The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2007

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2007, Vol. 484
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

NIEUWE CURSUS
YOGA ACADEMIE

In september 2007 beginnen we met een nieuwe cursus Yoga Academie, die vier jaar zal duren en die YA2007 zal heten. De datum van de Oriëntatie wordt medegedeeld zodra hij bekend is. KIV, zoals Goeroedev zei. Hij bedoelde keep in view of houd in gedachten.


SHIVARAATRI

Belofte maakt schuld

Ik beloofde dit jaar te publiceren over de feesten in India. Deze maand is Shivaraatri aan de beurt.

Alle redenen zijn goed om te vieren

Het leven kan eentonig zijn en de dingen worden gemakkelijk een saaie routine. Mensen willen dan ook af en toe wat afwisseling en ontspanning om de sleur te doorbreken. Dat geldt ook voor Yogis. En alle gelegenheden zijn goed om feest te vieren. En hindoes kunnen feest vieren. Er zijn festivals, jayanthis (verjaardagen), vratas(geloften) enz. Ze hebben wel alle een spirituele betekenis. Ze werpen je alle in mindere of meerdere mate terug op jezelf en meer bepaald op dat wat je in je diepste wezen bent.

Een van die feesten, Goeroepoernimaa, het feest van de Goeroe of spirituele leraar, dat wordt gevierd met volle maan in juli-augustus, herinnert ons er bijvoorbeeld aan dat een zoeker op het spirituele pad een goeroe nodig heeft. Jayanthi betekent letterlijk: de overwinning behalen. Een verjaardag is weliswaar een dag zoals een andere, maar hij heeft toch een diepere betekenis dan het krijgen van geschenken en het ontvangen van felicitaties. Hij is bedoeld om bij de dingen stil te staan en de inventaris van ons leven te maken en eventueel een nieuwe bladzijde om te slaan.

God anders bekeken

Hoe inzicht komt

Over de inhoud van Shivaraatri

Ik heb enkele keren deelgenomen aan Shivaraatri in Goeroedevs aashram in Moeni-kie-retie, op wandelafstand van Rishikesh. Er wordt die dag gevast en gewaakt. De keuken blijft dicht en de bedden blijven onbeslapen. De mensen brengen de nacht door in de tempel (mandir). Door te vasten leg je je zintuigen en de neiging van de geest om altijd naar buiten te gaan aan banden. De goena (eigenschap) van rajas (rusteloosheid) wordt ingedijkt. En door die nacht niet te slapen, wordt de eigenschap van tamas (inertie) beheerst. De zoeker overstijgt daardoor de bewuste en de onbewuste niveaus van zijn persoonlijkheid en hij gaat naar Zelfbewustzijn. De waaktoestand is het bewuste niveau en de slaap is het onbewuste niveau. Beide zijn hindernissen in de Godverwerkelijking. Vasten en waken symboliseren zelfbeheersing. Rajas en tamas worden beheerst en God wordt verheerlijkt, want het is slechts in Godbewustzijn of Zelfbewustzijn dat de zinnen kunnen worden beheerst. Ze smelten dan als sneeuw voor de zon.

Over zelfbeheersing

Shivanataraaja - Shiva de koning van de dans

Het lied van agad boem

Agad boem agad boem baja damaroe,
naache Sadaashiva Jagadgoeroe.
Naache Brahmaa naache Vishnoe naache Mahaadev,
Kapar leke Kalie naache naacheRaaniedev.
Come here, my dear Krishna Kanahai,
me tere khatir hridaya andar palace banayie.
Come here, my dear Krishna Kanahai,
play de flute, play the flute, Koenja Viharie.

Vertaling
Agad boem agad boem agad boem luidt de damaroe.
De altijd voorspoedig wereldleraar danst.
De schepper danst, de instandhouder danst en de grote god (Shiva) danst.
De goddelijke koningin van het heelal danst.
Kom hier, mijn beste jongen, Krishna,
ik bouwde voor jou een paleis in mijn hart.
Kom hier, mijn beste jongen, Krishna,
speel de fluit, jij die in het woud verblijft.


