The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Swami Chidananda

Uit licht van Sivanada : september 2005   Vol. 469

 

Suman, de voorzitter van de Yoga Federatie, stuurde deze tekst via e-mail aan zijn correspondenten. Hij haalde hem, denk ik, van het Internet. Ik ken die tekst van vroeger en heb hem al ooit willen vertalen, maar het is er dan niet van gekomen. Daarom vertaalde ik hem de dag zelf dat ik hem van Suman ontving. N.

In het Sanskrit is de eerste definitie van het woord Yoga de staat van eenheid met het Goddelijke of de ervaring van eenheid met de grote Werkelijkheid. Yoga vertegenwoordigt dus de ervaring van de Waarheid, het bewustzijn van de Werkelijkheid, de eenheid met het Goddelijke. Er zijn ook secondaire betekenissen van het woord Yoga. Yoga is ook een reeks van wetenschappelijk ontwikkelde en op een intelligente manier geformuleerde praktische technieken, die de mens in staat stellen zich te ontdoen van de onzuiverheden, die hem werden opgedrongen door de aard van zijn lichaam, geest en zintuigen en die hem helpen zijn gedachten volledig te concentreren op het Allerhoogste. Yoga kan dus alles betekenen wat de mens kan doen om zijn lagere natuur te zuiveren, zijn zinnen te beheersen, zijn geest op God te richten, op een diep innerlijk niveau van verering van het Goddelijke te komen en uiteindelijk zijn eeuwige eenheid met het Goddelijke Bewustzijn te verwerkelijken.

De toepassing van Yoga is universeel. Het kan ook worden toegepast in het religieuze kader. Het is evenwel duidelijk dat het religie overstijgt. Het is supra-religieus, ver voorbij dogma en doctrine. De mate en de duur van zijn toepassing stemmen overeen met de gehele mensheid in alle tijden. Ik zal proberen de betekenis aan te tonen die Yoga heeft voor iedereen in deze grote en bewogen twintigste eeuw.

In de eerste plaats is Yoga geen acrobatie. Sommige mensen denken dat Yoga zich vooral bezighoudt met het brengen van het lichaam in verscheidene vreemde houdingen, op zijn hoofd staan bijvoorbeeld of de wervelkolom verwringen of het aannemen van allerlei ongewone houdingen, die worden beschreven in de tekstboeken van Yoga. Deze technieken worden correct gebruikt in één bepaald type van Yoga, maar ze vormen geen integraal deel van het meest essentiële type. Lichaamshoudingen zijn in het beste geval slechts een hulpmiddel of een minieme vorm van Yoga.

Ten tweede is Yoga niet het doen van wonderen. Ik vermeld dit speciaal, omdat dit onder de vele misverstanden die over Yoga bestaan het gevolg is van bepaalde pretenties van namaakyogis of pseudoyogis. Iets wat goed is, wordt al te gemakkelijk gecorrumpeerd door verdorven mensen. Dit gebeurde in de geschiedenis van de wereld in alle tijden. Aan de basis van de moedwillige mystificatie van tot Yoga behorende dingen ligt een zelfzuchtige drijfveer. Jammer genoeg is de verdraaiing van deze echte wetenschap het gevolg. Het is ook op zijn plaats dat ik eerlijk en duidelijk zeg dat niet alles wat als Yoga wordt voorgesteld ook Yoga is. Yoga is beslist geen magie en evenmin is het het doen van wonderen.

Yoga is ook geen fakirisme, zoals toeristen en reizigers zijn gaan denken. Vooral reporters, met hun sterke voorkeur voor het sensationele en het fantastische, zijn erin geslaagd de vergezochte idee ingang te doen vinden dat Yoga een vorm is van zelfmarteling, zoals liggen op een spijkerbed, zich levend laten begraven, het kauwen en inslikken van stukken glas, het drinken van zuur, het inslikken van spijkers of zich doorboren met pinnen en naalden. Dit heeft niets te maken met Yoga en echte Yogis hebben er niets mee te maken.

