The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


BOODSCHAP VAN SWAMI KRISHNANANDA

Op deze heilige, meest gezegende Shrie Goeroepoernimaa, op dit voorspoedige ogenblik in de vroege morgen, installeren we in ons hart de grote Shrie Nara-Naaraayana Bhagavaan, wiens genade de hele aarde doordringt, zoals draden een stuk stof doordringen, die volgens de traditie nog altijd verblijft in Badrikaashrama (in de Himaalayas) en die de incarnatie is van Shrieman Naaraayana zelf. Voor deze tweelingkracht buigen we diep neer. We buigen voor Bhagavaan Shrie Krishna Dvaipayana Vyaasa, naar wie deze dag ook wordt genoemd als Vyaasa Poernimaa. Hij is de grote Goeroe van alle Goeroes. Ononderbroken door het proces van de tijd zegent deze Goeroe de hele schepping. We groeten en buigen ook voor de eerbiedwaardige Shrie Swami Sivanandaji Mahaaraaj, die onze rechtstreekse Goeroe is, die niet alleen aanwezig is in deze aashram, maar ook in dit gehele land en in de gehele wereld.

De Goeroes vormen een broederschap. Al degenen die de hoogste ervaring hebben bereikt, worden de Goeroes van de mensheid genoemd. Zij vormen een kosmisch leiderschap. In dit domein van goddelijke verordening, zegening en mededogen dat betrekking heeft op de gehele mensheid, schitteren de Goeroes als heldere sterren aan het firmament van Bewustzijn. Het zijn geen menselijke wezens, al weten we dat ze op zeker ogenblik de menselijke vorm hebben aangenomen. Nu zijn ze lichaamloos en daardoor kunnen ze doeltreffender handelen. Door hun lichaamloosheid doordringen ze al het bestaande. Door hun subtiliteit kunnen ze zich op ieder ogenblik en op elke plaats manifesteren. In onze traditie geloven wij dat ze bij ons zijn zodra we aan hen denken, want verstoffelijken wat niet echt stoffelijk is, neemt geen tijd in beslag. Als onze gebeden op dit ogenblik recht uit ons hart komen, zal de zegen van deze Goeroes altijd op ons rusten. Ze doordringen ons. Ze staan niet ergens hoog boven ons hoofd om ons te zegenen. Als goddelijke wezens ons willen zegenen, staan ze niet naast ons met een stok zoals schaapherders, ze gaan in ons binnen en beschermen ons. Naast ons staan met een stok om ons te beschermen is één ding, maar in ons binnengaan en ons doordringen en dan over ons waken is iets helemaal anders. Dit is een mysterie in de werking van de goddelijke krachten. Ze werken innerlijk al kunnen ze ook uiterlijk werken. Uiterlijk kunnen ze ons ons dagelijks brood geven, innerlijk kunnen zij vrede van geest geven.

Het is over zulke krachten dat deze Goeroes beschikken; ze zegenen vanbinnen uit en vanbuiten uit, op elke manier en in elke vorm en helemaal. Maar we moeten de kunst leren van hen te aanroepen. Zonlicht geeft energie, maar als we in een ondergrondse grot zitten, bereikt de kracht van het zonlicht ons niet. We moeten ons openstellen voor de kracht van de zon om haar zegeningen te kunnen genieten. We gingen de grot binnen van het aan dit fysieke lichaam gebonden egoïstische bestaan en sloten ons volledig af van de zegeningen van deze meesters. De krachten van de natuur en de krachten van God worden buitengesloten door de bevestiging van het egoïsme, maar ze zijn mededogend genoeg om dat egoïsme te verheffen tot goddelijkheid en er een stralende vertegenwoordiger van Gods kracht van te maken.

