The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2010

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2010, Vol. 516
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

SCHEPPING OF EVOLUTIE?

Avataara
"Ik was aan het lezen op het internet over de dasha avataaras en raakte in verwarring door de vele namen. Dezelfde avataara geeft men soms verscheidene namen. Ik kwam de namen Trivikrama en Trivakra tegen. Betekenen die hetzelfde? U hebt me al vaker een antwoord gegeven dat ik nergens anders vond. Ik hoop dat dat ook nu het geval is. Paul (Den Haag)."

Dasha betekent: tien; avataara betekent: nederdaling, geboorte. In hoofdstuk IV van de Bhagavad Gietaa zegt Krishna, die zelf een van de tien avataaras was:

6. Ofschoon Ik ongeboren ben, van onvergankelijk Zelf en ook de Heer van alle wezens, toch word Ik, heersend over Mijn eigen natuur, geboren door Mijn eigen illusie (Maayaa).

7. Telkens er verval van rechtvaardigheid (dharma) en opgang van onrechtvaardigheid (adharma) is, O Bhaa-rata (Arjoena), manifesteer Ik me.

8. Voor de bescherming van de goeden, voor de vernietiging van de boosdoeners en voor het stevig vestigen van dharma, word Ik geboren in elke eeuw.

9. Hij die het lichaam heeft opgegeven en die aldus Mijn goddelijke geboorte en actie (karma) in werkelijkheid kent, hij wordt niet opnieuw geboren; hij komt tot Mij, O Arjoena.

Commentaar bij vers 9:
Hij die het lichaam heeft opgegeven: hij die zich niet langer vereenzelvigt met het lichaam.
Hij wordt niet opnieuw geboren: hij heeft de kringloop van geboorte en dood doorbroken.

Dichter bij het hindoe denken
Enkele jaren geleden schreef ik dat drie Westerse geleerden het Westerse denken dichter bij het hindoe denken hebben gebracht. Een tijd later las ik hetzelfde in de wachtkamer van een oogarts in een wetenschappelijk tijdschrift. Het artikel was van de hand van een psychologe. Die drie geleerden zijn Galilea (1564-1642), Darwin (1809-1882) en Freud (1866-1939).

Iets meer

Drie krachten
In de schepping zijn drie krachten werkzaam: een scheppende kracht, een in stand houdende kracht en een vernietigende kracht. Ze worden in de hindoe filosofie verpersoonlijkt als Brahmaa, de schepper, Vishnoe, de instandhouder en Shiva, de vernietiger.

Vishnoe manifesteerde zich in allerlei vormen of neerdalingen (avataaras). De tien belangrijkste zijn: de Matsya avataara (vis), de Koerma avataara (schildpad), de Varaaha avataara (het everzwijn), de Narasimha avataara (de manleeuw), de Vaamana avataara (de dwerg), Parashoeraama (Raama met de bijl), Raama, Krishna, Boeddha en Kalki. Kalki wordt nog verwacht.

De tien avataaras
Lang geleden zijn er periodes van verschrikkelijke overstromingen geweest, wellicht omdat de ijskappen smolten en het zeewater zo'n honderd meter steeg waardoor grote delen van de wereld onder water verdwenen. In het Oude Testament (Genesis) wordt beschreven hoe God de wereld redde door aan Noa te vragen een ark te bouwen en in die ark "zeven paar van de reine dieren en twee paar van de onreine dieren" mee te nemen. Nadat het water was gezakt kon alles weer opnieuw beginnen.

Het kastensysteem
Dit brengt ons bij het kastensysteem, dat tientallen eeuwen heeft gefunctioneerd. Het is maar beginnen degenereren op het ogenblik dat het begrip kaste door aanleg werd vervangen door kaste door geboorte. Toen de moslims India onder de voet liepen gingen ze heftig tekeer. Ze vernielden tempels en godenbeelden en bekeerden hele dorpen met geweld. In een beschermende reflex begonnen hindoes hun kasten dan ook hermetisch te sluiten. Het is vooral Mahatma Gandhi die zich inzette voor de afschaffing van de kasten. De Engelsen vonden het kastenstelsel prima. Het paste perfect in hun verdeel-en-heerspolitiek.

Er waren vier kasten: priesters (brahmanen), krijgers (ksha-triyas), handelaren (vaisyas) en dienstbaren (shoe-dras). Wij hebben dat in onze geschiedenis ook gekend.

Vrijheid.

Dharma

De vragensteller die aanleiding gaf tot dit artikel vroeg of Trivikrama en Trivakra synoniemen zijn. Het antwoord is neen. Trivikrama betekent, zoals ik zei: drie schreden. Het is een naam van Vaamana, de Dwerg avataara. Trivakraa (met lange uitgang aa, want het gaat om een meisje) was een meisje wier schoonheid bedorven werd door een bochel. Ze werd door Krishna genezen. Dit wordt verteld in de Bhaagavata Poeraana (X 42). Het gebeurde in Mathoeraa waar Krishna en Balaraama, zijn halfbroer, heen waren gegaan om de tiran ten val te brengen.

LIJKHOUDING
Blijf bij de les

Rugpijn

Staande

Suggestie

SHANKARA
Op donderdag 29 april wordt dit jaar overal in India de geboortedag van Shankara gevierd. Shankara was de grootste wijze die India aan de wereld heeft gegeven. Hij wordt ook Aadi Shankaraachaarya genoemd. Aadi betekent: eerste. Shankaraachaarya betekent: Shankara de leraar. De naam Shankara betekent: maker van zaligheid.

Shankara vatte in een half vers de hele Vedische wijsheid samen:

Brahma satyam jaganmithyaa
Jievo brahmaiva naaparah

Brahman (het Absolute) is werkelijk, het heelal is onwerkelijk. Het individuele Zelf en het Brahman zijn waarlijk niet verschillend.

Een kleine test
Enkele jaren geleden publiceerde ik in dit maandblad Shankara's Kroonjuweel van het Onderscheidingsvermogen, dat ik met veel noeste arbeid had vertaald uit het Sanskrit. De afleveringen werden daarna gebundeld in A4-formaat door Frans Moens, onze webheheerder.

Hoe klinkt de Sanskrit tekst? Om je enig idee te geven, dit is het eerste vers:

Sarva-vedaanta-siddhaanta-gocharam tamagocharam,
Govindam paramaanandam sadgoeroem pranato'smyaham.

Ik buig voor Govinda, de hoogste zaligheid, de Sadgoeroe, die alleen kan worden gekend door de invoer van de gehele Vedaanta en die zelf onmeetbaar is (die buiten het bereik ligt van de geest en de spraak).

"Sa poerveshaam api goeroeh kaalenaanavachchhedaat.

Hij is de goeroe van zelfs de eerste goeroes, want Hij overstijgt de tijd."

Gocharam en agocharam betekenen respectievelijk: te meten en niet te meten.

Wie Kroonjuweel van het Onderscheidingsvermogen heeft bestudeerd, kan zijn kennis toetsen met de volgende vraag. Je bent in wezen iets zeer wonderbaars, maar onder invloed van Maayaa doet je geest je echter iets anders geloven. Maayaa betekent letterlijk: niet (maa) dat (yaa). De meest gangbare vertaling is: illusie. Je ziet de dingen namelijk op een totaal vertekende manier.

Shankara zegt in zijn onderricht aan de discipel, want hij schrijft zijn boek in de vorm van een dialoog tussen een goeroe en zijn discipel (zie tekening op blz 8), dat Maa-yaa beginloos is, maar eindigt zodra de verlichting wordt bereikt. De discipel antwoordt dat wat beginloos is ook eindeloos moet zijn. De testvraag is nu: hoe weerlegt Shankara bij monde van de goeroe dit argument van de discipel? Wie stuurt mij het antwoord?

Swami Sivananda schreef meerdere artikels over Shankara. Hierna een ervan.

Narayana

ADVAITA - EENHEID VAN ALLE BESTAAN

Swami Sivananda

Boodschap bij het begin van de viering van Shrie Shankara's geboortedag

HET UITEINDELIJKE SUCCES

Swami Chidananda

Ontplooiing van het Hoogste Zijn
Waarom ben je hier op deze aarde gekomen? Innerlijke ontwikkeling moet altijd gericht zijn op de vervulling van het leven van de mens in het licht van deze cruciale vraag. De wijzen beoordeelden de ontplooiing van het individu in het licht van de ontplooiing van de hogere Werkelijkheid.

De eerste opdracht
De eerste opdracht van de mens is van dit aardse leven een deel van dit ontwikkelingsproces te maken, zo mogelijk tot aan de hoogste top. Naarmate de ontplooiing vordert word je steeds meer iemand die zichzelf overwon. De innerlijke ontplooiing moet van jou een koning in je lichaam maken in plaats van een slaaf. Zelfbeheersing wordt een voortschrijdend proces op alle niveaus van je wezen.

Boeddha stelde eens de volgende vraag: "Wie is groter, een koning die een ander koninkrijk veroverde of iemand die zichzelf overwon?" Hij gaf zelf het antwoord: de grootste is niet hij die overwon met behulp van een leger, maar hij die zijn eigen passies en zijn geest onderwierp. De veroveraar van koninkrijken kan nog altijd een slaaf zijn van zijn begeerten. Hij kan miserabel zijn en geen vrede van geest of geluk bezitten. Maar wie zijn geest overwon schittert met deugd, aangezien hij zich bevrijdde uit het net van begeerten.

De grote meester Ramakrishna vertelde ooit een verhaal over boeren die minderwaardig zaad laten liggen in de graanschuren om de ratten tevreden te stellen, zodat ze het zaad van een betere kwaliteit niet opeten. Op dezelfde manier heeft Maayaa vele aantrekkelijke dingen voor je uitgestald "als minderwaardig zaad", zodat je daaraan knaagt en aan de hoogste verworvenheid voorbijgaat. Je kunt denken dat je heel verstandig bent, maar in feite ben je heel dom. In je snuggerheid ben je erin geslaagd een heel doeltreffende persoonlijkheid te ontwikkelen. Maar dan wat? Je sterft en krijg misschien twee lijntjes in de overlijdensberichten van de krant.

In plaats van deze dwaasheid ligt het goddelijke volmaakt in je bereik. Ieder proces van ontplooiing dat je opstart zal je uiteindelijk daarheen brengen. Als je het echt wilt, is het mogelijk. "Zoek eerst het koninkrijk der hemelen." Om die reden gaven ze in de hindoe religie de vier waarden (artha, kaama, dharma, moksha of welstand, genieten, rechtvaardigheid en verlossing). Ze gaven verlossing door goddelijke volmaaktheid als de hoogste waarde. Artha is de wereldse waarde, het verwerven van welstand om te voorzien in de levensnoodzakelijke dingen. Door kaama vervul je de gewettigde begeerten en verlangens van je hart, er zorg voor dragend dat dit je niet afleidt van je uiteindelijk doel. Door dharma baseer je je leven op de stevige fundering van morele en ethische principes die de wijzen ons gaven.

Verlossing komt niet vanzelf. Je moet weten wat belangrijk is. Je moet het echt verlangen. En je moet er voor ijveren.


DE YOGA SOETRA VAN PATANJALI

Vervolg (12)