Evenmin is Yoga een geheimzinnige ceremoniële of eigenaardige ritus. Het is geen hedonisme. Het is geen heidendom. Het is geen handlijnkunde. Het is geen toekomstvoorspelling. Het is geen astrologie. Het is geen gedachtelezing en evenmin is het duiveluitdrijving of geestenbezwering. Niets van dit alles is Yoga. Als mensen zich Yogis noemen en dan Yoga verklaren door een van deze ongewone bedrevenheden te tonen, misbruiken zij het woord Yoga. Yoga is geen zelfhypnose. Het is niet het doen van aanroepingen of het uitvoeren van monotone gebaren. Yoga is niet de ervaringen die worden verkregen door het drinken van lysergzuur of het gebruiken van hallucinogeen of peyote of goddelijke paddestoelen. Deze ervaringen zijn geen Yoga en evenmin zijn het producten van Yoga.

Yoga is ook geen religieuze cultus. Er liggen aan de basis bepaalde oosterse opvattingen. Dit is juist. Maar deze opvattingen hebben niets te maken met de ontwikkeling van de eigenlijke wetenschap. Yoga bestaat uit hoog ontwikkelde praktische technieken, die kunnen worden toegepast door mensen van elk ras, land, kaste, geloof, kerk of sekte. De wetenschap van Yoga ontwikkelde zich naarmate de filosofische definities en de religieuze opvattingen van de hindoes zich ontwikkelden. Bepaalde metafysische opvattingen zijn eigen aan de hindoes en het Oosten, maar Yoga is onderscheidbaar van zijn filosofische en metafysische achtergrond en is een wetenschap met een universele en praktische waarde. Yoga is hoofdzakelijk een spirituele zaak betreffende spirituele methodes. Het is een intense praktische benadering van de verwerkelijking van de hoogste Werkelijkheid, het centrum zelf van alle leven, God. En het is het erfgoed van de gehele mensheid.

De eerbiedwaardige Goeroedev Swami Sivanandaji Maharaj placht een mooie parabel te vertellen over het belang en de waarheid van Yoga. Er was eens een hoge boom in een jungle. Aan een tak hing een grote honingraat. Maar naar de top van de boom klimmen was zeer moeilijk. Men moest voetsteunen uithakken in de stam, maar dat vroeg veel geduld en intelligent werk. Een klimplant groeide rond die boom tot op een grote hoogte. Hij scheen sterk te zijn al bengelde hij op plaatsen vervaarlijk in de lucht. Een hebzuchtig mens die de honing wilde zonder veel inspanningen te doen, begon de boom te beklimmen met behulp van de klimplant. Hij was te lui om voetsteunen uit te hakken in de stam en dacht dat de klimplant sterk genoeg was om hem te dragen. Toen hij al een eind gevorderd was, stak er een stevige wind op waardoor de klimplant brak en de man neerstortte en zijn benen brak.

Dat is ook het geval met degenen die de boom van Yoga proberen te beklimmen om de honing van moksha (verlossing) te drinken, met de hulp van de klimplant van kaamya karmas (zelfzuchtige en egoïstische handelingen) en door binnenwegen te zoeken. Het Yogapad loopt over de stam van de boom van goddelijkheid. Je moet voetsteunen maken met enige inspanning, die saadhanaa (spirituele oefeningen) is. Je moet hem trede na trede beklimmen, beginnend met yama, niyama, aasana, praanaayaama, pratyaahaara, dhaaranaa, dhyaana naar de top van samaadhi( meer hierover: zie onze publicaties Yogakompas en De Uitweg). Er is geen korte weg. Je kunt deze verantwoordelijkheid niet ontlopen. De klimplant van kaamya karmas, al schijnen ook deze sterk te zijn, zal je niet naar de hoogten van Yoga leiden. Wanneer de wind van zelfzuchtige begeerten, van hebzucht naar dingen van de wereld en de vreugden van de hemel, waait, zul je een verschrikkelijke val hebben.

