The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2006

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2006, Vol. 482
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en een uittreksels

Het Woord van Aanmoediging

DE GEEST

De mantra
Een man had van een magiër een formule gekregen om een demon aan te roepen. De demon verscheen hem en vroeg wat er van hem werd verlangd. De man antwoordde dat hij wilde dat de demon hem diende. De demon zei dat hij daartoe bereid was, maar dat hij altijd moest worden beziggehouden of dat hij de man zou verslinden. De man dacht dat dit geen probleem was. Hij beval de demon een paleis te bouwen. In een oogwenk stond het er. Hij beval hem een tuin aan te leggen. Ook dat was zo klaar. Na korte tijd wist de man niets meer te bedenken. Denkend aan de bedreiging die de demon had uitgesproken, spoedde hij zich beangst naar de wijze van het dorp. Die zei hem een bamboestok in de grond te steken en hem goed in te smeren met olie. "Vraag de demon er op en af te klimmen", zei de wijze. De demon werd dit na een tijd kots beu en koos het hazenpad.

We worden ook man genoemd
We worden ook man genoemd, omdat we afstammelingen zijn van Manoe. Dit verhaal komt voor in hoofdstuk 187 van de Aranyaka Parva van het Mahaabhaarata:

Het pad van Yoga, het pad dat verlicht en verlost


KROON VAN MENSELIJKE VERWORVENHEID

Swami Sivananda


UIT DE SATSANG

De volgende kiertans heb ik geleerd van een bijna vijftig jaar oude opname van Sadgoeroedev Swami Sivananda, die in de laatste jaren van zijn leven zijn lezingen, gelegenheidstoespraken en gezangen liet opnemen. Nu zijn zijn discipelen daar heel blij mee. Hij combineert in de volgende kiertans op de probleemloze manier die hem eigen was en kenmerkte Bhakti Yoga, dat het pad van het hart is, met deAdvaita Vedaanta filosofie van Shankara, die in een prachtig half vers zijn gehele inzicht verwoordt. Advaita betekent: niet-twee of, om het met een stadhuiswoord te zeggen, non-dualisme.


THE DIVINE LIFE SOCIETY

De vruchten van versterving

Geef nooit op

EEN GOEDE AFSLUITER

YOGAHOUDINGEN EN ADEMOEFENINGEN

Ook voor Yoga gaat het op dat kennis niet volstaat. Ik ken heel wat mensen die de theorie van de Yogahoudingen en de ademoefeningen goed kennen, maar die er niets mee aanvangen. Ze vinden altijd wel redenen om de praktijk achterwege te laten. Goeroedev zei uitentreuren: "DHN!" Dit was de afkorting van "do it now, doe het nu". Velen interpreteerden en interpreteren het als: doe het nooit. Hij zei: "Stel het niet uit tot morgen, want die morgen komt nooit."


UIT DE GEDICHTEN VAN TOEKAARAAM

Zoals een acteur een rol speelt, zoals een reiger een contemplatieve houding aanneemt om een vis te verschalken, zo draagt een schijnheilige een bloemenkrans en merktekens op zijn voorhoofd, maar hij houdt zijn slinksheid verborgen voor de wereld, zoals een visser aas aan de vissen geeft, maar hen onwetend houdt over zijn innerlijke slinksheid; zoals een slager met zorg zijn dieren beschermt, maar een mes in zijn zak houdt om hen te kelen. Toekaa zegt, zoals ik in de wereld een eenvoudig man ben, zo zijt gij genadevol, O Paandoeranga.


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (11)