The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2016

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2016, Vol. 573
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Graag doen, het geheim van elke onderneming

Een woord vooraf
Zijn Song of Abhyaasa begint Goeroedev met een interessante en aantrekkelijke strofe. Abhyaasa betekent: oefening. Deze inleidende strofe beschrijft het geheim van het succes op de verscheidene Yogapaden, die het lied beschrijft: het achtvoudige Yogapad van Maharshi Patañjali, het pad van Bhakti Yoga, het pad van Vedanta (spreek uit: vedaanta) en ten slotte Gnyaana Yoga.

Het achtvoudige Yogapad wordt ook Raaja Yoga genoemd. Raaja betekent: koninklijk. Dit betekent dat het alle paden omvat en voor iedereen toegankelijk is. Bhakti Yoga is het gevoelsmatige pad of het pad van devotie. Vedanta wordt beschreven in twee strofen.

Ik zong dit lied ooit in Sivananda Aashram in Rishikesh tijdens de avondsatsang. Na afloop vroeg een jonge Swami me: “Heeft Goeroedev dit geschreven? Ik heb het nog nooit gehoord.” Toen ik bevestigend antwoordde, zei hij ontroerd: “Wonderful!” En dat is het ook. Goeroedev had de gave om met weinig woorden veel te zeggen op een beklijvende en opwekkende manier.

Naamakiertan
Het lied begint, zoals meerdere andere van zijn liederen, met Naamakiertan, het zingen van de Namen die de faam van de Ultieme Werkelijkheid onder woorden brengen met een mondvol Sanskrit en wat Hindi:

Moekoenda Maadhava Govinda bool
Keshava Maadhava Hari Hari bool
Naaraayana Naaraayana Naaraayana OM OM
Naaraayana Naaraayana Naaraayana OM OM
Hari Hari bool; de groep zingt: bool Hari bool
Vaahigoeroe bool; de groep zingt: Satnaam bool

Vertaling
Bool is Hindi en het betekent: herhaal; het is de gebiedende wijs van het werkwoord bolnaa, herhalen.
Vaahigoeroe: een naam van God in de religie van de sikhs, die betekent: wonderbare leraar;
Satnaam: ook dit behoort tot de religie van de sikhs; het betekent: de ware Naam; Satnaam gaat vooraf aan Eka Omkaar (de Ene Werkelijkheid wier Naam OM is)
Moekanda: de gever van moksha of verlossing;
Maadhava: de Heer (Dhava) van Maa (Lakshmie) of de Natuur; Hij is zoet als honing of madhoe;
Govinda: behoeder van de koeien en de Schriften;
Keshava: Hij heeft mooi, golvend haar;
Naaraayana: Hij heeft zijn verblijfplaats in ieder wezen; Hij slaapt op de wateren (naaras);
Hari: Hij verwijdert of doodt (de onwetendheid);
Vaahigoeroe en Satnaam: Goeroedev respecteerde alle religies, ook die van de sikhs. Sikhs zijn eigenlijk hindoes. Toen de moslims India onder de voet liepen, nam Goeroe Naanak uit ieder gezin de sterkste zoon en gaf hen een militaire training. Hij bood weerwerk aan de moslims, die tekeergingen op een wrede, niets ontziende manier. De sikhs legden de gelofte af dat ze hun haar en baard niet zouden scheren zolang de moslims in India waren. Dat is de reden waarom ze zich nog altijd niet scheren of bij de kapper gaan. Sikhs worden in de volksmond sardaar genoemd. Ik herinner me een sardaar, die in Rishikesh een restaurant uitbaatte. Hij serveerde heel lekker vegetarisch voedsel. Zijn cliënteel bestond vooral uit westerlingen. Op zijn menukaart stond: Food for freaks, hij bedoelde: voedsel voor mensen die niet gewend zijn aan sterk gekruid voedsel. Een van de nagerechten noemde hij truti fruti.

Goeroe Naanak werd geboren in 1469 en overleed in 1539. Ik geloof nooit dat het zijn bedoeling was een aparte religie te stichten. Tijdens een van Swami Chidananda’s bezoeken aan Aalst kwamen vier sikhs speciaal uit Londen om van hem Mantra-inwijding te krijgen.

In 1984 beval Indira Gandhi een aanval op de sikhtempel in Amritsar, waar rebellen zich hadden verschanst. Ze werd uit wraak door haar lijfwachten vermoord. Dat waren namelijk sikhs.

In 1987 vierden we Goeroedevs eeuwfeest. Op 8 september, Goeroedevs geboortedag, trokken enkele duizenden mensen in processie van Sivananda Aashram naar Rishikesh. Onderweg passeerden we de sikhtempel. De processie werd tegengehouden en we dachten dat er moeilijkheden waren. Maar het tegendeel was waar. De sikhs hadden een enorme watertank aan de straatkant gezet “om de bedevaarders te drinken te geven”. Het was die dag immers heel warm. Ze deden dit, zeiden ze, in nagedachtenis van Swami Sivananda’s “universele geest en ruimdenkendheid”.

De strofe die ik vernoemde in het begin van dit artikel, volgt op de Naamakiertan. Ze luidt als volgt:

Just as curd, papad, achar, chutney goad the tongue to eat more khicheri so also Japa, Kirtan, Satsang, Svadhya-ya develop Bhakti miraculously.

Ik geef in de vertaling en de verklaring van het Hindi en het Sanskrit de lange klinkers aan, zodat je de juiste uitspraak hebt.

Zoals yoghurt, paapad, achaar, chutney de tong ertoe aanzetten om meer khicherie te eten, zo ook ontwikkelen Japa, