The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2007

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2007, Vol. 488
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

YOGA ACADEMIE

Geschiedenis
In 1962 werd Yoga Vedanta Aalst gesticht. Aanvankelijk als een feitelijke vereniging. In 1969 werden er statuten opgesteld en werd de feitelijke vereniging een vzw of vereniging zonder winstoogmerk. De officiële naam was voortaan Yoga Vedanta vzw, afdeling Aalst van The Divine Life Society (DLS). Voor meer informatie over onder andere het ontstaan van de DLS aan de majestueuze Ganges en de voet van de machtige Himalayas, lees Swami Krishnananda's gelegenheidstoespraak in dit nummer.

Meerdere scholen noemen zich dezer dagen Yoga Academie, maar wij waren in 1969 de eersten om die naam te gebruiken in navolging van Goeroedevs Swami Sivananda's Yoga Vedanta Forest Academy, zo genoemd omdat ze in een woud is gevestigd.

We hadden in de tweede helft van de zestiger jaren al wat medewerkers warm gemaakt om Yogales te geven. Deze mensen drukten op zeker ogenblik de wens uit meer theoretische informatie te ontvangen. Daarom begonnen we met een cursus voor Yogaleraren in twintig lessen op twintig zaterdagmiddagen. Ons in die tijd nog gestencild maandblad, waarin we de cursus aankondigden, had ondertussen al links en rechts zijn weg gevonden. Er bleek al direct ook veel belangstelling te bestaan buiten Aalst, zelfs tot in Nederland. Zo ontstond de Yoga Academie, die sedertdien ononderbroken is blijven functioneren. Ze heeft het leven hervormd en het hart geraakt van honderden zoekers.

Oriëntatie
In september 2007 beginnen we met een nieuwe cursus Yoga Academie. Traditie getrouw laten we die voorafgaan door een Oriëntatie, die plaatsvindt op zaterdag 8 september van 15u30 tot 17u. Op die dag worden het programma, de leraren, de vooropgestelde routine enz. voorgesteld. De Oriëntatie is volstrekt vrijblijvend en heeft als eerste bedoeling de drempel te verlagen. Kandidaten hebben dan veertien dagen de tijd om een beslissing te nemen. Het is immers twee weken later, op zaterdag 22 september om 13u, dat de eerste les plaatsvindt. Ze engageren zich dan voor een jaar. Enzovoort.

De cursus duurt vier jaar en zal de geschiedenis ingaan als YA2007. De lessen vinden plaats om de veertien dagen. De ene keer om 10u, de volgende keer om 13u. Er zullen dan twee cursussen lopen, namelijk YA2005 en YA2007. Voor ons is er dus elke week Yoga Academie.

Op de lange dag is er een lunchpauze van 11u45 tot 12u45. De deelnemers brengen een vegetarisch lunchpakket mee. Koffie en thee zijn er ter plaatse. De lessen eindigen om 18u15. De wekelijkse Satsang die begint om 17u30 maakt integraal deel uit van de cursus YA. Na de Satsang is er in het woonhuis van de aashram, in het gedeelte dat Praathoek werd gedoopt, de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding iets te eten en te drinken. Er wordt dan onder andere nagekaart over de lessen.

De secretaris van YV Aalst, Geert Roeland, staat in voor de vlotte werking van de Praathoek. Hij doet de aankopen en maakt mensen warm om al eens een soep, een sla of wat ook te maken en om na afloop de handen uit de mouwen te steken, zodat alles weer spic en span is.

Prijs
De deelnemers moeten lid zijn van Yoga Vedanta Aalst. Het lidmaatschap bedraagt 50 euro per jaar (van de maand van inschrijving tot dezelfde maand het jaar nadien) en geeft recht op een wekelijkse les en het maandblad. Ze betalen daarenboven een bijdrage in de onkosten van 100 euro per jaar, die betaalbaar is in september, al bewijzen ze er ons dienst mee als ze dit al willen betalen in juli of augustus, want dat zijn voor ons maanden waarin we schier geen inkomsten hebben al blijven de facturen komen.

De programma-inhoud en de leraren
De leraren zijn Jan Desmedt, die sedert 2006 tevens directeur van de YA is, Mira De Bock, Hilde Verbeeck en ikzelf. Jan Desmedt geeft hoofdzakelijk anatomie, fysiologie (eerste en tweede jaar) en aayoerveda (derde en vierde jaar). Hij brengt de leerlingen ook de techniek van het lesgeven bij. Mira De Bock onderwijst de Bhagavad Gietaa. Hilda Verbeeck verzorgt de praktijklessen. Ikzelf onderwijs de Yogafilosofie en de Yogapsychologie, onder andere aan de hand van de Yoga Soetra en Sadgoeroedev Swami Sivananda's Integrale Yoga, zo genoemd omdat hij integraal en geïntegreerd is, dat wil zeggen dat geen enkel facet van de persoonlijkheid mag worden verwaarloosd (integraal) en dat hij in en door het leven moet kunnen worden beoefend (geïntegreerd).

Het bovenstaande is natuurlijk maar een korte samenvatting. Eigenlijk is de cursus een triptiek of drieluik. Hij bestaat immers uit drie grote luiken:

de Yogafilosofie
de Yogapsychologie
en de Yogabeoefening.


WAT IS EEN SWAMI?

