The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2016

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2016, Vol. 576
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

DE UITWEG

De kringloop van geboorte en dood
Mensen nemen nog al eens het woord verlosser in de mond zonder echt te beseffen wat dit betekent. Een verlosser is iemand die in een schijnbaar hopeloze situatie een uitweg toont.

Voor de meerderheid van de westerlingen is het leven eenmalig. Oosterlingen zien het leven als een kringloop, die ze de kringloop van geboorte en dood noemen. Je sluit op zekere dag je ogen hier en je opent ze ergens anders. Ze zien het leven als een leerschool. In ieder leven doe je ervaring op. Het volgende leven bouwt daarop voort. Het is zoals in een school. Na de vakantie ga je naar een hogere klas of blijf je zitten of je komt op de arbeidsmarkt terecht.

Levensvragen

Slecht verdeeld
Mensen leven in een enorm heelal dat ze vaak ervaren als heel bedreigend en beangstigend. Je kunt worden geboren in een gelukkig gezin, in een warm nest waar liefde woont. Het leven is er zoet omdat men er stil en ongedwongen alles voor elkander doet, zoals het in mijn kindertijd ingekaderd aan de muur hing. Maar het is dikwijls anders, want de dingen zijn slecht verdeeld op aarde. Het geld zit op enkele plaatsen. De enen hebben alles en de anderen schier niets. Ook met kinderen gaat het zo. De ene mag zijn vrouw niet bekijken of ze is weer zwanger. De andere moet hemel en aarde bewegen om een kind te krijgen.

Wat de wijzen zeiden

Kabier zei ook: “Als je in de spiegel kijkt en daar lusteloos en ongelukkig van wordt, weet dan dat de spiegel je niet kent.” In zijn prachtig lied Song of Chidanand zegt Goeroedev: “Chidanand Chidanand Chidananda hum. Har halme almast Satchidananda hum.” Dit betekent: “Ik ben Bewustzijn-Zaligheid. In alle omstandigheden ben ik Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid.” Dat je dat niet weet of je er niet bewust van bent, komt door de Zelfvervreemding. De moeilijkheid is je geest. Hij is onzuiver. Hij is rusteloos. Hij is de sluier van onwetendheid. Hij moet worden gezuiverd door Karma Yoga. Je moet zijn rusteloosheid overwinnen door systematische concentratie-meditatie. Je moet de Zelfvervreemding doorbreken door het pad van Gnyaana Yoga, de Yoga die vertrekt van de vraag: “Wie ben ik?”

EEN KIERTAN

De kiertan
Vande Goeroedeva Jaya Jaya Goeroedeva
Jaya Shrie Shivaananda Jaya Jaya Goeroedeva

De vertaling
Vande: ik vereer.
Jaya: overwinning.
Jaya Goeroedeva betekent hetzelfde als:
Leve Goeroedeva!
In het Hindi schrijft men Jai.
Shrie: bezitter van alle weelde.

Ik spel hier Goeroedevs naam op de fonetische manier, zodat hij correct wordt uitgesproken.

Hindi sprekers zeggen: Goeroedev. In het Sanskrit wordt de uitgang a uitgesproken: Goeroedeva.

Herkomst

Goeroedeva betekent: goddelijke leraar of spirituele leraar. Het is een woord dat een grote affectie en respect uitdrukt.

Meditatie

Herhaling

OM

Transliteratie
In boeken en artikels over Yoga worden nogal wat vreemde woorden gebruikt, die uit India komen, het land van herkomst van Yoga. Het gaat meestal om woorden uit het Sanskrit en het Hindi. Die talen hebben een ander schrift dan het onze. Ze moeten dus worden getranslateerd, dat wil zeggen omgezet in het Nederlandse alfabet.

Transliteratie is het omzetten van schrifttekens van een taal in de schrifttekens van een andere taal. De wetenschap van Yoga is opgetekend in het Sanskrit. Het schrift waarin het Sanskrit wordt geschreven, wordt Devanaa-garie genoemd. Dit is een woordsamenstelling van deva (god) en naagarie (stad, plaats).

Het Nederlandse alfabet telt 26 letters, het Sanskrit heeft er 50 en is een fonetisch geschreven lettergrepenschrift: zoals men het uitspreekt, zo schrijft men het.

De Indiase gastprofessor aan de Gentse universiteit, die ons Hindi moest leren spreken, volgde een snelcursus Nederlands. Hij kreeg de volgende zin te verwerken: ik beken hier zijn vele beken. Dat “beken” anders wordt uitgesproken, maar op dezelfde manier wordt geschreven, ontnam hem de lust om door te gaan met zijn studie.

Klankwisselingen, een voorbeeld
Een goed voorbeeld is de titel van het Yogaboek bij uitstek, de Bhagavadgietaa. Dit is een woordsamenstelling van Bhagavat en Gietaa met de betekenis van een genitief: het Lied van de Heer of Des Heren Lied. In het Sans-krit woordenboek vind je Bhagavat. Dit is de grondvorm. Alle andere vormen zijn naamvallen of afleidingen.

Maar men schrijft Bhagavadgietaa: de stemloze t van Bhagavat verandert in een stemhebbende d onder invloed van de stemhebbende g van Gietaa. Als je aandachtig luistert, hoor je dat men d zegt en niet t. Ook in het gesproken Nederlands reageren letters op elkaar op dezelfde manier. Let daar maar eens op. Het verschil met het Nederlands is dat men in het Sanskrit die klankwisselingen ook schrijft.

