The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2012

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2012, Vol. 533
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

INTEGRALE YOGA (1)

Integraal
Integraal betekent: volledig. Het Sanskrit woord is: poerna. Integrale Yoga is in het Sanskrit Poerna Yoga. Goeroedev Swami Sivananda noemde het Divine Life of Goddelijk Leven.

Yoga
Het woord Yoga is afgeleid van de Sanskrit werkwoordswortel yoej, verenigen en betekent: vereniging.

Dit is niet zomaar een naam. Hij draagt het grote geheim van de Yogafilosofie en de Yogabeoefening in zich. De Bhagavad Gietaa (hoofdstuk XI) noemt het het koninklijk geheim (raajagoehya). Je moet je verenigen met jezelf.

Onwetendheid

Maayaa

Het pad

Drie hindernissen
Er moeten hoofdzakelijk drie hindernissen worden genomen. Het zijn de onzuiverheid van de geest, de rusteloosheid van de geest en de sluier van onwetendheid of de Zelfvervreemding (Sanskrit: mala, vikshepa en aavarana).

Het eerste middel

Het tweede middel

Het derde middel

EMOTIES

Een antwoord op volgende mail
In de Yoga Academie heb ik geen enkele leraar horen praten over gevoelens, emoties als een onderwerp waar aandacht werd aan besteed in de les. Behoren emoties en gevoelens tot de geest of zijn dit zaken van het hart? En de ziel waar hoort die ergens thuis. Je persoonlijkheid dat is toch je karakter, je kwaliteiten?

Hoe kijkt Yoga naar deze zaken?

Je bent een grote voorstander van Japa Yoga om de golven van de geest stil te leggen. Maar eerst zijn er de emoties en dan komen de gedachten. Hoe ga je om met deze soms heftige ervaringen, zoals angst, blijheid, verdriet, boosheid?

ANTWOORD
Kennis uit de eerste hand
In de Westerse psychologie zijn de woorden psychologie en emoties bijna synoniemen. Ook bestuderen Westerse psychologen andermans geest en dat zijn dan nog vaak zieke of getormenteerde geesten.

De Yogapsychologie heeft evenwel een totaal andere kijk op emoties. Yogis bestuderen hun eigen geest en zij mediteren bovendien. Hun kennis is verworven op een ervaringsgerichte wijze. Het is met andere woorden kennis uit de eerste hand.

Wat zijn emoties?

Waar werkt de geest?

Zes chakras of energiecentra

Deze chakras zijn de moelaadhaara chakra, ter hoogste van de anus, de svaadhishthaana chakra, twee vingerbreedten hoger, de manipoera chakra, ter hoogte van de navel, de anaahata chakra ter hoogte van het hart, de vishoeddha chakra, waar schedel en wervelkolom samenkomen, en de aagnyaa chakra onder de top van de schedel, ter hoogte van de plaats tussen de wenkbrauwen.

De top van de schedel of sahasraara is geen chakra. Sahasraara betekent duizend. Dit centrum is de oorsprong waarin de positieve en de negatieve polen zich aanvankelijk nog niet hadden gemanifesteerd.

Vertaling van de namen van de chakras

Schepping
In het begin van de schepping was er alleen de sahasraara. Dit is nu op de top van de schedel. Er was nog geen polariteit. Toen de schepping begon, manifesteerden zich in de sahasraara twee polen, een positieve en een negatieve pool. Positief of mannelijk betekent: die niets doet, maar die alles mogelijk maakt door zijn aanwezigheid. Negatief of vrouwelijk betekent: die actief is. De negatieve pool verwijderde zich van sahasraara.

De koendalinie shakti

Mantra Japa
Ik ben inderdaad een groot voorstander van Japa Yoga. In 1963 stuurde Goeroedev Swami Sivananda ons zijn boek Japa Yoga. Ik bestudeerde het zorgvuldig met een woordenboek bij de hand en met jeugdig enthousiasme begon ik ook te beoefenen wat hij voorschreef. Op mijn gevoel af koos ik een Mantra uit de lijst in het boek. We maakten zelf maalaas met glazen kraaltjes.

Bewust, onderbewust en onbewust

Ter wille van de meditatie
De Ultieme Werkelijkheid of God is vormloos en naamloos. Maar ter wille van de meditatie bekleedt men Hem met een naam en een vorm. Men noemt dit in het Sanskrit Deva. Deva betekent: wat schitterend is. De uitverkoren manier waarop men over God mediteert wordt de Ishtadevataa genoemd, de uitverkoren Godheid. De naam van die Devataa is de Mantra. In de traditie werden de Mantra en de Ishthadevataa gekozen door de goeroe of spirituele leraar, die daarbij rekening hield met de smaak, de aanleg, de voorkeur en de spirituele rijpheid van de discipel.

De klassieke definitie van een Mantra
Mananaat trayate iti Mantrah, dat wat beschermt door er voortdurend aan te denken is een Mantra. Zodra men een Mantra heeft geselecteerd of wanneer men in een Mantra werd ingewijd, moet men er zich ten allen prijze aan houden. Men moet een onwankelbaar geloof hebben in de woorden van de goeroe en in de Mantra. Twijfel is een grote hindernis. Een twijfelaar bereikt nooit zijn doel. Mantra Japa moet worden gedaan met geloof, oprechtheid en met een zuiver hart.

