The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


De Bhagavad Gietaa


Titel DE BHAGAVAD GIETAA
Blz. 208 blz.,
Inhoud: Uitspraak van het sanskrit
Meditatie over de Gietaa
De Bhagavad Gietaa
De Grootheid van de Gietaa
INFORMATIE OVER ONZE PUBLICATIES
Bestelling, Prijzen en wijze van bestelling

in "Yoga Magazine, Licht van Sivananda"
Vraag een proefnummer: Yoga c/o Kiekens, Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst
tel. 053-777490, e-amail: Yoga Vedanta Aalst

Dhritaraashtra en Paandoe waren broers. Dhritaraashtra huwde Gaandhaarie en Paandoe trouwde met Koentie en Maadrie. Koning Paandoe werd vervloekt voor een misstap bij het jagen en mocht geen gemeenschap hebben met zijn echtgenoten. Koentie werd door een wijze die ze in haar jeugd had gediend, een wens toegestaan. Ze kreeg drie kinderen, namelijk Yoedhisthira, Bhiema en Arjoena, respectievelijk van de Devatas (goden) Yama, Vaayoe en Indra. Maadrie schonk het leven aan de tweeling, Nakoela en Sahadeva, dank zij de hemelse dokters, Ashviniedevas (tweeling goden) genoemd. Dhritaraashtra had met zijn vrouw Gaandhaarie honderd en ÚÚn kinderen. Paandoe overleed en zijn zonen, de Paandavas, werden opgevoed door Dhritaraashtra samen met diens zonen, gekend als de Kauravas. De Paandavas en de Kauravas groeiden samen op, maar de moed en de intelligentie van de Paandavas maakten de Kauravas afgunstig. De Paandavas werden door de Kauravas niet geduld. De Paandavas besloten afzonderlijk te leven in hun deel van het koninkrijk.

De Paandavas spreidden succes, weelde en glorie tentoon tijdens de Raajasoeya Yagnyaa. Dat wekte jaloersheid en hebzucht in de geest van Doeryodhana, de leider van de Kauravas. Op het listig advies van zijn oom Sakoeni, nodigde Doeryodhana Yoedhisthira uit tot een dobbelspel.

Door de bedrieglijke overwinning van Doeryodhana verloor Yoedhisthira zijn rijkdom en zijn bezittingen, Draupadie inbegrepen. Tenslotte werd overeengekomen de Paandavas en Draupadie, gedurende 12 jaar te verbannen in de wildernis, waarna ze nog 1 jaar incognito moesten leven zonder dat de Kauravas hen konden opsporen. Gedurende die periode werd het koninkrijk geregeerd door de verdorven Doeryodhana.

Na de succesvolle beŰindiging van die 13 jaar, ondanks de hindernissen en gevaren veroorzaakt door de Kauravas, eisten de Paandavas, overeenkomstig het gemaakte akkoord, hun deel van het koninkrijk op. Doeryodhana weigerde hen echter vlakaf zelfs maar "zoveel land als kon worden bedekt door de punt van een naald". Op advies van hun moeder Koentie en ge´nspireerd door Heer Krishna, besloten de Paandavas de oorlog te verklaren aan de Kauravas en te vechten voor hun recht op het koninkrijk.

Doeryodhana en Arjoena werden respectievelijk door de Kauravas en de Paandavas naar Dvaarakaa gezonden om de hulp in te roepen van de held van de Yaadavas, de Heer Krishna. Ze vonden Krishna slapend op een rustbed in Zijn paleis. Doeryodhana stapte eerst naar binnen en nam plaats aan het hoofdeinde van het rustbed, terwijl de nederige Arjoena plaats nam aan de voeten van de Heer. Toen Krishna de ogen opende zag Hij dus Arjoena eerst en dan pas Doeryodhana, zittend op een stoel. Na te hebben ge´nformeerd naar hun welzijn en het doel van hun bezoek, gaf Shrie Krishna, volgens het geldend gebruik, eerst het woord aan Arjoena, omdat die de oudste was en eerst door Krishna werd opgemerkt. Krishna vroeg Arjoena zijn wens te vervullen door een keuze te maken tussen Krishna, ongewapend, en zijn machtig leger, Naaraayani Sena. Arjoena die Krishna's toegewijde was, sprak de wens uit enkel Krishna bij hem te hebben, zelfs al waarschuwde Krishna hem dat hij enkel een getuige zou zijn, gebonden door de gelofte niet deel te nemen aan de strijd en geen wapens te dragen.