Eén regel

Een goed voorbeeld

Het geknoei begint al bij de basis
De fout ligt al bij de transliteratie van de letter OM. Iemand gebruikt een foutieve vorm en die gaat dan een hardnekkig leven leiden. Hij komt zelfs op het Internet terecht en dan raakt hij helemaal ingeburgerd. Het markantste voorbeeld is OHM. Waarom vragen degenen die Yoga toch in de diepte hebben bestudeerd zich niet af wat de H in OHM staat te doen? Ze staat daar immers helemaal niets te doen. OHM is gewoon de afkorting van Organisatie Hindoe Media, de vereniging van hindoes in Nederland die zendtijd krijgt op de Nederlandse televisie.

Ook AUM is geen correcte transliteratie. De Oepanishads schrijven OM en niet AUM. Degenen die het Devanaa-garie kunnen lezen, moeten dat maar eens nagaan.

Wat is OM?
OM is een mantra. Het is de basismantra. Als wit licht door een prisma gaat, ontstaan alle kleuren van de regenboog: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en purper. Als OM door het prisma van de geest gaat, ontstaan de vijftig letters van het alfabet, de klinkers en de medeklinkers van de keelklanken of gutturalen tot de lipklanken of labialen en alle andere die daar tussenin liggen.

OM-zingen

De meest passende naam van God is OM. Het is niet zo dat mensen ooit samen zijn gaan zitten om aan dat Wezen een naam te geven. Neen, het is de manier waarop dat Wezen zich manifesteert.

De filosofie van OM

SONG OF OM

Within is OM, without is OM, everywhere is OM,
To the right is OM, to the left is OM,
everywhere is OM,
In front is OM, behind is OM, everywhere is OM,
Above is OM, below is OM, everywhere is OM.
Meditate, meditate, meditate on OM.
Father, mother, friend, relative, Guru is OM.
Salutations to OM, prostrations to OM,
adorations to OM.
Hosannah to OM, glory to OM, victory to OM.

HET LIED VAN OM

Vanbinnen is OM, vanbuiten is OM, overal is OM,
Rechts is OM, links is OM, overal is OM,
Vooraan is OM, achteraan is OM, overal is OM,
Bovenaan is OM, onderaan is OM, overal is OM
Vader, moeder, vriend, familie, Goeroe is OM.
Gegroet zijn OM, onderwerping aan OM,
aanbeden zij OM.
Hosanna zij OM, glorie zij OM,
de overwinning zij OM.

Eeuwfeest
Swami Chidananda werd geboren op 24 september 1916. In 2016 wordt dan ook zijn eeuwfeest gevierd.

Onze webbeheerder heeft in de loop van jaren een grote hoeveelheid foto’s, geluidopnamen en filmfragmenten bij elkaar gezocht, waarvan vele betrekking hebben op Swami Chidananda’s verblijven in ons midden en van mensen van bij ons die met hem in India, Amerika, Frankrijk, Nederland enz. waren. Harinath, onze secretaris, maakte uit al dat materiaal met engelengeduld een selectie. Zo konden we meezingen met Swamiji, konden we hem in actie zien, zagen we hoe zijn lichaam oud werd en aftakelde en hoe men zich in India ontdoet van het dode lichaam.

Morgen is aan niemand beloofd

AARATI

We eindigden de Yogadag met Aarati. De webbeheerder zette dit op onze Facebookpagina. Dit maakt Facebookbezoekers natuurlijk nieuwsgierig. Wie Sivananda Aashram bezocht, heeft wellicht deelgenomen aan de Aarati in de tempel waarin licht wordt gewuifd voor de godheid of hij of zij zou moeten zot zijn als hij of zij het niet heeft gedaan. Aarati is het wuiven van licht voor de Moerti (belichaming van God) in de tempel. Er wordt geblazen op de schelphoorn, er wordt op de trom geroffeld en er worden kleine en grote bellen geluid. Het is een kleurrijk en soms overdonderend ritueel. Je bent als je erin opgaat en je hart openstelt een ogenblik van de wereld weg.

Aarati betekent: tot een einde komen, omdat het de eredienst of het programma besluit. In de tempel worden olielampen gebruikt; op het einde van de dagelijkse avondsatsang in de Satsang Hall worden brandende kamferblokjes gebruikt. De duisternis van onwetendheid wordt uitgebannen door het licht van de wijsheid. Daarna worden de olielamp of de schaal waarop de kamfer brandt rondgedragen. De aanwezigen wuiven met hun handen het licht naar zich toe met de gedachte: “Gij zijt Licht, ik ben Licht, laat me hiervan bewust zijn.” De angst die wordt veroorzaakt door vereenzelviging met de wereld wordt uitgebannen en de vrede en de vreugde van de Zelfherkenning komt in de plaats.

Bhoemiraapo’nalo vaayoeh kham mano boeddhireva cha,
Ahamkaara itieyam me bhinnaa prakritirashtadhaa.

Aarde (bhoemi), water (aapa), vuur (anala), lucht (vaayoe), ether (kham), de geest (manas), het intellect (boeddhi) en het ego (ahamkaara; letterlijk ikmaker), aldus is Mijn natuur (prakriti) achtvoudig verdeeld.

De Aarati wil je duidelijk maken dat achter deze bedekkingen iets wonderbaars schuilgaat, namelijk Dat wat je in wezen bent, Dat wat je niet kunt zien, Dat wat je niet kunt vatten in woorden, Dat wat je nooit kunt begrijpen, maar waardoor je oog kan zien, je mond kan spreken en je geest kan denken.

ARDHADHANOERAASANA – HALVE BOOGHOUDING

De drie woorden in de naam betekenen respectievelijk: ardha: halve, dhanoeh: boog; aasana: houding.


DE BHAAGAVATA POERAANA

vervolg (3)

HOOFDSTUK VIER

Aankomst van Naarada


Gedichten van Swami Sivananda

Maayaa


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA