The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2020

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2020, Vol. 622
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Het laatste nummer van Licht van Sivananda:

DE BHAGAVAD GIETAA, HET YOGABOEK BIJ UITSTEK

De aanleiding
In 2014 stelde Narendra Modi, de eerste minister van India, in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor om 21 juni uit te roepen tot Internationale Yogadag. Dit werd zonder enige tegenstem aangenomen. Het is alsof de hele wereld op Yoga zat te wachten. De dag wordt met groeiend enthousiasme over heel de wereld gevierd. Modi noemde Yoga “India’s geschenk aan de wereld”.

Het Mahaabhaarata-epos
De Gietaa komt uit het Mahaabhaarata, letterlijk: Groot India. Er zijn twee soorten geschriften in India. De eerste zijn de Vedas of Shroetis. Dit betekent: wat we hebben gehoord. Dit is een geopenbaarde wijsheid, die niet van menselijke oorsprong is. Andere schriften worden Smriti genoemd. Dit betekent: wat we ons herinneren.

18
Dat 18 intrigeerde me. Het Mahaabhaarata bestaat uit 18 boeken. De Bhagavad Gietaa telt 18 hoofdstukken. De oorlog die het Mahaabhaarata beschrijft, duurt 18 dagen. In de oorlog vechten 18 akshauhinies (legerafdelingen). De 1 is hier God in zijn persoonlijke verschijningsvorm of Avataara (letterlijk: neerdaling).

8 is prakriti, de natuur, die bestaat uit de vijf elementen, de geest, het intellect en het ego. Dit zegt Krishna in
VII 4:
Aarde, water, vuur, lucht, ether, de geest (manas), het intellect (boeddhi) en het ego (ahamkaara; letterlijk ikmaker), aldus is Mijn natuur (prakriti) achtvoudig verdeeld.
Dit betekent dat het Mahaabhaarata de activiteiten van het goddelijke op deze aarde beschrijft.

Vyaasa
Vyaasa is de schrijver van het Mahaabhaarata. Hij was de zoon van Satyavatie, die later werd uitgehuwelijkt aan koning Shantanoe. Ze moest haar vader helpen en reizigers overzetten naar de andere oever. Op zekere dag was haar klant de wijze Paraashara. Ze maakte in hem iets wakker. Er was een touw gespannen over de rivier. Satyavatie moest aan dat touw de overzetboot naar de andere oever trekken. De wind had een gedeelte van haar sarie doen opwaaien. De wijze, wiens lust was opgewekt door het schouwspel, vroeg haar hem ter wille te zijn, maar ze weigerde, omdat de maagdelijkheid van jonge meisjes belangrijk was in die tijd. De wijze beschikte evenwel over bijzondere krachten. Hij zei haar dat haar maagdelijkheid ongeschonden zou zijn. Ze had ook een vissengeur. De wijze beloofde haar ook die geur te zullen vervangen door een geur van sandelhout. Hij schiep een kunstmatig eiland en een kunstmatige mist en daarin hadden ze gemeenschap en verwekte hij een kind. Dit was Vyaasa.

De oorlog gaat beginnen
De krijgers blazen al op hun schelphoorns en maken zich klaar voor de strijd. De opwinding stijgt. Arjoena vraagt aan Krishna zijn strijdwagen tussen de twee legers te plaatsen. Wat hij ziet, beneemt hem de adem. Ontzet zinkt hij neer, laat zijn boog vallen en zegt: “Ik zal niet vechten.” Krishna zegt hem dat dit niet kan. Arjoena heeft het leven van een prins geleid en nu men een beroep op hem doet, weigert hij. Arjoena kan niet verliezen: wint hij de oorlog dan wint hij de aarde, wordt hij gedood dan wint hij de hemel. Arjoena stelt tal van vragen, maar geeft zich dan over. In hoofdstuk II, vers 7 zegt hij:
Shishyasteham shaadhi maam tvaam prapannam.
Ik ben uw discipel, die u smeekt, onderricht me.

De vraag is wat is die Yoga?
Krishna geeft in de Gietaa drie definities van Yoga.

De eerste twee komen voor in hoofdstuk II:
45. De Vedas handelen over de drie eigenschappen (goenas). Wees jij zonder die drie goenas, O Arjoena, vrij van de paren van tegenstellingen, eeuwig verblijvend in sattva, vrij van verwerven en behouden, gevestigd in het Zelf.

Samatvam Yoga oechyate, gelijkheid wordt Yoga genoemd. Is er iets gelijk in jou? Zeker niet je lichaam en ook niet je geest. Ze veranderen voortdurend. Dat wat je bent in wezen is altijd gelijk en daarin gegrondvest zijn, is Yoga. Elke handeling die je stelt vanuit dat gegrondvest zijn, is een volmaakte handeling.

Wat is Boeddhiyoga? Boeddhi is het intellect. Wie zijn intellect overstijgt is een Boeddha.

De hoofdzaak

Wie het hele gebeuren vertelt
De blinde koning, Dhritaraashtra, zit in zijn paleis samen met zijn raadsman Sanjaya, die helderziend is. Hij hoort en ziet alles wat er op het slagveld gebeurt.

Wat is de Gietaa?
Vers 4 uit de Meditatie over de Gietaa (Gietaadhyaa-nam):
De Oepanishads zijn de koeien. De melker is de vreugde van de koeherders. Arjoena is het kalf. De mens van grote intelligentie is de genieter, de drinker. De melk is de grote nectar van de Gietaa.

Waarom houden mensen koeien? Voor hun melk. Wanneer geeft een koe melk? Als ze bij de stier is geweest en heeft gekalfd. Als het kalf geboren is, toont de boer het aan de koe. De liefde voor haar baby brengt de melkproductie in haar uier op gang. De melker is de vreugde van de koeherders, want ze hebben hun werk goed gedaan. De koeien werden niet gedood door wilde dieren en niet gestolen door veedieven.

Wat betekent de naam Bhagavad Gietaa?
Het wordt vertaald als Lied van de Heer. Maar dit is niet echt een vertaling. Bhagavat betekent: bezitter van alle heerlijkheden.

De heerlijkheden van Bhagavaan zijn: gnyaana (wijsheid), vairaagya (onthechting), kierti (faam), aishvarya (weelde), shrie (voorspoed) en bala (kracht). Men ziet die heerlijkheden soms in mensen, maar daar zijn ze altijd maar tijdelijk en op één of andere manier toch bezoedeld.

De mens schept God naar zijn beeld en gelijkenis
Als men het heeft over de Heer vragen vrouwen soms met enige verontwaardiging waarom God een man moet zijn en kleurlingen vragen waarom God blank moet zijn.


KABIER

Een menselijke behoefte

Eén van mijn helden

Kabier: “Inkt noch papier raakte ik aan/ noch hield ik een pen in mijn hand./ De wijsheid van Vier Tijdvakken openbaarde ik met door mijn mond gesproken woorden.”

Niemand wordt als hindoe of moslim geboren

Zijn inwijding
Kabier benaderde de beroemde heilige Ramananda voor inwijding.

Toen Kabier zijn einde voelde naderen, verhuisde hij naar Maghar, een vervloekte stad: wie hier sterft gaat naar de hel. Kabier wilde dit kwalijk bijgeloof ontzenuwen.

In India is heilig wat als heilig wordt vereerd
Hij werd 120 jaar. Het dode lichaam was bedekt met een doek. Zijn volgelingen twistten erover wat moest gebeuren. De moslims zeiden: “Hij was een moslim. We moeten hem begraven.” De hindoes zeiden: “Hij was een hindoe. We moeten hem cremeren.” Toen ze het doek verwijderden, vonden ze een hoop lotusbloemen. De moslims begroeven de helft, de hindoes cremeerden de andere helft.” De historische feiten over het leven van Kabier zijn zeldzaam. De legenden zijn talrijk.

Feedback


OPBOUW VAN EEN OEFENSCHEMA

vervolg

Wat vooraf ging

In vorig nummer beschreef ik de evenwichtshoudingen. Ik wilde je hier nog graag een paar foto’s uit een publicatie uit 1963 meegeven. Ze werden genomen in het toenmalige stedelijk zwembad. De eerste is de Boomhouding-Vrikshaasana. De tweede is een pittige evenwichtshouding voor het jonge volk. Ze heet Houding van de teentop-Padaangoeshthaasana. Nuttig om te beoefenen als je nog jong en fit bent, maar niet geschikt om in groepsverband te geven. Je leerlingen zouden de moed kunnen verliezen.

BLOEDZUIVERENDE YOGAHOUDINGEN

De achterwaartse buigingen

Dandavatpranaama is een houding van overgave.

Krokodilhouding-Makaraasana

Soms valt het voor dat mensen moeilijk op hun buik kunnen liggen met het voorhoofd op de mat. In dat geval kunnen ze de kin in de handen leggen. De ellebogen staan tegen elkaar en de voorarmen staan loodrecht.

wordt voorgezet


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

9

EEN SEVA YAATRAA

wordt voortgezet