O mens, zelfzuchtige werken zullen je niet naar het doel van Yoga leiden. Slechts onzelfzuchtige werken zullen je helpen. Saadhanaa is iets veel strikter. Je moet naar de top klimmen langs de moeilijke weg. Maar zodra je de top bereikt, zul je de nectar van onsterfelijkheid en eeuwige zaligheid drinken.

Er zijn verscheidene vormen van Yoga, die ik nu kort zal beschrijven. De eerste is het intellectuele systeem waarin de mens zijn menselijke vermogens gebruikt in een verheven oefening, de verwerkelijking van de Waarheid. Dit wordt Gnyaana Yogagenoemd of de Yoga van het intellect. Men luistert naar de uiteenzettingen over de aard van God, verwerft een begrip van de Werkelijkheid en door er dan telkens weer over na te denken, dringt men uiteindelijk door de kracht van de rede door in de diepten van de meditatie.

Het tweede systeem wordt Bhakti Yoga genoemd of de Yoga van devotie of liefde. Dit is een heel zoet pad, dat vooral geschikt is voor en gemakkelijk kan worden aangepast aan het emotionele temperament. Men groeit in een innige relatie met het Opperwezen, door er voortdurend aan te denken, tot Hem te bidden, Hem te vereren, Hem nabij te voelen, zo nabij dat men vanzelf met Hem loopt, met Hem praat, leeft, beweegt en zijn wezen in Hem heeft. Er komt een verbinding tot stand waarbij zuivere liefde op God wordt gericht. In deze oefening wordt de mens totaal één.

In het derde systeem worden alle fasen van de activiteiten van het leven opgedragen aan God. Op een onzelfzuchtige basis worden de plichten van de mens aldus geïntegreerd. Dit wordt Karma Yoga genoemd of de Yoga van onzelfzuchtig dienen. De eerste en belangrijkste daad in dit systeem is het afwerpen van het ego. Wanneer het ego aldus volledig wordt opgegeven, worden alle schepselen op aarde duidelijk gezien als zichtbare manifestaties van God, als bewegende tempels waarin het Goddelijke is geïnstalleerd. Het dienen van anderen wordt dan iets natuurlijks en gemakkelijk en elke daad wordt niet gesteld als een wereldse daad, maar als een eredienst. Als men zijn dynamisme omvormt tot goddelijke verwerkelijking kan men zijn eredienst overal volbrengen. De leraar op school, de dokter in het ziekenhuis, de boer op het veld, de zakenman in de beurs, iedereen die een of ander beroep uitoefent kan zijn dynamisme omzetten in zuivere devotie door een nederige houding van verering aan te nemen.

In het vierde systeem is de mens betrokken in een speciaal proces waarin alle gedachten worden versmolten met God. Men wordt zich steeds meer bewust van God als het centrum van zijn wezen. Dit is een prachtig pad. Het wordt Raaja Yogagenoemd of de Yoga van concentratie en meditatie. Gedachte is beweging van de denkstof. Beweging van de denkstof wordt veroorzaakt door de beweging van de levenskracht, de innerlijke kracht die praana wordt genoemd, en door beweging van het lichaam. Aldus zijn gedachte, praana en het lichaam alle met elkaar verweven. Volledige beheersing en controle van het lichaam kan worden teweeggebracht door het in een onbeweeglijke en rustige houding te houden. Het beheersen en de controle van de innerlijke psychische energie kan worden verworven door de technieken van adembeheersing te beoefenen. En uiteindelijk kunnen alle versnipperde stralen van de geest worden teruggetrokken uit het menigvuldige heelal en uitsluitend worden geconcentreerd op de idee van God. In dit culminerend proces wordt de mens verheven boven het niveau van de geest, in een staat van bovenbewustzijn waarin hij eenheid met God verwerkelijkt en hij wordt voor altijd verlost van de gebondenheid aan het lichaam en van de dood zelf. Er zijn veel hoopgevende tekens dat deze Yoga door vele zoekers in het Westen wordt beschouwd als de oplossing van de verbluffende problemen van hun beschaving.