The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2004

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2004, Vol. 458
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

DE VOORJAARS YOGE RETRAITE

Niet op het verkeerde been††
Op maandag 22 maart 2004 schreef ik dit verslag over de Voorjaars Yoga Retraite van 19 tot 21 maart, fris van de lever. We waren met zevenenvijftig en, wegens verbouwingen aan vleugel A, voor het eerst helemaal aangewezen op vleugel B, waardoor we het aantal deelnemers moesten beperken. Wil je er in de Najaars Yoga Retraite in oktober weer of voor het eerst bij zijn, schrijf dan zo snel mogelijk in. In het beste geval zullen we weer gebruik kunnen maken van vleugel A in het najaar van 2005.

Het belangrijkste

Het probleem†††††††††††

Over vrijheid

Drie stadia††††

Het programma†††


HET SCHEPPINGSVERHAAL

Het ene gebod
Een lezeres stuurde me een nogal militante e-mail, die me een ander enigszins gelijkaardig voorval in herinnering bracht. Ik heb het namelijk soms over het scheppingsverhaal in de Bijbel. Het is immers een bron die dichterbij ons ligt dan de Indiase geschriften en het illustreert bovendien de hindoefilosofie op een interessante wijze.


Volgende tekst is de vertaling van hoofdstuk XII van Boek XI van de Bhaagavata Poeraana. In Boek XI geeft Krishna, voor hij de wereld verlaat, onderricht aan zijn discipel Oeddhava. Wat tussen haakjes in cursief staat is ofwel de vertaling van termen uit de hindoefilosofie, die op de keper beschouwd niet echt vertaalbaar zijn, of het zijn Sanskrittermen, die vooral voor kenners interessant zijn, of het is mijn eigen verklarende commentaar.

Ik heb deze vertaling gemaakt op verzoek van een lezer. Het is een tekst waarin bhaktiof devotie en satsang of de omgang met wijzen worden opgehemeld. Het is een enigszins moeilijke, maar toch ook heel inspirerende tekst en ik kan hem vanuit mijn eigen ervaring volledig onderschrijven.

Narayana

HET EFFECT VAN OMGANG MET DE WIJZEN EN DE BOOM VAN SAMSAARA

De Heer sprak:

1-2. Yoga, de Saankhyafilosofie, het pad van dharma (plicht), studie en het reciteren van de Vedas, versterving, verzaking, riten, werken van openbaar nut, liefdadigheid, geloften, offers, geheime mantras, het baden in bedevaartsplaatsen en het volgen van morele regels, bijzondere zowel als universele, geen enkele van al deze binden Me zozeer in het hart van de toegewijde als de omgang met wijzen (satsanga), die alle gehechtheid uitroeit.


DE JAPANSE STEENHOUWER

Multatuli

Er was een man die stenen hieuw uit de rots. Zijn arbeid was zeer zwaar, en hij arbeidde veel, doch zijn loon was gering, en tevreden was hij niet. Hij zuchtte omdat zijn arbeid zwaar was. En hij riep: och, dat ik rijk ware, om te rusten op een baleh-baleh met klamboe van rode zijde. En er kwam een engel uit de hemel die zeide: U zij gelijk gij gezegd hebt. En hij wás rijk. En hij rustte op een baleh-baleh, en de klamboe was van rode zijde.


YOGA

Lezingen van Swami Chidananda gehouden in de vijftiger jaren
in de Yoga Vedanta Forest Academy in Goeroedevs aashram

DE LEVENSBOOT VAN DE ZOEKER

Vandaag is een vreugdevolle dag die we elke maand vieren ter ere van onze vereerde Goeroedev, die voor ons het leven van ons leven zelf is, die voor ons het verschil betekent tussen eeuwige gebondenheid in de ketenen van geboorte, dood en lijden en het eeuwige leven in vrijheid, volmaaktheid en blijvende zaligheid. Met hem als onze gezegende gids, inspiratiebron en zichtbare God, groeien we naar onsterfelijkheid toe. We gaan dag na dag vooruit, weg van pijn, lijden, gebondenheid, beperking, naar het glorierijke leven in Bewustzijn, een leven van oneindige vreugde en eeuwige zaligheid. Zonder hem bleef dit vooruitzicht een verre droom ver buiten het bereik van onze kennis en bevattingsvermogen. Aan deze grote zegen in ons leven danken we de hoop het doel te verwerkelijken waarvoor we dit kostbare leven ontvingen.


HET PAD VAN EEN ZOEKER


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

MEDITATIE

Mensen denken dat meditatie betekent diep nadenken. Soms denken ze ook dat meditatie betekent dat ze niet meer mogen denken. Beide zijn onjuist. Meditatie is de vertaling van het Sanskrit dhyaana, dat in het Japans werd verbasterd tot zen. Het is de zevende trede van het achtvoudige Yogapad van Patanjali. Het wordt voorafgegaan door dhaaranaa of concentratie en gevolgd door samaadhi, waarin de Ziener (Bewustzijn) rust in zichzelf en zich niet langer vereenzelvigt met de bewegingen van de geest (vrittis; soetras 2 en 3 van Patanjali's Yogasoetra). (Voor de Yogasoetra van Patanjali zie onze uitgave Yogakompas.)


TANTRA SAADHANAA

Swami Krishnananda

Tantra werd altijd al beschouwd als een esoterisch en geheim pad van spiritualiteit, ontoegankelijk voor de ongeoefende en voor de gewone mens. Zijn geheimzinnigheid schijnt te bestaan in de nieuwe kijk op de dingen die de zoeker volgens Tantra moet hebben, een manier van kijken naar de dingen die verschilt van die waarop mensen over het algemeen de dingen zien, interpreteren en naar waarde te schatten. De Tantraleraren houden de zoeker op dit pad voor dat hij de sociale en zelfs de menselijke kijk moet ontgroeien en een bovenmenselijke en goddelijke kijk op de dingen moet ontwikkelen. Aangezien dit teveel is gevraagd van de gewone wereldse mens is Tantra een gesloten geheim waarvan de deuren alleen kunnen worden geopend met de van een competente goeroe ontvangen sleutel.


Vertaling van Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)

KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Vers 245 tot 251