The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2019

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2019, Vol. 612
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Het laatste nummer van Licht van Sivananda:

OMGEKEERDE HOUDINGEN

De zwaartekracht
Het bloed valt naar beneden door de zwaartekracht. Neem de proef op de som. Soms liggen de bloedvaten dik opgezwollen op de rug van je handen. Steek je handen in de lucht en je zult zien dat de zwellingen in de kortste keren verdwijnen: het bloed valt eruit.

Het hart pompt en het bloed wordt rond gestuwd, geholpen door de zwaartekracht. Het moet dan tegen de zwaartekracht in omhoog worden gepompt naar het hart en de longen om te worden gezuiverd.

Maar.

De kopstand
De bekendste omgekeerde houding is Shiershaasana, de Kopstand of op zijn Nederlands de Hoofdstand. Weinig mensen hebben hem evenwel onder de knie. En hij is ook niet erg geschikt om te beoefenen in lesverband. Alleen degenen die de houding geduldig en zonder overhaasting of overdrijving opbouwen, mogen hem beoefenen.

In het vorige nummer

Alle-delenhouding
Wie Viparieta Karanie Moedraa onder de knie heeft, kan Sarvaangaasana leren.

Techniek

Is het gevaarlijk?

Kort ontspannen
is nodig na elke Aasana.


HET TIJDSVERLOOP EN DE ERVARING VAN DE EEUWIGHEID

Swami Krishnananda
Nieuwjaarsboodschap uitgesproken in 1993

Het nieuwe jaar nadert. De tijd verstrijkt. Zijn verloop is het evolutieproces van het heelal. De elementen waaruit de dingen zijn samengesteld evolueren. Wanneer zich in het tijdproces een bepaalde gelegenheid voordoet noemen we het nieuwjaar, verjaardag, een bepaald feest enz.


WAAROM BRAHMAA NIET WORDT VEREERD

Ramana Maharshi vestigde zijn Aashram op de berg Aroenaachala wegens de faam van die berg.

Aroena is de zon of dat wat de kleur van de dageraad heeft. Achala betekent: wat niet beweegt. Dit is een toepasselijke naam voor een berg. De naam Aroenaachala betekent dus: de berg die de kleur van de dageraad heeft.

De Trimoertis

Wat viel er te belichamen in de eerste plaats?

De Werkelijkheid doet zich aan ons voor als materie en als bewustzijn. Volgens de zieners van weleer is de Werkelijkheid of het Absolute of Brahman niet-twee en is alles Bewustzijn. Of zoals Shankara het formuleerde:
Brahma Satyam Jagan Mithyaa,
Jievo Brahmaiva Naaparah.

Het Absolute is werkelijk, de wereld is onwerkelijk,
Er is waarlijk geen wezenlijk verschil tussen het Absolute Zelf en het individuele Zelf.


SADHGOEROE OVER SHANKARA

Shankara was een intellectuele reus, een taalkundig genie, bovenal een spiritueel leven, de trots van India. Zijn wijsheid en kennis waren ongeëvenaard. Hij is een schitterend licht voor de mensheid. Hoe produceer je een dergelijk man, vooral iemand die in een kort leven dat niveau van wijsheid al vertoonde op een heel prille leeftijd?

Maar er zijn heel wat misverstanden. Laat ik er één ophelderen. Ik denk dat we hem dit verschuldigd zijn. Heel wat mensen zeggen: “Wat is de nonsens die hij verkondigt?” Hij zei immers dat alles Maayaa is. Maayaa wordt geïnterpreteerd als iets dat niet bestaat. Maayaa betekent: illusie. Maayaa betekent: je ziet de dingen niet zoals ze zijn. Je ziet ze op een manier die goed is voor je overleving, maar je ziet ze niet zoals ze zijn.

*Commentaar
De Koeroekshetra-oorlog duurde achttien dagen. Hij moest Doeryodhana, een verschrikkelijke tiran, de leider van de Kauravas, ten val brengen om een einde te maken aan de rampspoed die hij veroorzaakte. Niemand kon afzijdig blijven. Elke koning moest een kamp kiezen. Krishna heerste op dat ogenblik over Dvaarakaa, een rijk dat later wegzonk in de oceaan en waarvan men in het begin van vorige eeuw brokstukken vond.

