The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2013

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2013, Vol. 544
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

DE OUDERDOM

Eén remedie
Het choqueert sommige mensen als ik het zeg, maar ik zeg het toch, want het is wijs er stil bij te staan: tegen ouderdomskwalen is maar één remedie, namelijk jong sterven. Wie die kans verkijkt, komt er achter, de ene al meer dan de ander, dat de ouderdom niet alleen komt. Hij komt met familie en vrienden. Hij is een boodschapper van de dood. En het is de weg van de wijzen naar die boodschapper te luisteren.

De verzuring

Voorkomen is beter dan genezen

Het verschil zit in het doel

Watkun je doen om gezond oud te worden en te blijven?

Belangrijk om weten

Ademen, eten en de bloedsomloop: belangrijke levensfuncties

Bloed

Vernietigende gevoelens

Honger is de beste saus, een goed geweten is het beste hoofdkussen
Opgekropte negatieve gevoelens komen vroeg of laat naar buiten als ernstige ziekten. Onthaal ze dan ook niet gastvrij in je hoofd en in je hart. Weer ze, wil ze niet. Ze zijn een nutteloos en schadelijk ballast.

Als je ten tijde van de koude oorlog in de Oostbloklanden foto’s nam, viel het vaak voor dat de politie het filmrolletje uit je fototoestel trok. Je had dan geen foto’s meer. Als dat niet gebeurde, moesten de foto’s in de winkel worden ontwikkeld en gefixeerd. Zo ook maakt je geest opnamen van gedachten, gevoelens en gebeurtenissen. Als iemand je beledigt bijvoorbeeld neemt je geest daar als het ware een foto van, die je daarna ontwikkelt en fixeert. Telkens je de persoon ontmoet die je beledigde, begint je bloed te koken. Je doet hem of haar daar geen kwaad mee, maar je doet er jezelf heel veel kwaad mee. De Yogamanier is dat je de foto die je geest nam, blootstelt aan het licht van Bewustzijn. Je hebt dan geen foto en ook geen lastig ballast meer om mee te zeulen. Je bent dan een vrij mens.

Mensen zeggen me soms: “Als ik dit toepas, gaan sommigen over me heen lopen.” Als mensen onredelijk zijn of morele chantage gaan plegen om hun slag thuis te halen, hoef je dat niet te pikken. Maak duidelijk waar het op staat. Ramakrishna vertelde een verhaal om dat te illustreren. In een grot waar een wijze mediteerde, had ook een cobra zijn hol. De cobra observeerde de wijze dagenlang en kreeg een grote bewondering voor hem. Hij benaderde de wijze en vroeg hem om inwijding. De wijze gaf hem een Mantra om dagelijks te herhalen op de voorgeschreven manier en zei hem dat hij geweldloosheid moest beoefenen en dat hij niet langer mensen mocht doodbijten. Hij vertrok de dag daarop op bedevaart. Kinderen uit de buurt hadden snel door dat de cobra niet langer gevaarlijk was. Ze gooiden stenen naar hem, grepen hem bij zijn staart en smeten hem tegen de rotswand. Toen de wijze terugkeerde, was hij ontzet over de staat waarin hij zijn discipel vond. Hij vroeg: “Wat is er met jou aan de hand? Is dat het resultaat van mijn onderricht en mijn inwijding?” De cobra antwoordde met een zwakke, gebroken stem: “Ik mocht toch niemand meer doodbijten, Goeroedev.” “Ik heb toch niet gezegd dat je niet meer mocht sissen!” was het antwoord van de goeroe.

YOGA EN MUZIEK

Slechts de bozen zingen niet, behalve in de opera. Daar zingen ze nog als ze al dood zijn.

Het geheugen

PRAYERSONG
Swami Sivananda

Rama Rama Rama Rama Rama
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe
Shankar Shankar Shankar Shankar Shankar
Bhum Bhum Bhum Bhum Bhum Bhum Hara Hara
Hari OM Hari OM Hari OM Hari OM

Satsangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam
Nirmohatve nishchalatattvam nishchalatattve jivanmuktih.

Come, come, come, come, O Dear Lord!
Save us, save us from mrityu samsar.

Art Thou not ocean of mercy and love?
Hath Thou not saved Dhruva, Prahlad?
Art Thou not shining in the chamber of our hearts?
Art Thou not glittering in our sparkling eyes?
Art Thou not beaming in the glowing faces?
Art Thou not throbbing in the beats of our hearts?
Art Thou not flowing along the breath in the nose?
Art Thou not the Sakshi of our wandering minds?
Now, then, O Lord, fill my heart with prem, prem, prem.

Am I not singing Thy Name Ram Ram Ram?
Am I not chanting Thy Name OM OM OM?
Am I not working, breathing and living for Thee every second of my life?
Am I not feeling Thy presence everywhere?
In trees and flowers, stones and chairs,
In birds and dogs, in sun, moon and stars?
Now, then, O Lord, fill my heart with prem, prem, prem.

Vertaling en commentaar

Raama Raama Raama Raama Raama
Raadhe Raadhe Raadhe Raadhe Raadhe
Shankar Shankar Shankar Shankar Shankar
Bam Bam Bam Bam Bam Bam Hara Hara
Harih OM Harih OM Harih OM Harih OM

Ik heb bij de omzetting van het Sanskrit naar het Nederlands de lange klinkers weergegeven, zodat je de juiste uitspraak hebt. Spreek bij wijze van oefening eerst de lettergrepen afzonderlijk uit. A is in het Sanskrit één letter, aa is ook één letter. Het verschil zit in de lengte van de klinker: a is kort zoals in ram, aa is lang zoals in raam. Dh is ook één letter: na de d volgt een h. Ook sh is één letter: spreek uit sj, zoals in sjaal. De e en de o zijn altijd lang. Spreek de lettergrepen nu na elkaar uit zonder ergens een klemtoon te leggen. Door de lange klinkers begint de tekst te leven op een welluidende manier.

