The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


In 1957 schreef Goeroedev Swami Sivananda:

"Truman is slechts de koning van Amerika.

Attlee is slechts de koning van Engeland

Stalin is slechts de koning van Rusland.

Nehroe is slechts de koning van India.

Maar Sivananda is de koning van de hele wereld,

Want zijn rijk heeft geen grenzen "

DE BOODSCHAP VAN THE DIVINE LIFE SOCIETY
Swami Chidananda,

algemeen voorzitter van The Divine Life Society

Uitgegeven door The Divine Life Society Aalst Branch

1978

MESSAGE FOR YOU!

My Beloved Friend,

Radiant Immortal Soul,

Peace and Joy to you! Greetings in oneness of inner the Spirit. Let me tell you this.

One thing is certain: life is more than mere biological, physical processes or movements or mental-intellectual states and activities. Life is an unfoldment and a manifestation of your inner Reality, the awakening and experiencing of your true Self within, the real YOU. This is LIFE.

All else is a mere shadow, a pale imitation, an insipid anomaly of life.

This real YOU is deathless spirit, eternal, luminous, peaceful and blissful. To recognise Yourself, to recapture the SELF-EXPERIENCE is the central aim and purpose of your Being.

Latent PERFECTION lies inherent in this, thy Real Spiritual Nature. All virtue, wisdom, strength and goodness abide within thee. Awaken, unfold and actively express this inner spiritual perfection in your daily life. This is the essence of true EDUCATION! This unfolded goodness constitutes CULTURE. Character is the sign of Education. Culture is the sign of Civilization, Progress and Evolution. Not THINGS, but the beauty and the nobility and selflessness of the Being is the highest VALUE in human society and earth-life of man, who is the child of God.

O Man AWAKE! Be not a caricature of your true glorious being. Make not life a mere selfish and sensual self-indulgence, narrow and ugly. Make life radiantly spiritual. ARISE from Self-forgetfulness and spiritual slumber. Move towards Divinity and Perfection. This is your Birthright. Let dynamic goodness be your blueprint for daily life. Shine with Virtue. Adhere to Truth, Purity, Humility and Courage. Live Divine Life. Serve all with love. Meditate! Realise Divinity! DO IT NOW. Divine Grace be thine! Holy Master Sivananda's abundant blessings unto you!

Love and Goodwishes,

Swami Chidananda

donderdag 7 december 1972

Swami Sivananda Yoga Ashram Aalst

SATSANG MET SWAMI CHIDANANDA

God is je eigen Zelf. De Oepanishads geven de verklaring van deze wetenschappelijke waarheid.

Het onderzoek van de Wijzen naar de Werkelijkheid wordt beschreven in een eenvoudige taal. Ze probeerden de basis van het waarneembare of de verschijnselen te bereiken en te ontdekken. Ze probeerden de Werkelijkheid te grijpen die erachter staat, die hun substraat is, die dat is wat ze schraagt, dat waarop het schouwspel van de wereld zich afspeelt. Ze probeerden van het waargenomene naar het onwaarneembare te gaan, stap na stap. Hun geest, intellect, rede, probeerde door te dringen in het geheimzinnige voorbij-het-waargenomene. Ze begonnen met een veronderstelling: "Misschien is de Praana (levenskracht) het Uiteindelijke, want het is de onzichtbare kracht, die alle leven onderhoudt.Als de Praana vertrekt is het lichaam dood." Daarna gingen ze na wat dit besluit meebrengt en ontdekten ze: "Neen, ze kan niet de Werkelijkheid zijn, want er zijn grenzen aan de Praana. Misschien is het dan de geest. De geest is Brahman (het Absolute)? Maar", zo redeneerden ze," als de geest Brahman is, dan moet hij dat zijn wat zonder begin, zonder einde, onveranderlijk en vast is."

Maar als ze dan nadachten over de consequenties van die bewering moesten ze opnieuw toegeven: "Neen, de geest is niet de uiteindelijke werkelijkheid. Hij is subtiel en onzichtbaar en schraagt het waargenomen, maar toch moet ook die conclusie worden verworpen. Ze gingen opnieuw tastend verder. Uiteindelijk bereikten ze een punt: "Aanandam Brahmeti bhajanaat, Zaligheid, voorwaar, is Brahman." Toen ze deze conclusie testten, ontdekten ze dat hier alle voorwaarden vervuld zijn en ze richtten dan hun onderzoek op dit punt:

"Wat is de Zaligheid, die de totale voldoening schenkt en die door geen zorgen kan worden geraakt ?" En zich baserend op deze speculatieve conclusie begonnen ze met hun Saadhanaa (oefening).