Het verlangen naar kennis

Ons verlangen naar informatie over Yoga bracht ons in het begin van de zestiger jaren in contact met Swami Sivananda en via hem met vele andere swamis. Zoals wij ons in die tijd afvroegen wat een swami is (Sanskrit: svaamin: heer, meester) zo vragen ook nu mensen zich dat af. Een swami is een hindoe monnik. Wat de meeste mensen over hindoes weten is dat ze hun doden verassen. Dat ritueel was bijvoorbeeld intens aanwezig in de slotscènes van de film Gandhi. Een uitzondering daarop zijn swamis. Men wikkelt hun dode lichaam in een doek, vaart ermee naar het midden van de dichtstbijzijnde rivier en laat het in het water glijden. De reden is eenvoudig: voor de wereld zijn ze al gestorven en werden ze al gecremeerd.

Over Maayaa

Vier levensfasen

De os van de olieman

Toen God de wezens had geschapen, gaf hij hen allen veertig jaar. De eerste om zich te beklagen was de mens. Hij vond veertig jaar veel te weinig. God zei hem te wachten. Hij zou zien wat Hij kon doen. De tweede was de os. Die vond veertig jaar veel teveel. "Er is geen vreugde in mijn leven. Ik moet de molenstenen in beweging houden", zei hij. De derde was de hond. De vierde was de aap. Ook zij vonden veertig jaar teveel. God riep de mens en zei: "Je krijgt veertig jaar van mij, twintig van de os, twintig van de hond en twintig van de aap." De eerste veertig jaar gaat alles tamelijk goed, want het is de van God gegeven leeftijd. Daarna komt men in de leeftijd van de os. De kinderen worden groot en kosten handenvol geld. Men moet zwoegen als een os. In de leeftijd van de hond krijg je nog een plaatsje naast de kachel als je geluk hebt en in de leeftijd van de aap bergt men je ergens op in een tehuis.

In degenen die dit inzien, daagt het verlangen naar het doorbreken van de eindeloze cyclus van geboorte en dood. En ook de wijzen hebben het altijd al verkondigd dat we hier maar pelgrims zijn en dat ons doel nooit van deze wereld kan zijn. De zin van het leven is de Zelfverwerkelijking of met andere woorden de Godverwerkelijking. Dat is de reden waarom Yoga Yoga wordt genoemd wat "vereniging" betekent. Yoga is het doorbreken van het vertekende zelfbeeld waarmee mensen hier rondlopen en het is tevens de methode om de dwangmatigheid te doorbreken waardoor mensen de dingen doen die ze doen. Yoga betekent dat men ophoudt "ik" te zeggen tegen wat men niet is. Yoga is met andere woorden een thuiskomen in zichzelf. En hét grote geheim werd als volgt onder woorden gebracht door de wijze Kabier: "Het is zoals de os van de olieman: in zijn dwaasheid denkt hij (terwijl hij rondjes draait om de molensteen in beweging te houden) dat hij ver van huis is afgedwaald terwijl hij nooit het erf verliet."

Op vrijdag 1 juni wordt in Sivananda Aashram in Moeni-kie-retie aan de Ganges en de voet van de Himalayas, de overal ter wereld bekendstaande aashram, het feit gevierd dat Swami Sivananda op die dag in 1924 sannyaasa (sannyaasa diekshaa) nam. Lees daarover Swami Krishnananda's inspirerende toespraak die hij hield op donderdag 1 juni 1972. Swami Krishnananda was een van Goeroedev Swami Sivananda's vooraanstaande discipelen. Hij was tot zijn dood algemeen secretaris van The Divine Life Society. Ik heb vaak aan zijn voeten gezeten.


TARKA MOEDRAA

Een lezer stuurde me een mail met twee verzen uit de Bhaagavata Poeraana (IV.6.37 en 38), die hij tegenkwam in een boek over Shiva en die ik vertaalde uit het Engels:

Sandhi

Betekenis van de naam moedraa


EEN OOGOEFENING


Goeroepoernimaa
In juli en augustus verschijnt Licht van Sivananda niet. Op de dag van de volle maan in de maand aashaadha (juli-augustus) wordt de voorspoedige Goeroepoernimaa gevierd. Daar moet ik het dus in het juninummer over hebben. In India wordt in die periode van het jaar, na de verschroeiende zomerhitte, uitgekeken naar de langverwachte regens. Rondtrekkende asceten houden ergens halt, ter herinnering aan de grote wijze Vyaasa, voor studie en prediking van de Brahma Soetras of Aforismen over het Absolute. Vyaasa was de zoon van de kluizenaar Paraa-shara en de vissersdochter Satyavatie. Zijn naam als kind was Krishna, wegens zijn donkere huidskleur, en aangezien hij werd geboren op een eiland of dviepa wordt hij ook Krishnadvaipaayana genoemd. Omdat hij de Vedas ordende en te boek stelde wordt hij tevens Vedavyaasa genoemd. Hij schreef ook het Mahaabhaarata, het langste epos van de wereld. Vyaasa betekent: die alles zorgvuldig opschrijft, scribent. Hij schreef het Mahaabhaarata met de hulp van Ganesha, de God van de wijsheid, die hij aanriep op aanraden van Brahmaa, de schepper (Mahaabhaarata, eerste boek, vanaf vers 75):

Goeroepoernimaa valt dit jaar op zondag 27 juli.
We vieren dit op zaterdag 26 juli in de satsang van
17u30 tot rond 18u45.


SIVANANDA - HET VUUR VAN SANNYAASA

Swami Krishnananda


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (17)