Raama is afgeleid van de werkwoordswortel ram (spreek uit: rang), verrukken. Het is de Werkelijkheid die zich uitdrukt in je hart in de vorm van verrukking.

Raadhe is de vocatief of aanspreekvorm van Raadhaa: O Raadhaa. Raadhaa betekent: de gelukkige, de succesvolle. Het is de naam van een gopie of herderin, de uitverkorene van Krishna en een verpersoonlijking van Lakshmie, godin van de voorspoed.

Shankar of Shankara betekent: maker van voorspoed.

Bhum, wat ik vroeger al eens schreef als boem, maar eigenlijk klinkt het als Bam, is een klanknabootsing. Het wordt vaak geschreven: bhum, maar het klinkt veeleer als bam. Het bootst het geluid van de damaroe na. De damaroe is een kleine trom in de vorm van een zandloper. Hij wordt in de verdunning vastgenomen. Aan weerszijden is er een trommelvel. Aan beide zijden is er een touwtje bevestigd, dat aan het uiteinde een verdikking heeft. Als de hand draaiend van links naar rechts wordt bewogen, slaan die verdikkingen tegen de trommelvellen en veroorzaken een opwindend, roffelend geluid. In het bekende beeld van de dansende Shiva, Shivanataraaj, de koning van de dans, speelt de damaroe een belangrijke rol. Shiva houdt hem in zijn bovenste rechterhand als symbool van de schepping. Hij begeleidt er zijn kosmische dans mee.

Toen Shiva Paarvatie huwde in de Himaalayas was er zoveel volk dat de aarde dreigde te kantelen. Shiva nam zijn trom en begon te spelen. Uit de ene zijde kwamen de spraakkunstregels van het Sanskrit, uit de andere zijde kwamen de spraakkunstregels van het Tamil. Hij gaf de Sanskrit regels aan Paanini en de Tamil regels aan de Vedische wijze Agastya, die hij naar het zuiden stuurde. Dit mythologische verhaal toont duidelijk aan dat de Arische invasietheorie, die door de Engelsen werd uitgedacht, een verzinsel is.

Hara en Hari betekenen hetzelfde. Hara is een naam van Shiva. Hari is een naam van Vishnoe. Beide namen betekenen: die wegneemt, die verwijdert (alles wat de verlichting in de weg staat).

Harih OM is een mantra. Swami Satchidananda zong die heel graag. Zijn Amerikaanse discipelen hadden moeite met de uitspraak. Ze zeiden in plaats van Harih OM: “Hurry home.” Swamiji zei lachend: “Dat is precies wat jullie moeten doen: hurry home: spoed jullie huiswaarts.” Dat is het waar het in Yoga echt om gaat: thuiskomen bij jezelf.

Satsangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam
Nirmohatve nishchalatattvam nishchalatattve jievanmoektih.

In het gezelschap van goede mensen ontstaat er onthechting. Door onthechting wordt men vrij van begoocheling. Door het verdwijnen van de begoocheling verdwijnt de rusteloosheid van de geest. Als de rusteloosheid van de geest verdwijnt, bereikt men in dit leven de verlossing.

Dit is een strofe uit het beroemde lied van Shankaraachaarya Bhaja Govindam. Satsang of satsanga betekent: omgang met wijzen of goede mensen. Satsangatve is een locatief en betekent dus: in de staat van satsanga. Nirmohatvam is de staat waarin er geen moha of begoocheling meer is. Nishchalatattvam betekent letterlijk: de bewegingloze staat, de staat waarin de rusteloosheid van de geest verdwijnt. Jievanmoekti: verlossing ( moekti) in dit leven zelf.

Shankara of Shankaraachaarya (Shankara, de leraar), vergezeld van zijn discipelen, zag in Vaaraanasie (Benares) in het vroege morgenuur op weg naar de Ganges een bejaarde geleerde die de spraakkunstregels van het Sanskrit aan het onderwijzen was. Uit mededogen bleef hij staan en zong Bhaja Govindam waarin hij de bejaarde leraar aanmaande zijn tijd niet langer te verdoen met spraakkunstregels, maar zijn geest naar God toe te keren. Het lied bestaat uit een refrein en een aantal strofen. Het refrein luidt als volgt;

Bhaja Govindam bhaja Govindam Govindam bhajamoe-dhamate.
Sampraapte sannihite kaale nahi nahi rakshati doe-kriñkarane.

Vereer de Heer, vereer de Heer, vereer de Heer, O dwaas!
Wanneer uw tijd komt, zullen de spraakkunstregels u niet beschermen (nahi nahi rakshati)
.

Govinda is een naam van Krishna. Hij betekent: behoeder van de koeien, de Vedas en de wijzen.

Kom, kom, kom, kom, O Lieve Heer!
Red ons, red ons uit mrityoe samsaara
.

Mrityoe betekent: de dood. Samsaara is het domein van zintuiglijkheid.

Ben Jij niet een oceaan van mededogen en liefde?
Heb Jij niet Dhroeva en Prahlaad gered?
Schijn Jij niet in de kamers van ons hart?
Schitter Jij niet in de helderheid van onze ogen?
Straal Jij niet in ons glunderend gezicht?
Klop Jij niet in onze hartslag?
Stroom Jij niet met de adem in onze neus?
Ben Jij niet de Getuige van onze warrelende gedachten?
Vul dan, O Heer, mijn hart met prem, prem, prem
.

Dhroeva was een achterkleinzoon van Brahmaa, de Schepper.

Prahlaad of Prahlaada was de zoon van een demon. Jaya en Vijaya waren twee poortwachter in Vaikoentha, het paradijs van Vishnoe. Ze behandelden op zekere dag bezoekers op een oneerbiedige wijze. Ze werden daarvoor gestraft. Het vonnis luidde dat ze gedurende honderd levens op aarde zouden moeten doorbrengen als toegewijden van Vishnoe. Honderd levens vonden ze heel lang, al was het als toegewijden van Vishnoe. Vishnoe liet zich vermurwen en beperkte hun aantal levens op aarde tot drie, maar dan als demonen. Prahlaada was de zoon van Hiranyakashipoe, een van deze demonen. Door zijn intense versterving verkreeg Hiranyakashipoe een gunst van Brahmaa, de Schepper: hij werd onsterfelijk, want hij kon niet worden gedood overdag en niet ’s nachts, niet binnenshuis en niet buitenshuis, niet door een mens en niet door een dier, niet in de lucht en niet op de aarde. Hiranyakashipoe veroorzaakte veel onheil op aarde.

Prahlaada, de zoon van Hiranyakashipoe, erfde van zijn vader de devotie voor Vishnoe, die sluimerde in de diepte van diens geest. Hij mediteerde over God Almachtig met grote toewijding. In zijn demonische vorm was zijn vader vervuld van een intense haat jegens Vishnoe. Hij verbood zijn zoon Vishnoe te vereren, maar dat was te vergeefs. Hij gaf zijn soldaten het bevel Prahlaada te doden. Ze slaagden evenmin al probeerden ze het met vergif, met vuur, met giftige slangen, met dolle olifanten enz. De demon werd ten val gebracht door Vishnoe in de vorm van de Narasimha Avataara, de neerdaling als man-leeuw, die te voorschijn kwam uit een pilaar en de demon doodde bij dageraad, dus niet ’s nachts en niet overdag, op de drempel, dus niet binnenshuis en niet buitenshuis en tussen hemel en aarde, dus niet op de grond en niet in de lucht. De Avataara was geen mens en geen dier. Hij was half leeuw, half mens. De Narasimha Avataara is een van de Dasha Avataaras of tien neerdalingen van Vishnoe.

Met een voorbeeld uit de Bijbel zou men deze zin uit het lied kunnen vertalen als: “Redde Gij niet Daniël uit de leeuwenkuil?”

Prem of prema betekent: liefde.

Zing ik Jouw Naam niet Raam Raam Raam?
Psalmodieer ik Jouw Naam niet, OM OM OM?
Werk, adem en leef ik niet voor Jou elke seconde van mijn leven?
Voel ik niet overal Jouw aanwezigheid?
In bomen en honden, in zon, maan en sterren?
Vul dan, O Heer, mijn hart met prem, prem, prem.

In het Hindi spreekt men, om geen afstand te scheppen, God aan met de meest gemeenzame vorm, dat wil zeggen zoals men kinderen en ondergeschikten aanspreekt.

Prayersong staat op onze CD3.

VIPARIETA KARANI MOEDRAA

Viparieta karani betekent: omgekeerd.
Moedraa betekent: zegel.

De energie of de geest worden verzegeld, in het geval van de energie in een bepaalde plaats van het lichaam, in het geval van de geest in een bepaalde staat. Onder deze laatste moedraas vallen de houdingen van de handen in de meditatie en in de klassieke Indiase dans, Bharata nat-yam.

De Yogatheorie

Uitvoering

Nabho Moedraa

Hoe lang?

Effect
Viparieta Karani Moedraa verjongt het lichaam en houdt het gezicht rimpelloos. De aders in de benen en de romp lopen leeg en krijgen de tijd om hun elasticiteit te herstellen. Op een bepaalde leeftijd en in het geval van mensen die veel overeind moeten staan, slagen de aders er niet meer in zich vlot van hun afvalbloed te ontdoen. Ze stulpen uit en er ontstaan aambeien en spatader. De bloedsomloop komt in het gedrang, zodat spieren en organen niet goed meer worden gevoed. De spieren verslappen dan ook, de gewrichten worden stram, de organen gaan steeds slechter functioneren en spoedig ontstaat er weefselverkalking of artrose. Door het gebrek aan beweging en de stress in deze moderne tijd worden mensen dan ook veel vroeger oud. Een facelift en botox kalefateren het gezicht wat op, de borsten kunnen worden gelift en het vet kan uit zitvlak en buik worden weggezogen, maar de handen, de nek en rest van het lichaam verraden des te meer het verval. Yogahoudingen vergen wat meer moeite en wat meer tijd, maar ze zijn gratis, veel beter voor de gezondheid en ze zijn ook stukken doeltreffender en blijvender. Bovendien geniet het hele organisme mee van de verjongingskuur. Je zult kunnen wegblijven bij de vaatchirurg en de specialist, want aambeien, spataders en flebitis of aderontsteking zullen je lichaam links laten liggen. Doe er alles aan om er weg te blijven. Ze hebben al werk genoeg.Ik heb altijd het advies van vader Cats onthouden: “Houd het hoofd koel, de voeten warm, vul met mate uwen darm, houd het achterpoortje goed open en laat de dokter naar de duivel lopen.”

Swami Sivananda’s diagnose luidde als volgt: “ Too much hurry, too much curry, too much worry. Teveel haast, teveel eten, teveel tobben.”

Een hulpmiddel

50 jaar Yoga Vedanta Aalst
reacties

De inhoud van de noodgedwongen soms ingekorte reacties van deelnemers aan de viering van het Jubileumfeest van Yoga Vedanta Aalst, die me via de collectebus in Drongen, via de post of e-mail bereikten, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de schrijvers ervan. Het is niet de bedoeling de eigen loftrompet te steken, want zoals Louis Paul Boon zei: “Lof kun je niet stoven.” Het is de bedoeling andere leden en lezers warm te maken, want ze weten niet wat ze missen. Wie een van onze Yoga Retraites heeft meegemaakt, zal die nooit meer vergeten.

