The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2009

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2009, Vol. 509
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Uiteenzetting voor beginners

Zoals al vele jaren lang beginnen we in september met lessen voor beginners. De uiteenzetting voor hen vindt dit jaar plaats op woensdag 9 september om 20u in Aalst in de Swami Sivananda Yoga Aashram en in Denderleeuw in het Kasteeltje. Een vrijblijvende uiteenzetting heeft een veel lagere drempel dan al direct een les zonder uiteenzetting. Bovendien wordt er de informatie verstrekt die helpt om de les met meer vrucht te kunnen volgen en bovendien kunnen de toehoorders nagaan of hun idee'n over Yoga stroken met wat wij te zeggen hebben.

Gevorderden
Degenen die in maart inschreven kunnen overgaan naar een meer gevorderde groep (voor dagen en uren zie blz. 3). Er is voortaan ook een les op vrijdagavond om 18u30. Daarna is er mogelijkheid om deel te nemen aan de meditatie die begint om 20u (tot rond 21u30).

Er is gratis kaas in een muizenval
Als je auto in panne valt kan dat twee oorzaken hebben. Het gaat om een verworven mankement of het gaat om een constructiefout. Het verworven mankement kan vele oorzaken hebben: er wordt onzorgvuldig met de auto omgesprongen, er werd verkeerde benzine of olie gebruikt, het onderhoud laat te wensen over enz. Constructiefouten kunnen van in het begin aan het licht komen of na een bepaalde tijd. Zo is het ook met het lichaam.

Het lichaam kan te kampen hebben met twee soorten ziektes, verworven ziektes en aangeboren ziektes. Verworven ziekten zijn het gevolg van ongelukken, besmettingen, een verkeerde levenswijze, verslavingen enz. en zoals Swami Sivananda zei van "too much hurry, too much curry, too much worry, teveel haast, teveel eten, teveel getob". Ziektes waarmee men wordt geboren manifesteren zich soms al van bij de geboorte. Vaak ook komen ze te voorschijn op een bepaalde leeftijd als het organisme minder veerkrachtig wordt of als het stiefmoederlijk wordt behandeld. In beide gevallen kan Yoga helpen. Verworven ziektes genezen vaak met Yoga tenzij ze blijvende schade hebben aangericht. In dit laatste geval en in het geval van aangeboren ziektes zorgt Yoga ervoor dat de conditie zo goed mogelijk blijft, zodat de kwaal minder last en ongemakken meebrengt. Aangeboren ziektes komen sneller aan het licht als men roofbouw pleegt op het organisme. Ze blijven langer uit als men er vriendelijk voor is

Yoga is een beoefening, geen behandeling
Yoga is geen behandeling. Het is een beoefening. Het vergt dus een zekere inzet. Die inzet kan mild, matig of intens zijn. De resultaten stemmen daarmee overeen. Dit zegt de Yogaschrift (Patanjali's Yoga Soetra I 22).

Nu denk ik aan Toon Hermans, die zei: "Als ik 's morgens wakker word, denk ik aan gymnastiek en een koude douche, maar dan wacht ik tot die gedachte overgaat en dan neem ik mijn pillen." Pillen slikken is gemakkelijk, maar er is geen enkel geneesmiddel zonder bijwerkingen. Hoed je voor wat gemakkelijk is of wat gemakkelijk schijnt te zijn of wat je geen moeite kost. Weinig dingen zijn gratis. De lucht is gratis, de zonneschijn is gratis en er zijn nog wel een aantal dingen van die aard. En wat is ook altijd gratis? De kaas in de muizenval. Maar de muis kan het niet navertellen. Alles kost zijn prijs. Yoga is in de eerste plaats een levenshouding, een levenswijze, een denkwijze, een wijze van zijn. Maar deze verworvenheden vallen niet uit de lucht. Ze zijn de vrucht van veel oefening of saadhanaa, zoals Yogis zeggen.

