The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2009

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2009, Vol. 508
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Dit Woord van Aanmoediging, dat in hoofdzaak handelt over enkele grote wijzen van India, wonderbare goeroes of spirituele leraren van de mensheid, is opgedragen aan Sadgoeroedev Swami Sivananda, die hen allen belichaamt. En het is onder zijn inspiratie dat einde 1962 Yoga Vedanta Aalst werd gesticht en dat het al die jaren kon groeien en bloeien.

GOEROE

Goeroepoernimaa
Goeroepoernimaa is de dag van de volle maan in de maand aashaadha van de hindoe kalender (juli-augustus). De volle maan (poernimaa) verzinnebeeldt de spirituele leraar of goeroe: zoals de maan schittert met het licht van de zon, zo schittert de goeroe met het licht van de Waarheid of de Zelfverwerkelijking. De volle maan verzinnebeeldt tevens de waarachtige discipel, omdat die het vermogen verwierf om te schitteren met het licht van de Waarheid die hem door de goeroe werd geopenbaard.

De goeroe zet de discipel op het pad van Yoga, het pad dat verlicht en verlost. Hij openbaart hem dat hij in wezen iets heel wonderlijks is, dat in de Vedantafilosofie wordt aangeduid met de woorden Satchidaananda, Bestaan (Sat), Bewustzijn (Chit) en Zaligheid (Aananda). De goeroe toont de discipel de weg en leert hem hoe de hindernissen op zijn pad moeten worden opgeruimd, want het pad gaan is nog iets anders dan het pad kennen.

Hoe het komt
De vraag is hoe het komt dat we niet weten dat we in wezen iets heel wonderbaarlijks zijn, dat we er zelfs niet het minste benul van hebben en dat wij het in ons dagelijks leven dan ook volledig tegenspreken en het helemaal verdonkeremanen? En hoe komt het dat men het pad niet volgt ook als men het pad kent? De oude wijzen zeiden dat dit het gevolg is van een illusie, die de dingen op een dramatische manier grondig vertekent en die verantwoordelijk is voor de onwil die in ons leeft en die ons belet dat we in praktijk brengen wat we in theorie weten of wat de goeroe ons leerde.

Het klassieke voorbeeld waarmee ze dit illustreerden is de slang in het touw. Je ziet in de schemering een slang en gilt van angst. Daardoor gealarmeerd steekt iemand het licht aan. Je ziet dat het geen slang is, maar een touw dat er ligt. Onmiddellijk verdwijnt je angst, al blijven zijn gevolgen zich nog een lange tijd gevoelen. Je blijft nog een tijd staan trillen op je benen. Je moet een douche nemen om het kwalijk riekende angstzweet weg te wassen. Je kunt de slaap niet vatten door de opstoot van adrenaline in je bloed. Enzovoort.

Het kind moet een naam hebben
Ze noemden die illusie maayaa. Dit betekent letterlijk: niet dat: je ziet de dingen niet zoals ze zijn, je ziet ze op een totaal vertekende manier. Je vergeet met andere woorden wie je in wezen bent en je vereenzelvigt je met je lichaam, je geest, je werk en met talloze relaties. Dit is de Zelfvervreemding waaraan de mens lijdt. Deze illusie is een heel indringende kracht en toch kan men niet zeggen dat ze echt bestaat, want zodra je de dingen ziet zoals ze echt zijn (soedarshana, de juiste visie) verdwijnt ze. Het is zoals de duisternis. Je kunt niet zeggen dat de duisternis echt bestaat, want zodra je het licht aansteekt verdwijnt ze. En toch kun je ook niet zeggen dan ze niet bestaat, want je ervaart ze.

Wat je vijand is, kan ook je vriend zijn

Vyaasa

De rol van de goeroe

In Sivananda Aashram in India wordt Goeroepoernimaa op grote schaal gevierd. Aashrambewoners en bezoekers staan op om vier uur voor meditatie over de goeroe met de gepaste hymnen. Later op de dag is er paadapoejaa (het vereren van de sandalen van de goeroe).

Een van de verzen van de Goeroestotra zegt:

Dhyaana moelam goeror moertih
poeja moelam goeroh padam
mantra moelam goeror vaakyam
moksha moelam goeroh kripaa

De vorm van de Goeroe is de wortel van de meditatie
de voeten van de Goeroe zijn de wortel van de eredienst
de woorden van de Goeroe zijn de wortel van de mantra
de genade van de Goeroe is de wortel van de verlossing

ONBEKEND IS ONBEMIND

Wat hebben ze ons wijsgemaakt?

Het verstand komt niet vóór de jaren

De zondagmis

De Ziele betracht de Nabyheyt Godts
Ik meenden oock de Godtheid woonde verre,
In eenen troon, hoog boven maen en sterre,
En heften menighmael mijn oogh
Met diep verzuchten naer omhoogh.
Maar toen ghy u belieften t' openbaren,
Toen sagh ick niets van boven nedervaren,
Maer in den grond van mijn gemoet,
Daer wiert het liefelijck en soet.
Daer quamt ghy uyt der diepten uitwaerts dringen
En als een bron mijn dorstigh hert bespringen,
Soo dat ick u, o God, bevondt
Te zijn den grondt van mijnen grondt.
Dies ben ick bly, dat ghy, mijn hoogh beminden,
My nader zijt dan al mijn naeste vrinden.
Was nu alle ongelijckheijt voort
En 't herte reyn gelijck het hoort,
Geen hooghte, noch geen diepte zou ons scheyden,
Ick smolt in Godt, mijn lief, wy wierden beyde
Eén geest, één hemels vlees en bloedt,
De wesentheyt van Godts gemoedt.
Dat moet geschien. Och help, getrouwe Heere,
Dat wy ons gantsch in uwen wille keeren.

