The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2017

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2017, Vol. 592
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Het laatste nummer van Licht van Sivananda:

Uit Swami Sivananda’s boek
All about Hinduism

India is het meest verdraagzame land van de wereld. Ze heeft een heel groot hart. Ze omvat alle landen in de omhelzing van haar liefde.

De westerse naties zijn afstammelingen van de oorspronkelijke Hindoes of Ariërs. Ze mogen hun oude banden met de Ariërs en de Hindoecultuur vergeten zijn. Ze mogen alles vergeten zijn over hun voorouders. Maar dit kan niet worden uitgewist uit de annalen van de geschiedenis. Moeder India, de bewaarplaats van de Hindoecultuur, kan haar kinderen overzees niet vergeten. Ze zijn haar altijd dierbaar.


EEN WOORD VAN AANMOEDIGING

WAT DE OUDE ZIENERS VAN WELEER ONS LEERDEN

Over onverdraagzaamheid: Over mijn God en jouw God, maar “de mijne is beter”
Een dame uit Wallonië verkocht haar huis, nadat ze een nieuwe thuis had gevonden in Sivananda Aashram in Rishikesh. Om de zoveel maanden komt ze terug naar België gedurende een paar weken om haar familie en vrienden te zien. Ik vroeg haar waar ze dan logeert. Ze antwoordde: “Tot nu toe in kloosters, maar ik zal naar een andere oplossing moeten zoeken.” Zodra ze er in die kloosters achter kwamen, dat ze haar heil zocht in een Aashram en in het klooster slechts geïnteresseerd is dan in een bed en enkele maaltijden, is ze er niet meer welkom.

Tijdens de viering van ons vijftigjarig bestaan in de Abdij van Drongen, was een van de keuzeprogramma’s een wandelmeditatie. De deelnemers gingen in stilte in de tuin rond een Boeddhabeeld. Na afloop zetten ze dat beeld in de gang op een vensterbank. In de kortste keren kwam er iemand van de directie vragen het sito presto te verwijderen.

Yoga als cementerende kracht

Rome
Toen de Swami in 1966 op de paus wachtte samen met een kardinaal kwam het onderwerp van de eenheid van alle religies, als gelijkwaardige wegen naar God, ter sprake. De kardinaal had natuurlijk zijn twijfels. De Swami vroeg of hij de uitdrukking kende ‘alle wegen leiden naar Rome’. Natuurlijk kende hij die. De Swami vroeg: “Is er in uw grote Rome geen plaats voor mijn kleine OM?”

Religie zo oud als de mens zelf
Een mens is een denker, een vragensteller. Van kindsbeen af stelt hij tal van vragen. Waarom dit? Waarom dat? Tot je er horendol van wordt. Als een kind de zon ziet ondergaan als een vurige rode bol, vraagt het zich wellicht af wie die bal ’s morgens omhoog trekt en ’s avonds weer laat zakken. Dit is religie, de vraag naar het hoe en het waarom van de dingen, de vraag naar de zin van de dingen.

Onbekrompenheid
Swami Sivananda had een op universele principes gebaseerde spiritualiteit in gedachten, waarin alle mensen van goede wil zich kunnen vinden. Die universele religie ligt besloten in de vier Vedas. Veda is afgeleid van de werkwoordswortel vid, weten.

DE VEDAS

De grootste schat in de spirituele literatuur van de wereld
De Vedas zijn verdeeld in vier boeken: de Rig Veda, de Saama Veda, de Atharva Veda en de Yajoer Veda. Elke Veda is verdeeld in vier delen: de hymnen (Mantra Samhitaas), de verklaring van de Mantras en rituelen (Brahmanas), de filosofische interpretatie van de rituelen (Aran-yakas of woudboeken) en de Oepanishads, het kennisgedeelte of het belangrijkste gedeelte van de Vedas, dat de meest subtiele en sublieme spirituele waarheden openbaart.

DE RIG VEDA
De Rig Veda is het grootste, oudste en door de rijkdom van zijn inhoud het beste boek. Zijn stijl, taal en intonatie zijn bijzonder mooi en geheimzinnig. Zijn onsterfelijke Mantras belichamen de grootste schat in de spirituele literatuur van de wereld. Rig is afgeleid van de werkwoordswortel rich, loven, schitteren.

De Rig Veda uitgeperst

De Aitareyopanishad uitgeperst
De Oepanishad bestaat uit drie delen. In deel één wordt de schepping van de werelden beschreven. Dit is geen eerste schepping, maar het begin van de nieuwe scheppingskringloop. In deel twee wordt de schepping van de mens beschreven. Deel drie gaat over het Aatman of Zelf. Hierna volgt deel drie:

DE SAAMA VEDA

De wijzen persten de Saama Veda uit. Het resultaat was de Chaandogyopanishad. Dit is een van de meer uitgebreide Oepanishads. Hij bestaat uit acht hoofdstukken en behandelt heel wat onderwerpen, zoals het heelal, de wereld, de mens en de maatschappij, het familieleven, de kasten, het doel van religieuze activiteiten, de subjectieve en de objectieve wereld, de aard van de individuele persoonlijkheid, morele en ethische principes, religie en filosofie enz. De wijzen persten de Chaandogyopanishad uit. Het resultaat was de Mahaavaakya: Tat Tvam Asi. Gij zijt Dat.

Deze Mahaavaakya komt voor in hoofdstuk zes, dat begint als volgt:

Deel één

1. OM. Er was eens ene Shvetaketoe, de kleinzoon van Aaroena. Zijn vader zei hem: “O Shvetaketoe, leid het leven van een brahmachaarin (iemand die in kuisheid leeft). Lieve jongen, nooit was er in onze familie iemand die niet studeerde en die alleen in naam een brahmaan was.”

Deel twee

1. “In het begin, lieve jonge, was er alleen Zijn, één alleen, zonder tweede, Sommigen beweren dat er in het begin alleen dit Niet-zijn was, slechts één, zonder tweede. Uit dat Niet-zijn ontstond Zijn.

De Mahaavaakya of Grote Uitspraak die de essentie van de hele Oepanishad uitmaakt, komt voor in Deel acht.

Deel acht

1. Oeddaalaka Aaroeni zei tegen zijn zoon Shvetaketoe: “Lieve jongen, leer van mij de ware aard van de slaap. Wanneer men zegt dat een man slaapt, dan, lieve jongen, werd hij verenigd met Zijn en bereikte hij zijn eigen aard. Daarom spreken de mensen over hem als slapend, want hij bereikte zijn eigen aard.

Deel negen

1-2. “Zoals bijen honing maken door sappen te vergaren uit verschillende bomen, lieve jongen, en deze reduceren tot één essentie en zoals deze sappen geen onderscheidingsvermogen hebben als “Ik ben het sap van die boom, ik ben het sap van deze boom”, zo ook, lieve jongen, weten deze schepselen niet, nadat ze versmolten met Zijn: ”We zijn versmolten met Zijn.”

Deel tien

1-2. “Deze oosterse rivieren, lieve jongen, stromen naar het oosten en de westerse naar het westen. Ze verdampen uit de oceaan en versmelten weer met de oceaan en worden die oceaan zelf. En zoals deze rivieren zichzelf niet kennen als “Ik ben deze rivier, ik ben die rivier”, zo ook, lieve jongen, kennen ook al deze schepselen, die uit Zijn voortkomen, zichzelf niet als: “We komen voort van Zijn.” En wat deze schepselen hier waren, tijger of leeuw of wolf of zwijn of worm of vlieg of daas of muskiet, dat worden ze opnieuw.

Deel elf

1. “Als iemand aan de wortel van deze grote boom zou hakken, lieve jongen, zou hij sap afgeven, want hij leeft nog; als iemand in het midden zou hakken, zou hij sap afgeven, want hij leeft nog; als iemand aan de top zou hakken, zou hij sap afgeven, want hij leeft nog. Als het leven een tak van deze boom verlaat, dan droogt die tak op. Als het de tweede verlaat, dan droogt die op. Als het de derde verlaat, dan droogt die op. Als het de hele boom verlaat, droogt de hele boom op. Aangezien de boom doordrongen is door het levende Zelf, staat hij stevig overeind, onophoudelijk drinkend en zich verheugend.”

Deel twaalf

1. “Breng een vrucht van die banyanboom.” “Hier is ze, vereerde heer.” “Breek ze.” “Ze is gebroken, vereerde heer.” “Wat zie je erin?” “Kleine zaadjes, vereerde heer.” “Breek er één, mijn kind.” “Het is gebroken, vereerde heer.” “Wat zie je erin?” “Niets, vereerde heer.”