Narayana

Dit is wat deelnemers schrijven

Toen ik u voor het eerst hoorde praten, het was juni 2003, wist ik… Sinds die dag zijn er heel wat kwartjes gevallen voor mij… en nog vallen ze. Ik voel me rijk. Sinds die dag is mijn leven veranderd, ik ben een gelukkig mens. Nu zit ik hier, in de retraite van het 50jarig bestaan van Yoga Vedanta Aalst. Dat zijn uw verdiensten en uw doorzettingsvermogen. Ik ben zo dankbaar dat ik dit mag meemaken tussen al deze liefdevolle mensen. Dank, dank, dank, dank, Narayana. In genegenheid. Lenie

Elke retraite is geweldig, maar deze was extra speciaal en ik denk dat ik spreek voor ons allemaal. De eerste dag werden we geconfronteerd met een keuze. Ojé wat kies je dan? Ik koos zelf voor de inspirerende kennismaking met mandalatekenen met Jan. Recitatie van de Gietaa met Narayana met de leerzame uitleg van onze lieve Mira. De kroon op het werk, een prachtig toneelstuk gespeeld door Hilde, Bert, Raf, Lilianne, Guy, Luc en Greta. Een stuk met een diepe prachtige boodschap. Ja, dat vertelde die Swami wel duidelijk en rap. Het hele weekend met al dat feestelijk eten zullen we niet gauw vergeten. Na het eten… geen kids.
Ja, lieve organisatie, de afwas hebben we toch echt gemist. Narayana, je hebt weer aardig wat mooie, vrolijke en diepgaande dingen weten te bespreken waar ieder van ons weer het een en ander van op weet te steken. Groot compliment aan de heren van de band met hun liederen of kiertans, die de hele zaal wel kent om vrolijk mee te zingen en het innerlijke daarbij te laten springen. Straks… vrolijk op weg naar huis. En in de praktijk brengen, doen we hier en nu en ook thuis. Voor de simpele mens toch nog een wens, misschien staat er in mijn zinnen af en toe een foutje. De tijd was om na zoveel mooie sprekers; wie ben ik dan? Josje

Ik ben tijdens het Yogaweekend weer thuisgekomen. Zowel in mezelf als in de Yogawereld. In de Yogawereld voel ik mij ontzettend gelukkig en het maakt zo’n diepe indruk op mij dat het een grote stap is om terug in de wereld van het dagelijkse leven te komen.
Het weekend was weer geslaagd. Ik heb weer van alles bijgeleerd dat ik thuis kan toepassen. Samen Yoga doen voelt zo mooi aan. Als ik het thuis ’s ochtends doe is het zalig en denk ik aan de mensen die er ook vroeg voor opstaan, maar in groep is het eenheidsgevoel nog sterker.
Mandalatekenen is een talent dat ik heb. Elke keer als ik de kans heb, maak ik er heel graag gebruik van om er te tekenen. Ze hebben zo’n helende werking als je ze zelf maakt.
De wandelmeditatie heeft mij heel diep ontroerd. Ik voelde mij één met alles en iedereen. En ik heb voor het eerst ervaren hoe het voelt om een OM te zeggen die uit het diepste van mezelf kwam. Dat klonk prachtig en heeft mij één gemaakt met de klank. Daar ben ik ontzettend blij om. Met het teken voel ik mij al één. Als ik nog eens een wandelmeditatie doe, zou ik het veeleer buiten dan binnen doen. Ik heb hem in de gang verder gedaan, omdat ik er niet genoeg van kreeg, maar buiten heeft het meer effect.
Ik wil iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft om er zo’n fantastisch weekend van de maken. Dank je voor de fijne, leerrijke, inspirerende, lachwekkende, ontroerende momenten. Els Vanparys

Hopelijk niet te moe, na dit toch wel intense weekend. Ze stonden in de rij voor jou, maar aangezien Guy om 18u op zijn werk moest zijn, kon ik mij daar niet bij aansluiten. Bedankt, we hebben het al meer gezegd. Het is gedurende het voorbije weekend vaak gezegd. 50 jaar geleden heb je een taak op jou genomen waarvan je toen niet kon inschatten wat dit allemaal met zich zou meebrengen. En zoals verwoord in de film van deze namiddag: hoe mensen in contact komen met Yoga Vedanta Aalst, wat het teweeg brengt en bij wie, de invloed op zovele mensen(levens). Nooit ga je de volheid en de totale omvang hiervan kennen. Maar dat is het niet wat telt. Het is de intentie die telt, zoals je gisteren zelf zei. Als we het maar vanuit ons hart doen. En om dit te realiseren was veel moed, inzet en vertrouwen nodig.’Mooie prestatie’ wou ik zeggen. Maar ‘geen gehechtheid aan de vruchten van ons handelen’, zegt Krishna.
Mogen jullie innerlijke vrede, harmonie en liefde ervaren. Hilde

Wat een krachtige en inspirerende retraite was dit! Wat een leven, wat een vuur (letterlijk en figuurlijk). Wat een eenheid!
Een retraite van opruimen van oude pijn en ballast, dat was ook fijn! Weer een stukje verder gekomen op het pad.
Hartelijk dank, Narayana, en hartelijk dank iedereen die zijn talenten heeft ingezet en het hart heeft opengezet om dit weekend te maken tot wat het was. Marijke

We kijken met heel veel warmte en dankbaarheid terug op de viering van de 50ste verjaardag van Yoga Vedanta Aalst. Deze dagen zijn levengevend.
We willen onze oprechte genegenheid uitdrukken aan iedereen, die op de een of andere manier hiertoe heeft bijgedragen. Met veel genegenheid. Willem en Leen.

