The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2009

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2009, Vol. 506
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

DE NEDERIGHEID IS EEN SCHONE DEUGD

De man die dit las, dacht bij zichzelf: "Ik ben blij dat ik ze heb."

Op de tenen
Een tijd geleden kreeg ik een mail van een afgestudeerde van de Yoga Academie, die naar zijn brief te oordelen ook daadwerkelijk Yogales geeft. Hij wilde de praanaayaamas(ademoefeningen), bandhasen moedraasleren. Die moest hij als afgestudeerde van de Yoga Academie eigenlijk al onder de knie hebben. Als de studie evenwel blijft hangen in genoeg theorie om voor het examen te slagen en niet het verlengstuk van de oefening krijgt dan zit je natuurlijk opgescheept met een doodgeboren kind. "Ik denk dat het aanleren van deze technieken die niet altijd zonder risico zijn via een leraar moet gaan", schrijft hij. Hij was op zoek naar "een goede (dat wil zeggen toegewijde) leraar met ervaring om mij in een aantal privélessen het nodige bij te leren".

Ik antwoordde hem dat ik het jammer vond dat ik hem nooit meer in een Bijscholing, Satsang of Meditatie had gezien. Ik verwees hem naar een uitstekende tekst op onze website, die ooit in het maandblad is verschenen in afleveringen, onder de titel Leren ademen en naar ons boek Yogagids, dat onder andere over bandhas en moedraas gaat, en gaf hem de raad beide grondig te bestuderen en me op te zoeken als hij dat alles onder de knie had. Toen ik geen antwoord kreeg, dacht ik dat het hem in het verkeerde keelgat was geschoten. Ik vroeg hem per mail of ik hem misschien ongewild tegen de haren had ingestreken, want zelfs op een afstand voel ik iemands wrevel. En ik had juist gedacht, want ik had, zoals hij schreef, zijn naïviteit en spontaneïteit afgestraft. Ik had hem op een schoolmeesterachtige manier betutteld. Hij gaf me de raad "eens goed te mediteren, zodat je mij de volgende keer met meer intuïtie, respect en toewijding kunt benaderen". Hij schreef ook dat het geen zin had dat ik nog antwoordde, want hij zou het toch niet lezen. "Start dus geen polemiek nu, want ik lees het niet en reageer er niet op. Als er hier trouwens over moet gediscussieerd worden en geargumenteerd, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik besteed liever mijn tijd aan positieve, nuttige dingen."

Iets om nooit te doen

Vergeet de voorbereiding niet

Twee vergissingen

De eerste van alle deugden
In hoofdstuk XIII van de Bhagavad Gietaa, in de verzen 8 tot en met 12, geeft Bhagavaan Shrie Krishna een interessante definitie van gnyaana of wijsheid. Hij somt een aantal deugden op, waarvan nederigheid (amaanitvam) de eerste is, en besluit dan met de woorden: "Dit is wijsheid (gnyaana) en wat daar tegenover staat is onwijsheid (agnyaana)." Hij noemt die deugden gnyaana, omdat ze leiden tot kennis van de Kenner of Zelfkennis. Dit zijn de verzen:

8. Nederigheid, pretentieloosheid, geweldloosheid, verdraagzaamheid, oprechtheid, ontvankelijkheid voor de leraar, zuiverheid, kalmte, zelfbeheersing,

9. Onthechting voor de zintuiglijke voorwerpen en afwezigheid van egoïsme, het zien van het euvel in geboorte, dood, ouderdom, ziekte en pijn,

10. Onthechting, niet-vereenzelviging met zoon, echtgenote, thuis en de rest, en voortdurende gelijkheid van de geest bij het bereiken van aantrekkelijke en onaantrekkelijke dingen,

11. Onwrikbare devotie tot Mij door de Yoga van niet-gescheidenheid, een toevlucht zoekend in eenzame plaatsen en tegenzin voor de gemeenschap van mensen,

12. Voortdurend Zelfbewustzijn, het zien van het einde van ware kennis, dat is gnyaana en wat daar tegenover staat is agnyaana (onwetendheid).

In onze uitgave van de Bhagavad Gietaa vind je ook de Sanskrit tekst in een gemakkelijk leesbare transliteratie.

