The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


BOODSCHAP VAN GOEROEDEV

Beminde zoekers, ik stuur jullie gedachtestromen van vrede uit de vredige atmosfeer van de heilige Himaalayas, de verblijfplaats van de rishis (zieners, wijzen). Het doel van het leven is het bereiken van de uiteindelijke zaligheid van moksha (verlossing). Verlossing kan worden bereikt door voortdurende meditatie. De Werkelijkheid of Brahman (het Absolute) kan worden verwerkelijkt door de mens. Velen bereikten de Zelfverwerkelijking. Velen genoten de nirvikalpa samaadhi. Shankara; Dattaatreya, Mansoer, Shams Tabriez, Jezus, Boeddha waren allen verlichte wijzen, die de rechtstreekse waarneming van de Waarheid hadden. De uiteindelijke Waarheid of Brahman kan door iedereen worden ervaren door geregelde meditatie met een zuiver hart. Abstracte redeneringen en boekenwijsheid is niet genoeg. Wat je nodig hebt, is de rechtstreekse ervaring. De rechtstreekse ervaring is de bron van hogere intuïtieve kennis of goddelijke wijsheid. Deze ervaring is bovenbewust of transcendent. Er is dan noch het spel van de zinnen noch van het intellect. Het is geen emotionele ervaring. De zinnen, de geest en het intellect zijn er in volmaakte rust. Ze functioneren niet in het minste. Deze ervaring is geen dagdromerij. Ze is geen fantasie. Ze is geen hypnotische trance. Ze is een vaststaande, levende Waarheid, even duidelijk als een vrucht op de palm van je hand. Het derde oog of het oog van de wijsheid wordt geopend in degene die ervaart. Deze buitengewone ervaring komt van kennis door het spirituele oog of het oog van de intuïtie. Dit oog van de wijsheid kan worden geopend wanneer de zinnen, de geest en het intellect ophouden te werken.

Samaadhi of de zalige goddelijke ervaring ontstaat wanneer het ego en de geest worden opgelost. Het is een staat die wordt bereikt door eigen inspanning. Hij is onbegrensd, zonder delen en oneindig, een ervaring van zijn en van zuiver bewustzijn. Wanneer deze ervaring er is verzwinden de geest, begeerten, handelingen en gevoelens van vreugde en pijn in het niets. Wie zijn geest beheerst, is waarlijk gelukkig en vrij. Lichamelijke vrijheid is in het geheel geen vrijheid. Als je gemakkelijk wordt meegesleept door opwellende emoties en impulsen, als je gemakkelijk wordt beïnvloed door stemmingen, hunker en passies, hoe kun je dan echt gelukkig zijn, O mijn beste kind? Je bent als een stuurloze boot. Je wordt van hier naar daar geworpen als een strohalm in de wijde lucht boven de oceaan. Je lacht gedurende vijf minuten en huilt gedurende vijf uur. Wat kunnen vrouw, zoon, vrienden, geld, faam en macht voor je doen als de impulsen van je eigen geest je in hun macht hebben? Hij is de echte held die zijn geest onder controle heeft. De echte overwinning is die op de geest. Dat is de echte vrijheid. Een rigoureus doorgevoerde discipline en zelfopgelegde beperkingen zullen uiteindelijk alle begeerten, gedachten, impulsen, verlangens en passies uitroeien. Slechts dan en dan alleen kun je je bevrijden van de heerschappij van de geest. Je mag niet inschikkelijk zijn met de geest. Hij is een achterbakse duivel. Leg hem aan banden met drastische middelen. Word een volmaakte Yogi. Geld kan je geen vrijheid geven. Vrijheid is geen goed dat je op de markt koopt. Het is een zeldzame verborgen schat, die wordt bewaakt door een vijfkoppige slang. Tot je deze slang doodt of temt, kun je niet bij de schat. Die schat is spirituele weelde. Dat is vrijheid, dat is zaligheid.