In vers 10 van hoofdstuk I van de Gietaa zegt hij:

Aparyaaptam tad asmaakam balam bieshmaabhirakshitam
Paryaaptam tvidam eteshaam balam bhiemaabhirakshitam.

Ons leger, aangevoerd door Bhieshma, schijnt onvoldoende terwijl hun leger, aangevoerd door Bhiema, voldoende schijnt.

Deze indruk wordt gewekt door de aanwezigheid van Krishna. Daarom zegt Sadhgoeroe: “Toen Arjoena die namiddag aan het voeteneinde ging zitten, won hij de oorlog.” Dit is het verhaal dat grootmoeders plachten te vertellen aan hun kleinkinderen.


VASOEDHAIVA KOETOEMBAKAM

In de ingangshall van het Indiaas parlement zijn de volgende verzen uit de Mahopanishad VI 71-73 gegraveerd:

Dit is familie en dat is een vreemdeling.”
Dit is de berekening van een bekrompen geest.
De hele wereld is een familie,
Vasoedhaiva koetoembakam
voelt de grootmoedige.
Wees onthecht,
wees grootmoedig,
verhef je geest, geniet van
de vrucht van de vrijheid van Brahman (het Absolute).


BHAGAVAD GIETAA JAYANTI

Op 7 december vieren we in de wekelijkse Satsang de geboortedag van de Bhagavad Gietaa. De Bhagavad Gietaa werd vijfduizend jaar geleden aan Arjoena geopenbaard door Shrie Krishna op het slagveld van Koeroekshetra.

Vers VII 18
Edel voorwaar zijn al dezen, maar de wijze (gnyaani) beschouw Ik als mijn Zelf. Want, verenigd met het Zelf, is hij gevestigd in Mij alleen als het hoogste doel.

Commentaar van Gnyaanadev
“Iedereen kan waarlijk proberen zich aan Mij vast te klampen om zijn eigen doel te bereiken. Maar alleen de mens van kennis, wiens devotie Me helemaal opeist, is mijn toegewijde. Hij is Me zeer dierbaar. Kijk, de mensen binden de achterpoten van de koe vast om haar te kunnen melken, maar hoe komt het dat het jonge kalf zijn deel van de melk krijgt zonder touw? De waarheid is dat het kalf niets anders kent dan zijn moeder en voelt: ‘Dit is mijn moeder’, uit de grond van zijn hart zodra hij haar ziet.” Zo ziet ook de koe haar jong en is hulpeloos en steunloos zonder hem en ze heeft hem lief met heel haar hart en dus is de uitspraak van de Heer van Lakshmie helemaal juist.

Arjoena
stelt vele vragen, maar als hij niets meer te vragen heeft, zegt hij in hoofdstuk II vers 7:

Kaarpanyadoshopahatasvabhaavah
Prichchhaami tvaam dharmasammoedha chetaah,
Yachchhreyah syaan nishchitam broehi tanme
Shishyaste’ham shaadhi maam tvaam prapannam.

Met een hart overweldigd door de smet van medelijden en een geest verward over dharma, vraag ik u me beslist te zeggen wat goed voor me is. Ik ben uw discipel, onderricht me, die in u een toevlucht zocht.


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda

Ananthanarayanan

vervolg

6
SANKIERTAN SAMRAAT

In de jaren dertig toerde Sivananda uitgebreid in Oettar Pradesh, Bihar, Jammoe, Kashmir en Andhra Pradesh om de Naam van de Heer te propageren. Deze tochten brachten hem in nauw contact met het publiek en droegen bij tot de heropleving van de Sankiertan beweging in het bijzonder en spiritualiteit in het algemeen.

Sivananda begon met een korte toespraak over het rationele van Bhakti en Sankiertan. Swaroepananda vertaalde de toespraak in het Hindi. Het publiek was onder de indruk. Onmiddellijk daarna begon Swamiji te zingen;

Soenaaja Soenaaja Soenaaja Krishna
Toe Gietaawala Gnyaana Soenaaja Krishna.
Openbaar ons, O Krishna, de wijsheid van de Gietaa.

wordt voortgezet