Met heel veel mensen hebben we vier dagen geleefd in een hemel op aarde. De hemel bestond uit een uitzonderlijke harmonische samenwerking tussen mensen, zalig gewoon. In deze wereld is dit zeldzaam en wij hebben dit ervaren als een kroon op het werk van 50 jaar inzet voor Yoga, een inzet voor het doorgeven van Yoga in het dagelijks leven, in de omgang met mensen en al het gemanifesteerde hier op aarde. Al worden we honderd of min of meer, dit was een buitengewone ervaring diep in ons hart geplant. Dank hiervoor. Mira

De dag erna is het leuk om nog even terug te blikken op de najaarsretraite. Het was een dag langer, maar het ging even snel alsof het maar twee dagen waren. Iedereen was opgewekt en vrolijk en we hadden gesprekken alsof iedereen familie is. Ja, dat is toch wel uniek vond ik. Het is ook leuk dat we de gehele geschiedenis leerden kennen van de oprichting van The Divine Life Society in Aalst (met beeld en klank). Natuurlijk wil ik ook iedereen bedanken die mee geholpen heeft aan dit weekend. Aan iedereen, echt iedereen dank voor deze beleving, Bert

Ik wil u even vertellen dat ik bijzonder genoten hebt van de Yoga Retraite! Thuisgekomen belde ik mijn moeder om te zeggen dat Rob en ik weer veilig thuisgekomen waren. Ze vroeg hoe de retraite was geweest en ik hoorde mezelf zeggen: “Geweldig!” En dat wil ik u even laten weten, dat ik het geweldig vond. Het zingt nog steeds in mij! Ook dank aan allen die eraan bijgedragen hebben om de retraite -50 jaar Yoga Vedanta Aalst- tot zo’n daverend succes te maken: Mira, Hilda, Jan, Geert, Krishna, Frans en alle anderen.
Ik wil graag komen naar de Yogaretraite in maart 2013! En Rob ook! Mechie

Het was een prachtige retraite, een mooi feest. U hebt het weer maar eens gedaan, natuurlijk ook met de mateloze hulp van Geert, Hilda, Mira, Jan, en die vele anderen. Proficiat aan iedereen. Een mooi voorbeeld van karmavrije handeling. De formule met de satsangkeuzes viel bij iedereen in de smaak, misschien een idee voor toekomstige retraites, voor zover dat realiseerbaar is natuurlijk, misschien mogen die satsangs dan wel ietsje langer duren. Als afsluiter een flinke sankiertan staat ook altijd garant voor succes, al wordt het ‘s avonds ietsje later, ’t is toch een retraite voor iets, niet?
Toen ik vandaag mijn collega’s over hun moto bezig hoorde (is nogal populair in “mijn” afdeling), of anderen over hun weekendexploten, zinderden er door mijn hoofd nog steeds strofen van Hari Hari bol Sat Nam bol of nog van het “Irish tunes” lied enz. Nogmaals dank, Alexis

Afgelopen drie dagen waren magisch! De films van Sivananda gaven ons een extra verbinding met hem waardoor we terug gingen naar de wortels van The Divine Life Society. Ook de film over de Aashram die nu nog springlevend is geven een compleet beeld van de huidige tijd. Het was tijdens de vertoning heel stil in de zaal, iedereen heeft het ingedronken. De prachtige tekstbesprekingen uit de Bhagavad Gietaa waren een spirituele verdieping. Het boekje met de teksten waren een fijne handleiding ook voor later. Het keuzeprogramma heeft een creatieve afwisseling gegeven aan de dagen.
Op zaterdagavond na de prachtige toneelvoorstelling over Basiel Leemans was de sfeer na afloop compleet opstijgend. Iedereen was uitgelaten en blij. De prachtige optredens waren een persoonlijk dankbetoon en getuigden van veel verfijning en talent.
Dat uw broer op een heel speciale manier aanwezig was getuigt van uw gevoel van verbinding met hem. U hebt hem en wat u samen hebt gedaan en beleefd eer aan gedaan. Door terug te keren naar de huidige realiteit van een mooie bevlogen groep docenten voor Yoga Vedanta Aalst waren het verhaal en de terugblik compleet. Het 50jarige Jubileumfeest is hier de getuige van. De foto’s laten zien dat het geen droom was afgelopen weekend. Ik voel me vereerd dat ik hier deelgenoot van mocht zijn. De vele lofbetuigingen aan u geven blijk van een gemeenschappelijk gevoel van dankbaarheid aan u als inspirerend voorbeeld en leraar. De spirituele weg die u heeft afgelegd spreekt ons allen aan en zet ons aan om werk te maken van ons leven. Uw verlegenheid siert u wanneer u zegt dat u maar een gewone jongen bent. Toch wil ik u vragen dit cadeau van ons aan te nemen. Het zijn welgemeende woorden die uit ons hart opborrelen. Het zijn woorden die de spiegel zijn van wat wij door uw geestdrift en toewijding ervaren. Voel u gezien zoals wij ons gezien voelen door u. In diepe genegenheid, Henny W.M.Schopman

Woorden kunnen nooit de intensiteit van wat ik beleefde tijdens de Yoga Retraite omschrijven! De meditatie en de Yoga ‘s morgens brachten zoveel moois voor mij, ik kan zelfs spreken over magische gebeurtenissen en die kan Hilda bevestigen! En de mensen die de wandeling deden weten ook allemaal dat de massa ganzen die overvlogen niet zomaar was... Het mooiste signaal dat we konden krijgen! En de hoeveelheid ganzen is duidelijk het signaal van overvloed als we alle angsten aan de kant zetten én vanuit een vertrouwen leven! Dit was een magisch signaal dat me ontroerde van dankbaarheid! Ook tijdens de meditatie liepen er soms spontaan tranen over mijn wangen, niet van verdriet maar van geluk, wetende dat wat ik innerlijk voelde, goddelijk is! Het was van A tot Z in orde, om niet te zeggen perfect! Zoals ik jou, Hilda, Jan, Mira én Geert zei, wees maar heel fier en kijk door de juiste ogen naar jullie zelf! Ik wou dat ik jullie allemaal even mijn ogen kon geven om door die van mij eens naar jullie zelf te kijken! En dan werd ik ook nog helemaal stil en heel ontroerd toen de voorzitter aan het woord was! Ook dit raakte me recht in mijn ziel! Als ik het retraite weekend in één woord moet omschrijven: TOP! Bedankt om wie jullie allemaal voor mij zijn! Sabine.

