The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

JIJZELF BENT JE BESTE VRIEND: VERHEF JEZELF DOOR JEZELF

Interesseer je sterk voor jezelf. Interesseer je sterk in je zelfstudie. Niemand zal zoveel interesse voor je hebben als jij kunt hebben. Want jij moet onophoudelijk met jezelf leven. Jij alleen dus kunt een volledige aandacht schenken aan jezelf, dag en nacht. Jij alleen staat in een voordeelspositie om zoveel mogelijk goed te doen voor jezelf. Alle anderen kunnen je af en toe helpen, maar jij kunt je eigen grootste weldoener zijn. Niet de enige weldoener, maar de grootste. En in deze taak ben je nooit alleen. Hij die in jou verblijft, is altijd bij jou.

leder mens is zijn eigen beste vriend. Voor jou is er geen grotere vriend dan jijzelf. Andere vrienden zijn immers slechts beschikbaar op bepaalde ogenblikken, maar jij bent er voor jezelf alle vierentwintig uren. leder probleem dat je overvalt, alles wat in je boven komt, onmiddellijk kun je rekenen op je hulp om het op te lossen. Je bent dus een nooit falende vriend voor jezelf. Je kunt voor honderd procent op jezelf betrouwen.

Dit punt moet goed worden begrepen. En in het licht van deze zeer, zeer troost gevende, overtuigende en helpende gedachte moet je je weg voorwaarts banen op het pad dat leidt naar Godbewustzijn en goddelijke volmaaktheid. "In jou", placht Goeroe Maharaaj te zeggen, "is er een bron van geweldige kracht." De zuiverste, schitterendste edelstenen liggen op de bodem van de oceaan. Zo ook is in jou God verborgen. In jou is een oceaan van zaligheid. In jou wacht goddelijke volmaaktheid om te worden ontplooid, ontwikkeld en op een glorierijke manier te worden gemanifesteerd als je werkelijkheid, als je ware Zelf, als je ware eeuwige identiteit, als je wezenlijke aard. Dat is de waarheid. In jou ligt de bron om alle hindernissen te overwinnen, om het hoofd te bieden aan alle uitdagingen. Dit is je innerlijke wezen.

Conflicten, spanningen, hindernissen en moeilijkheden worden geschapen van binnenin, maar terzelfder tijd is er ook licht. Er is niet alleen duisternis. Er is ook licht verborgen. Er is een bron van vreugde, een oceaan van zaligheid, een mijn, een krachtcentrale die moet worden aangeboord. Als je dit weet en leeft in het licht van deze waarheid, is er geen gebrek aan zelfvertrouwen, geen wankelmoedigheid, geen aarzeling. Je weet dan dat je kunt overwinnen, dat alles onder je controle is, datje macht hebt over alle omstandigheden, dat alle uiterlijke factoren machteloos zijn tegenover je eigen innerlijke kracht. Je hebt bronnen en mogelijkheden voor elke behoefte. Maar je moet je erop concentreren.

Mogen we leven in dit bewustzijn en God danken bij ieder ontwaken voor wat we zijn. We moeten beginnen van waar we staan. De natuur aanvaardt alles zoals het is. Zij stelt geen eisen. Maar al aanvaardt zij alles zoals het is, zij verwacht toch dat alles verbetert, dag na dag. Dat is het wat de natuur, het leven, Gods wil van ons verwachten, dat we niet blijven waar we zijn, maar dat we verder gaan tot wij het doel bereiken. Dat is het grootse avontuur, de volmaaktheid zelf bereiken in dit leven.

Shankaraachaarya maakte het overtuigend en boven elke twijfel verheven dat deze staat van volmaaktheid niet moet worden verworven in een verafgelegen bestaan na de dood, in een of andere hemel. "Hier en nu", zei hij. Verlossing is hier en nu, in dit leven. Deze volmaaktheid realiseren, dat is het echte leven. Zonder dat is het leven geen leven.

Leven is dan ook bewegen naar die grote verworvenheid toe, naar de spirituele Mount Everest, de verheven staat waar we worden wat God van ons verlangt. Dat we er nu veraf staan, dat we zijn wat we nu zijn, is het probleem niet. Maar geen enkele inspanning doen om die volmaaktheid te bereiken, dat is het probleem. Vergeten dat toppunt van volmaaktheid in gedachten te houden, ieder ogenblik, met elke ademhaling, met elke stap die we zetten, dat is het probleem. Maar als wij de God altijd in onze gedachten houden, het ideaal schitterend en schijnend in onze mentale visie,en als we blijven verdergaan naar dat doel toe, dan is er geen probleem. Het leven is dan doelbewust, betekenisvol. Het leven wordt dan heel interessant. Dat is de manier waarop we moeten leven en daarin heb je het grote voordeel dat je vierentwintig uur op vierentwintig je helper en vriend bij de hand hebt.

Deze vriend faalt nooit. Zodra je om Hem vraagt, is Hij er. Hij wacht altijd op je oproep. Je hebt het grote voordeel in jezelf deze altijd aanwezige, nooit falende vriend te hebben. En dat is je Zelf.

Dit is het grote geheim dat door de Gietaa wordt openbaard. Talm niet. En laat niets in de weg komen van je vastbesloten en standvastige vooruitgang naar dat grote Doel. Veeg alle hindernissen van de baan. Bevestig je eigen meesterschap en ga moedig en vastberaden vooruit, bereik God en wees vrij. Wees gekroond met glorie.

Het spirituele leven is het enige echte leven, de authentieke, waarachtige beweging van je innerlijke wezen naar je eeuwige bron en oorsprong, de reis terug naar huis. Mogen Gods genade en de zegeningen van de meesters jullie ongehinderd succes geven in dit innerlijke leven waarvoor je hier op aarde bent gekomen, dat anders een domein is van janma (geboorte), mrityoe (dood),jara (ouderdom), vyaadhi (ziekte) en doehkha (lijden). Het leven hier op aarde is zinloos. Het is onderhevig aan duizend aandoeningen. Het is chaotisch en fragmentarisch.

Maar dit ene innerlijke, spirituele doel maakt het waardevol en betekenisvol. Gelukkig en gezegend zijn jullie allen dan ook dat de innerlijke betekenis ervan jullie werd gegeven, dat je werd verrijkt met de spirituele zin van je leven. Jullie hart moet dan ook gevuld zijn met dankbaarheid, een standvastig enthousiasme en grote ernst. Leid het leven van een zoeker. Denk met dat doel na over het leven van de wijzen, die je voor zijn gegaan, die de weg hebben gebaand en die je een schitterend voorbeeld hebben nagelaten.

Heiligen en wijzen zijn voor ons grote lichten op het spirituele pad. Ze leiden ons naar de uiteindelijke vervulling van ons bestaan, de Godservaring, het volledig overstijgen van al onze beperkingen in bewustzijn en schitteren met de pracht van onze oorspronkelijke wezenlijke aard, die goddelijk is. Niets minder en niets meer.

Volmaakt zijn als onze Maker, deze mogelijkheid ligt in ons. Laten we dan ook elke gelegenheid aangrijpen en laten we elk ogenblik gebruiken voor dit grootse doel. En laten we van onze onvermijdelijke aardse ervaringen middelen maken om op te klimmen op het spirituele pad. Zoals de grote Rama Tirtha zei: "Maak van struikelstenen treden naar succes." Hindernissen en handicaps kunnen gelegenheden zijn om spirituele kwaliteiten te verwerven,zoals moed, vastberadenheid en uithoudingsvermogen, zoals wijsheid, onderscheidingsvermogen, introspectie en wilskracht -al deze en meer. Het is als men hindernissen tegenkomt dat we ertoe worden aangezet een beroep te doen op onze innerlijke, sluimerende mogelijkheden. Tegenstand kan je doen schitteren als gloeiend goud, kan je de kracht geven, die door Mahatma Gandhi zielenkracht of Aatma Bal werd genoemd.

Niets komt tot ons in het leven zonder doel. Achter alles gaat een opzet schuil. Als dit wordt ingezien kan van elke ervaring een nuttig gebruik worden gemaakt.