The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2003

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2003, Vol. 451
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

ZALIGHEID

De grote vergissing De zon bestaat of de uil haar bestaan aanvaardt of niet. Swami Sivananda Een uitgehongerde hond vond een droog been. Hij knaagde erop met zoveel ijver dat hij zijn tong en zijn verhemelte openhaalde. In zijn dwaasheid dacht hij dat het bloed uit het been kwam en hij knaagde met nog meer ijver. Op dezelfde manier denkt de mens dat de zaligheid die hij ervaart in talloze zintuiglijke voorwerpen of in eten, drinken, seks enz. uit die zintuiglijke voorwerpen komt. Maar dat is niet zo. De dingen doen gewoon dienst als medium om hem een ogenblik dichtbij hemzelf te brengen.

PATANJALI

Een van de bronnen van Yoga is de Yoga Soetra van Maharshi Patanjali. Dit is de klassieke Yogafilosofie, een van de zes orthodoxe filosofieën of shad darshanas. Darshana betekent: zienswijze. Patanjali's filosofie heet Yogadarshana. De Yoga Soetra is er het handboek van. Orthodox betekent dat ze de autoriteit van de Vedas erkennen. Een andere belangrijke bron van Yoga is de Bhagavad Gietaa, die haar wortels heeft in de epische literatuur (het Mahaabhaarata-epos). Laten we eens stilstaan bij Patanjali's interessante beschrijving van de hindernissen op het Yogapad, de moeilijkheden waarmee ze gepaard gaan en hoe ze kunnen worden aangepakt. Je vindt dit in de soetras 30 tot 39 van zijn eerste boek. Een soetra is een aforisme. Letterlijk betekent het draad; bedoeld wordt een leidraad. Het is een zo kort mogelijke zin zonder overbodige woorden. Hun beknoptheid laat ruimte voor uiteenlopende commentaren.

Soetra I 30

Vyaadhi styaana samshaya pramaadaalasyaavirati

bhraantidarshanaalabdhabhoemikatvaanavasthitatvaani chittavikshepaaste'ntaraayaah. 30

Vyaadhi: ziekte; styaana: sloomheid, apathie; samshaya: twijfel; pramaada: onachtzaamheid; alasya: luiheid; avirati: zinnelijkheid; bhraantidarshana: verkeerd inzicht; alabdhabhoemikatva: het niet bereiken van een bepaald stadium; anavasthitavaani: terugvallen uit een bereikt stadium; chittavikshepaah: verstrooiingen van de denkstof; te: deze; antaraayaah: hindernissen.

Ziekte, sloomheid, twijfel, onachtzaamheid, luiheid, zinnelijkheid, verkeerd inzicht, falen in het bereiken van een bepaald stadium en terugvallen uit een bereikt stadium, deze verstrooiingen van de denkstof zijn de hindernissen.

Soetra I 31

Doehkhadaurmanasyaangamejayatvashvaasaprashvaasaa vikshepasahabhoevah. 31

Doekha: lijden; daurmanasya: wanhoop, neerslachtigheid; angamejayatva: het beven van het lichaam; shvaasaprashvaasaa: onregelmatige ademhaling; vikshepa: verstrooiingen; sahabhoevah: samengaand met.

Deze verstrooiingen gaan samen met lijden, wanhoop, het beven van het lichaam en een onregelmatige ademhaling.

Soetra I 32

Tat pratishedhaartham ekatattva abhyaasah. 32

Tat: het; pratisheda: voorkomen of afwenden; artham: doel; ekatattva: één element, waarheid, onderwerp; abhyaasah: oefening.

Ze kunnen worden voorkomen door beoefening van één waarheid.

Soetra I 33

Maitrie karoenaa moeditopekshaanaam soekha doehkha poenyaapoenya vishayaanaam bhaavanaatash chitta prasaadanam. 33

Maitrie: vriendelijkheid; karoena: mededogen; moedita: vreugde; oepekshaanaam: onverschilligheid; soekha: gelukkig; doehkha: ongelukkig; punya: deugdzaam; apoenya: ondeugdzaam; vishayaanaam: in het geval van; bhaavanaatah: door houdingen te cultiveren; chitta: denkstof: prasaadanam: onverstoorbare kalmte.

Door vriendelijkheid te cultiveren voor de gelukkigen, mededogen voor de ongelukkigen, vreugde om de deugdzamen en onverschilligheid jegens boosaardigen bewaart de denkstof haar onverstoorde kalmte.