Met of zonder meditatie

Het voordeel van een goede zithouding

De Mantra kan in alle omstandigheden worden herhaald, lopend, liggend, werkend enz. Hij kan op ieder ogenblik aanwezig zijn op de achtergrond in je geest.

Het belang en de noodzaak van oefening

Likhit Japa of het schrijven van de Mantra
Het is ook een goede oefening voor de geest als je de Mantra schrijft. Schaf je een schrift aan alleen met dat doel. Zit volmaakt stil. Schrijf de Mantra met groot vertrouwen en geloof in zijn kracht. Breek de Mantra niet af, maar ga naar een andere regel. Herhaal de Mantra terwijl je hem schrijft of herhaal de Mantra voor elke lettergreep die je schrijft. Je kunt de Mantra ook schrijven in de vorm van mandalas, als je daarmee vertrouwd bent. Mandalas zijn spirituele meetkundige finguren.

De ziel

Narayana


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN
SWAMI SIVANANDA'S AASHRAM AAN DE GANGES

KIJKEN NAAR EEN PROBLEEM VAN UIT EEN ANDERE GEZICHTSHOEK


ZEVEN VERZEN UIT HOOFDSTUK VI
VAN DE BHAGAVAD GIETAA
MET COMMENTAAR VAN GNYAANADEV

Sant Gnyaanadev (1275-1296), een grote wijze uit de Maharaashtra, schreef op zijn veertiende zijn beroemde commentaar op de Gietaa

Shrie Bhagavaan zei:

1. Hij die de plicht vervult waartoe hij gehouden is, onafhankelijk van de vruchten van handeling, is een verzaker (sannyaasie) en een Yogi, niet hij die zonder vuur en zonder handeling is.

2. Weet dat wat aldus verzaking (sannyaasa) wordt genoemd Yoga is, O Paandava; niemand die aan gedachten (sankalpa) niet heeft verzaakt, wordt waarlijk een Yogi.

3. Voor de wijze die tot (de staat van) Yoga wil opklimmen, wordt handeling (karma) het middel (kaaranam) genoemd. Voor degene die in de staat van Yoga verblijft (Yogaroedha: degene die rijdt op Yoga) wordt inactie (shama) het middel genoemd.

4. Als de verzaker van alle gedachten (sarva sankalpa sannyaasie) waarlijk niet gehecht is aan zintuiglijke voorwerpen en handelingen, wordt hij een Yogaroedha genoemd.

5. Laat hem het zelf verheffen door het Zelf alleen en laat hem het zelf niet verlagen. Het Zelf alleen is waarlijk de vriend van het zelf, het Zelf alleen is de vijand van het zelf.

6. Het Zelf is de vriend van het zelf voor hem die het zelf overwonnen heeft, maar voor het onoverwonnen zelf staat het Zelf in de positie van een vijand.

7. Het opperste Zelf (paramaatmaa) van de zelfbeheerste en vredevolle is gelijk in koude en hitte, in vreugde en pijn en in eer en oneer.


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA


Het verhaal van twee vrekken
Een vrek, Raama, was brood aan het eten.
Hij raakte er voorzichtig de boter mee aan.
De andere vrek, Krishna, hing de boterpot aan een spijker.
Hij keek ernaar terwijl hij zijn brood opat.
Raama dacht dat Krishna slimmer was dan hij,
omdat diens boter niet verminderde.
Hij volgde het voorbeeld van Krishna.
Er kwamen nu twee apen.
Ze gristen de boter van Raama en Krishna weg.
Ze lieten ze zich goed smaken.
Dit is het lot van alle vrekken.
Hun zonen jagen het geld er snel door.
Gierigheid is een grote vloek.
Het lot van vrekken is waarlijk miserabel.
Ze genieten hier noch hierboven.
O vrekken, geef jullie geld uit aan liefdadigheid
en verwerf goede verdiensten.
Vrijgevigheid zuivert het hart
en doet het uitzetten
en leidt tot Godverwerkelijking.
Eet geen belegen voedsel
en draag geen lompen.
Eet goed. Kleed je goed.Verpletter dit ego
Een zekere leraar kwam bij mij.
Hij zei: "Meneer Prasad, districtrechter in Benares,
is de neef van de oom van mijn schoonvader.
Sri Biharilal, hoofdcommisaris in Meerut,
is de neef van de schoonzoon van mijn grootvader.
Krishnalal, minister van onderwijs,
is de zoon van de oudere broer van de neef van mijn vader."
"Achanakoe piechan mathanike oepaprantham."
Zo luidt een Tamil spreekwoord.
Op deze wereld doet de mens
zich graag voor als een groot man.
Hij brengt zichzelf in verband met grote functionarissen,
al zijn ze geen familie van hem.
Hij verlangt dat mensen hem belangrijk vinden
en hem gepast respect betonen.
Dit is de functie van het ego.
O mens, zulke belangrijke relaties zijn
zelfs geen centiem waard.
Op welke manier kunnen ze je helpen
de hoogste vrede en de Eeuwige te bereiken?
Sta op je eigen benen, laat je ingeboren deugden schitteren.
Leid het Goddelijk Leven.
De hele wereld zal je verheerlijken.