The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

 

Eerwaardige, Spirituele Aanwezigheid, Beminde Goeroedev, wij buigen voor u op dit ogenblik van de dageraad. Door uw oneindige liefde, mededogen en genade jegens allen heeft u ons op dit vroege morgenuur in spirituele broederschap samengebracht in uw aanwezigheid, om ons te zuiveren,te heiligen en te hervormen, om onze geest te verheffen en ons hele wezen te inspireren bij het binnentreden in deze gift van de nieuwe dag, om er een trede van te maken naar dat ideaal van volmaaktheid, dat de oude wijzen en zieners van Vedisch India aan de mensheid, aan de hele wereldfamilie hebben gegeven, als het uiteindelijke doel van het leven. Dat doel is de Bhoema of het Plenum van Plotinus. Dat doel is de paripoerna avastha, de volheid, de Paripoernata, die Brahman (het Absolute) is. Moge deze dag een trede te meer worden, een hogere trede naar die grote, glorierijke bestemming van goddelijke volmaaktheid, die eeuwig, onvervreemdbaar, zuiver, vrij van alle onvolkomenheden, alle zwakheden, fouten en schaduwzijden is. Wij danken u, Goeroedev, uit de volheid van ons dankbaar hart voor deze dagelijkse gelegenheid om aldus de dag te beginnen op de juiste noot, om aldus deze tijdspanne van vierentwintig uur van onze tocht naar de verlichting te beginnen met de goede voet, zo dat alles in deze dag verzadigd en vervuld is van de goddelijke eigenschap die onze wezenlijke natuur is, zo dat ons leven een uitdrukking wordt van onze innerlijke Werkelijkheid, een dynamische, actieve manifestatie in gedachte, woord en daad van de innerlijke waarheid, van het eeuwige feit van onze goddelijkheid. Hiervoor danken we.

Stralende, onsterfelijke zielen, geliefde en gezegende kinderen van het goddelijke, samengekomen in de spirituele nabijheid van de geliefde, heilige Meester Swami Sivanandaji in de Samaadhi Hall van zijn heilige Aashram, op de oever van Moeder Ganges, waarvan de grond werd gewijd door de voeten van de zieners en wijzen van weleer, we naderen het midden van de laatste maand van dit bijna verlopen jaar. Op dit ogenblik rest er je nog slechts een halve maand om te overdenken wat je nuttig acht om te worden overdacht: jezelf,je leven,je idealen en principes, je sterke kanten en je tekortkomingen,je plus- en minpunten. In welke mate kon je je spirituele voornemens waarmaken? In welke mate kon je het hoofd bieden aan de innerlijke weerstanden, die je doel in de weg staan? De doelen en de idealen die de oude zieners in hun wijs onderricht hebben vooropgezet zouden in je leven een centrale plaats moeten innemen,want ze maken je leven waardevol en geven er een diepe zin aan. Welke zijn die weerstanden waar je soms, of vaker, mee hebt af te rekenen, die je heel geleidelijk moet overwinnen en die je uiteindelijk moet uitroeien, zodat ze geen deel meer uitmaken van je leven?

Vuil en nutteloos materiaal bestaat in goud en zilver alleen als ze worden opgedolven uit de ingewanden van de aarde. Zelfs in ruwe diamanten zitten valse aders. Maar door een welbepaald proces worden ze ontdaan van dat overbodige materiaal. Ze schitteren dan in hun oorspronkelijke luister als de waardevolle stenen, die door mensen zozeer op prijs worden gesteld.

Zo moeten ook de dingen die samengaan met je eeuwige, wezenlijke natuur, met de innerlijke volmaaktheid die je eigen is, met de diepe waarheid van je bestaan, een bepaald proces ondergaan waardoor ze geleidelijk worden overstegen en uit geroeid en tot je schittert in de oorspronkelijke zuiverheid van je ware Zelf. Dat is de reden waarom je het spirituele pad betrad. Dat is de reden waarom je voor dit soort leven koos. Dat is de reden waarom je je wijdt aan de studie van de wijze leringen van de Gietaa, de Oepanishads, de Bijbel, de boeddhistische teksten, de Yoga Vaasishtha, de leringen van heiligen of meesters als Goeroedev Swami Sivanandaji, Aurobindo, Ramakrishna, Sint-Franciscus van Assisi enz. Deze kennis is er niet om je intellect te tooien of terwille van de voldoening veel te weten. Neen, ze is een onschatbaar licht op het spirituele pad of het pad van versmelting met je oorspronkelijke staat van volmaaktheid. Ze verschaft je het gereedschap om aan jezelf te werken tot je schittert als een diamant.