Swami Chidananda

Swami Chidananda volgde in 1963 Goeroedev Swami Sivanandaop als voorzitter van The Divine Life Society. Hij is dat nog altijd, al leeft hij teruggetrokken in DehraDun, want hij is ondertussen al negentig geworden. Maar hij heeft nog altijd het laatste woord als het om belangrijke beslissingen gaat. Hij is vanaf 1968 verscheidene keren in Aalst geweest. We vierden met hem ons tienjarig bestaan in 1972, ons vijftienjarig bestaan in 1977, ons twintigjarig bestaan in 1982, ons vijfentwintigjarig bestaan in 1988 (een jaar uitgesteld, omdat in 1987 Goeroedevs eeuwfeest werd gevierd en Swami Chidananda zich onmogelijk kon vrijmaken; ook ik was de hele maand september in India) en ons dertigjarig bestaan in 1992. Mensen kwamen van over de hele wereld naar die vieringen. De hotels in Aalst zaten vol. De aashram (respectievelijk in de Arbeidstraat, de Dirk Martensstraat en de Volksverheffingstraat) gonsde van de bedrijvigheid. Swamiji verlangde telkens dat we evenveel programma's organiseerden als het aantal jaren dat YogaVedanta Aalst bestond. In 1992 betekende dat dertig programma's in België en Nederland. We hadden een Yoga Retraite in Drongen en in Arnhem. We hadden een boottocht op de kanalen van Gouda. Ik herinner me dat Swamiji de Kopstand demonstreerdeop het dek van de boot. Het waren wonderbare dagen.


SATSANG

Vanaf 1966 kregen wij het bezoek van verscheidene swamis (hindoe monniken). Het probleem was waar we hen moesten onderbrengen, ook omdat ze meestal niet alleen kwamen. Swami Satchidananda kwam zelfs eens met een groep van vierentwintig jonge mensen uit New York. We huurden een appartement in de Molenstraat, vlakbij het centrum van de stad. Het telde verscheidene kamers, maar ze waren alle te klein om er Yogales te geven, al had ik er ooit een groepje van allemaal vijfenzestigplussers en al hielden we er Yogaweekends met kleine groepjes. We hadden onze Yogalessen in de stadsschool De Kat, in een mooie ruime zaal. In de groep die Swami Satchidanandanaar Aalst begeleidde zaten enkele goede muzikanten. Ze deden op zekere avond kiertan, het meditatieve zingen, in de feestzaal van het stadhuis, vóór Swamiji's lezing. We deden in die tijd zelf al wat kiertan na de Yogales, zoals we dat aanvankelijk hadden geleerd van een lp die we hadden gevonden in de bibliotheek onder de rubriek etnische muziek en daarna van Swami Satchidanandazelf tijdens zijn allereerste bezoek in mei 1966. We kenden er dus al iets van. Ik vond het zonde dat het gehuurde appartement niet méér dienst deed. Zonde van het geld. En begon er dan ook elke zaterdag satsang te houden en later gaven we er ook de lessen in de pas gestichte Yoga Academie (de stichting op papier dateert van 1969; de eerste lessen vonden plaats in 1970). Onze wekelijkse satsangkan dus bogen op een lange traditie.


FILOSOFIE VAN DE GEEST

Swami Sivananda

"Bhoemir-apo analo vayoehkham mano boeddhirevacha, ahamkaara ityam me bhinna prakritirashtadha." Volgens de Saankhyakosmologie is de geest het vierde beginsel dat voortkwam uit het zelfbevestigende beginsel ahamkaara of egoïsme of asmitaa.Prakritir (de natuur) of avyakta(de materie in een ongemanifesteerde staat) wordt ashtaangi of achtvoudige prakriti genoemd (prakritirashtadha). De geest is een van de acht delen of ashtaanga. Geest is zelf een woord met een uiterst vage betekenis. Het kan niet duidelijk worden bepaald behalve in termen van twijfelachtige en theoretische veronderstellingen.


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR SWAMI CHIDANANDA

Is verlossing mogelijk?
Moge de goddelijke genade en de meest uitgelezen zegeningen van de goeroe jullie de meest volledige vervulling van de verwachtingen van jullie hart verlenen, de grootste vervulling van het hoogste doel van het leven, zodat jullie hier in dit leven zelf, in dit lichaam zelf bevrijde wezens mogen worden, wezens voor wie leed, zorgen en begoocheling vreemdelingen zijn en geen betekenis hebben. Gebondenheid heeft geen betekenis. De dood heeft geen betekenis. Dat is het doel, dat is de opgave. Mogen jullie aldus vaststaan in een staat van verlichting en bewust zijn van jullie onsterfelijke aard.

Slechts denken aan God

Volg je ster


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (13)