The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


GEEN AFSTAND TUSSEN ONS
EN DE WERKELIJKHEID

Uit: Licht van Sivananda, januari 2010, vol. 513

Swami Chidananda in de vroege morgen in Sivananda Aashram in Rishikesh

Stralend Aatman (Zelf), moge de Goddelijke Werkelijkheid die alles doordringt, die verblijft in alle dingen, die elke cel van je innerlijke wezen bezielt, die dichter bij jou is dan het meest nabije je voortdurende gezel zijn, zodat de invloed van deze onzichtbare aanwezigheid de machtigste kracht is die vorm geeft aan je leven, aan je gedachte, woord en daad.

Moge de machtige goddelijke invloed van die gezel je gedachten verheffen tot sublieme hoogten door de kracht van zijn onmiddellijke nabijheid en aanwezigheid. Moge Hij je edele gedachten doen denken, je in je hart nobele gevoelens doen huisvesten en je spraak woorden doen zeggen die terstond soelaas brengen, die vredevol zijn en harmonie scheppen. Mogen de woorden die uit je mond komen licht, vrede, vreugde, eenheid, broederlijkheid en eenheid brengen in plaats van hun tegenovergestelde, omdat ze volstrekt positief en constructief zijn en nooit negatief of destructief.

Swami Chidananda tijdens een van zijn bezoeken

Dit zou een spontane gewoonte moeten worden, iets wat heel gemakkelijk en natuurlijk voor je is door de voortdurende verheffende en aanmoedigende goddelijke invloed die dan altijd met je is als de onveranderlijke, constante werkelijkheid van je bestaan.

Het is niet zozeer dat jij met de wereld bent. Het is niet zozeer dat de wereld met jou is. Veeleer is het, tienvoudig, honderdvoudig, dat jij in het Goddelijke bent. Je leeft, beweegt en hebt je bestaan in het Goddelijke. Het Goddelijke is altijd met jou, vanbinnen en vanbuiten. Antar bahish cha tat sarvam vyaapya Naaraayana stitha (alles doordringend zowel vanbinnen als vanbuiten staat de eeuwige Goddelijke Werkelijkheid vast). Wees je hiervan bewust. Vestig je geest hierop. Shrie Krishna zegt in de Gietaa (XIII 28):

Samamsarveshoebhoeteshoetishthantamparameshvaram,
Vinashyatsvavinashyantam yah pashyati sa pashyati.

Hij ziet die de opperste Heer ziet, gelijkelijk bestaand in alle wezens, het onvergankelijke in het vergankelijke.

Dit is de reden waarom we onze innerlijke visie moeten ontwikkelen, niet de uiterlijke visie met de fysieke ogen van dit fysieke lichaam. Dat is niet je ware Zelf. Dat is niet het echte waarnemen. Het neemt alleen waar wat onwerkelijk, veranderlijk, voorbijgaand, tijdelijk en oppervlakkig is. Het neemt het asat(niet-zijn) waar: yad drishyam tad naasyam (dat wat wordt gezien en wat zichtbaar is, is vergankelijk), het is onderhevig aan vernietiging. Deze visie zal je dan ook niet helpen.

Maak voortdurend het onderscheid tussen de ziener en het geziene. De ziener alleen is werkelijk; het geziene is een tijdelijke vertoning. Het werkelijke, het blijvende en het eeuwige aanschouwen is je innerlijke visie. Het is je innerlijke visie verlicht door de kennis verkregen door het gezelschap van grote wijzen en zieners, kennis verworven door spirituele studie en overweging over de grote waarheden uit de culturele schat die tot ons kwam als een onschatbare, unieke erfenis.

Dit moet dan ook je benadering zijn in het leven, dat je met het innerlijke oog van de wijsheid het Werkelijke aanschouwt als voortdurend in jou aanwezig, dat je begint je ervan bewust te zijn dat je verblijft in de voortdurende aanwezigheid van God. Hij is de meest nabije, de dichtste en intiemste kracht, energie en invloed: "Wanneer ik aldus leef en beweeg, doe ik alles hier in Zijn voortdurend gezelschap. Ik zal nooit bewegen in duisternis. Ik zal altijd in het licht zijn, want Hij is het Licht van alle lichten voorbij alle duisternis. Ik leef in het Licht. Licht vult me vanbinnen en vanbuiten. Alles wat dus uit me voortkomt zal ook deelhebben in die eigenschap." Moge de hoogste Goddelijke Werkelijkheid je deze genade geven!