Soetra I 34

Prachchhardana vidhaaranaabhyaam vaa praanasya. 34

Prachchhardana: uitademing; vidhaaranaabhyaam: en door in te houden; vaa: of; praanasya: van de adem.

Of door uit te ademen en de longen leeg te houden.

Soetra I 35

Vishayavatie vaa pravrittir oetpannaa manasah sthiti nibandhanie. 35

Vishayavatie: zintuiglijke waarneming; vaa: of; pravrittih: ervaren door de zintuigen; oetpannaa: veroorzaakt door; manasah: van de geest; sthiti: standvastigheid; nibandhanie: oorzaak.

Of subtiele zintuiglijke waarnemingen kunnen de rust van de geest teweegbrengen.

Soetra 36

Vishokaa vaa jyotishmatie. 36

Vishokaa: vrij van zorgen; vaa: of; jyotishmatie: het hoogste licht.

Of op dat wat in wezen licht en vrij van zorgen is.

Soetra 37

Vieta raaga vishayam vaa chittam. 37

Vieta: vrij; raaga: voorkeur (gehechtheid); vishayam: voor zintuiglijke voorwerpen; vaa: of; chittam: de denkstof.

Of op dat wat vrij is van gehechtheid aan zintuiglijke voorwerpen.

Soetra 38

Svapna nidraa gnyaanaalambanam vaa. 38

Svapna: droom; nidraa: de diepe slaap; gnyaana: ervaring; alambana: vasthouden aan; vaa: of.

Of op een droomervaring of de diepe droomloze slaap.

Soetra 39

Yathaabhimata dhyaanaad vaa. 39

Yatha: als; abhimata: zoals men begeert; dhyaanaat: door te mediteren; vaa: of.

Of door meditatie over iets dat men zelf kiest.

EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

DE LOTUSHOUDING (1)

De Lotushouding heet in het Sanskrit Padmaasana. Padmaasana is een zithouding. De rechtervoet wordt op de linkerdij gelegd met de hiel tegen de buik en de linkervoet op de rechterdij eveneens met de hiel tegen de buik. Enkele aasanas of Yogahoudingen worden uitgevoerd met de Lotushouding als basis, zoals bijvoorbeeld de Vishouding (matsyaasana).

STEUN ONS WERK:

KOOP EEN BOEK

YOGAGIDS

158 bladzijden; geïllustreerd; leidraad voor de beoefening van meditatie, moedraas enz.; vervolg op Wegwijs in Yoga.

HARIH OM

Swami Satchidananda

Vele mensen streven naar bewustzijnsverruiming; met andere woorden, ze willen high worden en zich vredig en vrij voelen. Yoga is praktisch en heeft altijd manieren gekend om de geest te verheffen. Een ervan is eigen aan alle grote spirituele tradities. Het is het zingen (kiertan) of het herhalen (japa) van een geluidsformule of mantra (man: denken; tra: beschermen).

DE NOODZAAK VAN VREUGDE

Swami Chidananda

Geprezen zij die grote Werkelijkheid, die eeuwig en oneindig, tijdloos en grenzeloos is en die het menselijk begrip ver te boven gaat en de menselijke spraak verbijsterd achterlaat als ze probeert doeltreffend de onpeilbaarheid, onbeschrijflijkheid en alles overstijgende glorie ervan onder woorden te brengen. Moge haar genade altijd met ons zijn.

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK TWINTIG

OVER VERSCHEIDENE

ONDERWERPEN

VEDAS EN GOD

De autoriteit voor de Vedas is God.

De autoriteit voor God is de Vedas.

De Vedas zijn de adem van God.

De Vedas tonen de weg

Om God of de Waarheid te verwerkelijken.

Vedas zijn openbaringen van God.

De Vedas zijn apauroesheya:

Het zijn geen producten van het intellect van de mens.

Ze bevatten eeuwige waarheden en eeuwige ideeën.

Ze zijn dan ook eeuwig en onfeilbaar.

Ze vormen de hoogste autoriteit.

ACHT TREDEN VAN RAAJA YOGA

De acht treden van Raaja Yoga

Zijn yama, niyama, aasana, praanaayaama,

Pratyaahaara, dhaaranaa, dhyaana, samaadhi.

Aasana en praanaayaama beogen de fysieke ontwikkeling.

Yama en niyama beogen ethische vervolmaking.

Pratyaahaara en dhaaranaa de mentale ontwikkeling,

Dhyaana en samaadhi geven spirituele volmaaktheid.

wordt voortgezet

Vertaling van Vivekachoedaamani

Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 97 - 118