The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


ELKE HANDELING EEN STAP IN YOGA

Swami Sivananda

Wanneer de wolken van angst, onzekerheid en spanning aan de horizon verschijnen, wanneer het leven van de mens wordt beheerst door passie, hebzucht en haat dringt de boodschap van de Bhagavad Gietaa door de mistroostigheid als een heldere straal van hoop, inspiratie en moed. De essentie van die boodschap bestaat uit het feit dat ze is gebaseerd op een spirituele zin voor waarden en een juist perspectief, dat niet wordt verwrongen door ego´sme en zelfzucht.

Het is het evangelie van onthechting, immanentie van de Ultieme Werkelijkheid, onsterfelijkheid van de ziel, goddelijke kennis, devotie tot God, beheersing van de geest en de zintuigen en onzelfzuchtige activiteit die het ware levensideaal vormen, een ideaal dat bevorderlijk is voor de volledige, harmonische en algehele ontwikkeling van de enkeling. De vervulling van dat ideaal is de grootste Yoga in ieder mensenleven en de hoogste plicht van de mens.

Het juiste perspectief
Het lichaam is sterfelijk, de geest is onvolmaakt en een geheel van begeerten en verlangens, de reikwijdte van de zinnen is beperkt en alle voorwerpen die we zien zijn vergankelijk. Het Zelf alleen is werkelijk, eeuwig en vrij van alle dualiteit. Dit wetend zouden we niet gehecht mogen zijn aan het lichaam, de geest, de zinnen en de voorwerpen van de wereld en zouden we een echt begrip over de aard van de dingen moeten ontwikkelen.

Het leven is een proces van goddelijke eredienst. Het leven is wederzijds afhankelijk. Aangezien de ene Heer in allen verblijft zouden wij elkaar niet mogen haten, elkaar niet mogen kwetsen of een barriĆre opwerpen van trots, ijdelheid, ego´stische aanmatiging, die de ene van de andere scheidt. Wanneer het bewustzijn van de immanentie van de Ultieme Werkelijkheid daagt in iemands geest kan er niet langer zelfzucht, hebzucht en schijnheiligheid zijn. Men kan dan niets anders dan liefhebbend, vriendelijk, attent, hulpvaardig en dienstbaar voor anderen zijn. Het is dat begrip dat moet worden gecultiveerd.

Handeling is onvermijdelijk
Bhagavad Gietaa III 4 en 5: "Niet door het niet stellen van handelingen bereikt men niet-handelen, ook niet door verzaking alleen bereikt men volmaaktheid.

Niemand kan zelfs maar een ogenblik zonder actie blijven, want iedereen wordt hulpeloos gedreven tot handelen door de uit de natuur geboren eigenschappen (goenas)."

Daar handeling onvermijdelijk is, is het Gietaa-ideaal onthecht en onzelfzuchtig te zijn. Men moet zijn plicht doen, niet als een "doener", maar als een instrument van het goddelijke, zonder daar enig resultaat van te verwachten, want dat is de verantwoordelijkheid van God en omdat alle verwachtingen van een onvolmaakte wereld noodzakelijkerwijs ontgoocheling en pijn veroorzaken.

Bhagavad Gietaa III 7 en 8: "Maar wie zich, de zinnen door de geest beheerst, O Arjoena, met de actieorganen en zonder gehechtheid toewijdt aan Karma Yoga, hij munt uit.

Verricht het werk dat moet worden gedaan, want actie overtreft inactie; zelfs het in stand houden van het lichaam is onmogelijk zonder actie."

Daar handeling onvermijdelijk is moet ze van het juiste type zijn en worden gesteld met de juiste houding, met begrip voor de levenswaarden en voor het welzijn van anderen.

De Yoga van handeling
De Yoga van handeling is niet louter het onzelfzuchtig dienen van anderen. Aangezien de menselijke natuur zelfzuchtig en vernauwd is wordt de nadruk gelegd op het dienen van degenen die lijden en behoeftig zijn. Dit is inderdaad belangrijk. Maar meer dan dat is het de aard van ons dagelijks leven, onze gedachten, intenties, ambities, handelwijzen, houding tegenover onszelf en relaties met anderen die van primair belang zijn. Slechts als deze werden omgevormd tot Yoga door juiste kennis, zelfbeheersing, onthechting en onzelfzuchtigheid kan men een Karma Yogi worden genoemd.

Ieder mens wordt verondersteld een Karma Yogi te zijn in zijn leven, in welke situatie hij ook werd geplaatst, want dat is enige uitweg uit alle lijden, angst, vrees en conflicten. Als ieder mens ontdekt dat hij een vertegenwoordiger van God is, niet in de zin van overheersing over anderen vanaf een verheven voetstuk, maar als een nederig, plichtsbewust, onthecht individu, met een ingeworteld gevoel van samenhorigheid en broederlijkheid, kan hij nooit een oorzaak van onevenwichtigheid, onenigheid en gevoelens van bitterheid zijn. Slechts iemand die buitenmatig zelfzuchtig, trots en egoïstisch is, is een beeld dat automatisch wordt weerspiegeld in anderen door een vijandige reactie. Anders is er geen reden voor wederzijdse haat, kokende woede, jaloersheid en spanning.

Overwinning over de lagere natuur
"De wil is goed, maar het vlees is zwak." Iedereen weet dat het verkeerd is om iemand te haten, iemand te kwetsen, gewelddadig en zelfzuchtig te zijn en tweedracht te zaaien, maar de lagere natuur is zo sterk dat mensen worden meegesleurd ondanks al hun goede bedoelingen en groot idealisme. Het enthousiasme moet sterk worden gemaakt, de geest en de zinnen moeten worden beheerst, de wil en de vastberadenheid moeten worden versterkt, het hart moet worden gezuiverd en de lagere natuur moet worden gesublimeerd door het proces van saadhanaa. Slechts dan kan de wil triomferen over het vlees.