Er is in werkelijkheid geen plezier in voorwerpen. Aatman (het Zelf) geeft de geest een zet en brengt hem in beweging. Een vritti of een gedachtegolf ontstaat in de geest door de kracht van een vaasana of een latente subtiele begeerte. De geest raakt opgewonden en loopt achter dat bepaalde voorwerp aan. De opwinding verdwijnt niet voor de geest het begeerde voorwerp verwerft. Hij zal altijd rusteloos zijn. Hij zal plannen maken en allerlei methodes bedenken om het voorwerp te verwerven. Hij zal onophoudelijk aan dat voorwerp denken. Hij neemt de vorm van dat voorwerp aan. Zodra dat voorwerp wordt verworven en genoten, lost de vritti die de opwinding in de geest veroorzaakte op. Er vindt vritti-laya plaats. Wanneer dat gebeurt, vind je de vrede en de aananda (zaligheid) van je svaroepa of innerlijke Aatman (het wezenlijke Zelf). Onwetende mensen kennen het plezier dat ze ervaren toe aan uiterlijke voorwerpen. Dit is echter een ernstige blunder. Er is in het geheel geen geluk in de voorwerpen van de wereld. Het is louter onwetendheid dat te denken. Wanneer we voelen dat onze begeerten bevredigd zijn, stellen we vast dat het de geest is die naar het hart, naar het Aatman (het Zelf) toe beweegt. Ook in het genieten is er een beweging van de geest. Hij gaat naar binnen en gaat naar zijn oorspronkelijk tehuis, de plaats van zijn oorsprong, het Aatman, en geniet hij Aatmasoekha, de zaligheid van het Zelf. Waarom zoek je tevergeefs naar het geluk buiten jou, O wereldse dwazen, in geld, seks, titels, eer, naam en faam, die alle vals en even waardeloos als koeiendrek zijn? Je vindt daar geen geluk. Zoek het in je hart, in het Aatman of Zelf, de bron en de oorsprong van alle geluk. Het echte geluk is in jou. Het is in het Aatman. Het is subjectief. Het is in de sattvagoena en voorbij sattva. Het manifesteert zich als de geest geconcentreerd is. Wanneer de zintuigen teruggetrokken zijn van de zintuiglijke voorwerpen, wanneer de geest gericht is op één punt, als er vaasanaakshaya of vernietiging van de vaasanaas is, wanneer er manonaasha of uitschakeling van de geest is, wanneer je begeerteloos en gedachteloos wordt, begint het Aatman (Zelf) te dagen en spirituele zaligheid of aananda begint te vloeien. Wees stil. Ga binnen in de stilte. Stilte is Aatman (Zelf). Stilte is Brahman (het Absolute). Stilte is het centrum. Stilte is de hridaya goeha, de hartgrot.

Wanneer de geest van het ene voorwerp naar het andere gaat, wordt de staat in het interval waarin je gedachteloos wordt gedurende een korte tijd svaroepasthiti genoemd. Dat is Brahman. Wanneer de geest volledig wordt beheerst, stoppen de vrittis (gedachtegolven). Wanneer alle veranderingen stoppen, ga je de stilte binnen en dan alleen. Verwerkelijk dit, dit eigenste ogenblik. Voel de goddelijke glorie en de Braahmische luister nu door de ogen te sluiten, door de zintuigen naar binnen te trekken, door de geest stil te maken, door de gedachten tot stilte te brengen, door het intellect aan te scherpen, door de chitta (de denkstof) te zuiveren, door over OM te mediteren met bhaava of gevoel. Behoud de continuïteit van het Braahmische bewustzijn de gehele vierentwintig uur. Onderhoud een ononderbroken stroom van Aatmisch bewustzijn (Zelfbewustzijn). Dit is heel, heel belangrijk. Dit is een sine qua non. Dit is een groot desideratum. O Prema, er is een plaats waar je noch enig geluid hoort noch enige kleur ziet. Die plaats is param dhaama, de hoogste verblijfplaats of padam anaamaya, de pijnloze zetel. Het is het rijk van vrede en zaligheid. Er is hier geen lichaamsbewustzijn. Hier vindt de geest rust. Alle begeerten en verlangens smelten weg. De zintuigen blijven hier rustig. Het intellect stopt met werken. Er is hier tweedracht noch twist. Wil je deze stille verblijfplaats niet zoeken door stille meditatie? Een gedragen stilte heerst hier oppermachtig. De rishis (zieners of wijzen) van weleer bereikten deze plaats door de geest te versmelten met de stilte. Het Brahman schittert hier met zijn oorspronkelijke luister.