Het waren inspirerende dagen met een zeer goed en gevarieerd programma, waarin eenieder zijn eigen keuzes kon maken. Het was tevens een fijne gelegenheid om, bijvoorbeeld tijdens het eten, maar ook op verschillende andere momenten, nader kennis te maken met een aantal mensen met een gelijkwaardige instelling. Een compliment voor jullie en voor al die andere mensen die leiding en begeleiding gegeven hebben aan al die activiteiten.
We hebben ook genoten van het toneelstuk dat op een soms ook komische manier, maar altijd met een duidelijk omschreven achtergrond, inzicht gaf aan die Yoga-uitgangspunten, waar jullie altijd voor gestaan hebben. Er werd gezongen, gemediteerd, geoefend, geluisterd, gekeken, gesproken, getekend, gelachen maar zeker ook getreurd. Dat is waar Yoga en het leven voor staan en waar in dit weekend uiting aan werd gegeven door iedereen met iedereen. Een weekend waarin werd teruggekeken, maar waarop nu weer teruggekeken kan worden.. Ik wilde er nog aan toevoegen dat je me in de satsangs weer hele nieuwe inzichten en zaken ter overdenking hebt aangereikt. Ik vind de manier waarop je mensen dingen meegeeft, vooral aan de hand van verhalen, die grote theorieën soms terugbrengen tot een nutshell, heel inspirerend. Bedankt dat we daaraan konden meedoen. Prabhat en Sri Dinesh

Graag stuur ik u een dankwoord voor de voorbije drie dagen én voor uw onafgebroken inzet gedurende een halve eeuw. De groep die u omringt, verdient ook een pluim: zij hebben geen moeite gespaard om alles piekfijn te organiseren. Een speciaal woordje van lof voor Geert, die zoveel rust en warmte uitstraalt. Het programma was afwisselend, goedgevuld en toch niet overladen. Vooral de prachtige kiertan op zaterdagavond blijft als een hemels loflied nagalmen. U eeuwig dankbaar voor het verruimen van mijn denkwereld, Monique

Mag ik jou en iedereen die heeft meegeholpen in Drongen een dikke proficiat wensen, want het was werkelijk één prachtig feest. Het ontroerde mij te zien dat er zoveel mensen heel diep geraakt werden, zo diep zelfs dat ze aan je voeten kwamen liggen. Ik ben iemand die moeilijk zijn emoties kan tonen, maar ook ik had soms tranen in mijn ogen bij zoveel moois. Ik had het gevoel dat we dat weekend één grote familie waren. Myriam

De driedaagse retraite is omgevlogen! Ik heb genoten van het mooie programma: de Yoga natuurlijk, de muzikale omlijsting, het toneel, de mooie woorden van u, de gasten en oud-cursisten, de feestelijke maaltijden en hoe goed alles gestroomlijnd liep. Kippenvel, soms ontroering en naar huis gaan met een warm hart. Een buiging voor zoveel toewijding. Trudie

Het was inderdaad FEEST! In Rishikesh ben ik gaan beseffen hoe groot de uitstraling van Goeroedev moet geweest zijn, hoe alle swamis die hem gekend hebben op hun beurt een licht werden voor spirituele zoekers. Swami Chidananda op kop natuurlijk! Jij bent er ook zo eentje… bezield door Sivananda en een licht voor zoekers. Zondag merkte ik hoe dat licht doorgegeven is naar zoveel mooie mensen. Hartverwarmend. Weet dat mijn waardering er altijd is, ook als er geen gelegenheid is om het uit te drukken. Parvati

Alles thuis naar wens? De Yoga Retraite is me goed meegevallen. Vooreerst wil ik de mensen bedanken die dit mogelijk maakten, de versiering van de zaal was top, alles was netjes geregeld tot de schoenvakjes toe. Proficiat! en Bedankt! De mogelijkheid van keuze sommige dagen vond ik heel leuk. Voor mij is het ook altijd een groeien in Yoga tijdens een retraite. Plezant is ook het contact met zielsverwanten. Maar er is voor mij aan een retraite ook nog steeds een keerzijde. Op sommige momenten is er nog weerstand tegen bijvoorbeeld vroeg opstaan, lang op het matje zitten, het missen van het weekend met het gezin... maar dat aanvaarden is misschien ook een Yogabeoefening. We dienen niet altijd te krijgen wat we willen, maar wat we nodig hebben. Martine.

Proficiat. Het was weer een schot in de roos. Maar ik had ook niets anders verwacht. Alhoewel ik enkel op zondag aanwezig kon zijn, toch kon ik nog met volle teugen genieten. Toen ik zondagmorgen aankwam in de abdij zag ik alleen maar blije gezichten. Ik was precies in een andere wereld terecht gekomen. Ik was zelfs een beetje jaloers dat ik niet de ganse retraite kon meedoen. Het is niet te geloven hoeveel mensen jou op handen dragen. Nog eens proficiat, Narayana. En ook aan alle medewerkers. Jullie hebben mooi werk geleverd. Danny

Dat het een heel mooie viering was, moet ik niet vertellen, de mensen glunderen tijdens en na afloop ervan. Iedereen had zich ten volle ingezet voor een fantastische totaalbeleving. De satsangs, de kiertan, de ochtendmeditatie, het toneelstuk, de films, de mooie muziek, het hoorde er allemaal bij, en het was en is wat Yoga werkelijk betekent: je ware aard, je eigenste werkelijkheid terugvinden en herkennen. De getuigenissen van de oud-leerlingen, ook van Suman en nog anderen bevestigden dit zeker. Gurudevs aanwezigheid is niet ongemerkt voorbijgegaan. Rama