Ze zetten hun onderzoek verder in diepe meditatie, om de Zaligheid te realiseren. En uiteindelijk zagen ze hun conclusie bevestigd en bereikten de staat van Bewustzijn van de Werkelijkheid. In hun vreugde zongen ze: "Aanandoham Aanandoham Aanandam Brahmaanandam. Ik ben Zaligheid. Ik ben Zaligheid. Ik ben Absolute Zaligheid."

Door een tweevoudig proces van negatie en bevestiging, gingen ze beetje bij beetje van het grove naar het subtiele, van het geziene naar het ongeziene, van het vele naar het ene. De ene sluier na de andere werd weggerukt en elke conclusie scherp geanalyseerd en opzij gezet als ze niet voldeed aan de vereisten van de Uiteindelijke Werkelijkheid.

Wat zegt de Meester? "God is dat Geluk." Iedereen tracht het geluk te vinden. Het is een eenvoudige zin: geluk is God. Het is Goeroedevs formulering van een van de grootste conclusies van de Oepanishads: "Aanandam Brahmeti bhajanaat. Het Brahman, de uiteindelijke, de grote Werkelijkheid, is Zaligheid, voorwaar." Zaligheid is datgene waarnaar iedereen uiteindelijk streeft.

Ik ben vanavond niet in de stemming voor een lezing. Maar laat ik enkele interessante gedachten met jullie delen, als onderdeel van onze Satsang. En ik zal jullie ook een kleine compositie laten horen van een wijze uit dat gedeelte van centraal India dat we de Bombay State noemen. Vele Staten in India worden genoemd naar de taal die er meest wordt gesproken en de mensen die er wonen. Het is een plaats waar de Maharashtra-clan zijn geboorteplaats en oorsprong heeft. Er leefden in dat gedeelte van India een groot aantal wonderbare, van God geïntoxiceerde wijzen. Ze lieten als erfenis voor het nageslacht een weelde aan devotionele liederen na, zowel in prozavorm als in dichtvorm; korte gedichten van vier, zes of acht regels met een boodschap over een of ander feit van het spirituele leven. En vooral de vierregelige gedichten zijn zeer beroemd in de spirituele literatuur van de Maharashtra. Deze versvorm, waarvan ze bijzonder veel hielden, wordt Abhang genoemd. Ik zal je een Abhang van een van deze heiligen zingen. Er was een hele reeks wijzen: Toekaram, Ekanath, Namdev, Ramdas, Gnyanadev, Nivrittinath, Moektabhai, Gornath, Janardhana, Sena enz. En ook waren er enkele verlichte vrouwen die de Godservaring bereikten door hun totale toewijding aan en dienstbetoon jegens hun Goeroe. Een van hen was een dienstmeid, Gnyanabhai. Ze werkte in het huis van de beroemde wijze Ekanath Maharaj; potten en pannen schoonmaken, de vloer vegen, kleren wassen en dergelijke meer. Ze verwierf de genade van die Goeroe en zo herinnerde ze zich voortdurend God en zijn Naam, wat ze ook deed, ze had de visie van God. De Abhang zal het passend besluit zijn van mijn korte spreekbeurt van vanavond.

Als we het proces van het spirituele leven bestuderen en het herleiden tot zijn essentie, dan kunnen we het samenvatten in de volgende paradoxale zin: het gehele proces van het spirituele leven is een kwestie van de geest. Of zo als een wijze het op een heldere wijze uitdrukte: onwetendheid, slavernij of dit rad van geboorte en dood houden geen verband met dit Bewustzijn, dat een massa van Wijsheid is. Daarom kan er daar geen Agnyaana of onwetendheid bestaan, want het is zelf een massa van Wijsheid-Bewustzijn, zoals duisternis onmogelijk kan bestaan in de zon. Als je ,aan de zon zou vragen hoe de duisternis ontstond en hoe de duisternis kan worden verdreven, dan zou ze je uitlachen, want ze weet niet wat duisternis is. Ze is overal één massa licht. De duisternis bestaat dus niet, wat de zon betreft. Deze vraag heeft dan ook geen zin in de aanwezigheid van de zon. Zo heeft ook de vraag hoe de onwetendheid of de slavernij ontstond geen zin in die diepere dimensie van je wezen, in je ware werkelijke aard, in je eigen Zelf.