Zit gemakkelijk neer. Sluit je ogen. Kijk naar binnen. Trek de stralen van de geest terug. Mediteer over Aatman (het Zelf) of het Absolute. Psalmodieer OM. Zing OM. Voel OM. Herhaal OM in gedachten. De geest zal nu langzaam naar zijn centrum of bron toe bewegen. Je zult het lichaam en de wereld vergeten. De adem wordt heel langzaam. De adem zal in de neusgaten bewegen. Het hart zal overstromen van vreugde en zaligheid. Goddelijke nectar zal neer druppelen. Drink ervan naar hartelust en bereik onsterfelijkheid. Goddelijke vrede, eeuwige rust zal over je hoofd spoelen, golf na golf. Duik diep in de oceaan van de vrede. Zwem er vrij rond en verheug je. Wat een grootse, gelukkige staat! Welk een zalige vrijheid! Welke wonderbare volmaaktheid en onafhankelijkheid!

Beminde broeders, kinderen van de onsterfelijkheid, zet door, versaag niet. Kijk niet achterom. Vergeet het verleden. Vergeet het lichaam en de wereld. Maar vergeet het centrum niet. Vergeet de bron niet. Een glorierijke, schitterende toekomst wacht je. Zuiver. Dien. Heb lief. Geef. Leef in OM. Voel altijd en overal de innerlijke, aldoordringende aanwezigheid. Verwerkelijk het Zelf. Rust in de grootse oceaan van vrede, in de overweldigende zee van stilte. Drink de nectar van onsterfelijkheid. De innerlijke aanwezigheid weze je centrum, ideaal en doel. Mogen vreugde, zaligheid, onsterfelijkheid, glorie en luister altijd met jou zijn.

Als een bij merkt dat haar poten vastzitten in de honing, likt ze zorgvuldig haar poten schoon en vliegt dan vreugdevol weg. Bevrijd je zo van de geest die je bindt en de gehechtheid aan dit lichaam door vairaagya (onthechting) en meditatie. Vlieg vreugdevol weg uit deze kooi van vlees en beenderen naar de bron, Brahman of het Absolute.

Ontvouw de goddelijkheid die sluimert in je hart door concentratie en meditatie. Verlies je tijd niet. Verspil je leven niet. Mediteer, mediteer. Verlies zelfs niet één minuut. Meditatie zal alle lijden uit het leven verdrijven. Dat is de enige manier. Meditatie is de vijand van de geest. Ze brengt manonaasha of uitschakeling van de geest teweeg.

Wanneer je het spirituele hoogtepunt van gedachteloosheid bereikt, bereik je de verblijfplaats van onsterfelijkheid en eeuwige vrede en de hoogste zaligheid. O Raama, vang je thuisreis aan. Ga moedig voorwaarts op het spirituele pad. Wees niet bang van moeilijkheden. Wees vastberaden. Beklim piek na piek. Steek de diepe ravijnen van subtiele moha (begoocheling) en trots op je weg over. Neem een lange aanloop en steek de mystieke grens van Avyakta (het ongemanifesteerde) over. Hak de gedachten neer die telkens weer een guerrillaoorlog voeren. Ga nu het oneindige domein van oneindige zaligheid en de hoogste kennis binnen. Herwin je oude oorspronkelijke goddelijke glorie. Rust in je Satchidaananda svaroepa. Geen woorden meer. Genoeg van discussies en verhitte debatten. Trek je terug in de eenzaamheid van een kamer. Sluit je ogen. Heb een diepe, stille meditatie. Voel zijn aanwezigheid. Herhaal zijn Naam OM met gloed, vreugde en liefde. Vul je hart met prema (liefde). Vernietig de sankalpas, gedachten, grillen en begeerten wanneer ze verschijnen aan de oppervlakte van de geest. Trek de afdwalende geest terug en richt hem op de Heer. Nu nishta, diepe meditatie. Je nishta, meditatie, zal diep en intens worden. Open je ogen niet. Verstoor je zithouding niet. Duik diep in de innerlijke kwartieren van je hart. Duik in de schitterende innerlijke ziel. Drink de nectar van onsterfelijkheid. Geniet nu van de stilte. Ik laat jullie daar alleen. Zonen van de Nectar, verheug jullie. Vrede, vrede, vrede! Glorie, glorie, glorie!