Doeryodhana, verheugd en overtuigd van de dwaasheid van Arjoena, wenste de hulp van het machtige leger.

Toen Krishna Arjoena vroeg waarom hij Hem gekozen had, ondanks het feit dat Hij ongewapend was, zei Arjoena : "O Heer ! U bezit de kracht om alle krachten louter door een blik te vernietigen, waarom zou ik dan een waardeloos leger kiezen ? Sedert lange tijd koester ik het verlangen in mijn hart dat U mijn wagenmenner zou zijn. Wil dat verlangen vervullen in deze oorlog."

De Heer die altijd de meest toegewijde minnaar van Zijn toegewijden is, willigde dat verzoek met vreugde in en zo werd Krishna de wagenmenner van Arjoena in de oorlog van de Mahaabhaarata.

Na de terugkeer van Doeryodhana en Arjoena uit Dvaarakaa, ging de Heer Krishna zelf naar Hastinapoera als gezant van de Paandavas en probeerde de oorlog te voorkomen. Maar onder leiding van Sakoeni, weigerde Doeryodhana het vredesaanbod en probeerde Heer Krishna gevangen te nemen, wat Krishna beantwoordde met het tonen van Zijn Opperste Vorm (Vishvaroepa). Zelfs de blinde Dhritaraashtra zag die vorm door de genade van de Heer. De blinde Koning Dhritaraashtra faalde, uit gehechtheid, zijn zonen te bedwingen en Doeryodhana, de leider van de Kauravas, besliste met valse hoop de Paandavas te ontmoeten in de strijd.

Toen de oorlog ging beginnen, sprak Veda Vyaasa tot de blinde Dhritaraashtra : "Als U de verschrikkelijke slachtpartij wenst te zien met eigen ogen, kan ik U het gezicht teruggeven." De Kaurava Koning antwoordde : "O Belangrijkste van de Zieners van Brahman, ik heb geen begeerte om de slachting van mijn familie met eigen ogen te zien. Wel wil ik alle details vernemen over de strijd." Toen gaf de wijze de gave van helderziendheid aan Sanjaya, de vertrouwensman van de blinde koning, en vertelde de koning "Sanjaya zal U alle voorvallen in de oorlog vertellen."

Na achttien dagen strijd tussen de Paandavas en de Kauravas, toen de grote strijder Bhieshma uit zijn strijdwagen werd geslagen door Arjoena, meldde Sanjaya het nieuws aan Dhritaraashtra. In grote wanhoop vroeg de blinde koning aan Sanjaya hem alle details te vertellen van de oorlog. Daar begint de Bhagavad Gietaa.

Swami SivanandaDit verhaal heeft duidelijk een symbolische betekenis. De inhoud van sommige symbolen -laat zelf maar je verbeelding werken -ligt zo voor de hand

* De Paandavas zijn kinderen van de goden : eigenschappen die ontstaan door genade.

* 101 Kauravas : een oneindig aantal onvolkomenheden.

* 13 jaar heel lang.

* Arjoena kiest voor Krishna

Krish betekent bewustzijn, Na : betekent zaligheid; Arjoena kiest dus de zaligheid van Zelfbewustzijn.

* Krishna neemt niet deel aan de strijd en is ongewapend Bewustzijn is zonder doenerschap.

* Naaraayana Sena : een vloed van ervaringen.

* Krishna als wagenmenner de wagen is het lichaam; de vijf paarden van de strijdwagen zijn de zintuigen; de wagenmenner is het ene Bewustzijn dat straalt in alle zintuigen. Krishna is het feit van zien, luisteren enz., achter de mentale activiteit van zien, luisteren enz.

De blinde koning de koning die verblind is door gehechtheid aan zijn kinderen, het onvermogen om dingen los te laten.

* De blinde koning wenst niet te zien, enkel te kennen hij is bang van een innerlijke confrontatie, bang van Yoga en wil zo cerebraal als het maar kan, enkel weten wat Yoga is.