The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2011

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2011, Vol. 526
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

BEMOEI JE MET JE EIGEN ZAKEN
Dit is een gouden regel, die je veel moeilijkheden en kopzorgen zal besparen. Maar ik weet het, raad geven is het gemakkelijkste wat er is, hem opvolgen is het moeilijkste.

MODERNE TIJDEN

Verward
Als je nog eens naar een documentaire over wilden in de Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse oerwouden kijkt, let dan eens op hun rug; de krommingen van de wervelkolom zijn bij hen veel minder uitgesproken. Wat kun je daar anders uit afleiden dan dat wij gebukt gaan onder de moderne beschaving. En dat is niet niets.

De hoofdzaak

De grote verdwijntruc

Dat wonderbare feit in verband met onszelf wordt door de geest verdonkeremaand en zelfs helemaal ontkend. Dat hij de werkelijkheid hopeloos vertekent is zijn belangrijkste en meest te duchten wapenfeit.

Luister naar wat Goeroedev zei

Goeroedev zei dat er vier dingen zijn om dagelijks over te mediteren en drie dingen om te doen.

De vier dingen om over te mediteren zijn: het lijden dat eigen is aan deze wereld, de dood, de glorie van de Ultieme Werkelijkheid en de wijzen die ons zijn voorgegaan.

De drie dingen om te doen zijn: het overwinnen van ondeugden, het ontwikkelen van deugden en een offer maken van de vruchten van ons leven.

Vier dingen om over te mediteren

Het lijden is, zoals gezegd, eigen aan deze wereld. Niemand ontsnapt eraan. Het is een grote dwaasheid te vergeten dat dit de wereld is en dat we hier maar pelgrims zijn. Dit is de eerste meditatie.

De dood is een zekerheid. We weten alleen niet wanneer ze komt. Soms komt ze als een dief in de nacht. Soms komt ze als een verademing na onnoemelijk veel lijden. Soms is iemand dood voor hij er erg in heeft. De Yoga Soetra zegt in boek II:

16. Heyam doehkham anaagatam.

Het lijden dat nog moet komen kan worden vermeden.

17. Drashtri drishyayoh samyogo heya hetoeh.

De oorzaak van wat kan worden vermeden is de vereenzelviging van de Ziener met het geziene.

Als je je vereenzelvigt met je lichaam en je geest en met allerlei relaties overkomt je wat je lichaam, je geest en die relaties overkomt. Doorbreek dus de vereenzelviging. Dit wordt bereikt in de Zelfverwerkelijking of de staat van verlichting. Het belang van deze soetras (aforismen) van Patanjali kan niet worden overschat. Dit is de tweede meditatie.

Aan de basis van alles wat verandert en vergaat is er een onvergankelijke Werkelijkheid. Ze wordt verheerlijkt in tal van Schriften. Ze wordt aanbeden in tal van religies. Ze ligt buiten het bereik van de geest en de spraak (Shankara:

avaangmanasaagocharam: niet te meten met de spraak en de geest), maar ze is benaderbaar door meditatie (dhyaanagamyam) en Zelfbewustzijn (gnyaanagamyam). Ze is het oog van je oog, het oor van je oor. Ze is de kracht die het vuur doet branden en die de wind doet waaien. Ze is de kracht die de adem in en uit doet stromen, die de zintuigen naar de zintuiglijke voorwerpen doet gaan. Ze is dichterbij dan je eigen kransslagader. Ze is dichterbij jou dan jijzelf. Ze is in alles aanwezig, zoals olie in zaad, zoals boter in melk, zoals vuur in hout. Je kunt er geen relatie mee hebben, want hoe kun je een relatie hebben met dat wat je bent? Dit is de derde meditatie.

Talrijke wijzen zijn ons voorgegaan. Ze hebben geworsteld met dezelfde problemen. De Schriften zijn de belichaming van hun wijsheid. Als je je in hun onderrichtingen verdiept, zullen ze je inspireren en verheffen. Denk niet: "Dit is niet voor mij. Ik kan dit niet." Niemand is te min. Niemand is hopeloos. Je gebondenheid is er geen van muren en tralies. Je gebondenheid zit gewoon tussen je oren. Meditatie over het leven en het werk van de wijzen is de vierde meditatie.

Drie dingen om te doen

Onwetendheid troef

Het pizza-effect

De doelgroep

Over oorzaken

Een nauwe band
Yogis weten ook dat er een even nauwe band is tussen het lichaam, de geest en de adem als tussen de zee en de wind.

Maar dit alles is een symptomatische aanpak. En dat is vaak nodig om het leven een beetje leefbaar te maken of te houden. En ik kan het iedereen warm aanbevelen.

De echte stress
De echte stress komt evenwel van een fundamentele vergissing. Die vergissing wordt in de Bijbel de erfzonde genoemd. Dit is een geschikt woord, omdat we ermee worden geboren. Wij hebben ze als het ware ge'rfd. De oude wijzen noemden het Zelfvervreemding.

Wat de Yogaschrift zegt
In hoofdstuk VII, De Yoga van Kennis en Verwerkelijking, van de Bhagavad Gietaa (Het Lied van de Heer), zegt Krishna, die spreekt met de stem van de oeroude wijsheid van India, in vers 12:

Ye chaiva saattvikaa bhaavaa raajasaastaamasaashcha ye,
Matta eveti taanviddhi na tvaham teshoe te mayi.

Weet dat alle wezens, of ze nu zuiver (saattvisch), rusteloos (raajasisch) of lusteloos (taamasa) zijn, uit Mij voortkomen. Zij zijn in Mij, toch ben Ik niet in hen.

In hoofdstuk IX, De Yoga van het koninklijke Geheim en de koninklijke Wetenschap, zegt Hij in de verzen 4 en 5:

Mayaa tatamidam sarvam jagadavyaktamoertinaa,
Matsthaani sarvabhoetaani na chaaham teshvavasthitah.

Heel deze wereld is door Mij doordrongen in Mijn ongemanifesteerd aspect; alle wezens bestaan in Mij, maar Ik verblijf niet in hen.

Na cha matsthaani bhoetaani pashya me yogamaishvaram,
Bhoetabhrinna cha bhoetastho mamaatmaa bhoetabhaavanah.

De wezens verblijven ook niet in Mij, aanschouw Mijn goddelijke Yoga, alle wezens dragend, maar niet verblijvend in hen, brengt Mijn Zelf alle wezens voort.

Wat Hij bedoelt is eenvoudig genoeg. In hun Zelfvervreemding zijn zij niet in Hem. Als ze de Zelfvervreemding doorbreken zijn zij in Hem en is Hij in hen.


DE BOODSCHAP VAN DE OEPANISHADS

Swami Sivananda

Bhoema alleen is werkelijk
Echt geluk wordt alleen gevonden in Bhoema, het Oneindige. Er is geen plezier in het eindige. Het Oneindige is onsterfelijk, eeuwig. Het eindige is vergankelijk, voorbijgaand.

Ik ben onbevreesd
Iemand die zijn Aatman (Zelf) ziet in alle wezens en alle wezens in zijn eigen Aatman wordt onbevreesd. Hij wordt niet misleid door de zintuiglijke voorwerpen. Zorgen smelten weg voor de zonnige blik van de zaligheid. Hij is van niets bang. Zaligheid vult zijn hele wezen. En deze zaligheid is aanstekelijk: iedereen die met hem in contact komt wordt met deze zaligheid ingespoten. Niet alleen heeft hij geen vijanden in het heelal, maar gezworen vijanden geven hun vijandigheid op in zijn aanwezigheid. Hij is niet bijzonder gehecht aan enig wezen of ding. Zijn hart gaat naar iedereen uit, bezield of onbezield. Hij ziet de eenheid in de verscheidenheid.


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN
SWAMI SIVANANDA'S AASHRAM AAN DE GANGES

VAN HET UNIVERSELE TOT HET UNIVERSELE


GOEROEDEV SIVANANDA
DE ZIEL VAN AANANDA KOETIR

Swami Krishnananda

Aan de voet van de met sneeuw bedekte Himaalayas, gericht naar de in het oosten opgaande zon, ligt Rishikesh, de heilige verblijfplaats van sannyaasins, in diepe contemplatie over het hemelse natuurschoon. Hier kabbelt de heilige rivier de Ganges voort met haar nectarachtige stroom van kristalhelder water op de zoete tonen van een verre koekoek of de toevallige schreeuw van de junglepauw en herinnert de aanblik van het oranje gewaad van een halfnaakte kluizenaar, die met gekruiste benen op een eenzame steen op de oever in stille meditatie zit, ons aan de wijzen van weleer, die voor de eerste keer aan de wereld zijn geautoriseerde Schriften gaven. De verzuchtingen en de spirituele hoop van duizenden hebben sedert de schepping van de wereld diepe indrukken achtergelaten op zijn grondgebied, al klopt zijn hart nog altijd met de koude bries en de opwellende hoop van talloze anderen.

Sivananda de grote organisator
Sivananda is de grote organisator. Hij organiseerde The Divine Life Society in 1936. Hij stichtte The All-World Religions Federation in 1945. Hij stichtte The All-World Sadhus Federation in 1946. Hij suggereerde verscheidene methodes voor de organisatie van saadhoes (heilige mannen), sannyaasins (monniken) enz. Zijn organisatorisch talent is waarlijk uniek. Zijn organisatorische kracht is vilakshana (buitengewoon, fabelachtig). Hij organiseert niet louter door constitutionele, door de mens gemaakte, plaatselijke verordeningen. Zijn handelswijze is zonder weerga. Hij bindt alle mensen met liefde, affectie en goede wil. Eerst richt hij een Goddelijk Leven Centrum op in het hart van de mens. Dit ontspringt, bloeit en vindt zijn uitdrukking in een Goddelijk Leven Centrum in een stad of dorp. Andere organisaties mogen uiteenvallen, verdwijnen of falen, maar Sivananda's organisatie schiet nooit tekort, aangezien ze ontstaat uit goddelijke Satkaama en Satsankalpa (goddelijke begeerte en waar voornemen).

Sivananda de Sthitapragnyaa


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

Vroeger placht ik te staren naar alles wat voor en achter me lag; toen zag ik niets meer, een waas bedekte mijn ogen. Ze waren in steeds diepere duisternis gehuld; ik beefde, O God, waar was de vrucht van mijn leven? O, geef dat ik weer zie. O Paandoeranga, mijn vader en moeder! Ik zocht bij u bescherming, proberend mijn zonde af te wentelen. Zalf mijn ogen en effen mijn pad. Ik zal het pad van de wijzen volgen, het pad dat niet langer tot dit leven leidt. Mijn geest is aangetast, ik kan me geen goede gedachte herinneren. Ik betrouwde op de mensen, maar ik verloor die steun; ik kan me niet wenden tot deze of tot die plaats, volslagen duisternis daalde over mij neer. Mijn gezellen hebben zich allen van mij afgekeerd; niemand steunt me nog. Zolang de mens actief is, noemen anderen hem hun vriend; groot en klein eren hem om hun comfort veilig te stellen. Maar wanneer de zinnen uitvielen, zeggen ze: "Dit werd een oude dwarskop. Hoezeer is hij veranderd, al is zijn persoon dezelfde gebleven." Ik zit verstrikt in dit wereldse leven; hoe blind ben ik geworden! Altijd verwijlend op 'ik' en 'mijn' en de banden van denkbeeldige begeerten versterkend zie ik mijn echte belang niet; ik heb mezelf gedood. De dood achtervolgt me, mijn goede en slechte eigenschappen drijven me voort. Toekaa zegt: Nu heb ik dat pad verlaten; ik werd een ander mens; ik kijk naar uw verblijfplaats met overvloedig veel hoop, O grote genezer, die verblijft in Paandhari.

wordt voortgezet


Valse Nederigheid
Swami Sivananda

Valse nederigheid is gevaarlijk.

Het is getrainde ijdelheid of trots.

Het is ontwikkelde oneerlijkheid en listigheid.

Het is systematisch of goed georganiseerd bedrog.

Het is geconcentreerde diplomatie.

Het is in wezen hoogmoed.

Iemand die vals nederig is

wordt door intelligente mensen spoedig ontmaskerd.

Hij beweert iemand te zijn die hij niet is.

Zoals een ervaren toneelspeler

maakt hij ingestudeerde gebaren en bewegingen.

Op bepaalde ogenblikken glimlacht hij, buigt hij zijn nek

en zit hij op de grond.

Op andere ogenblikken toont hij zijn ware aard.

Hij is een wolf in schaapsvacht.

Echte nederigheid is ongekunsteld en eenvormig.

Ze is onschuldig, verheffend en inspirerend.

Ze is een magnetische kracht, een goddelijke eigenschap.

Wees echt nederig en word goddelijk.

uit: WISDOM IN HUMOUR