Alle begin is moeilijk
Als iemand huilt of er gedeprimeerd uitziet of het hoofd laat hangen, vragen we hem of haar wat er scheelt. Als iemand niet huilt of er niet gedeprimeerd uitziet of niet het hoofd laat hangen vragen we hem of haar niet wat er scheelt. Daarmee geven we aan dat ziekte, droefheid en depressie enz. niet onze natuurlijke staat zijn en dat blijheid en gezondheid dat wel zijn.

Een mens is in de ogen van de wereld belangrijk voor zijn prestaties, voor zijn rijkdom, voor zijn talenten enz. Als die hem worden ontnomen, valt hij "in het zwarte gat", zoals dat heet, want hij leeft met het diep gewortelde geloof dat hij geen waarde heeft van zichzelf. Men heeft hem immers die waarde ontnomen. Hij hoort van wetenschappers dat er niets van ons overblijft als we sterven, dat de ziel een misverstand is, zoals de neurobioloog Dick Swaab het uitdrukte. Mensen ontberen, zoals Yogis zeggen, de Soedarshana, de juiste visie.

Wat is de juiste visie?
Als je rustig gaat zitten, de ogen sluit en je bewust bent van je adem kun je horen dat hij een licht geruis veroorzaakt. Bij de inademing klinkt dit als SO, bij de uitademing als HAM. Er is geen onderbreking tussen de so en de ham. Na de ham is er een ademstop. Dag in dag uit rust je organisme na de uitademing immers een kort ogenblik uit. De oude wijzen zeiden dat je ademhaling van je geboorte tot je dood bevestigt wie je in je diepste wezen bent.

Soham is een mantra. Mantra is een woord dat ook bij ons ingeburgerd raakte. Man betekent: denken, tra betekent: beschermen. De mantra beschermt je tegen negatieve invloeden van buiten uit, maar ook tegen negatieve impulsen die uit je eigen onderbewuste geest komen.

Soham betekent: Ik ben Hem. Sah betekent: hem; aham betekent: ik. Beide staan in de nominatief of het onderwerp van de zin. Dit betekent dat ze gelijk zijn aan elkaar. Er is dan ook geen werkwoord nodig. De klankwisseling van de ah van sah en van de a van aham in so heet sandhi in het Sankrit. Dit heeft te maken met de regels van de welluidendheid. Soham betekent: "Ik ben niet dit vergankelijke lichaam, niet deze rusteloze geest. Ik ben in wezen Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid." Met andere woorden, je bent in wezen iets heel wonderbaars. Men zegt dat de Boeddha toen hij dit ontdekte gedurende zeven dagen en zeven nachten danste in extase rond de boom waaronder dit inzicht tot hem kwam.

De grootste gift van de natuur
Het is in die wezenlijke werkelijkheid dat je rust als je diep en droomloos slaapt. Niemand wordt graag gewekt uit de diepe droomloze slaap. Het is immers een zalige staat. Dit druk je uit met de woorden: "Ha, wat heb ik lekker geslapen."

De diepe droomloze slaap is de grootste gift van de natuur. Het lichaam en de geest worden er op een wonderbare manier in verfrist, omdat je ikje erin afwezig is.

Het tegengif

Lichaam en geest

Enkele belangrijke begrippen
Om de werking van de Yogaoefeningen te begrijpen is nog een ander inzicht nodig. De stof bestaat uit drie goenas of eigenschappen, namelijk sattva, rajas en tamas. De goenas zijn eigenlijk trillingstempo's. Alles heeft immers zijn eigen trilling. De staat van harmonie in die trillingen wordt sattva genoemd. Dit woord betekent letterlijk: de staat die dichtbij de wezenlijke werkelijkheid of sat staat (afgeleid van de werkwoordswortel as, zijn). Rajas is de staat van rusteloosheid. Tamas is de staat van inertie, traagheid, depressie enz. Yogaoefeningen maken het lichaam en de geest saattvisch of harmonisch.