Wat de wijzen zeiden
De grote wijze Kabier (Benares, veertiende eeuw) zegt in een vers:

Saath samand kie masi karau, lekhani sab banaraa-i,
dhartie sab kaagad karaun, ta-oe Hari goena likhyaa na jaa-i.

Al maakte ik papier van de hele wereld
en van alle woudbomen mijn pen,
al maakte ik inkt van de zeven wereldzeeën,
maar Hari's glorie neerpennen kon ik niet
.

Sarvam Brahmamayam

Dit lied staat op onze prachtige CD Een uur kiertan met Krishna. Op deze CD staan tien kiertans: Omkaaram, Sarvam Brahmamayam re re, Shrieman Naaraayana, Aanjaneya Vieraa, Jaya jaya Shankara, Dasharathananda Raam Raam, Mahaamantra, Moekoenda Maadhava, Jai jai Sarasvatie Maataa, Gopie Gopaala Venoegopaala. Het begeleidende boekje bevat de Sanskrit of de Hindi tekst, samen met de vertaling en enige commentaar. De kiertans werden opgenomen in de Yoga Retraite in Drongen door Frans Moens op zaterdag 14 oktober 2005.

Wat Sadgoeroedev Swami Sivananda zei
Twee gedichten uit zijn dichtbundel Adhyatma Yoga
Zoals de oceaan is je innerlijke Zelf,
het is diep en onpeilbaar.
Zoals de ether is je Aatman (Zelf),
het is subtiel, smetteloos en aldoordringend.
Zoals de zon is je innerlijke Ziel,
ze is zelflichtend en altijd schitterend.
Zoals de Himaalayas is je innerlijke Grootheid,
ze is onbeweeglijk, majestueus en standvastig
.

Ik zaaide het zaad van de liefde
in de tuin van mijn hart.
Ik begoot het met mijn tranen.
Ik bemeste het met japa, kiertan.
Ik wiedde het onkruid van lust, hebzucht en toorn.
Ik omheinde de tuin met onthechting.
Mijn hart is nu een welriekende tuin
waarin mijn Heer Krishna altijd verblijft
.

Een interessante dialoog


CORRECT LEREN ADEMEN

Wat?

Een groot geheim

De oefening

Dit heeft grote voordelen

Ik kom uitgebreid op de oefening terug in september
Je hebt dus de hele vakantie de tijd om te oefenen. Ik zal uitleggen waarom de hormoonklieren beter gaan werken en waarom de oefening je betert wapent tegen het krijgen van een hartinfarct. Buiten de kaas in de muizenval zijn hier weinig dingen nog gratis. Maar deze oefening en al haar weldaden zijn pro Deo. De bal ligt nu in jouw kamp. Score ermee. De beloning is groot.

Narayana


DE GODDELIJKE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

Swami Chidananda

Daivie hyeshaa goenamayie mama maayaa doeratyayaa,
Maameva ye prapadyante maayaametaam taranti te.

Deze goddelijke illusie (Maayaa) van Mij, gemaakt van de drie eigenschappen (goenas: sattva, rajas, tamas), is waarlijk moeilijk te doorbreken. Zij die hun toevlucht nemen in Mij alleen, doorbreken die illusie.
Bhagavad Gietaa, VII 14


VOORJAARS YOGA RETRAITE

De op dit ogenblik wegens restauratiewerken enige beschikbare vleugel A was weer maximaal bezet. En ook nu, de dag na de Yoga Retraite, moest ik de inschrijvingen voor de Yoga Retraite in het najaar afsluiten en een wachtlijst aanleggen. Degenen die niet vastbesloten zijn de gehele retraite te volgen worden verzocht zich te onthouden!
Het programma werd zoals altijd met stiptheid, deskundigheid en groot enthousiasme afgewerkt. Het resultaat was dan ook meer dan fantastisch. Als ik op vrijdagavond vooraan ga zitten dan gebeurt er tijdens de Oriëntatie iets met mij en het groeit gestaag en houdt aan tot het einde van de Yoga Retraite op zondag 16 uur: de inspiratie, die uit een diepe, door Sadgoeroedev aangeboorde bron komt, begint gestaag te vloeien. Op het einde zie ik de blije gezichten van dankbare deelnemers en dat maakt me gelukkig. Hans Delrue zette een video-opname van een gedeelte van de kiertan op zaterdagavond op het Internet. De kiertanisten waren Goeha, een dokter uit Antwerpen die lang werkte in de Indiase staat Tamilnaadoe, zijn echtgenote Priyaa, Krishna en Linda. Je kunt nu ook zien en horen hoe ze Hanoemaan Chaaliesaa zongen op onze website. Klik op "Wat is nieuw".

Laat ik nu enkele deelnemers zelf aan het woord

Naaham kartaa Harih kartaa tvat poejaa karma chaakhilam
yad yat karma karomi tat tad akhilam Shambho tavaaraadhanaa
Ik ben niet de doener, Hari is de doener. Alle werk is een door u verrichte eredienst. Wat ik ook doe, dat alles, O Heer, is uw aanbidding
.

Een oproep

Er waren de laatste maanden nogal wat kosten aan de Aashram in de Volksverheffingstraat, onder andere herstellen riolering, nieuwe vloer in de Praathoek, vernieuwen plat dak boven de Yogazaal enz. Wat financiële steun is dan ook heel erg welkom. Alles wordt duurder, maar we vinden het niet geschikt om in die trend mee te gaan, want Yoga moet voor iedereen kunnen zijn. Vele kleine bijdragen maken een grote. "D.H.N. Doe Het Nu!" zoals Goeroedev placht te zeggen.