The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


EEN NIEUW BEGIN
Swami Chidananda

LEVEN IN BEWUSTZIJN VAN DE WAARHEID
IS HET ENIGE ECHTE LEVEN

Je bent een deel, amsa, van dat grote allesoverstijgende, al ben je nu in de tijd. Maar tijd is nu je kostbare gift en rijkdom. Denk goed na over deze mysterieuze tattva (element) of beginsel van de tijd, die altijd aanwezig is, maar die wordt gezien als voorbijgaand, bewegend. Handel in het levende heden, het hart binnenin, God boven je hoofd. Dat is saadhanaa. Dat is het leven. Dat is je belangrijkste plicht. Dat is wijsheid. Handelen in het levende heden, geen ogenblik laten voorbij gaan zonder vervuld te zijn van bewustzijn, geen ogenblik laten voorbij gaan zonder het helder en schitterend te maken met Zelfbewustzijn, ieder ogenblik gebruikend, elke dag zoals en wanneer hij komt, hem op voorhand aangrijpend en hem vullend met stralend goddelijk bewustzijn, dat is het echte leven. Het is dan dat je leeft. Dan alleen leef je. Je bent levend als ieder ogenblik van elke dag gevuld is met een licht van schitterend goddelijk bewustzijn waarin je weet: "Ik ben die ben." Leef aldus je leven in een staat van altijd vooruitgaande dynamische goddelijkheid. Vul jezelf met het licht dat je bent.

Moge het nieuwe jaar een jaar zijn van zo'n licht, een jaar van zo'n helder bewustzijn, een jaar van voortdurende bevestiging van je ware aard.

Mano boeddhyankaara chittaani naaham
Chidaanandaroepoh Shivoham Shivoham.
Ik ben niet de geest, niet het intellect, niet het ego.
Ik ben in wezen Bewustzijn-Zaligheid. Ik ben voorspoed.

Laat dat je telkens weerkerende idee zijn. Bevestig, beleef dit. Dit is het hart van Yoga Vedanta. Dit is het hart van bhakti (devotie) en bhajan (devotioneel gezang). Dit is het hart van saadhanaa. Dit is de waarheid die Goeroedev kwam verkondigen. "Ik ben dit lichaam. Ik ben zo en zo. Die persoon betuigde mij geen respect. Die man beledigde mij." Zo te denken is valsheid. Het is een negatie van de waarheid, een negatie van je werkelijkheid. Het is een contradictie van je natuur.

"Ik ben het Zelf zonder naam en vorm, allesdoordringend van aard.Ik ben dat glorie rijke Satchidaananda(Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid)." Dat is de waarheid. Leef om die waarheid te bevestigen en functioneer vanuit dat centrum van waarheid. Deze waarheid zal je vrij maken, niets anders. Niets op deze wereld, niets in dit heelal, niets in deze Aashram, niets in je geest of intellect kan je vrij maken, tenzij deze Waarheid. Voortdurend leven in die staat van bewustzijn van de Waarheid, dat alleen kan je vrij maken, niet het luiden van bellen, niet iets anders. De Waarheid alleen kan je vrij maken. En jij bent die Waarheid. Ken daarom jezelf. Wees ieder ogenblik van je waakbewustzijn geworteld in de Waarheid van je eeuwige wezen. Dit is abhyaasa (oefening).

Het leven is kort. De tijd gaat snel. We hebben geen tijd te verliezen in ijdel denken,ijdele inbeelding, ijdele discussies, drukdoenerij, ruzies en twisten, kleinheid. Raak niet verstrikt in de netten van je lagere zelf. Stijg erboven uit. Wees wat je bent: goddelijk en leef goddelijk. Denk eraan hoe weinig tijd er is. Wees actief en schitter met goddelijk bewustzijn voor je lichaam je in de steek laat.