Hoe Yoga het probleem aanpakt

Waar het schoentje wringt

Ontspanning kun je leren

Een belangrijk gegeven

De ontspanning staande

De energie doen stromen

OngeŽvenaard

Chakras of energiecentra

De ontspanning liggend, de betekenis van haar naam

Al het vorige in een notendop

Die twee dingen zijn ten eerste dat je in wezen iets heel wonderbaars bent, dat buiten het bereik van woorden en gedachten ligt, maar dat zijnbaar is. Ten tweede moet je er goed van doordrongen zijn dat de te overwinnen vijand je eigen geest is. Je kunt hem overwinnen door hem tot vriend te maken en dat wordt hij pas als hij zuiver of saattvisch is.

Verklaring van een en ander
Swami Sivananda was een van India's grote wijzen. Hij werd geboren in Tamilnaadoe, de Zuid-Indiase staat waar Tamil wordt gesproken, op 8 september 1887 als Koeppoeswami. Hij studeerde geneeskunde en was gedurende enkele jaren werkzaam in Maleisi'. Een griepepidemie die duizenden slachtoffers eiste, bracht een ingrijpende verandering in hem teweeg. Hij keerde terug naar India, meerde aan in Madras, liet zijn bagage achter bij vrienden en begon door India te zwerven als een asceet van de ene heilige plaats naar de andere. Zijn zoektocht eindigde in het noorden van India, in de heilige stad Rishikesh, waar hij op de oever van de Ganges werd opgemerkt door ene Swami Vishvananda uit Benares, die de grootheid en de buitengewone mogelijkheden in hem zag. Swami Vishvananda wijdde Kuppuswami dan en daar in in het pad van verzaking (sannyaasa) en gaf hem de monastieke naam Swami Sivananda Sarasvati. Swami Sivananda vestigde zich enkele kilometers verder stroomopwaarts in Svargaashram op de linkeroever van de Ganges, waar asceten een gratis onderkomen vinden. Daar beoefende hij vanaf 1924 op een intense manier Yoga tot hij de verlichting bereikte. Het huisje dat hij er bewoonde wordt Aananda Koetir (verblijfplaats van de zaligheid) genoemd. Het is nu een bedevaartsoord geworden, waar ik menige keer heb gebeden en gemediteerd. In 1936 stak hij de Ganges over en in een verlaten koeienstal stichtte hij met enkele discipelen The Divine Life Society (DLS). Lachend zei hij achteraf: "Het was allemaal East Indian Company business." De grond waarop de aashram gebouwd is werd later aan de DLS geschonken door de maharaaja. De DLS groeide uit tot een spiritueel centrum met wereldfaam. Ik verbleef er in de loop van jaren vele malen. We correspondeerden met hem vanaf 1962 tot zijn overlijden in 1963. Het is onder zijn inspiratie dat we einde 1962 Yoga Vedanta Aalst stichtten.

Goeroedev, zoals Swami Sivananda door zijn discipelen wordt genoemd, werd opgevolgd door Swami Chidananda, die ons sedert 1969 vele keren bezocht en met wie we talrijke wonderbare programma's hadden. Hij gaf het Yogacentrum de naam Swami Sivananda Yoga Aashram mee. Aashram is een Sanskrit woord dat betekent: klooster, spiritueel centrum, hermitage. Het is met andere woorden een plaats waar mensen komen voor een spirituele herbronning.

"Yoga is duizenden jaren oud, maar het is nu nog wellicht nieuw voor jou. Mensen denken dat Yoga betekent dat je op je hoofd staat, maar het is veeleer op je eigen benen leren staan. Yoga geeft je de energie van de jeugd en de wijsheid van de ouderdom. Yoga is geen religie, maar het aanvaardt alle religies. Yoga zal je voorstellen aan iemand die je wellicht niet kent: jezelf." Dit waren woorden van Swami Satchidananda, de eerste discipel van Goeroedev die ons in mei 1966 bezocht.

