The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

27 Jai Jai Jai Gananayaka


Jai Jai Jai Gananayaka Jai Jai Vighnavinashaka
Jai Shubha Mangala Dayaka Vidya Buddhi Pradayaka
Gaja Vadana Gauri Nandana
Gaja Vadana Gauri Nandana
Ganga Dhara Shiva Shambho Nandana