The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

06 Hari Sharanam Shiva Sharanam

Hari Sharanam Shiva Sharanam Shrie Raama Sharanam
Prabhoe Krishna Sharanam

Govinda Jaya Jaya Gopaala Jaya Jaya
Raadhaa Ramana Hari Govinda Jaya Jaya

Namah Shivaay Om Namah Shivaaya
Namah Shivaay Hara Om Namah Shivaaya Om