KAPAALABHAATI
EEN ZUIVERINGSOEFENING

De naam is niet gestolen

De betekenis van elf

De Vishnoe moedraa

Kapaalabhaati wisselend
Leer kapaalabhaati ook wisselend: adem in door beide neusgaten en adem uit door één neusgat terwijl je het andere neusgat met de vingers sluit.

Adem eerst uit door het rechterneusgat en ook de laatste of honderd eenentwintigste ademstoot gebeurt door het rechterneusgat.

Doe dagelijks drie dergelijke ronden van honderd eenentwintig ademstoten, waarvan de laatste wisselend.

Het tellen
Om het aantal ademstoten te tellen worden de vingers van de linkerhand gebruikt. Zet de top van de duim achtereenvolgens op de vier andere vingertoppen, dan op de huidplooi tussen de eerste en de tweede kootjes en op de huidplooi tussen de tweede en de derde kootjes. Verzet de duim op tien, twintig, dertig enz. tot je aan honderd twintig komt. Voeg er één bij en je hebt je honderd eenentwintig ademstoten. Het is een teken van vooruitgang als je er hier en nu kunt bijblijven en de tel niet verliest.

Het waarom
Zoals de Yogaschrift zelf aangeeft door kapaalabhaati bij de zuiveringsoefeningen te plaatsen heeft deze ademoefening een zuiverend effect. Ze verdrijft slijm uit keel en luchtpijp.

NAARADA

Een tweede geboorte
Het is een traditie in India dat de goeroe of spirituele leraar bij de inwijding zijn discipel een spirituele naam geeft. De inwijding is immers een tweede geboorte, die je op de weg van de verlichting plaatst en die je een nieuwe Vader en Moeder geeft. De Ultieme Werkelijkheid of God is dan de Vader, de Goeroe is de Moeder. Ik moest ooit naar Sabena met de reispas van Swami Satchidanana. Hij had de naam van zijn vader geschrapt en erboven gezet: "God." In de plaats van de naam van zijn moeder stond er: "Goeroe." Een lezer kreeg van een Swami de spirituele naam Naarada en wil er graag meer uitleg over.

Er zijn vele verhalen over hem

Betekenis van de naam

De Naarada Bhakti Soetras
De Naarada Bhakti Soetras, de aforismen over bhakti of devotie, beschrijven het pad van Bhakti Yoga. De allereerste soetras luiden als volgt

Athaato bhaktim vyaakhyaasyaamah. 1
1. Daarom zullen we nu verklaren wat devotie is.

Saa tvasmin paramapremaroepaa. 2
2. Dat (die devotie) is in wezen waarlijk de hoogste liefde.

Amritasvaroepaa cha. 3
3. En ze is in wezen ook onsterfelijk.

Yallabdhvaa poemaan siddho bhavati, amrito bhavati tripto bhavati. 4
4. Dat verworven hebbend wordt de mens volmaakt, onsterfelijk en volstrekt voldaan.

Yatpraapya na kiñchidvaañchhati na shochati na dveshti na ramate notsaahie bhavati. 5
5. Dat bereikt hebbend begeert hij niets, haat hij niemand, verheugt hij zich niet in zingenot, noch voelt hij enig gemis.

Yajgnyaatvaa matto bhavati stabdho bhavati aatmaa-raamo bhavati. 6
6. Dit gekend hebbend is hij in vervoering, stil en verheugt hij zich in het Zelf.

Twee Yogis onder een boom

Een verhaal uit de Devie Bhaagavata


DE JAARLIJKSE YOGADAG

De gelegenheid
Op zondag 14 december 2008 vierden we zesenveertig jaar Yoga Vedanta Aalst en herdachten we Swami Chidananda, voorzitter van The Divine Life Society, die overleed op 28 augustus 2008. We hadden voor de gelegenheid de pandit of hindoe priester Harinath Sharma uit de hindoe gemeenschap in België uitgenodigd voor een poejaa of eredienst in de hindoe traditie. Dit was het eerste programmaonderdeel. Daarna kon het niet meer stuk.

De lotus

Wat de oude wijzen voorschreven

De diepere betekenis

Het breken van de kokosnoot

Het afscheid


LEZERS SCHRIJVEN


YOGA IS VOOR IEDEREEN

Ans Seegers


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (11/2)

Edwin van Oostwaard

DE NEKSPIEREN

TOEPASSING OP YOGAHOUDINGEN
Nekoefeningen


DE YOGA SOETRA VAN PATANJALI

I. SAMAADHI PAADA

Vervolg (5)