The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2007

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2007, Vol. 492
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en een uittreksels

DE UITWEG

Nog niet aan de wal

In het novembernummer schreef ik: "Als je het onderricht hebt gehoord of gelezen, zijn de mosselen nog niet aan de wal of is, met andere woorden, de buit nog niet binnen. Er moet worden geoefend!" Het is zo belangrijk dat ik er nog wat wil op doorgaan dat weten één ding is, maar doen een ander ding. Dit onderscheid tussen weten en doen is de moeder van alle moeilijkheden.

Goeroedev schreef:

"Religie is de relatie tussen drie fundamentele beginselen, God, de wereld en het individu.

Het gemis

Vaak voelen mensen zich niet gelukkig, zonder echt te weten waarom. Het is niet zozeer een bewust iets, het is veeleer het vage ervaren van een leegte, een gemis. Heel vaak ook is hun Zelfbeeld negatief. Het is dikwijls zo negatief dat hun leven schier onleefbaar wordt. Niet weinigen stappen dan ook uit het leven. Maar velen durven dat niet. Ze leerden in hun jeugd dat zich van het leven beroven doodzonde is en dat het iemand in de hel doet belanden. We hebben dergelijke ideeën wel achter ons gelaten of dat geloven we toch, maar als puntje bij paaltje komt blijkt toch dat het in ons achterhoofd is blijven hangen en steekt de gedachte de kop op dat het eens waar mocht zijn. Oude dingen verdwijnen immers niet zo gemakkelijk. Ze hebben vaak een heel taai leven. Vroeger mochten katholieken bijvoorbeeld op vrijdag geen vlees eten. Die regel is al van in de zestiger jaren afgeschaft, maar nog altijd staat er in restaurants en refters op vrijdag vis op het menu en kun je op vrijdag bij de visboer op de koppen lopen. Al zijn ze levensmoe toch blijven velen hier dan ook verziekt rondlopen. Ze sukkelen van de ene dokter naar de andere, van de ene psychiater of therapeut naar de andere. Jammer genoeg is het vaak de blinde die de blinde leidt, tegen betaling wel te verstaan.

De weldaad van de diepe droomloze slaap

Yoga volgt hetzelfde patroon


DE OUDSTE BESCHAVING BLOEIDE IN DE SARASVATIEVALLEI

Het verleden leeft voort

De Vedas zijn de oudste boeken van de mensheid. Veda komt van de werkwoordswortel vid, weten. De eerste van de vier Vedas is de Rigveda. In de Rigveda wordt gesproken over een rivier die ontsprong in de Himaalayas en uitmondde in de Arabische zee. Ze verzandde rond 2000 voor Christus door oorzaken die in vorig nummer werden uiteengezet. De steden in de Sarasvatievallei waarvan de ruïnes werden ontdekt in vorige eeuw werden niet vernield door Sanskrit sprekende nomaden, de Ariërs, die van buiten India kwamen, zoals de Arische Invasietheorie stelt. Ze gingen ten onder door natuurrampen, zoals aardbevingen, vloedgolven en langdurige droogte.

Noord en Zuid zijn één

De doorbraak

Cijfers op Induszegels


DE BHAGAVAD GIETAA
Op 20 december wordt de verjaardag van de Bhagavad Gietaa gevierd. Ter gelegenheid publiceren we op blz. 8 een gedeelte van de inleiding van Swami Sivananda tot zijn uitgave met commentaar van de Gietaa. Gietaa betekent lied. Bhagavat wordt doorgaans vertaald als Heer. Letterlijk betekent het: bezitter van alle heerlijkheden. De Bhagavad Gietaa is het Yogaboek bij uitstek. We publiceerden enkele jaren geleden onze Nederlandse vertaling. Ook de Sankrit tekst werd erin opgenomen in een vlot leesbare transliteratie. We lieten het boek drukken in zakformaat, zodat het gemakkelijk kan worden meegenomen om het bij de hand te hebben telkens ons een ogenblik respijt wordt gegund. Enkele verzen lezen is de beste manier om stress te doorbreken en stil te staan bij het enige wat ons vrij kan maken. En dat wat ons vrij kan maken is de Waarheid. En wat is die Waarheid? De Waarheid is: ik ben in wezen Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid. Zo wordt de reden duidelijk waarom Yoga Yoga wordt genoemd. Het woord Yoga betekent immers: vereniging. Het verenigt je met jezelf. Het geeft je terug aan jezelf. Het doorbreekt de Zelfvervreemding, de moeder van alle problemen en dus ook van stress. De Gietaa is vijfduizend jaar oud, maar toch nog altijd even jong.