Liefdevolle aanbidding tot de eerbiedwaardige en beminde heilige Meester Goeroedev Swami Sivanandaji Mahaaraaj, die het nooit moe was het grote feit te benadrukken dat in jou God verborgen is. Hij zei: " Dit kleine 'ik' dat kwam als een hindernis voor de waarneming van de in jou verborgen God moet vertrekken." Dit is het ene noodzakelijke ding. Dit is saadhanaa. Hij zei: "Dood dit kleine 'ik'. Sterf om te leven."

Zolang dit kleine 'ik' er is, leid je altijd dit gemelijke, tijdelijke, valse leven, dit uiterlijke, stoffelijke, wereldse leven. Je bent dan nog niet begonnen aan het echte leven, het ware leven, het leven in je wezenlijke aard. "Daarom", zei Goeroedev, "is het ware leven vanzelf goddelijk, omdat je in wezen goddelijk bent." Goddelijkheid is je ware aard. Het is je werkelijkheid. Maar zolang dat niet de kracht werd die al je bewegingen, al je activiteiten aandrijft, ben je er niet in gevestigd, wordt de Werkelijkheid miskend en blijft ze slapen. Dit kleine 'ik' neemt de centrale plaats in en wordt als een circusdirecteur, die de dieren van de vijf zintuigen opzweept en voor wie men buigt. Deze directeur moet worden ontslagen en de Werkelijkheid moet zijn plaats innemen.

Daarom is het dat Goeroedev zei: "Dood dit kleine 'ik'. Sterf om te leven. Leid het spirituele leven." Het is slechts wanneer dit kleine 'ik' sterft dat je levend te voorschijn komt. Je ontdekt dan dat alleen Dat bestaat. Wanneer deze verandering zich voordoet is leven niet langer tweede- of derderangs, niet langer grof en stoffelijk, het is dan spiritueel, het is dan goddelijk, het is dan echt, het is dan een uitdrukking van de innerlijke Werkelijkheid.

Laten we daarom deze grote Werkelijkheid, deze voortdurende, onmiddellijke, meest nabije, intieme compagnon die de Ultieme Werkelijkheid is opwekken. Naar dit doel is er geen reis. Er is slechts een reis als er een afstand is tussen jou en de plaats die je wil bereiken. Hier is er geen reis. Het is een kwestie van het verwerven van directe bewustwording, want er is geen afstand. Er is geen ruimte tussen jou en die Werkelijkheid. Jullie bestaan beiden in een staat van nauwe eenheid. Deze bewustwording noemen ze het hoogste Tao, de twee helften van een eenheid.

Moge het Kosmische Wezen je deze innerlijke staat van bewustwording geven. Moge het grote pad dat ons werd getoond door de meesters een weg zijn naar de meest volledige bewustwording van deze Werkelijkheid. De meesters leerden ons dat we op een innerlijke reis zijn, niet op een uiterlijke. Goeroedev zei: "Mediteer. Verwerkelijk." Meditatie is een innerlijk proces waarin we de ontwaakte staat van de geest en het intellect verwerven. Deze ontwaakte staat is het middel om de altijd aanwezige, directe Werkelijkheid te vinden.

Mogen het hoogste Universele Wezen en de beminde heilige Meester je het meest volledige succes geven in deze geheimzinnige zoektocht naar dat wat altijd wordt gevonden, wat altijd van jou is. Het is een paradoxaal mysterie. Je zoekt iets wat je nooit verloor. Je zoekt iets dat er altijd is. Wat is de noodzaak van het zoeken?

Wanneer je weet dat er geen noodzaak is, dan ben je reeds op je bestemming beland. Je hebt dan reeds je lot vervuld. Wanneer je weet en verwerkelijkt dat het zoeken zinloos, onnodig en overbodig is, dan ben je reeds daar. Moge deze genade jullie allen ten deel vallen. Aldus bidden we.