The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Swami Sivananda

Dit is de geboortedag van Shrie Krishna, de achtste Goddelijke Incarnatie. Hij valt op de achtste dag van de duistere helft van de maand Bhaadrapada (augustus-september). Dit is de grootste van alle hindoe festivals. Shrie Krishna werd geboren om middernacht. Een vasten van vierentwintig uur wordt die dag in acht genomen. Hij wordt beëindigd om middernacht.

Tempels worden voor de gelegenheid versierd. Kiertans worden gezongen, de schelphoorn wordt geblazen en Sanskrit hymnen ter ere van Shrie Krishna worden gereciteerd. In Mathoeraa, de geboorteplaats van Shrie Krishna, worden speciale spirituele samenkomsten georganiseerd. Pelgrims van over heel India wonen deze feestelijke bijeenkomsten bij.

De Heer verscheen toen de maan het huis van Vrishabha (Stier) binnenging in de constellatie van de ster Rohinie, op woensdag, de achtste dag van de tweede helft van de maand Shraavana, die overeenstemt met de maand Bhaadrapada Krishnapaksha volgens de Barhaspatya-mana, in het jaar van Vishvavasoe, 5172 jaar geleden (gerekend vanaf 1945), wat betekent 3227 V.C.

Bestudeer de Bhaagavatam en de Paañcharaatras, die gelijk zijn aan de Oepanishads. Je zult dan alles weten over de glorie van Shrie Krishna, zijn Lielaas (tijdverdrijf) en bovenmenselijke daden. De achtste Avataara, Krishna, die de lieveling van India en van de hele wereld werd, had een drievoudig doel: de verdorven demonen vernietigen, een leidinggevende rol spelen in de grote oorlog die werd gevoerd op het slagveld van Koeroekshetra (waar Hij zijn wonderbare boodschap van de Gietaa bracht) en het centrum van de wonderbaarlijke ontwikkeling van de Bhakti-scholen van India worden.

Er is geen waarachtiger wetenschap dan de devotie voor Krishna. Die mens is waarlijk rijk die Raadhaa en Krishna bemint. Er is geen ander verdriet dan een gebrek aan devotie voor Shrie Krishna. Hij die Krishna bemint is de belangrijkste onder de beschaafden. Er is geen juistere manier dan omgang met Krishna’s toegewijden. De Naam, deugden en Lielaas (goddelijk tijdverdrijf) van Krishna zijn de belangrijkste dingen om te onthouden. De Lotusvoeten van Raadhaa en Krishna zijn de belangrijkste voorwerpen om over te mediteren.

Shrie Krishna is de oceaan van zaligheid. Zijn Lielaas die de ziel beroeren, het wonder der wonderen, zijn de golven. De zoetheid van de muziek van zijn rietfluit betovert de geest van zijn toegewijden uit de drie werelden. Zijn ongeëvenaarde en onovertroffen schoonheid verbaast bewegende en niet-bewegende wezens. Hij vereert zijn vrienden met zijn weergaloze liefde.

Zijn handpalmen dragen de tekens van de lotus en de discus, zijn rechtervoetzool van een vlag, een lotus, een bliksemschicht, een ijzeren prikkel, gerstkorrels en de Svastika. Zijn linkervoetzool heeft de regenboog, een driehoek, een waterpot, de rijzende maan, het uitspansel, de vis en een koeienhoef. Zijn vorm is samengesteld uit universeel bewustzijn en zaligheid. Zijn lichaam doordringt de hele kosmos.

Zijn bekoorlijke vorm met fluit in de hand wordt vereerd in talloze huizen in India. Het is een vorm waarin devotie en de hoogste liefde stromen uit het hart van ontelbare toegewijden, niet alleen in India, maar ook in het Westen. Miljoenen spirituele zoekers herhalen zijn Mantra OM Namo Bhagavate Vaasoedevaaya.

Shrie Krishna was groot in kennis, groot in emotie, groot in handeling, alles tegelijk. De Schriften hebben geen enkel leven vollediger, intenser, subliemer en grootser beschreven dan het leven van Shrie Krishna.

Krishna speelde verscheidene rollen tijdens zijn verblijf op aarde. Hij was Arjoena’s wagenmenner. Hij was een meester muzikant. Hij gaf zelfs lessen aan Naarada in de kunst van het bespelen van de viena. De muziek van zijn fluit bracht het hart van de Gopies en van iedereen in verrukking. Hij was een koeherder in Brindavan en Gokoel. Hij stelde zelfs als kind al wonderbare daden. Hij doodde vele demonen. Hij openbaarde zijn Kosmische Vorm aan zijn moeder, Yashodaa. Hij voerde de Rasa Lielaa uit, waarvan het geheim alleen kan worden begrepen door toegewijden als Naarada, Gauranga, Raadhaa en de Gopies. Hij onderwees de Hoogste Waarheid van Yoga, Bhakti en Vedanta aan Arjoena en Oedhava. Hij leerde de vierenzestig schone kunsten. Om al deze redenen wordt Hij beschouwd als een volle en volledige manifestatie van God.