Deel dertien

Deel veertien

Deel vijftien

Deel zestien

Wat de wijzen bedoelden
Met de eerste Grote Uitspraak verklaarden ze dat Alles Bewustzijn is. Met de tweede Grote Uitspraak maakten ze iets heel belangrijks duidelijk, namelijk dat Bewustzijn niet iets anders is. Het is dat wat je bent: Gij zijt Dat. Maar daarna vervolgden ze onvermoeid hun betoog.

De wijzen persten de Saama Veda uit. Het resultaat was de Chaandogyopanishad. Ze persten de Chaandogyopanishad uit. Het resultaat was een Mahaavaakya of Grote Uitspraak. Die Maavaakya is: Tat Tvam Asi. Gij zijt dat.

DE ATHARVA VEDA

De Mahaavaakya
Ze persten de Maandoekyopanishad uit en het resultaat was de Mahaavaakya of Grote Uitspraak: Ayam Aatma Brahma. Dit Zelf is het Absolute. Deze Mahaavaakya komt voor in de tweede Mantra. Dit zijn de twaalf Mantras.

De Grote Uitspraak van de Maandoekyopanishad benadrukt de aard van wat je in wezen bent: dit Zelf is het Absolute.

De wijzen persten de Atharva Veda uit. Het resultaat was de Maandoekyopanishad. Ze persten de Maandoekyopanishad uit. Het resultaat was een Mahaavaakya of Grote Uitspraak. Die Maavaakya is: Ayam Aatma Brahma. Dit Zelf is het Absolute.

DE YAJOER VEDA

LEER ADEMEN (4)

NADIE SHOEDDHI
HET ZUIVEREN VAN DE ENERGIEBANDEN

De Vishnoe Moedraa
Voor het ademen door één neusgat en voor het wisselend ademen gebruikt men een Moedraa. Moedraa betekent zegel. Hij verzegelt je geest in een bepaalde staat of hij verzegelt je energie op een bepaalde plaats. In het Hindi is het een bankbiljet. Het papier heeft weinig waarde, maar het heeft als bankbiljet de waarde van het bedrag dat erop vermeld staat door het zegel van de staatsbank.

Vishnoe betekent: aldoordringend.

Ademen door één neusgat

Wisselend ademen

In het volgend nummer beschrijf ik de Bandhas en de Moedraas, die worden gebruikt om de adem in te houden en de oefening doeltreffender te maken.


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

vervolg

Volmaakte vrijheid
De spirituele trillingen van de Aashram hebben een groot weldoend effect in het vormen van mensen op het Yogapad. Duizenden hebben dit gevoeld. Ik leg degenen die in de Aashram willen verblijven geen regels of beperkingen op. Een groot aantal mensen kan komen en hier verblijven zolang ze willen en ze kunnen vertrekken wanneer ze dat willen. Ik vraag geen werk, dienst of hulp aan hen. Ik laat hen toe hun eigen studie en Saadhanaa voort te zetten en help hen op elke mogelijke manier.

Wonder van wonderen

Hoe voor zoekers moet worden gezorgd
Ik heb een onbeperkte, spontane edelmoedigheid, liefde en affectie voor alle leerlingen van Yoga, ongeacht hun geslacht, kwalificaties of mogelijkheden. Ik ben heel tevreden over degenen die Japa (herhaling van een Mantra) of wat meditatie of een of ander dienstbetoon voor de samenleving, de zieken en de armen doen. Ik bied ruim gelegenheid aan alle types van mensen om in de Aashram te verblijven en zich te ontwikkelen door Saadhanaa of door te werken voor de spirituele verheffing van de mensheid. Ik draag speciaal zorg voor bejaarden, jonge zoekers en hulpeloze zieken. Ik geef eerst zoetigheden en vruchten aan hen allen en neem dan een klein gedeelte voor mezelf.

Hulpvaardigheid en liefde voor allen

Aanmoediging en raad
Ik ben altijd degenen dankbaar die de Goddelijke Missie hebben gediend. Ik schat hun diensten heel hoog en ben altijd kwistig met lofprijzingen. Ik let ook altijd op de noodzakelijke persoonlijke behoeften van mijn leerlingen, hun gezondheid en spirituele ontwikkeling.

De geest van inschikkelijkheid

Wie kan aashrams beginnen?

wordt vervolgd