The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2011

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2011, Vol. 532
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Het laatste nummer van Licht van Sivananda:

Stilstaan

De jaarwisseling die er aankomt, het uitspreken van beste wensen, het smeden van plannen en het maken van goede voornemens die daarbij horen, zijn van aard dat ze ertoe aanzetten, vaak ongewild, stil te staan bij het leven op deze aarde: wat heb ik van mijn plannen en goede voornemens terechtgebracht, wat wil ik in de toekomst nog gaan ondernemen, wat kan ik beter doen, wat zou ik best achterwege laten, enzovoort. Dat is zeker zo als je, hoe dan ook en in welke mate en op welke wijze ook, op het Yogapad bent. Dat je op het Yogapad bent, is geen klein voorrecht. Het betekent alleszins dat je werd geboren met goed karma.

Het overkomt me vaak dat ik mensen tegenkom die me zeggen dat ze bij mij nog Yogales hebben gevolgd. Ik antwoord dan steevast dat het jammer is dat ze het in de verledentijd moeten zeggen. En dat vinden ze meestal zelf ook.

Hetzelfde oude liedje

De moeder van alle moeilijkheden

Mij niet

Hoe de dingen veranderen, maar toch altijd hetzelfde blijven

Wat willen ze uiteindelijk
Wat willen Yogis uiteindelijk met de geest. Ze willen hem doen verdwijnen. De Sanskrit term is manonaasha, letterlijk: vernietiging van de geest. Als de geest verdwijnt, ga je in de bijzondere staat van samaadhi. Wat is samaadhi?

Laat ik het toch enigszins aanschouwelijk voorstellen

De kracht van concentratie

<WROK

De geest een camera

Wat kinderen ons leren

Opvoeding


PADAHASTAASANA
HANDEN-AAN-DE-VOETENHOUDING

Geschiedenis

Belangrijk is dat je de prestatie vergeet. Die is in geen enkel opzicht belangrijk. Doe wat je kunt.

Twee belangrijke feiten

Het weten waard
Houd de houding niet langer vol dan 180 tellen of drie minuten, want dan kan ze de darminhoud doen opdrogen en verstopping veroorzaken.


DE BHAGAVAD GIETAA

Op 6 december wordt Gietaajayanti gevierd. Iemands jayanti is zijn verjaardag. In dit geval betekent het de dag waarop Shrie Krishna zijn onderricht aan Arjoena gaf op het slagveld van Koeroekshetra, in 3138 VC, volgens de hindoe traditie.

Bhagavat, zo staat het woord in het Sanskrit woordenboek, betekent: bezitter van alle bhagas of heerlijkheden: gnyaana of wijsheid, vairaagya of onthechting, kierti of faam, aishvarya of weelde en luister, shrie of voorspoed en schoonheid en bala of kracht.

Narayana


DE BOODSCHAP VAN DE GIETAA

Swami Sivananda

Gezegende onsterfelijke zielen, goede vrienden, vele Gietaajayantis kwamen en gingen en toch is de duisternis in jullie hart niet verdwenen. Word praktische mensen. Leef dagelijks in de geest van de leringen van de Gietaa. Wees vurig in jullie streven. Leid een zuiver leven. Observeer zorgvuldig de slechte vrittis (golven) in de geest en smoor ze in de kiem. Kijk naar binnen en verwijder jullie tekortkomingen. Cultiveer goede en sublieme gedachten. Stel dagelijks de juiste daden. Dien de maatschappij met een onbaatzuchtige geest. Herinner jullie voortdurend de -shlokas (verzen) van de Gietaa die jullie helpen een spiritueel leven te leiden. Herhaal ze dagelijks.

Houd jullie aan jullie dharma (plicht) en aan de waarheid. Dien onzelfzuchtig. Geef jullie over aan de Heer. Heb een gelijkmatige visie en een evenwichtige geest in succes en mislukking, eer en schande, hitte en koude, plezier en pijn, geluk en zorgen. Geef de geest aan de Heer en jullie handen aan jullie werk. Geef zelfzucht, bekrompenheid, gehechtheid en egoēsme op. Jullie zullen worden bevrijd van het wiel van geboorte en dood en van de banden van karma en de hoogste vrede, eeuwige zaligheid en onsterfelijkheid bereiken. Dit is de boodschap van de Gietaa.

Jullie mogen de hele Gietaa uit het hoofd kennen, jullie mogen uren aan een stuk lezingen over de Gietaa kunnen geven en toch geen schijn van de wijsheid van de Gietaa bezitten. Het is immers noodzakelijk dat jullie in de voetsporen van de Gietaa lopen met geestelijke onthechting.

De Gietaa geeft twee mantras voor voortdurende herhaling. Het zijn OM in het achtste hoofdstuk en OM TAT SAT in het zeventiende hoofdstuk. Leef in OM of OM TAT SAT, het symbool van het Parabrahman, het hoogste Absolute.

Beoefen de drie geloften die worden gegeven in het zestiende hoofdstuk. Ontwikkel de in het dertiende en het zestiende hoofdstuk opgesomde deugden, die hulpmiddelen zijn in het bereiken van de kennis van het Zelf. Misschien falen jullie verscheidene keren en komen jullie ten val, maar sta weer op als helden en ga onbevreesd voorwaarts op het spirituele pad en bereik het doel. ?
De Shriemad Bhagavad Gietaa is de room van de Vedas. Ze is de essentie van de Oepanishads. Het is een uniek boek voor alle tijden. De leringen van de Gietaa zijn universeel en subliem. Duik diep in de oceaan van de Gietaa, breng de allerkostbaarste parels van Kennis naar boven.


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA'S AASHRAM AAN DE GANGES

DE MOED MOET ER WORDEN
INGEHOUDEN


DE GIETAA VEROVERDE HET HART VAN VELEN

Wanneer ik de Bhagavad Gietaa lees en erover nadenk hoe God dit heelal schiep, schijnt al het andere zo overbodig.

Albert Einstein, 1879-1955, Duits theoretisch natuurkundige

Wanneer ik word gekweld door twijfel, wanneer ontgoochelingen me in het gezicht staren en ik aan de einder geen enkele straal van hoop zie, zoek ik een toevlucht in de Bhagavad Gietaa en vind ik een vers dat me troost; en onmiddellijk begin ik te glimlachten te midden van overweldigende zorgen. Wie mediteert over de Gietaa vindt er elke dag nieuwe vreugde en nieuwe betekenissen in.

Mahatma Gandhi, 1869-1948, Indiaas politicus, vader van de natie

's Morgens baad ik mijn intellect in de ontzagwekkende en de kosmische filosofie van de Bhagavad Gietaa, in vergelijking waarmee onze moderne wereld en zijn literatuur nietig en onbetekenend zijn.

Henry David Thoreau, 1817-1862, Amerikaans schrijver

De Bhagavad Gietaa heeft een diepe invloed op het bewustzijn van de mensheid door devotie tot God die zich manifesteert in activiteit.

Dr. Albert Schweitzer, 1875-1965, Duitse lutherse theoloog

De Bhagavad Gietaa is, veeleer dan een boek, een waarachtige Schrift van het menselijke ras met een nieuwe boodschap voor elke tijd en een nieuwe betekenis voor elke beschaving.

Shrie Aurobindo,1872-1950, Indiaas nationalist en filosoof

De idee dat de mens als een omgekeerde boom is, schijnt in voorbije eeuwen bekend te zijn geweest. Het verband met de Vedische opvattingen wordt aangetoond door Plato in zijn Timaeus waarin wordt gezegd: "We zijn geen wereldse maar een hemelse plant." Dit verband kan worden gelegd door wat Krishna zegt in hoofdstuk XV van de Bhagavad Gietaa.

Carl Jung, 1875-1961, Zwitsers psychiater

De Bhagavad Gietaa heeft het vooral over de spirituele basis van het menselijk bestaan. Het is een oproep tot actie in verband met de verplichtingen en plichten van het leven, zonder de spirituele aard en het grotere doel van het heelal uit het oog te verliezen.

Pandit Nehroe, 1889-1964, India's premier van 1947 tot 1964

Het wonder van de Bhagavad Gietaa is haar prachtige openbaring van de levenswijsheid die filosofie doet open bloeien tot religie.

Herman Hesse, 1877-1962, Duits-Zwitsers schrijver

Ik dank een prachtige dag aan de Bhagavad Gietaa. Het was het eerste van de boeken, het was alsof een oppergezag tot ons sprak, niets kleins of onwaardigs, maar groots, sereen en samenhangend, de stem van een intelligentie uit een andere tijd en een ander klimaat, die de vragen die ons bezighielden overbodig maakte.

Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, Amerikaans schrijver

Om met een volledig begrip een schepping te benaderen die zo subliem is als de Bhagavad Gietaa is het noodzakelijk dat wij onze ziel erop afstemmen.

Rudolph Steiner, 1861-1926, Oostenrijks filosoof

Een heldere kennis van de Bhagavad Gietaa vervult alle doelstellingen van het menselijk bestaan. De Bhagavad Gietaa is de geopenbaarde essentie van alle leringen uit de Vedas.

Shankara, 788-820 (?), hindoe wijze en weergaloos filosoof (zie blz. 13)

De Bhagavad Gietaa is de meest systematische verklaring van de spirituele evolutie die waarde geeft aan de mensheid. Het is de duidelijkste, allesomvattende samenvatting van de eeuwige filosofie die ooit werd geopenbaard; haar blijvende waarde is dan ook niet alleen van belang voor India, maar voor de gehele mensheid.

Aldous Huxley, 1894-1963, Engels-Amerikaans schrijver

De Bhagavad Gietaa werd uitgesproken door Heer Krishna om de wetenschap van de devotie tot God te openbaren, wat de essentie is van alle spirituele kennis. Het belangrijkste doel van de Allerhoogste Heer Krishna waarvoor Hij neerdaalde en zich incarneerde, is de wereld te verlossen van demonische, negatieve en ongewenste invloeden die tegengesteld zijn aan de spirituele ontwikkeling van de mens, toch is het ook zijn weergaloze intentie om voortdurend in het bereik van de hele mensheid te zijn.

Raamaanoejaachaarya, 1017-1137, Indiaas filosoof

De Bhagavad Gietaa is niet verschillend van de Vaishnava filosofie en de Shriemad Bhaagavatam openbaart het ware belang van deze doctrine die de zielsverhuizing is. Bij lezing van het eerste hoofdstuk is men geneigd te denken dat ze de raad krijgen deel te nemen aan de oorlog. Wanneer het tweede hoofdstuk werd gelezen kan duidelijk worden ingezien dat kennis en de ziel het uiteindelijk te bereiken doel zijn. De studie van het derde hoofdstuk maakt duidelijk dat ook rechtvaardige daden een grote voorrang hebben. Als we de gehele Bhagavad Gietaa geduldig blijven bestuderen en proberen de waarheid van het laatste hoofdstuk te achterhalen, kunnen we inzien dat de uiteindelijke conclusie het opgeven van onze theoretische religieuze idee'n is en volledige rechtstreekse overgave aan de Allerhoogste.

Bhaktisiddhaanta Sarasvati,1874-1937, Indiaas filosoof

Het Mahaabhaarata bezit alle noodzakelijke bestanddelen die de mensheid nodig heeft voor haar evolutie en bescherming en de Bhagavad Gietaa, de kern erin, is zijn essentie, zoals boter de essentie van melk en het stuifmeel de essentie van bloemen is.

Maadhavaachaarya, 1238-1317, Indiaas filosoof

Deze teksten werden me in het Engels gestuurd door Suman, voorzitter van de Yogafederatie; waarvoor dank.


VERZEN UIT HOOFDSTUK II VAN DE GIETAA
DE STHITAPRAGNYA


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA


GEDICHTEN VAN SWAMI SIVANANDA

Predik eerst tot jezelfDe grootste gierigaard