Speciale programma's
Op blz. 3 vind je details over de gewone Yogalessen, maar ook over andere programma's. De Meditatie op vrijdag en de Satsang op zaterdag zijn in het lidmaatschap inbegrepen. Doe er je voordeel mee. Meditatie is beter dan medicatie. Het woord Satsang betekent: samen zijn in Sat (dat wat is en wat nooit verandert; afgeleid van de werkwoordswortel as, zijn). Een van de vaste onderdelen is kiertan. Dit is het meditatieve zingen. We schreven ooit in een aankondiging van zo'n programma: "Zing je Sat!" Meestal zingen mensen pas als ze zat zijn. En dat is jammer. Slechts de bozen zingen niet, behalve in de opera. Daar zingen ze nog als ze al dood zijn, met een dolk in hun hart: "Rust daar, O gelukkige dolk, en laat me sterven." De cursus Yoga Academie is voor ingeschreven leerlingen. We organiseren ook tweemaal per jaar een Yoga Retraite in de abdij van Drongen.

Belangrijke doe's en doe niet'en
Yoga moet worden beoefend op een lege maag. Dit is belangrijk. Oefenen met een volle maag is vragen om moeilijkheden. De maaginhoud zal de neiging hebben er door de mond weer uit te komen. Je zult zure oprispingen krijgen. De maaginhoud zal ook nog onvoldoende bewerkt in het spijsverteringskanaal worden gestuwd. Hij zal dan vergisten en je spijsvertering overhoop halen.

Oefen liefst op een mat van een natuurlijk materiaal en ook de kledij moet bij voorkeur gemaakt zijn van natuurlijke materialen, zoals katoen. Synthetische stoffen maken statische elektriciteit die de lichaamseigen elektriciteit verstoort. Sommige mensen zijn daar heel gevoelig voor.

Als de vorige les nog bezig is sta dan niet luidruchtig te kletsen in de gang. Je stoort de les.

Zit ook niet te kletsen voor de les. Mensen proberen misschien tot rust te komen. Belet het hen niet. Zodra ze gevorderd zijn zullen ze met je lawaai kunnen omgaan, maar van beginners kan men dat niet verwachten.

De zaal wordt niet betreden met schoenen aan.

Laat je GSM in de auto of zet hem uit. Het is erg storend als hij bijvoorbeeld tijdens de ontspanning kabaal begint te maken.

Doe zoals thuis: respecteer ons Yogahuis en houd het in eer.

Pak nieuwe oefeningen altijd omzichtig aan. Let op hun resultaat: is dat goed, ga dan gerust je gang; voelt het niet goed aan, laat die oefeningen dan achterwege of blijf ze doen, als je dat vertrouwen hebt, op een kalmaan manier en ga na of er een verbetering optreedt, wat vaak het geval zal zijn.

Lees dit maandblad van a tot z. Het zal je helpen groeien.

Draag je steentje bij en breng abonnementen aan. Geven werkt bevrijdend. De grootste van alle menselijke kwalen is hebzucht. Je werd niet geboren met een goudstuk in je mond en je kunt op het einde nog geen verroeste stopnaald meenemen. Maar wat je gegeven hebt, zal met je meegaan. Wat je beoefend hebt aan spiritualiteit zal met je meegaan. Zeg dat dit je werd gezegd, met de hand op het hart, door iemand die weet waarover hij het heeft, namelijk door jullie voorzitter, manusje-van-alles en dienaar.

BHRAAMARIE (2)

Het kind moet een naam hebben
Bhraamarie betekent: zoals een bhramara of een bij.

Nog reacties op de Yoga Retraite in het voorjaar

DE ULTIEME WERKELIJKHEID

Swami Sivananda

BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR (12/2)

Edwin van Oostwaard

DE SCHOUDERSPIEREN (vervolg)

Abductie/Laterorotatie

Elevatie

Adductie/Mediorotatie

Exorotatie/Retractie

Endorotatie/Protractie

Het spier-pees manchetYOGAMUZIEKLESSEN

Naamasankiertanam yasya yasya sarva paapa pranaa-shanam
pranamo doehkha samanas tam namaami harim param ?

Gegroet Hari, uw namen bezingen bevrijdt ons van alle pijn en lijden.
Shriemad Bhaagavatam


DE YOGA SOETRA VAN PATANJALI

Vervolg (6)

II. SAADHANA PAADA