The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2009

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2009, Vol. 507
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

NIEUWE CURSUS
YOGA ACADEMIE

Veertig jaar ervaring
De Yoga Academie Aalst ontstond in 1969 uit de vraag van mensen die we al hadden klaargestoomd om Yogales te geven in het kader van Yoga Vedanta Aalst, de Yogavereniging die we hadden gesticht einde 1962 onder inspiratie van Sadgoeroedev Swami Sivananda en die ondertussen al de vorm van een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) had gekregen. Ze zeiden dat ze nu wel Yogales gaven -tot grote tevredenheid van hun leerlingen-, maar dat ze dat toch graag wat meer theoretisch onderbouwd wilden zien. We kondigden dan ook in ons maandblad, dat op dat ogenblik al in zijn zesde jaargang was, een cursus voor Yogaleraren in twintig lessen op zaterdagmiddag aan. Elke les zou drie en een half uur duren.

We waren pioniers
Er kwamen veel kandidaten op af, ook uit Nederland. Swami Sivananda had in zijn aashram de Yoga Vedanta Forest Academy gesticht, de Yoga Vedanta Woud Academie, maar aangezien we niet in een woud zaten, werd het gewoon Yoga Academie Aalst. Ze groeide geleidelijk uit tot wat ze nu is, veertig jaar later.

Cicero zei dat als je iets wil leren er les moet in geven. Ik kan dat ten volle beamen. Leerlingen voelen immers of je de leerstof beheerst of niet en ze gaan bovendien ook vragen stellen.

Drie grote luiken
De cursus Yoga Academie bestaat uit drie grote, belangrijke luiken:

de Yogafilosofie
de Yogapsychologie
de Yogabeoefening.

De Yogafilosofie geeft antwoord op vragen als
Waarom Yoga?
Wat is de wereld waarin we leven?
Wie zijn wij?
Wat is ons drijfveer of met andere woorden waarom doen we alles wat we hier doen?
We hebben overduidelijk een binnenwereld, een buitenwereld en een bovenwereld. Maar wat is hun relatie en, vooral, hoe moet ermee worden omgegaan?
Het doel is éééén. We willen immers in wezen allen hetzelfde. Iedereen wil gewoon gelukkig zijn. En Yogis stellen voorop dat je dat geluk nergens vindt, tenzij in jezelf of in Zelfbewustzijn. Al is het doel éééén, de wegen zijn talrijk. Waarom is dat zo?

Om een voorbeeld te geven uit een van de grote Schriften, die we in het vierde jaar van de Yoga Academie bestuderen, namelijk Kroonjuweel van het onderscheidingsvermogen. Daarin stelt de discipel aan zijn goeroe of spirituele leraar de volgende vragen:
""Wat is gebondenheid? Hoe ontstond ze? Hoe blijft ze bestaan? Hoe kan men er zich van ontdoen? Wat is het niet-Zelf? Wat is het hoogste Zelf? Hoe kan men er het onderscheid tussen maken?""

De Yogapsychologie
De Yogapsychologie is vooral de studie van de hindernissen. De geest is immers de te overwinnen moeilijkheid. Hij werkt op verschillende niveaus. Er moeten antwoorden worden gegeven op menige vraag. Onder andere, wat is de relatie tussen het lichaam en de geest, wat is de aard van bewustzijn?

Mensen hebben ook dringend een werkzame psychohygiëëne nodig.

Deze onderwerpen worden les na les grondig uitgediept.

De Yogabeoefening

De systematiek van Yoga in een notendop

Bronnen van Yoga
We gebruiken zoals gezegd de Yoga Soetra, het handboek van de Yoga Darshana of klassieke Yogafilosofie van Maharshi Patanjali.

De leraren en wat ze behandelen

Wanneer?
De lessen vinden plaats op zaterdag om de veertien dagen. De ene zaterdag begint de les om 13u, de andere zaterdag om 10u. Ze eindigen telkens met de Satsang die duurt van 17u30 tot 18u15 en die deel uitmaakt van de cursus.

YA2005 eindigt in juni 2009. Vanaf september 2009 lopen er dus twee cursussen: YA2007 (begonnen in 2007) en de nieuwe cursus YA2009. De data en de aanvangsuren worden medegedeeld op blz. 3 van dit maandblad.

Financiëële voorwaarden
Lid zijn van Yoga Vedanta Aalst (lidmaatschap: 50 euro per jaar van de maand van inschrijving tot dezelfde maand het jaar nadien; geeft recht op een wekelijkse les en het maandblad), bijdrage in de onkosten van 100 euro, telkens betaalbaar in september.

De leerlingen moeten in de vier jaar die de cursus duurt deelnemen aan tenminste twee van onze Yoga Retraites in de abdij van Drongen.

Eten en drinken

Waar het echt om gaat

Ziekte


RICHTLIJNEN VOOR HET
RECITEREN VAN BOVENSTAANDE VERZEN

Het metrum


DE ACHTERWAARTSE BUIGINGEN

De wervelkolom

Het effect van Yogahoudingen

Achterwaartse buigingen

Opsomming

Makaraasana - Krokodilhouding

Naukaasana - Boothouding

Sarpaasana - Serpenthouding

Bhoejangaasana - Cobrahouding

Ardha Shalabhaasana - Halve Sprinkhaanhouding

1. Zonder kanteling van het bekken

2. Met kanteling van het bekken

Shalabhaasana - Sprinkhaanhouding

Ardha Dhanoeraasana - Halve Booghouding

Dhanoeraasana - Booghouding

Effecten eigen aan de achterwaartse buigingen


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (12/1)

DE SCHOUDERSPIEREN

Retroflexie/Retractie