The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2008

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2008, Vol. 485
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

VRAAG EN ANTWOORD

Drie soorten devotie
Wat bedoelt men met de drie soorten van bhakti of devotie?" vraagt een lezer. En hij stelt ook twee andere vragen: "Wat betekent Tripoeraari en wie is de god Dantin?"

De drie soorten van devotie zijn: shravana, kiertana en manana. Shravana betekent: horen, luisteren. Bedoeld wordt dat men luistert naar de verhalen over de Ishtadevataa of uitverkoren godheid en naar de uiteenzetting van de Schriften. In deze moderne tijd betekent luisteren veeleer lezen. Kiertana betekent: het bezingen van de faam (van de godheid). Manana betekent: overweging, in gedachten houden.

Om misverstanden te vermijden, een opmerking over het begrip Ishtadevataa. Het kan alle mogelijke betekenissen hebben. Men kan God op vele wijzen zien: als een persoon, als onpersoonlijk enz. Met andere woorden: verscheidenheid is troef. Maar men moet evenwel in gedachten houden dat wat men kan denken, uitspreken en formuleren niet God is. God ligt buiten het bereik van de geest en de spraak. Hij is de zaligheid van sprakeloosheid. Hij is, zeggen de Schriften, Dhyaanagamyam en Gnyaanagamyam of benaderbaar door meditatie en Zelfbewustzijn.

In de Vedantafilosofie krijgen deze woorden een lichtjes andere betekenis. Shravana betekent dat men luistert naar de uiteenzetting van de goeroe of spirituele leraar. Het betekent natuurlijk ook het lezen van de geschriften die de wijzen van weleer ons hebben nagelaten. Men zal in India bij mensen die nog in de traditie staan nooit zien dat ze een boek achteloos ergens laten rondslingeren. Ze behandelen het met alle respect, want het is een belichaming van de wijze die het ooit schreef.

Dan volgt manana. Men gaat nadenken over deze woorden, niet omdat men eraan twijfelt, maar om zeker te zijn dat men ze wel juist heeft begrepen, want wat de leraar zegt of schrijft, kan soms hemelsbreed verschillen van wat de leerling ervan maakt. In Vedanta volgt dan nididhyaasana of diepe meditatie.

Tripoeraari

Luister naar wat de Gietaa zegt

Goeroedev zei het met muziek

Het is niet zomaar een verhaal

De grote hinderpaal

Het schoothondje

Bijna altijd hetzelfde trieste verhaal

De hindoe mythologie geeft een hint
Een van de meest geliefde goden in India is de aapgod Hanoemaan. Hij is een held uit het Raamaayana-epos, dat het verhaal van Raama vertelt. De naam Hanoemaan betekent dat hij een gespleten kin heeft. Hij was een zoon van de god van de wind en voelde als kind zijn kracht bruisen. Hij sprong op en wilde de zon grijpen, maar hij stortte neer op zijn kin. Hij ontwikkelde een grote devotie voor Raama. Hij wordt voorgesteld als een aap, omdat hij de menselijke geest verzinnebeeldt. Apen zijn rusteloos van aard. Zo ook de geest. Zoals apen springt ook hij van de hak op de tak.

De drie zwakheden
Zoals ik zei is je eigen geest de grote moeilijkheid op het Yogapad, het pad dat verlicht en verlost. Om hem met succes te hervormen moet je hem kennen. Hij heeft in de eerste plaats twee grote zwakheden: zijn onzuiverheid (mala) en zijn rusteloosheid (vikshepa). Er is ten derde de Zelfvervreemding (aavarana).

Dantin
De god Dantin is Ganesha, de god van de wijsheid met zijn olifantenkop. Dantinbetekent: die een slagtand (danta) heeft. Een dantaka is een tand. Het blijkt nogmaals dat de taalverwantschap met het Nederlands onmiskenbaar is.


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE
BHASTRIKAPRAANAAYAAMA

Bhastrika betekent: blaasbalg. De oefening wordt praanaayaama genoemd, omdat het een ademoefening is. De ademoefening wordt Bhastrika genoemd omdat ze de energie aanwakkert, zoals een blaasbalg het vuur.


Shivaraatri

SWAMI SIVANANDA

Swami Chidananda

Swami Sivananda was edel van ziel, met een hart vol van een wonderbare liefde. Heel zijn leven streefde hij ernaar anderen gelukkig te maken. Dit was zijn belangrijkste doel en oogmerk. Hij was dan ook geliefd bij ontelbare mensen over de hele wereld. Hij was zelf een heel gelukkig mens, die graag lachte en die anderen deed lachen. Hij zat vol humor en straalde blijheid uit. Hij liet mensen hun zorgen en moeilijkheden vergeten en bracht vreugde en zonneschijn in hun leven. Dit deed hij voor alle mensen. Hij maakte geen verschil tussen Oost en West, tussen dit land of dat land, dit ras of dat ras, deze religie of die religie. Hij was ook iemand met een groot mededogen, begrip en sympathie. Hij gaf onmiddellijk iedereen het gevoel dat ze bij hem hoorden en dat hij bij hen hoorde. Er waren voor hem geen vreemdelingen op deze wereld. Iedereen was hem nabij. Zijn liefde ging naar iedereen uit. Het was een vreemd verschijnsel te zien hoe zelfs mensen die zijn taal niet spraken en wier taal hij niet sprak onmiddellijk een gevoel van eenheid ervoeren zodra ze in zijn nabijheid kwamen. Hij was een heel eenvoudig iemand. Ministers, geleerden, staatslui en andere hoogwaardigheidsbekleders kwamen hem hun eerbied en respect betuigen. Maar nooit voelde hij zich groot of belangrijk of op enige manier buitengewoon. Hij was natuurlijk en eenvoudig, bijna kinderlijk in zijn gedrag. Maar samen met deze absoluut natuurlijke eenvoud was er een diepe wijsheid in zijn hart, die hij had verworven door jaren van grote versterving en gebed op een eenzame plaats. Natuurlijk bezat hij in zijn jonge jaren al elementen van deze wijsheid. Hij was al vriendelijk en dienstvaardig tijdens zijn schooldagen. Hij was ouderen en vreemdelingen heel behulpzaam.


De gewrichten van de arm

De pols (art. radio-carpea)

De elleboog (art. cubiti)

De schouder (art. humeri)

Afsluiting van de gewrichten
Met deel 5 sluiten we de bespreking van de belangrijkste gewrichten af. Hierna breiden we de anatomie verder uit met de werking van de spieren en het beschrijven van de belangrijkste skeletspieren.
Volgende maand: Myologie: studie van de spieren


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (24)