The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Swami Sivananda

Toespraak tijdens de viering van Swami Chidananda's negenendertigste verjaardag

Sadgoeroedev Swami Sivananda

Swami Chidananda's verjaardag vieren, is waarlijk God vereren. Er is niets op deze wereld dan God. Alles is Brahman (het Absolute). Je vereert een beeld. Het beeld is slechts een klein gedeelte van de Viraat (het universele). Maar hoe dan ook, het is God welgevallig en de zoeker verwerft er zuiverheid van hart door, wat van wezenlijk belang is voor de Godverwerkelijking.

Tijdens de viering van de verjaardag van grote mensen wordt gesproken over hun activiteiten, hun gedachten, hun onderrichtingen en over de manier waarop ze hun leven leidden. Je neemt verscheidene goede eigenschappen van hun glorierijk voorbeeld over. Je probeert hen te evenaren. Je moet deze goede eigenschappen in praktijk brengen in je dagelijks leven.

Je hebt vandaag zoveel gehoord over Swami Chidanandaji. Slechts degene die het besluit heeft genomen dat hij zal proberen te worden zoals Swami Chidananda zal worden bevoordeeld.

  • Maar Maayaa (de illusie) is zo machtig. Je denkt nu dat je het beter zult doen, maar zodra je 's morgens opstaat begint je geest weer te werken in zijn eigen oude groeven. Hij die geregeld Satsangs bijwoont en boeken over vairaagya (onthechting) bestudeert, houdt de stroom gaande en alleen hij kan een spiritueel leven leiden. Lezingen heb je gehoord. Iedereen kent de kracht van Raamnaam (de naam van de Ultieme Werklelijkheid). Maar je brengt het niet in praktijk. Je hebt geen geloof in de Naam van de Heer, je gelooft slechts in je geld. Het zijn deze verjaardagsvieringen die je voortdurend doen verwijlen op de gedachten en de activiteiten van de wijzen. Je krijgt dan een stimulans en een aanmoediging om het doel te bereiken dat zij hebben bereikt.

Geregelde verjaardagsvieringen zijn noodzakelijk. Het voortdurend hameren van sublieme ideeën in de geest is noodzakelijk. Je geest zal anders in zijn eigen oude groeven lopen. Door dagelijkse japa (herhaling van de Naam) zul je hem onder controle brengen. Regelmaat is heel belangrijk. Lees telkens weer boeken van Zelfverwerkelijkte wijzen. Bestudeer Shankara's Kroonjuweel van het onderscheidingsvermogen, Zelfkennis enz. Het leven hier is een grote strijd, maar als je geloof hebt in God is het een groot liefdeslied. Benader telkens weer de wijzen. Houd een spiritueel dagboek bij. Ga na hoever je gevorderd bent, hoeveel ondeugden je hebt overwonnen, hoe onbaatzuchtig je bent en hoeveel onzelfzuchtig dienstbetoon je doet. Deze zijn alle noodzakelijk.

Maar je vergeet telkens weer deze belangrijke dingen van het leven. Je vergeet niet de details betreffende je maaltijden, maar je vergeet God. Een ons praktijk is beter dan tonnen theorie. Oefen. Slechts dan zul je beseffen hoe moeilijk het is. Een hard woord brengt je uit je evenwicht. Dat is het gevolg van vroegere negatieve samskaaras (onderbewuste indrukken). Het is nu je taak het water van de Ganges terug naar zijn bron te brengen. Zo moeilijk is het. Toch zul je met Gods genade en met vastberadenheid in je opzet slagen.

Schenk niet teveel aandacht aan het lichaam en aan voedsel. Dit zijn alle producten van onwetendheid. Verwijder deze onwetendheid door Zelfkennis, door je geschikt te maken voor saadhanaa (spirituele oefening) en bereik het doel van het leven. Herhaal de Naam van de Ultieme Werkelijkheid (mantra). Doe japa en kiertan (het meditatieve zingen). Doe onzelfzuchtig dienen. Kennis (kennis van de Kenner, gnyaana) komt dan vanzelf. Gnyaana zal komen als de vrucht van bhakti (devotie).

  • Voortdurende Godbewustzijn is van wezenlijk belang. Laat de geest maar doen, zo hij wil. De spirituele kracht van de Naam van de Heer zal zijn naar buiten gaande neiging aan banden leggen en zal hem naar binnen richten.

