The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


DE STEM VAN SWAMI CHIDANANDA

Inleiding

Parvatie (spirituele naam gegeven door Swami Chidananda aan zijn discipel Hélène Rondou van de Yoga Academie Aalst) ging in september-oktober 1991 naar India om deel te nemen aan de viering van de 75ste verjaardag van haar geliefde Goeroe Swami Chidananda.

Een van de programma-onderdelen was een Yoga Retraite in Mussoerie, door Swamiji zelf "de kers on top of the ice-cream" genoemd. Een van de programma-onderdelen van die wonderbare Yoga Retraite was de Satsang in de tempel van Mussoerie.

Ik zag Parvatie altijd met haar bandopnemertje in de weer. Een paar maanden na onze terugkeer uit India verraste ze me met haar vertaling van drie van Swamiji's toespraken tijdens die Satsangs: Chidananda's Boodschap (27 sep.), Brahman of God bestaat (28 sep.) en Divine Life (29 sep.). Je houdt het resultaat van haar Shraddhaa Yagnya (offer van geloof) in handen. Haar keuze uit de vele toespraken van Swamiji verraadt de inhoud van haar hart.

Moge ze schitteren op het pad van Yoga en moge de zegen van God en Goeroe op haar rusten.

Narayan

CHIDANANDA'S BOODSCHAP
BRAHMAN OF GOD BESTAAT
DIVINE LIFE

CHIDANANDA'S BOODSCHAP

Heb je er al bij stilgestaan wat dit korte verblijf op deze aarde betekent? Je bent een reiziger op de autoweg van dit leven, op weg naar een ongekend doelwit! Ken je doel! Herken je doelwit! Dan alleen leid je een zinvol leven, anders is je leven doelloos, je zult spoorloos zijn, onvoldaan, ontmoedigd en kommer en zorg zullen je deel zijn. De wisselvalligheden van het leven zullen je van links naar rechts trekken. Maar wanneer je een welbepaald doel voor ogen hebt, geeft dit een wending aan je leven. Alleen dan is het betekenisvol, Je bent in staat om de gevolgen van vroegere gebeurtenissen te dragen en te overwinnen, dankzij deze innerlijke vastberadenheid. Het leven is bestemd voor de realisatie van het hoogste en het meest heilige. Weet dat! Zuiver je lagere natuur door onzelfzuchtig dienen, controleer je zintuigen, overwin de verlangens van je geest, wees deugdzaam, ontwikkel een grootmoedig karakter, spreek de waarheid, wees vriendelijk en voel mee met alle schepselen. Alleen zo'n leven, gebaseerd op een nobel karakter en een voortreffelijk gedrag, leidt je naar God.

Hij is de ultieme perfectie van alles wat goed en mooi is.

Transformeer jezelf tot een goddelijke natuur, door je innerlijke heiligheid wakker te schudden. Dit is enkel mogelijk in het kader van een gezuiverde levenswijze: een leven van waarheid en deugdzaamheid, van zuiverheid en medevoelen, van onzelfzuchtige behulpzaamheid. Leg, in alle ernst en met toewijding, de fundamenten van een perfect ethisch en moreel leven.

Daar is voorbereiding voor nodig en het leven is kort, de tijd vliegt snel. Volbreng deze taak HIER en NU! Stel ze niet uit naar een onzekere toekomst. "D.I.N.," zei onze meester. "Do it now! Doe het nu!" Op dit ogenblik. Gisteren is voorbij, het is onbereikbaar geworden. Morgen is onzeker. Je moet handelen in de tegenwoordige tijd.

Weesje bewust van je nobele opdracht. Het leven is niet enkel eten, drinken en slapen. Kom, kom, laat er geen gras over groeien. Bij elke zonsopgang voel je hoe God je een prachtige nieuwe dag schenkt. Een grootse dag om te vullen met een oprechte en ernstige poging in de richting van je bestemming.

Maak er een ideale dag van: vul hem met lieve woorden, goede daden, hulp aan anderen, handelingen die vreugde en welzijn brengen in het leven van degenen die God rond je heeft geplaatst. Verspreid goedheid, liefde, de geest van broederschap, maak mensen gelukkig, geef jezelf weg.

Voel in de loop van zo' n mooie dag steeds de onderstroom van Gods wil. Herinner je God, altijd en overal, om het even waar je lichaam zich begeeft en waar je geest bij betrokken is. Je innerlijke wezen verblijft in God. God is hier en nu. Hij is alomtegenwoordig. Hij doordringt alles in zijn heelal. Geen fractie van een seconde is Hij van jou verwijderd. Hij is de alomtegenwoordige, kosmische werkelijkheid, subtiel en onzichtbaar, maar niettemin reëel.

Hari Om Tat Sat.

BRAHMAN OF GOD BESTAAT

Para Brahman kan niet worden aangetoond, maar het is mogelijk zijn bestaan af te leiden uit sommige ervaringen. In elk van ons is er een bestanddeel waardoor we weten dat we bestaan. Dat moet ons niet worden uitgelegd. Het is een aanvaarde waarheid. Zonder enig bewijs of argument weet je gewoon: ik besta. Dit is een combinatie van twee dingen:

bestaan plus het bewustzijn van het feit datje bestaat: Sat Chit. Dat bewustzijn van bestaan is het Brahmanbestanddeel van alle dingen, want alles is zich van zijn bestaan bewust. Het bestaan van Brahman is onbetwistbaar, omdat het het Zelf is van elkeen. Zelf is synoniem met het "ik ben"-bewustzijn. Vandaar de enige beschrijving die Mozes kan doorgeven aan zijn volk nadat hij de stem, die tot hem sprak door de storm en de wind, had gevraagd om zich bekend te maken. De stem zei: "Mozes, ga en zeg hen dat Ik het 'Ik ben' ben. Meer valt er niet te zeggen. Ik ben het hoogste bestaan, het oneindige bestaan."

Er kan niets worden aan toegevoegd, want in die staat van absolute waarheid is er niemand die waarneemt of die tracht te beschrijven of die een standpunt inneemt. In een standpunt van dualiteit kan iemand een standpunt innemen tegenover een ander. Maar wanneer dat Hoogste Wezen in een staat van nondualiteit is, kan niemand nog wat zeggen. Daarom zei Hij tot Mozes: "Zeg hen dat Ik het 'ik ben' ben."

Niemand denkt eraan te zeggen: "Ik besta niet", omdat elkeen zich bewust is van zijn bestaan, van zichzelf. Dit Zelf waarvan iedereen het bestaan erkent is Brahman. "Ik besta: Aham asmi" is het gevoel dat eigen is aan elk van ons.

Soms droom je dat je dood bent en dat je verwanten om je treuren. Zelfs in deze veronderstelde toestand van dood kan je hun geween zien en horen. Dit toont duidelijk aan dat zelfs achter deze ogenschijnlijke dood het leven doorgaat. Je bestaat zelfs nadat het fysieke lichaam werd afgelegd. Dat bestaan is Aatman of Brahman of het Hoogste Bewustzijn.

Sluit je ogen en beeld je gedurende een ogenblik in dat je dood bent. Dat lukt je nooit. Je kunt onmogelijk denken dat je niet zult bestaan na de dood. Je zult je inbeelden dat je lichaam dood is en onbeweeglijk ligt en dat jij het dode lichaam gadeslaat. Dit bewijst duidelijk dat jij altijd het waarnemende subject of Saakshi bent.

Wanneer iemand je vraagt terwijl je in het donker of achter een gordijn staat: "Wie is daar?" antwoord je zonder aarzelen: "Ik ben het." En als hij opnieuw vraagt: "Wie is daar?" antwoord je: "Ik ben zus en zo." Dit "Ik ben zus en zo" is een mentale inbeelding,een vals etiket ten gevolge van onwetendheid. Eerst heb je uitdrukking gegeven aan je eigen gevoel van bestaan door te zeggen: "Ik ben het." Daarna gaf je de verkeerde vereenzelviging. Niets kan weerstaan aan het innerlijke gevoel van Aham asmi (ik ben).

Wie houdt de aarde, de zon en de maan op hun geordende plaats? Wie houdt de zeeën binnen hun grenzen? Wie laat de zon zo stipt op- en ondergaan? Wie ordent de opeenvolging van de seizoenen? Wie ziet erop toe dat de Karmas, hun oorzaken en hun vruchten niet willekeurig de vastgestelde tijd overschrijden? Dit gebeurt op het bevel van Brahman, de innerlijke heerser, opzichter en regelaar.

Wat hebben bomen, insecten, vogels, stenen en mensen gemeen? Wat is hun gemeenschappelijke eigenschap? Ze zijn allen van een andere soort. Allen zijn verschillend. Toch hebben ze een ding gemeen: ze bestaan! Een boom bestaat, een reptiel bestaat, een mineraal bestaat, een mens bestaat. Bestaan is Brahman.

Sommigen zijn rijk, anderen zijn arm. Sommigen zijn gezond, anderen zijn ziek. Sommigen sterven op tachtig jaar, anderen op tien. Wat is de oorzaak van deze verschillen? Dit verklaart duidelijk de theorie van Karma. Er is een belangrijke wet, die de vruchten van de handelingen toewijst in verhouding tot de aard van de handelingen. De wetgever is Brahman. De wet is de manifestatie van een grote intelligente kracht. Deze intelligente kracht is Brahman. In de slaap zijn er geen zintuigen, geen waar te nemen voorwerpen, geen wereld, geen heelal en heb je geen kennis van je bestaan. Toch ervaar je een subtiele vorm van vrede en vreugde. Waar komt dit innerlijke geluk uit voort? Het ego van de Jievaatma (de ziel, het individuele zelf), dat van waken overgaat naar dromen en zo naar de diepe slaap, is op dat ogenblik het dichtst bij de innerlijke goddelijkheid. Wanneer het zich naar buiten richt, verwijderd van het goddelijke centrum, en alleen de veelheid ziet en het onvolmaakte van jezelf, is het onmogelijk om het geluk en de vreugde van je innerlijke goddelijkheid te ervaren.

Wanneer de slaap komt stopt de geest zijn naar buiten gerichte activiteit, de zintuigen worden inactief en de geest valt terug op zichzelf. Hij trekt zich terug uit het actieve vlak en gaat naar het niveau van de droom, Ook deze beweging van de geest stopt en hij gaat diep in het centrum van zijn wezen, het dichtst bij de innerlijke goddelijkheid. Het is dit vlakbij zijn van de Aanandamayakosha (de innerlijke vijfde schede bestaande uit zaligheid) dat vreugde schenkt. De geest rust in Brahman tijdens de diepe slaap en het is van Brahman dat dit subtiele gevoel van zaligheid je toekomt. "Cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben." Dit is de fundamentele basis van Descartes' filosofie. Shrie Shankara zegt: "Dit Aatman (Zelf) kan geen illusie zijn, want hij die het zou ontkennen, is er, ook door deze ontkenning, getuige van."

Hoe opstijgen naar deze hoogte? Er zijn meerdere manieren om ons niveau op te heffen. Ten eerste door God-georiënteerde handelingen, door in ons dagelijks leven te handelen vanuit ons innerlijk goddelijk centrum, met het gevoel dat het voor God is, dat het opgedragen is aan Hem, Goeroekarmaani Yogastha. Zulke handelingen worden beschouwd als een dynamische vorm van verering. Wanneer je tijdens de dag je activiteiten af en toe aan Hem offert in eerlijke, oprechte devotie,dan til je jezelf op naar dat hogere Bewustzijn, louter door je handeling, En je hoeft daarvoor geen buitengewone activiteiten te ondernemen. Verricht de handelingen dag na dag in de situaties waarin God je heeft geplaatst, omdat het je plicht is, omdat het van je wordt verwacht. Het is je Svadharma.

Zelfs de handelingen die schijnbaar niets met God te maken hebben, zoals je tanden poetsen, je kleren wassen, je bad klaarmaken, de vaat doen, om het even wat, kunnen opgedragen, God-gerichte, spirituele handelingen zijn. Shrie Krishna zegt: "Wat je ook doet, draag het op aan God. Offer het voortdurend aan Mij." Zelfs geeuwen, hoesten, je oogleden openen en sluiten , beschouw het als een verheerlijking van het Goddelijke. Zo kunnen alle handelingen en dagelijkse activiteiten worden omgezet in het pure goud van Yoga of het pure goud van verheerlijking door dit innerlijke gevoel. Ten tweede kun je trachten deze goddelijke nabijheid te ervaren door van je hart een centrum te maken van voortdurende devotie tot Hem. In je hart is niets anders dan liefde voor God, liefde voor zijn schepping. Dit is een ander doeltreffend middel. Richt de kracht van je gedachten op Hem, door Hem tot het doelwit van je denken te maken. Denk aan God, herinner je God, verblijf bij God, waar je ook bent, wat je ook doet, laat dat geen belemmering zijn, want je leeft in je eigen innerlijke wereld. Heb voldoende aandacht om te kunnen functioneren in deze wereld op een redelijke wijze. Laat de rest van de geest altijd verwijlen op God, denkend aan God, gericht op God. Dit is een van de belangrijkste Yogas van onze broeders de Sikhs. Hun sociale en spirituele filosofie bestaat uit het voortdurend dienen van zijn schepping en het ononderbroken in gedachten houden van zijn naam. Dit is hun levenswijze. Dit constant, ononderbroken denken aan het goddelijke is eigen aan elke vorm van Yoga. Iemand die God voortdurend in gedachten houdt, kan door Maayaa (de illusie) niet worden benaderd. In de reeks van de negen manieren om devotie te betuigen komt voortdurende herinnering op de derde plaats, na het beluisteren van Gods glorie en Kiertan , het zingen van Gods naam. Een andere wijze om je met Hem te verbinden is het gebed. Spreek tot Hem, altijd, als je je sleutel kwijt bent, spreek tot Hem: "Ik ben in de war. Help me, waar heb ik die sleutel gelaten?" Hij kan de anderen niet vragen je te helpen zoeken, maar toch kan Hij je helpen, omdat Hij het enige wezen is dat vierentwintig uur op vierentwintig bij jou is. Een dienstbode moetje roepen en instructies geven, maar voor je eraan denkt om God te hulp te roepen, weet Hij al wat je van Hem verlangt, want Hij is het begin en de oorzaak van je gedachten. Bidden verheft de geest, zuivert de geest en brengt hem in harmonie met God.

Het gebed brengt je naar een rijk waar de rede geen toegang heeft. Gebed kan wonderen doen en bergen verzetten. Het bevrijdt je van de angst voor de dood, het brengt je dichter bij God en het laatje overal de goddelijke aanwezigheid voelen.

Hoe meer je je bewust wordt van Gods aanwezigheid in en rond jou, hoe meer je groeit in je relatie tot Hem. Deze relatie kan enkel groeien op het spirituele vlak, want je bent niet met God verbonden door je lichaam en ook niet door je geest, omdat de geest beperkt is en God volmaaktheid is. Zelfs op het intellectuele vlak kunnen we niet met God verbonden zijn, want het intellect is de zetel van onwetendheid, het begin van alle onwetendheid, Avidyaa (onwetendheid betreffende je ware aard) verblijft in het intellect. Daarom weten we dat onze relatie met God enkel kan bestaan in de diepte van ons wezen, het zuiver Zelf, dat eeuwig en heilig is en een deel van Hem. Het was het gebed van Prahlada dat de kokende olie afkoelde, die over zijn hoofd werd gegoten. Het was het gebed van Mira dat haar bed van naalden veranderde in een bed van rozen en de cobra in een bloemenslinger. Het gebed heeft een grote invloed. Mahatma Gandhi was een groot voorstander van het gebed. Als je gebed oprecht is en uit de grond van je hart komt (Antarika), doet het meteen het hart van de Heer smelten. Zeg slechts eenmaal uit de grond van je hart: "Heer, ik ben er voor U. Uw wil geschiede.0 Ik ben uw dienaar en uw toegewijde. Vergeef me, leid me, bescherm me, verlicht me." Laat je geest zachtmoedig en ontvankelijk zijn. Heb Bhaava in je hart. Bhaava is een spiritueel gevoel. Het is geen louter menselijk sentiment of psychologische emotie. Het is een zuiverend, zeer spiritueel gevoel dat niet uitgaat van je menselijke natuur, maar van je spirituele identiteit, je eigenlijke wezen. Bhaava is van nature heilig.

Je gebed wordt ogenblikkelijk gehoord en beantwoord. Doe dit in de dagelijkse levensstrijd en ontdek zelf zijn grote doeltreffendheid. Je moet een sterke Astikya Boeddhi, de vaste overtuiging van Gods bestaan, hebben. Gebed is het begin van Yoga. Gebed is de belangrijkste Anga, trede, van Yoga. Gebed is de voorbereiding tot spirituele Saadhanaa (oefening). Bid tot God voor mentale en fysische zuiverheid, devotie, licht en kennis. Je zult die dingen krijgen. Sta 's ochtends vroeg op en bid op de wijze die je aanspreekt. Word zo eenvoudig als een kind. Open vrij de kamers van je hart, Dit is erg belangrijk.

Het zijn niet enkel de vastgelegde gebeden, voor ons opgesteld, met een vaste structuur, die effect hebben. Ook spontane gebeden zijn doeltreffend, omdat je je tot iemand richt die je uiterst dierbaar is. Je kunt dan ook zelf je woorden kiezen. De eenvoud van je hart stelt je in directe verbinding met Hem. Je hoeft daarvoor niet te bidden met teksten uit een of ander boek. Soms hoeft een gebed zelfs geen woorden te hebben.

Verblijf in zijn aanwezigheid, voel je kleinheid, je bescheidenheid zonder Hem en wees sprakeloos. Dat is op zichzelf meer dan voldoende voor Hem. Bid geregeld, vanaf deze seconde. Stel het niet uit tot morgen, want die morgen komt nooit. Doe het met eerbied, geloof en Nishkaamya Bhaava (zonder er de vruchten van te verwachten) en met een hart vol van devotie. Argumenteer niet over de doeltreffendheid van het gebed. Dat misleidt je. Op spiritueel gebied valt er niets te bewijzen. Het intellect is een broos en begrensd instrument. Heb er geen vertrouwen in. Kom uit de duisternis van je onwetendheid door het licht van je gebed. Ik denk dat dit méér dan genoeg is voor vandaag. Hari Om Tat Sat.

DIVINE LIFE

Bemind onsterfelijk Zelf, gezegende kinderen van het goddelijke, toegewijden van de Heer, zoekers en Saaddhaks hier bijeengekomen in deze Laxmienaaraayana tempel van Mussoerie. Mussoerie is geen heilige stad. In bijna alle pelgrimsoorden kun je een bad nemen in een heilige stroom, meer of zee. De zee wordt beschouwd als de heiligste van alle wateren, omdat alle stromen erin uitmonden. Niettemin is deze tempel van Mussoerie een heilige plaats. Je bent er in de tegenwoordigheid van heiligen. Er zijn voor jou geen toeristische activiteiten. Je bent hier niet om snacks te kopen of je te laten fotograferen of om inkopen doen. Je bent hier met een spiritueel doel. Daarom is het een heilige plaats in een vakantieoord. Mensen komen naar Mussoerie om er een aangename tijd door te brengen, om geld uit te geven en te fuiven. Je kunt er zelfs voor geld spelen zoals in Monte Carlo of Las Vegas. Jullie zitten hier in zo'n stad, luisterend naar devotionele liederen, je geest gericht op God, in het gezelschap van spirituele zoekers. Jullie zitten hier in een heiligdom waar de symbolen van de hoogste werkelijkheid staan uitgebeeld in haar verschillende aspecten. Wat er ook omgaat in de stad, je bent er niet bij betrokken, omdat je hier een eigen wereld schiep. In deze wereldse stad schiep je een heilig, spiritueel centrum. Misschien kan dit een richtlijn zijn over de wijze waarop je je in de wereld kunt gedragen. Alhoewel je voeten de aarde betreden, verkeert je geest door zijn innerlijke houding in een goddelijk rijk door het gevoel: "Ik verblijf in God. Ik verblijf in de aanwezigheid van de Hoogste, Voor mij is niets bliivend. Ik bevind me helemaal niet op dit grof, materialistisch niveau. Ik behoor niet tot dit fysische rijk." In wezen is dit de waarheid. Terwijl het lichaam van de mens de aarde bewandelt en zijn geest zich beweegt onder de veranderlijke en vergankelijke verschijnselen, is het een feit dat de essentie van zijn wezen, zijn eeuwige identiteit, altijd in het gezelschap is van de alomtegenwoordige goddelijke aanwezigheid. Je enige, echte gezelschap is heilig, goddelijk. Het koninkrijk waarin je leeft en beweegt is het verheven rijk van de ziel. Want op die plaats kun je je begeven. Je behoort tot die dimensie! Het is een goddelijk principe. Deze waarheid, dit feit, dat je altijd, in alle omstandigheden, op alle plaatsen een goddelijke schepping bent, een stralend, lichtend, goddelijk deel van de schepping, kan niet veranderen. Je bent een wezen van licht. Waar jij aanwezig bent, kan er geen duisternis zijn. Het hele heelal kan gehuld zijn in duisternis, maar niet waar jij bent, want jij bent een stralend centrum van luister. Je bent een centrum van licht en geen werelds, geschapen licht. Het is een stralend centrum van het ongeschapen, eeuwige levenslicht, dat voorbij duisternis is! Leef in het bewustzijn van dit feit. Leef altijd met de kennis van deze waarheid betreffende je bestaan.

Waar licht is, kan geen duisternis zijn. Ook wetenschappelijk gezien is dat zo. Want duisternis wijst op de afwezigheid van licht. Het is de naam van een toestand waarin het licht tijdelijk afwezig is. Hier is door een onverklaarbare reden een voorwaarde geschapen van afwezigheid van het alomtegenwoordige, aldoordringende licht. In dit zonnestelsel is licht de enige vorm van bestaan. Licht is het enige feit, de enige waarheid. Alleen licht bestaat! En als er iets is dat we niet-licht of het tegenovergestelde van licht noemen, is dat in bijzondere omstandigheden waarin het het licht niet toegelaten is zich te manifesteren. Er is iets. Een schaduw tekent zich af. En die beschaduwde plaats wordt duisternis genoemd. Het woord duisternis slaat op een welbepaalde plaats en weerlegt niet de waarheid dat het licht aldoordringend is. Dit is het geheim, de vaardigheid om de goddelijke aanwezigheid altijd te ervaren, om altijd in zijn zaligheid te zijn.

Zoals ik zei bewegen je lichaam en je geest zich ontegensprekelijk op deze aarde te midden van de voorwerpen. Toch is het een onweerlegbare, onveranderlijke waarheid datje wezen in feite altijd in het goddelijke verblijft. Het is niet anders mogelijk, omdat het goddelijke in jou verblijft. Hoe zou er duisternis kunnen bestaan waar Hij is? Je leeft in het licht, het licht is in jou en jij bent het licht! Deze waarheid moet je bevestigen en in acht nemen. Je leeft in de gouden tijd. Overal om je heen breng je licht en verdwijnt duisternis. Je moet je bewustzijn optillen tot die dimensie van de waarheid, van het feit datje in God verblijft. Laat niet toe datje bewustzijn zich beweegt op het lagere niveau van halve waarheden en zeker niet op het niveau van leugens. Reciteer altijd sublieme Shlokas.

Alle bestaan is doordrongen van het goddelijke. Dit is de beoefening van Divine Life. Het is de beoefening van spiritualiteit in de mist van deze vergankelijke materiele wereld. De aanwezigheid van God in dit centrum van spiritualiteit en devotie kan niet worden getroffen door het omringende Mussoerie met zijn toeristische activiteiten. De wereld kan aan dit feit niets veranderen. Laten wij leven in waarheid en licht, zoals het licht dat we zijn. TAMASO MAA JYOTIR GAMAYA is geen gebed voor iets dat moeilijk te bereiken is. Het is de bevestiging van een toestand die bestaat. Hari Om Tat Sat.