Je bent niet dit fysieke lichaam. Je bent niet deze kooi van vlees en beenderen. Je bent het licht dat schittert in dit lichaamshuis, een eeuwig licht dat nooit uitdooft. Want je bent een deel van het Licht der lichten voorbij alle duisternis: Jyotishaam api Tat jyotis tamasah param oechyate. Je bent een onafscheidelijk deel van dat Licht der lichten, voorbij alle duisternis, het eeuwige Licht van Bewustzijn. Je bent een centrum van licht, schitterend, goddelijk bewustzijn. Je bent altijd dat. Je bent een bron van vreugde. Je bent een oceaan van zaligheid. Je bent een onmetelijke vrede, die door niets kan worden verstoord,die door niets kan worden geraakt. Je bent dit alles en veel meer. In je meest innerlijke werkelijkheid ben je, uit het standpunt van je wezenlijke aard, van je ware identiteit, een kind van God. Je bent een kind van God uit het standpunt van de oude verlichte zieners en wijzen, de kenners van Brahman (het Absolute), die dit vuur van laaiende, vibrerende spiritualiteit levend hebben gehouden in onze wereld, in deze wereld van pijn en dood, die wordt gekenmerkt door geboorte, dood, ouderdom, ziekte en zorgen en waar de individuele ziel, die tot belichaming kwam, wordt belaagd door de tapatraya of de drievoudige aandoeningen. Eerst zijn er de aandoeningen die ontsnappen aan de menselijke controle,de furie van de elementen, vloedgolven, cyclonen, aardbevingen, vulkanen, wervelwinden, stormen en epidemieën. Dan zijn er de aandoeningen die worden veroorzaakt door andere levende wezens, zoals microben en bacteriën, die ziekte en infecties veroorzaken. En tenslotte zijn er de aandoeningen die voortkomen uit jezelf door afgunst,jaloersheid , woede, passie, hebzucht, haat, begoocheling, gebrek aan zelfbeheersing, gierigheid, hebzucht en zelfzucht. Ze kwellen altijd de individuele ziel, maken iemand rusteloos, doen iemand lijden te midden van de zaligheid die altijd binnenin is, maken iemand rusteloos ondanks de diepe, onmetelijke vrede, die altijd aanwezig is in het centrum van zijn wezen.

In deze wereld van aandoeningen zijn wij de erfgenamen van dit laaiende vuur van levende spiritualiteit. Vanuit ons menselijk standpunt zijn wij de erfgenamen van deze grote traditie, die werd doorgegeven in een ononderbroken lijn van verlichte wijzen en bevrijde kenners van Brahman (het Absolute). Ze zijn onze voorvaders. Wij behoren tot die lijn. Wij zijn erfgenamen van deze grote spirituele traditie. Wij zijn de toortsdragers ervan en moeten ze overleveren aan de volgende generatie. Wij zijn degenen die de voortzetting moeten verzekeren van deze aparoksha anoebhoeti van Brahma Vidyaa (rechtstreekse ervaring van het Absolute), de ononderbroken voortzetting van deze wonderlijke ervaring,deze glorierijke staat van bevrijd bewustzijn. Erken dus je grote geluk. Realiseer wat je bent. Denk niet klein, denk niet eng, denk niet gemeen. Denk groot, denk edel.

Koester sublieme gedachten over jezelf en ga niet in begoocheling. Ga niet in inbeelding, maar denk werkelijk, substantieel, subliem en juist. Heb een juiste nobele houding tegenover jezelf. Behandel jezelf met eerbied. Groet jezelf. Geef groot respect en eerbied aan je ware aard. Je bent een kind van de eeuwige sublieme Werkelijkheid, de onsterfelijke universele Ziel. Je bent er een deel van. Neem jezelf niet licht op. Buig niet voor iets dat onder de status is die God je schonk. Tat tvam asi:Gij zijt Dat. Dat is het wat de Oepanishads over jou verklaren. "Ik ben in wezen zuiver bewustzijn." Weet dit en leef altijd in deze staat. Dit is je voorrecht. Dit is je grote geluk. Dat is het waar je toe in staat bent. Dit is de waarheid en het werd met je gedeeld voor wat het waard is. Overweeg ernstig wat het voor je betekent, vandaag, hier, nu, op dit ogenblik, in dit leven. En leef in het licht van deze waarheid. Je zult gezegend zijn. Je zult het je niet betreuren. Je zult je verheugen. Dat beloof ik je.