Incarnaties van God verschijnen voor speciale redenen onder speciale omstandigheden. Telkens er veel onrechtvaardigheid is, telkens verwarring en ordeverstoring ontstaan als gevolg van onrechtvaardigheid en de goed geordende vooruitgang van de mensheid ontregeld raakt, telkens het evenwicht in de samenleving wordt verstoord door zelfzuchtige, meedogenloze en wrede mensen, telkens onspiritualiteit en onrechtvaardigheid overheersen, telkens de funderingen van sociale organisaties worden ondermijnd, verschijnt de grote Incarnatie van God om de rechtvaardigheid te herstellen en om vrede te brengen.

Een Incarnatie van God is een neerdaling van God voor de verheffing van de mens. Een straal van het Kosmische Wezen in zijn potentiële staat van manifestatie daalt neer op aarde met machtige krachten om de harmonie van het heelal te ondersteunen. Het werk en de leringen van een Incarnatie van God hebben een voorspoedige invloed op mensen en helpen hen in hun Godwaartse ontplooiing van Zelfverwerkelijking. De Incarnatie komt om de goddelijke aard van de mens te openbaren en om hem te leren zijn materialistisch leven van passie en egoïsme te overstijgen.

Op de heilige Krishna Janmaashthamie versieren de vrouwen in het zuiden hun huis om de Heer te verwelkomen. Ze bereiden verscheidene lekkernijen en offeren ze aan de Heer. Krishna verkoos boter meest van al en ook dat wordt geofferd. Van de ingangsdeur tot aan de meditatiekamer worden op de vloer kleine voetafdrukken getekend met bloem en water. Dit schept het gevoel in hen dat het de voetstappen van de Heer zelf zijn. Ze beleven de dag als van een grote vreugdevolheid. Er is overal recitatie van de Bhaagavatam, gezang en gebed.

De Janmaashthamie wordt gevierd in Sivananda Aashram, Rishikesh, met een intense spirituele activiteit. Tijdens de voorafgaande acht dagen wordt Japa (herhaling) van OM Namo Bhagavate Vaasoedevaaya gedaan op een intense manier. Degenen die kunnen, reciteren de Bhaa-gavatam tijdens deze periode. Anderen luisteren naar de recitatie. Op de geboortedag zelf vast iedereen en brengt de hele dag door in heilige communie. Een grootse Havan (vuuroffer) wordt die dag gedaan. Er is een ononderbroken Satsang vanaf 4 uur ’s morgens. Yogis, Sannyaasins en geleerden spreken over het glorierijke leven en de leringen van de Heer. Vanaf zonsondergang komen de mensen samen in de overvloedig versierde tempel en zingen de Namen en glories van de Heer. Vele hymnen en gedeelten van de Bhaagavatam, vooral de Gopikaa Gietam, worden gereciteerd. Tegen middernacht is er een grootse eredienst voor Shrie Krishna. De Heer wordt gebaad met melk terwijl zijn Naam 108 keer wordt gezongen. De eredienst wordt besloten met het offeren van bloemen, het wuiven van licht (Aaratie) en het lezen van het gedeelte van de Bhaagavatam dat handelt over de geboorte van Krishna. Dit valt samen met middernacht, het uur waarop de Heer werd geboren. De Moerti (het beeld) van de Heer wordt gewiegd in een mooi versierde wieg. Daarna delen alle aanwezigen in de heilige Prasaad (geofferd voedsel) en trekken zich dan terug, vol van de genade en de zegeningen van Shrie Krishna.

Als je de gehele Shriemad Bhaagavatam niet kunt lezen tijdens deze dagen lees dan tenminste de volgende allerbelangrijkste verzen uit het boek. De eerste twee verzen en het laatste vers zijn respectievelijk het voorwoord en de narede:

Er is een ander mooi vers in de Bhaagavatam om dagelijks te reciteren:
In de dagen van weleer doodde de Heer, die werd geboren uit Devakie en werd opgevoed in het huis van Yashodaa, de verdorven Poetanaa van illusoire vorm en hief de Govardhanaberg op, doodde Kamsa en de zonen van het Koeroegeslacht en beschermde de zonen van Koentie. Aldus wordt de essentie gereciteerd van de oude Bhaagavata Poeraana, die bestaat uit nectarachtige verhalen over de daden van Shrie Krishna.

Mogen de zegeningen van Shrie Krishna en Shrie Raa-dhaa met jullie allen zijn!