Mijn oprechte dank voor de prachtige retraite ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van Yoga Vedanta Aalst. Woorden schieten te kort om alle emoties te beschrijven die ik heb gevoeld. Er was ontroering, vreugde, blijdschap en liefde. En bovenal dankbaarheid dat ik dit mocht beleven. Voor mij had deze retraite dan ook een extra dimensie… De keuzemogelijkheid tussen verschillende programma’s was heel fijn. De film uit India vond ik bijzonder pakkend, want die bewees dat er zich in Aalst een Indiase Aashram bevindt: dat wisten we al, maar door dat eens te kunnen zien, werd het opeens heel erg tastbaar. Ik word elke morgen wakker met een mantra of een lied uit de Satsang in mijn hoofd. Het was dan ook een zeer intense belevenis die we nooit zullen vergeten, net zoals Basiel wellicht voor altijd in ons geheugen gegrift staat. Hartelijk dank om uw diepste zelf met ons te willen delen. Ariane

50 jaar! Van harte gefeliciteerd! Het is een levenswerk, een levenstaak, inzet met hart en ziel, overgave, passie... Hoe is dat te waarderen? Een cadeau voelt gepast, een buiging en complimenten. Maar dat is slechts materie of trillingen in de lucht. “Eighty shoe beats…!” Met respect zal ik me inspannen om met mijn hele “zijn” te leven volgens de Yogafilosofie en om dit uit te dragen om wie het past. 1000x Dank! Tineke

Heel veel dank voor de bijzondere viering van het 50jarig bestaan. Het was van begin tot eind echt goed. Er is een verschil tussen mensen die weten waar het echt om gaat en die de ervaring hebben waar ze over praten en mensen die erover praten, allerlei theorieën hebben, maar die de ervaring missen. Noucka

Dank u wel voor deze prachtige retraite. Ik ben zomaar binnen komen vallen op een zaterdag in Aalst, uitgenodigd door een achternichtje, dat bij u de opleiding volgde. Toen ben ik vorig jaar naar de retraite gegaan. Op een bepaald moment wilde ik heel graag mijn persoonlijke mantra, omdat ik geraakt was door uw betoog. Maar ik was verder helemaal niet verbonden met Aalst en vond het heel lastig dit te vragen. Ik heb toen innerlijk overlegd, als ik u tegen zou komen zou ik het durven vragen en DAT GEBEURDE! Ik heb dat toen gevraagd en u zei, dat u dat met alle genegenheid wilde doen, maar niet in Drongen, omdat daar geen gelegenheid voor was. Ik werd uitgenodigd nog eens met mijn achternichtje mee te komen naar Aalst en dat heb ik gedaan. Ik heb mijn mantra gekregen (heel bijzonder vind ik, dat ik deze mantra al aan het gebruiken was na de retraite in Drongen). Sindsdien hoort deze mantra bij mij. Ik had me te laat opgegeven voor de afgelopen retraite, ik werd op de wachtlijst geplaatst. Maar het moest zo zijn, er viel iemand uit en ik mocht weer aanwezig zijn. Ik kwam mezelf regelmatig tegen tijdens deze retraite in mijn oude pijnstuk. Maar de laatste dag was grandioos. Ik werd heftig geraakt door de Hanoeman Chalisa. Lieve Narayana, dank voor deze prachtige gebeurtenis. U bent als een vader voor al zijn kinderen! Hartegroet, Alice

Het was me weer wat het voorbije weekend. Een heerlijke retraite. En natúúrlijk zijn de ochtend Hatha-Yogalessen fijn en natúúrlijk zijn de lezingen zeer interessant en soms zelfs aangrijpend, maar er is volgens mij toch nog meer. Naar mijn mening is het gewoon de energie die er ontstaat wanneer meer dan honderd Yogis (als we ons zo al mogen noemen) samenkomen. Er gebeurt dan op de een op andere manier iets magisch waardoor de retraite elke keer weer een feest wordt voor de ware spirituele Yogaliefhebber. Bij deze dus mijn dank aan jou en het ganse team om er andermaal voor te zorgen dat we op een mooie manier kunnen terugblikken op een geslaagde retraite, in dit geval de 50jarige viering van Yoga Vedanta Aalst.
Ik heb dit weekend overigens, buiten wat boek- en cdmateriaal, ook de multimedia cd “Licht van Sivananda” gekocht. Wat een schat aan informatie staat daar op zeg! Ongelooflijk gewoon! Ik verslind alles wat leesbaar is wat met Yoga te maken heeft, maar dit is toch om een beetje duizelig van te worden: duizenden bladzijden van Yogakennis waar ik nog wel een paar jaar mee zoet ben vooraleer ik dat allemaal verwerkt heb. En dat voor de prijs van 10 euro... (ik voel me bijna schuldig). Ik denk dat dit zowat het beste koopje moet zijn dat ik ooit gedaan heb. Voor al die werkijver die jij en de andere medewerkers daarin gestoken hebben: een welgemeend woord van dank uit de grond van mijn hart. Dirk

Ik heb genoten van een bijzonder mooie en inspirerende retraite. Het was voor mij een hele mooie ervaring. Het programma was verrassend en heel leuk. Met hartelijke groeten. Rob Meijer

Eerst en vooral hartelijk dank voor de fantastische retraite! Een bron van inspiratie, een onderdompeling in liefde en geluk. Zelfs al relativeer je jouw inbreng en ben je maar een gewone jongen, dat wat je betekent voor mij (en voor vele anderen) is enorm! Je bent een spirituele rots in de wereldlijke branding! Je bent een voorbeeld, een bron van geluk en voorspoed. Veel lovende woorden, niet om je ego te strelen noch om mijn nederigheid te beklemtonen. Gewoon omdat het de waarheid is. Graag en met heel veel plezier zou ik dan ook Alexandra en mezelf willen aanmelden voor de volgende retraite. Wolf

Sfeerbeeld Drongen herfst 2012
Zwaar valt de achterdeur van de abdij achter me dicht
Donker ligt de lange kloostergang vóór me
Een klein lichtje brandt
Weer op Retraite…
Voor het eerst aankomst in de avond
Het geluid van mijn rolkoffertje verstoort de sereniteit
Een nieuw geluid in het oude klooster
Maar verder is er niemand
en is het vooral heerlijk stil…
en dan, een verrassend onthaal door Geert
De nieuwe rots in de branding in barre tijden
van organisatie en webnetgebeuren
Het weekend is begonnen…
Wakker geschud door OM
stilte, mantra, Yoga, meditatie
filosofie, diner, satsang, kiertan,
Sivananda, Rishikesh,
Narayana, Lakshmie, Krishna, Mira
De kloostertuin getooid in herfstsfeer
Ontmoeting, ontroering
vervoering, reflectie
bewondering
Dankbaarheid
Omhelzing
Stilte
Narayana, wat was het weer bijzonder
De mantras galmen de hele week nog na…
Dhanyavaad
Harih OM, Ans

Ik had me voorgenomen een woordje te schrijven vooraleer de roos zou verwelkt zijn. Een oranje roos zal nu geassocieerd worden met 50 jaar Yoga Vedanta Aalst.
De drie dagen waren intens. Ik ben Vlaams en ga niet met tien woorden zeggen wat ik met één woord kan zeggen. Om mijn “beleving” van de retraite te verwoorden beperk ik mij dan ook tot één woord, namelijk “leef”, weliswaar in al zijn vormen en verbuigingen: leven, beleven, belevenis, het leeft, levend… Ik heb Swami Sivananda nooit gekend. Enkel van horen zeggen. En toch leek het alsof hij aanwezig was. De verbinding was heel sterk. Allemaal gelukkige mensen. Een weekend om inderdaad nooit te vergeten. Hartelijk dank voor de kansen die je geeft/aanbiedt om toegang te verkrijgen tot “zonder naam en zonder vorm” en ook van harte proficiat!
Hartelijk dank aan al diegenen jou omringen om Yoga Vedanta mogelijk te maken. Lut

Wat was het een memorabele retraite! Ik vond het een heel mooi programma. Vooral op de zondag werd ik een paar keer overmeesterd door hele mooie emoties, het ging me diep door hart en ziel. De rede van Suman vond ik ook prachtig. En ook het “lang-zal-ze-leven” voor Lakshmie. Iedereen hartelijk dank voor alle organisatie! En de week daarna voelde ik me gesterkt en vergezeld door een groter basisvertrouwen, zoals bedoeld is in de uitspraak “door de genade van God wordt mijn spreken vloeiend en vlot”. Ik had dinsdag een presentatie voor een grote groep en woensdag een sollicitatiegesprek, bij beide heb ik ‘de genade van God’ zoveel mogelijk de ruimte gegeven. Het ging me voor de wind. De baan heb ik gekregen, daar ben ik heel blij mee (het soort baan dat ik als klein meisje al wilde). Yoga brengt zo veel meer! Tot binnenkort, Tineke.

Eigenlijk had ik geen flauw idee wat een retraite in Drongen inhield. De 50jaarviering werd mijn eerste retraite. Het maakte een verpletterende indruk. De toewijding van de organisatie. De ogenschijnlijke eenvoud waarmee alles gebeurde. Het uitgebreide programma. En de verbondenheid met elkaar. Mensen die je nog nooit gezien hebt en waarbij het gelijk klikt. Niet één keer, maar telkens weer. Heel speciaal. Het bracht me enkele malen tot tranen geroerd. Soms van plezier, zoals bij de toneelvoorstelling; soms omdat iets me gewoon raakte en soms van opperste ontroering. Als ik tijdens de retraite een begrip heb ontdekt, dan is het wel devotie. Dat stroomde bij me binnen tijdens het kijken naar de film van Vimalananda. In mijn ogen een bijzonder man waarvan het zien alleen al me frontaal raakte. Het galmt allemaal nog na in me. En veel moet nog een plekje krijgen. Maar diepe genegenheid voor iedereen die aan deze retraite heeft meegeholpen. Het was meer dan bijzonder. Dank voor deze ervaring! Marc

De retraite was schitterend, uniek en fantastisch. Vrijdag vroegen de leerlingen in de Yogales me hoe de retraite verlopen was en ik heb uiteraard verteld hoe mooi de zaal versierd was, hoeveel deelnemers er wel niet waren, het toneelstukje dat innemend mooi was, het mooie programma enz. Maar ik realiseerde me ook dat ik niet écht kon vertellen hoe het was, de essentie van die drie dagen kon ik niet onder woorden brengen. Het was een prachtige ervaring om te delen met zoveel mensen, maar je moest erbij zijn om het te voelen. Mijn hart werd er helemaal zacht van en mijn ogen liepen bij momenten over (maar daarin was ik niet alleen heb ik gezien). De viering heeft nog een hele tijd nagezinderd. Nogmaals hartelijk dank dat u zich zo vele jaren heeft ingezet voor de Aashram en ook dank aan alle anderen die u al die tijd gesteund hebben. Het kan niet vaak genoeg herhaald worden. Karina

Onlangs waren mijn vriendin en ik -met vele anderen- bij de viering van 50 jaar Yoga Vedanta Aalst in de abdij van Drongen. Ik vond het zeer goed voorbereid, met een inspirerend en verrassend programma. Niet alleen Jan Luyken, maar ook de Vlaming Jan van Ruusbroec zou -vanuit zijn kloosterkapel- glimlachend toegekeken hebben om zoveel samengebalde vreugde en eensgezindheid onder de vleugels der abdij.

Meer dan een halve eeuw geleden spreidde een man zijn armen uit over de horizon van Aalst en liet en laat ons nog dagelijks -met de steun van toegewijden- genieten van een oprechte levensfilosofie. Herman Damen, Wehl (NL)