The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2009

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2009, Vol. 511
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

EVOLUTIETHEORIE
Scheppingskringlopen
Het scheppingsverhaal van de bijbel en de moderne evolutietheorie staan lijnrecht tegenover elkaar. Volgens de bijbel begon het allemaal met volmaaktheid. God schiep de dingen immers in een paradijselijke staat. Daarna kwamen de zondeval en de chaos. De wetenschap beweert het tegenovergestelde: alles begon met chaos en daaruit volgde ordening na verloop van een miljoenen jaren lange evolutie. De hindoe filosofie combineert beide visies door een geloof in scheppingskringlopen (kalpas). Na een lange periode van sluimering, de nacht van Brahma genoemd, volgt een nieuwe scheppingscyclus, de dag van Brahma genoemd en op het einde wordt alles weer opgeslorpt in zijn bron.

Er zijn nog mensen die geloven dat God de dingen schiep zoals ze nu zijn, maar na het werk van Darwin en van vele andere onderzoekers werd het moeilijk nog langer te geloven in deze theorie.

Wat heeft de Yogafilosofie erover te zeggen? In boek 4 van de

Yoga Soetra van Patanjali komen de volgende soetras (aforismen) voor:

2. Jaatyantaraparinaamah prakrityaapoeraat.

jaati : soort; antara: andere; parinaama: verandering; prakriti: natuur; aapoeraat: toestroming, binnenvloeien

De verandering in een andere soort is door het in vervulling gaan van de natuur.

3. Nimittamaprayojakam prakritienaam varanabhedastoe tatah kshetrikavat.

nimittam: oorzaak; aprayojakam: die niet aanzetten tot handeling; prakritienaam: scheppende oorzaken; varana: hindernissen; bheda: breken, verwijderen; toe: maar; tata: zoals; kshetrikavat: een boer

De oorzaken zetten de natuur niet in beweging, maar ze verwijderen de hindernissen zoals een boer.

Karma

MEDITATIE
Hoe iedereen mediteert

Luister naar wat de wijzen zeiden
Swami Sivananda zong zo'n kiertan: "Koham? Koham? Dehonaaham. Jievonaaham. Soham! Soham!"

Koham is een samenstelling van kah (wie) en aham (ik) en betekent: wie ben ik? Dehonaaham is een samenstelling van dehah (lichaam), na (niet) en aham (ik) en betekent: ik ben niet het lichaam. Jievonaaham is een samenstelling van jievah (individuele persoonlijkheid), na (niet) en aham (ik) en betekent: ik ben niet de individuele persoonlijkheid. Dit is de neti-netimethode van meditatie. Neti komt van na iti (niet aldus).

MAAYAA

DOERGAA

SATYAM EVA JAYATE

DE MAHAAMRITYOENJAYAMANTRA

Trayambakam yajaamahe soegandhim poeshthivar-dha-nam oervaaroekamiva bandhanaanmrityormoek-shie-ya maam-ritaat.

Woord-voor-woordvertaling
Trayambakam: drieogige, yajaamahe: wij vereren, soegandhim: welriekend, poeshthivardhanam: die in overvloed voedt, oervaaroekam: komkommer, iva: zoals, bandhanaat: van de stengel, mrityoh: van de dood, moekshieya: mogen we worden bevrijd, amritaat: van onsterfelijkheid, maa: niet

Vertaling
Wij vereren de drieogige die welriekend is en die ons overvloedig voedt. Mogen we worden bevrijd van de dood, zoals de komkommer van zijn ranken. Mogen we nooit worden gescheiden van de onsterfelijkheid.

Vuur

Uitspraak en intonatie

De mantras van de oude wijzen hebben een geweldige uitwerking op de geest, vooral als men ze volgens de voorgeschreven regels herhaalt. Yogis hebben het over samskaaras of inprentingen. Inprentingen zijn maar mogelijk door herhaling met grote regelmaat.

Nog over de betekenis van de mantra

HIER NU

Drie DEFINITIES VAN YOGA IN DE BHAGAVAD GIETAA
Het volgende was enkele keren in de Yoga Academie een examenvraag: wat zijn de drie definities van Yoga in de Bhagavad Gietaa? De eerste is (II 48): "Samatvam Yoga oechyate. Gelijkheid is Yoga." Is er iets gelijk in jou? Beslist niet je lichaam. Bekijk maar een foto van enkele jaren geleden. Het ziet er helemaal anders uit. En zeker ook niet je geest. Hij verandert ieder ogenblik. Maar wat je in wezen bent, verandert nooit. Het is altijd gelijk. En daarin rusten is Yoga.

De tweede definitie is (II 50): "Yoga karmasoe kaushalam. Yoga is bedrevenheid in de handeling." Handelingen vanuit de staat van gelijkheid zijn handelingen waarin je helemaal aanwezig bent. Het zijn dan ook volmaakte en bevrijdende handelingen.

De derde definitie tenslotte is (VI 23): "Yoga is het verbreken van de vereniging met pijn." Het gehele vers luidt:

"Tam vidyaad doehkhasamyogaviyogam yogasamgnyitam,
sa nishchayena yoktavyo yogo'nirvinna chetasaa.

Laat dat worden gekend als Yoga, het verbreken van de vereniging met pijn. Die Yoga moet worden beoefend met vastberadenheid en een onverdroten geest."


DE VOLLEDIGE ADEMHALING LEREN
vervolg (4)
Blijf na de ontspanning nog een tijd rustig liggen, languit op je rug.

Buikademhaling

Dit is de methode:

De middenademhaling

De hoge ademhaling

Het vervolg gebeurt zittend

Belangrijk

Effect

Talenten ?


EEN MOEILIJK VERS VERKLAARD
In hoofdstuk I van de Bhagavad Gietaa komt het volgende vers voor:

10. Aparyaaptamtadasmaakambalambieshmaabhirakshitam
Paryaaptamtvidameteshaambalambhiemaabhirakshitam.

Ons leger, aangevoerd door Bhieshma, schijnt onvoldoende, terwijl hun leger, aangevoerd door Bhiema, voldoende schijnt.


UIT HOOFDSTUK ZEVEN VAN DE OEDYOGA PARVA van het Mahaabhaarata
BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (13/1)

Edwin van Oostwaard

Bewegingen van de hand

Volgende maand: toepassing op Yogahoudingen


Lezers schrijven


DE YOGA SOETRA VAN PATANJALI

Vervolg (8)