The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2013

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2013, Vol. 552
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Het laatste nummer van Licht van Sivananda:

OVER EEN SANSKRIT WOORD DAT ZIJN WEG VOND
IN VELE TALEN

Goeroe Govinda kharen, kiske logon paanya
Balihaarie Goeroe aapne, Govinda diyaa bayaata.

Goeroe en God staan zijde aan zijde, wiens voeten moet ik aanraken en voor wie buigen? O Goeroe, ik offer mezelf aan uw voeten, daar God me dit zegt.
Kabier

Het leven is kort, de tijd gaat snel
Het is alweer een jaar geleden dat we ons vijftigjarig bestaan vierden. Toen mijn broer en ik einde 1962 Yoga Vedanta Aalst stichtten waren we drie jaar met Yoga bezig. Onze leraren waren er geen van vlees en bloed. Het waren gewoon een cursusje en later enkele boeken, want ook dat kunnen leraren zijn.

Wat een boek niet doet

Raad geven is gemakkelijk, hem opvolgen vraagt karakter

We zijn hier maar pelgrims

Mijn nieuwjaarsgeschenk

OVER EEN VER VERLEDEN

Zoals het tot ons komt uit de oude geschriften
Hindoes hebben iets wat wij niet hebben, namelijk de herinnering aan een verleden dat duizenden jaren teruggaat in de tijd. Daarover vertellen onder andere de Poeraanas. Er zijn achttien Poeraanas en achttien Oepapoeraanas of secondaire Poeraanas. Poeraana betekent: iets wat oud is en wat toch ook altijd jong is. De Bhaa-gavatam is de meest gezaghebbende Poeraana en tevens een van de belangrijkste hindoe geschriften. De auteur is Vyaasa. Hij leerde de tekst aan zijn zoon Shoeka.

De Bhaagavatam combineert bhakti (devotie) en gnyaa-na (kennis van de Kenner) en vertelt onder meer het verhaal van Bhagavaan Shrie Krishna. Bhagavaan betekent: de bezitter van alle bhagas of heerlijkheden.

Datering
Volgens de hindoe traditie vond de Mahaabhaarata-oorlog plaats in 3138 V.C. Yoedhishthira, de oudste van de Paandavas, regeerde gedurende 36 jaar. Pariekshit volgde hem op in 3102 V.C. Hij regeerde gedurende 60 jaar. Het bewijs voor deze datering wordt geleverd door de Matsya Poeraana, die zegt in hoofdstuk 271 dat Pariekshit werd geboren toen de Saptarshi mandala (constellatie van een groep van zeven sterren) en de maand maagha (maand volgens de hindoe kalender van half februari tot half maart) in hetzelfde huis van de zodiac of dierenriem stonden. Dit was in 3077 V.C. en in 477 V.C. en het zal opnieuw gebeuren in 2223, dus over iets meer dan 200 jaar.

Narayana

UIT DE BHAAGAVATA POERAANA

BOEK ELF

Hoofdstuk I

Hoofdstuk II

Hoofdstuk III

Hoofdstuk IV


CORRECT LEREN ADEMEN (8)
KAPAALABHAATI

In de oude tijd zei men als iemand niesde: “God zegent u.” Dit staat niet in de aanvoegende wijs. Het is gewoon de vaststelling van een feit. Niezen is een zuivering: de neus wordt schoon geblazen met een krachtige uitademing. Alles wat je zuivert, is een zegen van God.

Dit is de oefening

Waarom 11?
Dit is filosofie. De wereld is een plaats van tegengestelden (Sanskrit: dvandvas): hitte en koude, hoog en laag, eer en schande, arm en rijk, ziek en gezond enz. Alles heeft zijn tegengestelde. Achter alles wat verandert en vergaat, is er een Werkelijkheid die ongeboren en onvergankelijk is. Een van de manieren waarop ze wordt aangeduid is: dvandvaatietam of voorbij de tegengestelden (Bhagavad Gietaa IV 22). Als je van 11 de tegengestelden aftrekt, blijft één over. Dit is wat je in wezen bent: voorbij alle tegengestelden.


EEN BOODSCHAP VAN
SWAMI SIVANANDA

Op 13 december wordt Gietaa Jayanti gevierd, de viering van het ontstaan van de Bhagavad Gietaa. We vieren dat in de Satsang op zaterdag 14 december. Voor de gelegenheid vertaalde ik een boodschap die Swami Sivananda uitsprak in 1949.

Narayana

HET OUDE EVANGELIE VOOR
DE MODERNE MENSHEID

Swami Sivananda

Gietaa Jayanti Boodschap, 1949

De Bhagavad Gietaa is een oude oplossing ook voor moderne problemen. De problemen die de mens het hoofd moet bieden, zijn in wezen dezelfde in alle tijden, hoewel ze verschijnen in verschillende gedaantes op verschillende ogenblikken. De grootheid van de Gietaa is gelegen in het feit dat ze een integraal evangelie is, een oplossing voor alle problemen in al hun aspecten, op alle ogenblikken, op alle plaatsen en onder alle omstandigheden. De Gietaa werd uitgesproken door Krishna, de integrale persoon, die de Ultieme Werkelijkheid vertegenwoordigt. De Gietaa was een onderrichting aan Arjoena, die de echte mens vertegenwoordigt. De problemen die Arjoena het hoofd moest bieden, moet de hele mensheid het hoofd bieden. De Gietaa is het antwoord op de universele vraag van het leven als geheel.

Sociale problemen, politieke problemen en individuele problemen, in verband met de verschillende levensomstandigheden, fysiek, intellectueel en spiritueel, zijn alle uitlopers van bepaalde fundamentele moeilijkheden, die verschijnen om van het bestaan een scene van acute rusteloosheid en droefheid te maken. Vrede, overvloed en geluk schijnen de factoren te zijn die de levenswaarden bepalen; het ontbreken ervan wordt de bron van ernstige tekorten en problemen; hun voortdurende aanwezigheid schijnt alle vormen van leed te verdrijven. De basisvergissing van de mens, waarop de Gietaa de vinger legt, is het ontbreken van kennis over de belangrijkste oorzaak van alle soorten van problemen, die beletten dat we vaststaan in een ononderbroken, onophoudelijke voldaanheid. De verscheidene categorieën in de samenstelling van het heelal, die de Gietaa opsomt, wijzen erop dat de Ziel van het heelal niet is wat door de mens wordt waargenomen met de zintuigen of door de geest wordt overdacht, maar vooronderstellen het begrip, inzicht en alle kennis die de mens beweert te ontwikkelen of te bezitten. De God van het heelal is het hart ervan, het Transcendente Subject zonder een object, wat betekent dat problemen en moeilijkheden ontstaan door het tot object maken van het ware subject, de God in de mens, met andere woorden het onecht zijn jegens zijn eigen wezenlijke werkelijkheid of Zelf. Om de wereld volledig te kennen, moet de kenner onafhankelijk zijn van de wetten die de wereld regeren, anders zou volledige kennis onmogelijk zijn. Iemand wiens kennis wordt gecontroleerd door uiterlijke verschijnselen kan er nooit kennis van bezitten. De drang naar absolute kennis waarborgt de mogelijkheid van zo’n kennis. Dit toont aan dat kennis superieur is aan het gekende in zo’n mate dat het gekende zijn waarde van bestaan verliest in het licht van de absoluutheid van de kenner. De Bhagavad Gietaa legt de nadruk op het bestaan van deze staat van het Allerhoogste Zijn met uitsluiting van al het andere, in de verklaring “buiten Mij is er niets”.

Proberen absolute volmaaktheid te vinden in de wereld is dan ook vruchteloos, want, zoals Krishna zegt: “Dat is alleen mogelijk in het bereiken van Mij”, of in het zijn van de absolute kenner wiens kennis niets anders is dan wat hijzelf is. Krishna worden is het Absolute worden. Daar alleen zijn eeuwige vrede, overvloed en geluk in hun onbezoedelde essentie. De voldaanheid die in de wereld wordt gevonden, is de geest van de kenner gezien door de spiegel van objectiviteit; het is de waarneming van zijn ideeën in concrete objectieve vormen, al is de basis van zulke vormen het Absolute Zelf of de universele Ziel. De herhaalde bevestigingen in de Gietaa om twijfels, problemen en zorgen te overwinnen door God te bereiken, in de betekenis van God te zijn, lossen het raadsel op van het leven in het heelal met zijn onoverkomelijke irritaties en vervelende ervaringen met de kennis dat de fundamentele vergissing het toekennen van werkelijkheid en zelfheid is aan gedachtevormen en dat echte volmaaktheid het gevestigd zijn is in het bewustzijn van Absolute Zelfheid.

De moderne mens vindt zichzelf wetenschappelijk en strikt rationeel. De Bhagavad Gietaa waarschuwt dat wetenschap en rationele kennis gewoon wetten en kennis zijn van de vormen van uiterlijke ervaringen, die in het geheel niet geldig zijn op zich. Ze zijn slechts geldig in zover ze verband houden met een ervarend subject, maar ze zijn ongeldig voor het noumenale Subject dat het hart is van zelfs de waargenomen of gekende vormen van ervaring. Ervaring is niet voorafgaand maar volgend op Zelfbewustzijn, dus zijn alle ervaringen in de wereld voortvloeisels van ideeën die uit bewustzijn oprijzen in zijn hoedanigheid van kennend subject wat het in wezen is. Het verschijnsel zou moeten verdwijnen in het Noumenon dat het Basis-bestaan is. Tenzij dit wordt bewerkstelligd kunnen problemen niet echt worden opgelost en wordt geen pijn weggenomen. De grote moderne problemen zijn een bagatel voor de wijsheid van de Gietaa, die wereldse wijsheid beschouwt als het paradijs der dwazen.

Het leven moet worden geleefd om de absolute volmaaktheid te bereiken die wordt aangegeven door de ethica van de Gietaa zelf. Het is het bedaren van passies, creatieve wil, het stoppen van alle psychische functies dat leidt tot een versmelting in Zelfbewustzijn. Daar alleen is vrijheid in dit heelal, daar alleen is echte en onbegrensde volmaaktheid, daar alleen is echte kennis, echte wijsheid. De wereld is de speciale wijze van denken en waarnemen van het Absolute door de functies van het vormen van ideeën of creatieve verbeelding. Het stoppen van die functies is bevrijding van alle problemen en het bezit van en leven in oneindige vrede. Dit is het hoogste woord van de Gietaa tot allen.

Moge je de vrijheid bereiken die geen grenzen kent en rusten in de vrede!


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA