van het geschreven woord van deze eenvoudige man, die van de gewijde oever van de Ganges zijn verblijfplaats maakte. De grote toewijding van geheel zijn leven en energie aan de taak van het opwekken van de ziel heeft een nieuwe visie gebracht aan de moderne mens en heeft een nieuwe richting gegeven aan de gedachten en idealen van denkende mannen en vrouwen in deze rusteloze tijd. Waarlijk God spreekt tot de mens door de geschriften van deze Godmens, die zich verbond in eeuwige eenheid met Goddelijkheid door zijn innerlijke verwerkelijking. We hebben in de spirituele literatuur van onze Meester Swami Sivananda de meest kostbare zegen en goddelijke gift, die in deze tijd aan allen werden gegeven. Mogen we deze van God geven gift waardig zijn.