Hoe Goeroedev Swami Sivananda's aanwezigheid wordt gevoeld en hoe hij overal werkt in deze aashram en in deze goddelijke organisatie door het hart en de geest van zijn discipelen en bewonderaars is iets wat iedereen welbekend is. Jullie zijn allen toegewijden van Shrie Goeroedev en jullie leven is nu veilig, zelfs te midden van ontelbare moeilijkheden overal ter wereld. Geloof je dat je een heel veilig en comfortabel leven leidt?
Als deze zegen je te beurt viel dan is het dankzij de zegen van deze meesters, die je zwakheden en ook je behoeften kennen. De dankbaarheid die we voor deze bescherming verschuldigd zijn is ons voortdurend gebed tot hen. Dit gebed moet uit ons opstijgen en niet alleen van onze lippen in de vorm van woorden en gezang. Gebeden moeten ontspringen aan ons gevoel. Wat je diep voelt, dat is ons gebed. We moeten beseffen welke gevoelens in ons werkzaam zijn. Het gevoel is de wortel van onze persoonlijkheid. Ons brein, ons begripsvermogen, onze rede en intellect zijn niet onze ware persoonlijkheid. De gevoelens vormen de echte persoon. Wat voel je op dit ogenblik? Dat is ons gebed. Zelfs als je geen woord zegt, worden deze gevoelens van gebed medegedeeld door de atmosfeer van spirituele krachten. We worden zozeer opgeslorpt door ons werk en gezin dat we niet stilstaan bij de werking van deze grote wezens. We zien zelfs niet dat God door onze ogen werkt. We kunnen niet horen, zien, proeven, voelen of iets ruiken tenzij een of andere godheid door deze zintuigen werkt. In die zin schijnen we zelfs helemaal niet te bestaan, maar zijn we een samenspel van godheden. Elke cel in ons lichaam is de verblijfplaats van een of andere god. Miljoenen goden werken door ons om vorm te geven aan onze persoonlijkheid. Indien één cel niet werkt, moeten we bij de dokter voor een behandeling. Eén cel is voldoende om je hele afweermechanisme uit te schakelen. Zo groot is de kracht van de in ons werkende goden. Er zijn goden in de hemel, zegt men, maar er zijn ook goden in ons. In ieder deeltje van ons organisme zijn deze goden actief, anders zouden we niet in leven zijn. Het gevoel in leven te zijn is te danken aan de aanwezigheid van deze krachten in ons. In zekere zin kunnen we beweren dat ieder individu een geleend bestaan heeft. Het wordt ons gegeven, maar het behoort ons niet toe. Dit is het geheim achter deze wonderbare krachten al zijn we niet in staat hen waar te nemen. Zoals onze ogen naar buiten gericht zijn, zo kunnen we ook niet zien wat er bijvoorbeeld in onze eigen maag gebeurt. Maar geloof is een wonder dat mirakels doet. Als je echt gelooft dat zulke krachten zelfs nu in jou actief zijn -ontembaar, onvermoeibaar, ons in leven houdend en onze adem gaande houdend- dan wordt deze genade vanzelf groter. We zullen in goede gezondheid en welzijn en ook wijs worden gehouden. Maar de moeilijkheid is dat het niet gemakkelijk is de zin van deze goden te voelen. Ik kan voelen dat ik hier ben, maar ik kan niet voelen dat jij in mij bent. Het vergt een speciale inspanning om dergelijke gevoelens werkzaam te laten worden. Kun je voelen dat ik in je hart ben? Het is niet mogelijk, omdat al onze zintuigen de hele tijd naar buiten zijn gericht. En dat verklaart ook waarom we de aanwezigheid niet kunnen voelen van deze goden die louter subjectief zijn. Goden zijn geen objecten, ze zijn louter subjectief, zoals ook wij geen objecten zijn, maar louter subjecten. Zo'n meesterlijke organisatie van zuivere subjecten beheersen deze kosmos en doen hem verschijnen als één enkele, geïntegreerde compactheid. Anders zou de wereld uiteenvallen en zouden er overal slechts stofdeeltjes overblijven en zouden wij geen plaats hebben om te zitten. De goden zijn ons zeer welgevallig. Mogen we dit dan ook in gedachten houden en een beroep doen op onze wilskracht om met deze gevoelens mee te werken en ze één te laten worden met ons begripsvermogen. Dit is ons gebed tot deze grote meesters die in feite niet verschillen van elkaar, zoals ook zonnestralen niet verschillen van elkaar. De wereld van de Goeroes is als één grote lichtbundel, hier op dit eigenste ogenblik in het diepste van ons hart, in ons gevoel, in ons gebed om altijd door hen te worden gezegend.