Cultiveer deugden. Van alle deugden zijn mededogen en nederigheid de belangrijkste. Je hebt een door ondeugd verhard hart dat verscheidene wandaden begaat. Het moet zacht als boter worden gemaakt door de beoefening van mededogen. Een mens mag uren lang lezingen geven, maar als je in hem geen mededogen en geen nederigheid vindt, schuw hem dan. Ik bedoel niet de voorgewende nederigheid. Je mag doen tegenover iemand of je nederig bent en hem dan achter zijn rug kritiseren. Dat is geen nederigheid. Nederigheid moet je tweede natuur worden. Iedereen zal dat kunnen ontdekken door je daden. Nederigheid moet deel gaan uitmaken van je karakter zelf. Amaanitvam (nederigheid) wordt door de Gietaa onder alle deugden de belangrijkste genoemd.

Heb altijd het ideaal van een wijze voor ogen. Cultiveer onthechting. De rijkdom van de hele wereld is niets in vergelijking met onthechting. Vairaagya (onthechting) maakt een mens rijk, hij verwerft een onuitputtelijke spirituele weelde. Hij die onderscheidingsvermogen bezit is de rijkste mens ter wereld. De gehele rijkdom van de Heer behoort hem toe.

Je moet een belichaming van geduld, verdraagzaamheid en vergevensgezindheid worden. Zelfs als mensen je beledigen moet je even onberoerd blijven als gindse Himaalayas. Je moet altijd een koele geest hebben, onverstoorbaar door wat ook. Hoe zwak van geest ben je geworden! Heb altijd een evenwichtige geest. Dat is spirituele kracht, dat is wijsheid.

Je hebt vandaag veel gehoord. Probeer het nu in praktijk te brengen. Observeer de geest en ga na wat je hebt gedaan om jezelf te verbeteren. Hoeveel saadhanaa heb je gedaan? Wees goed en doe goed.

  • Cultiveer je wilskracht door japa. Vergeet dit nooit. Samaadhi zal vanzelf komen. God gaf je een goed verstand. Gebruik het goed en maak het onderscheid. Mededogen en nederigheid heeft Swami Chidanandaji in overvloed. Ook in zijn vorig leven was hij een sannyaasin (monnik). We kunnen dat zien aan de manier waarop hij zich gedraagt. Shanti was een sannyaasin. Swami Krishnananda was een sannyasin. Het moeten sannyaasins zijn geweest in hun vorig leven zelf. Het is de weelde van vorige samskaaras die hen in staat stelde dit pad van Goddelijk Leven (Divine Life) te volgen op zo'n jeugdige leeftijd. Als je zulke samskaaras niet hebt, moet je ze nu maken door vasten, gebed en dienstbetoon, zodat je in je volgend leven wordt geboren als een wijze. Je zult dan een goede leraar zijn en snel evolueren. Neem vandaag dat besluit. Cultiveer deugden.

Mensen hebben Swami Chidanandaji beschreven. Hij is een dokter van dokters. Hij is een dokter van melaatsen. Hij is vol van mededogen. Je moet mededogen cultiveren. Als een mens op straat ligt, ga je hem niet helpen. Je zegt: "Het is zijn karma." Zelfs als je honger hebt, moet je je kop melk aan die man geven. Op die manier zal je hart uitzetten. Bewustzijn van eenheid komt slechts op die manier. Sloop alle barrières die de mens scheiden van de mens door onzelfzuchtig dienen. Kosmisch Bewustzijn kun je niet leren aan de universiteit. Academische titels zullen slechts je ego vet maken. Deel wat je hebt met anderen. Geef. Geef. Geef. Je zult in je hart worden verenigd met de hele wereld. Dit is het geheim van de overvloed. Probeer niet te hamsteren. God draagt zorg voor al zijn kinderen. Geef alles uit in liefdadigheid. De hele wereld lijdt en is in beroering. Verzacht het lijden en je zult groeien in spiritualiteit. Al deze wijzen, Boeddha, Jezus enz., werden wijs door allen te dienen. Het van buiten leren van Vedantische teksten is niet genoeg. Deze pandits (schriftgeleerden) zijn verstoord als ze geen ereplaats krijgen aangeboden en als ze niet publiekelijk worden geprezen. Dat is niet het kenmerk van de wijze. Hamer telkens weer op de geest met ideeën als "Ik ben het Zelf van alle wezens". Beoefen mededogen, nederigheid en andere deugden. En schitter dan als onze Chidanandaji. Dit is mijn ijverig gebed.