DE BHAGAVAD GIETAA

Uit: Swami Sivananda's inleiding tot zijn uitgave met commentaar van de Bhagavad Gietaa, vertaald uit het Engels door Hans Nijs

Glorie van de Gietaa
De Bhagavad Gietaa is een gesprek tussen Shrie Krishna en Arjoena, dat voorkomt in de Bhieshmaparva van het Mahaabhaarata-epos. Het bestaat uit achttien hoofdstukken van in totaal 700 Sanskrit verzen. Heel wat stof werd in deze verzen samengevat en gecomprimeerd. Op het slagveld van Koeroekshetra openbaarde Shrie Krishna, in de loop van zijn hoogst interessant en leerzaam gesprek met Arjoena, de diepzinnige, sublieme en zielberoerende spirituele waarheden en zette hij de wonderbare geheimen van Yoga, Vedanta, Bhakti en Karma uiteen. Alle leringen van Shrie Krishna werden vervolgens opgetekend als het Goddelijke Lied of de Bhagavad Gietaa door Shrie Bhagavaan Vyaasa ten bate van de gehele mensheid. De wereld is Shrie Vyaasa veel dank verschuldigd voor de gift van dit Goddelijk Lied als leidraad in het dagelijks leven en voor ieders spirituele verheffing en Zelfverwerkelijking. Enkel degenen die meester zijn van zichzelf en die geloof hebben, kunnen profijt trekken uit de Gietaa, de wetenschap van de Ziel.

Leidraad voor studie

Harmonie in de Gietaa

De twee wegen

De wegen in overeenstemming gebracht

Essentie van de Gietaa


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR

Edwin van Oostwaard

Deel 2: Athrologie: studie van de gewrichten

Inleiding
Het lichaam bestaat uit verschillende onderdelen die door middel van verbindingen (Latijn: junctura) met elkaar worden verenigd. Een aantal van die verbindingen staan toe dat de lichaamsdelen ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Dit zijn de gewrichten in eigenlijke zin. Zij worden articuli (afgekort art.) genoemd of ook wel junctura synovialis, afgeleid van het synoviaalvocht, een slijmachtige substantie die in deze gewrichten als een soort glijmiddel dienst doet. De andere verbindingen laten geen of slechts heel beperkte bewegingen toe. Ik noem hier de kraakbeenverbindingen tussen de ribben en het borstbeen die het uitzetten en inkrimpen van de borstkast toelaten tijdens de ademhaling en de verbinding tussen het heiligbeen en het darmbeen, het sacro-iliacale gewricht (S.I.G.). Het S.I.G. laat een heel beperkte beweging toe waardoor het kan voorkomen dat het heiligbeen ietwat verschoven ligt ten opzichte van het darmbeen. Dit geeft een onplezierig gevoel in de onderrug. Narayana laat in zijn lessen soms een beweging zien alsof hij een bal wegtrapt, dit als remedie tegen lage rugpijn. (Zie foto. Sta in een kleine spreidstand. Houd de handen bij de sleutelbeenderen en de ellebogen op schouderhoogte. Draai de romp snel naar links en naar rechts. Hef na een tijd het linkerbeen met gebogen knie en zwaai het met kracht naar rechts en de schouders naar links. Doe hetzelfde aan de andere zijde,red.) Daarmee wordt de ligging van het heiligbeen ten opzichte van het darmbeen gecorrigeerd.

Bewegen begrijpen met assen en vlakken

Anatomische assen

De drie assen zijn dus:

Sagittale as: loopt van voren naar achteren

Transversale as: loopt van links naar rechts (ook wel frontale as)

Longitudinale as: loopt van boven naar beneden

Anatomische vlakken

Indeling van de gewrichten

Twee-assige gewrichten:

Drie-assige gewrichten:

Indeling naar complexiteit

Kraakbeen en slijmbeurzen

Gewrichtskapsels en -banden


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa

Biografie uit de elfde eeuw

Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven

Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur

Naverteld door Shanti

vervolg (21)