Evenmin is er daar sprake van spiritueel leven of oefening of verlossing. Onwetendheid heeft geen plaats in je essentiële, spirituele wezen. Evenmin kan ze een verband hebben met je lichaam. Het lichaam maakt zich geen zorgen over slavernij of kennis of wat dan ook. Waarom? Omdat het inert is. Het is niet-intelligent. Uit zichzelf heeft het geen bewustzijn, van onwetendheid noch van kennis, van slavernij noch van verlossing. Het jammert nooit: "O, ik ben gebonden, ik moet worden bevrijd!" De slavernij is ook niet in de buitenwereld. De buitenwereld zegt niet: "Hier ben ik; ik ben de werkelijkheid, ik bind jou." Er is niets buiten jou dat zegt: "Je zit in mijn greep." Het probleem is noch in het lichaam, noch in de wereld, noch in het hogere Zelf. Het probleem zit in de middenzone. En dat is de geest. De geest is het die je doet denken: "Ik ben het lichaam, ik ben zus of zo, ik ben een man, ik ben een vrouw, ik ben oud, ik ben onwetend, ik ben gebonden, ik ben verlost."

Je bewustzijnstoestand wordt onderhouden door het mentale proces. Een kleine aanduiding van deze waarheid wordt gegeven in de ervaring van de diepe slaap. Als de functie van de geest stopt, verdwijnt het wereldproces uit je bewustzijn tezamen met de gedachten over slavernij en bevrijding en problemen en behoefte aan een oplossing. Alles verzwindt. Alles is OM Shaanti (Vrede). Er is dan geen onwetendheid meer en dus ook geen behoefte aan Kennis. In die toestand is het lichaam inert, staat de geest stil en is er geen dualiteit. Ook in Brahman (het Absolute) is er geen dualiteit.

"Mananeva kaaranam manoeshyanaam bandha mokshayoh.

Het is de geest die oorzaak is van de slavernij en verlossing van de mens." Als men de oorzaak heeft ontdekt, dan kan de oplossing worden gevonden. De Oepanishads geven een juist en treffend voorbeeld: "Als iemand in een woud loopt, blootsvoets, en in een doorn trapt dan kan hij niet verder door de intense pijn. Hij was niet voorbereid op deze ervaring, m.a.w. hij had niets bij zich om de doorn te verwijderen. Wat moet hij dan doen?" Het antwoord van de Oepanishads is:

"Hij kan zijn probleem oplossen met een andere doorn." De oorzaak van het probleem, is ook de oplossing van het probleem.

Aangezien de geest de oorzaak van onze moeilijkheden is, moeten we van de geest zelf gebruik maken om van hem verlost te worden. Nadat ze tot deze conclusie gekomen waren ontwikkelden ze verscheidene paden, die alle gebaseerd zijn op een aspect van de geest. De grondoorzaak van het menselijke lijden is verkeerd gerichte activiteit van de geest ten gevolge van gebrek aan onderscheidingsvermogen en het ontbreken van zelfonderzoek of Avichaara. De geest stort zich daardoor in de wereld van namen en vormen zonder eerst te onderzoeken wat deze juist zijn, wat de ware aard van deze dingen is, welke relatie wij ermee zouden moeten hebben, wat deze dingen eigenlijk zijn en wat hun belang is. Zonder een juist onderzoek naar deze fundamentele zaken kan men niet wijs leven. Zich niet wijs gedragen tegenover die dingen, maar ondoordacht de grillen van de geest involgen is de oorzaak van al onze problemen. Alvorens een nieuwe stad binnen te rijden, neemt een goede chauffeur een kaart en stippelt een weg uit die hij moet volgen. Maar waar het om hemzelf en zijn leven gaat, stormt hij er blind op los. Train de geest door Zelfonderzoek, leer hem het juiste onderscheid te maken. Maak er een helper van. Wat je bindt wordt dan je verlosser. Dit geldt ook voor de emoties. Als de geest zich teveel hecht aan vergankelijke zaken, maakt hij je tot slaaf. De ziel die zich verliest in gehechtheid aan het lichaam, zet zichzelf gevangen.

Ze kan zich niet langer haar ware aard herinneren, is niet langer bewust van haar onsterfelijke, eeuwige, spirituele Zelf. De gehechtheid breidde zich geleidelijk uit tot andere zaken die verbonden zijn met het lichaam. Als uit dit lichaam een ander lichaam voortkomt zeg je: "Mijn kind. Mijn zoon. Mijn dochter." En ook is het gehecht aan de lichamen waaruit het zelf voortkwam: "Mijn vader, mijn moeder." Op die manier groeien de gehechtheden als een klimplant, die eerst kleine scheuten krijgt, dan zuignapjes ontwikkelt en groeit en de hele plaats overwoekert. De geest is een grote klimplant. We moeten ook dit aspect aan banden leggen. Zijn gehechtheid zelf zal je verlossing bewerkstelligen: ontwikkel gehechtheid voor God.

Laat de liefde van je hart uitgaan naar de Eeuwigheid, de Volmaaktheid. Hij is je eigen Zelf. Je band met Hem is eeuwig. Je bent hier maar voor een korte tijd. Open je ogen voor het feit dat elke andere gehechtheid maar tijdelijk is. Je bent hier maar op doorreis. Vergeet Degene niet die je eigen Zelf is. Hem alleen behoor je voor eeuwig toe. Hij is je Alles. Wij zingen vaak:

"Tvameva maataa cha pitaa tvameva,

Tvameva bandhoesh cha, sakhaa tvameva,

Tvameva vidyaa dravinam tvameva,

Tvameva sarvam mama deva deva.

Gij zijt mijn moeder, Gij zijt mijn vader. Gij zijt mijn verwant, Gij zijt mijn vriend, Gij zijt mijn wijsheid. Gij zijt mijn weelde. Gij zijt mijn alles in alles."

Het voortdurend verdiept zijn van de geest in de wereld en zijn voorwerpen of het gedachtenpotentieel van de geest moet worden gesublimeerd. Dit is een moeilijke opgave, omdat de gewoonten van de geest zo diepgeworteld zijn. Hij is nooit gevestigd in het ene.

Om deze hervorming teweeg te brengen gaf Patanjali ons Raaja Yoga. Zeer systematisch, met begrip voor de basis van het gedrag van de geest, ontwikkelde hij een wetenschappelijk systeem om de geest te spenen van zijn object -wereldtrend, door eerst de zinnen te beheersen, door voor de geest een nieuw domein te scheppen, door dagelijkse spirituele studie of Svaadhyaaya. Hij was een groot psycholoog. De geest wordt dan naar binnen getrokken met Praanaayaama (ademhalingsoefeningen) wat het lichaam rustig maakt en de Praana (levenskracht) evenwichtig maakt. Pratyaahaara gaat de geest nog meer naar binnen. Door concentratie worden de rusteloosheid en agitatie van de geest gestopt. En uiteindelijk wordt hij gericht op de heel-en-al-volmaakte, grote Persoon, het Wezen dat de som is van alles wat je kunt begeren, in Wie je de vervulling van je begeerten vindt. Hij wordt de Allerhoogste Poeroesha genoemd, het Volmaakt Goddelijk Wezen, voorbij Maayaa (begoocheling), altijd-vrij, voorbij alle aandoeningen en beperkingen. Dit is geen proces dat lijden of frustraties teweegbrengt. Er is slechts vreugde. In zekere zin is het een proces zoals Judo: je maakt gebruik van de geest door hem te veranderen en te kanaliseren. De Meester zei vaak: "Wat is de essentie van Yoga en spiritueel leven? Onthechting." Onthecht de geest van de vergankelijke voorwerpen van de wereld en hecht hem aan het goddelijke.

De wonderbare man die volgende kleine Abhang schreef, zei:

"Je wordt dat waarop de geest voortdurend verblijft. Verblijf dus altijd in Dat. Wat je ook doet." En hij zong:

Hari bola yetaan. Hari bola jataan

Oethathaan basathaan Hari bola

 

Hari bola dethaan Hari bola ghetaan

Hasathaan khelathaan Hari bola

 

Hari bola ekanthi Hari bola lokanthi

Deha tyajathaan anthi Hari bola

 

Hari bola Janee Hari bola vanie

Eka Janaardhani Hari bola.

"Verblijf in Hari. Zing Hari, herhaal Hari. Neem altijd zijn naam op je lippen." Hari bola yetaan, Hari bola jaataan: terwijl je komt, herhaal zijn naam, terwijl je weggaat, herhaal zijn naam.

Terwijl je gaat zitten, herhaal zijn naam. Terwijl je opstaat, herhaal zijn naam. yetaan, jaataan, oethathaan, basathaan.Terwijl je komt zing de naam van Hari. Terwijl je gaat zitten, zing de naam van Hari. Terwijl je opstaat, zing de naam van Hari.

Terwijl je neemt, herhaal zijn naam. Terwijl je geeft, herhaal zijn naam. Terwijl je lacht, herhaal zijn naam. Bij het spel, herhaal zijn naam. Hari bola dethaan, Hari bola ghethaan, hasathaan, khelathaan. Hasathaan betekent: terwijl je lacht. Terwijl je lacht of geniet, herhaal zijn naam. Khelathaan: en zelfs bij het spel, herhaal zijn naam. En te midden van de menigte, herhaal zijn naam. In het woud of in afzondering, herhaal zijn naam. En als je vertrekt, op het ogenblik van je dood, op het laatste ogenblik, wanneer je je laatste adem uitblaast, herhaal ook dan zijn naam. In gezelschap, in de wereld of alleen, of op het ogenblik van de dood herhaal de naam van Hari. eka Janaardhani, Hari bola. Deze raad geeft je Janaardhana. Herhaal Hari (Degene die alle lijden vernietigt).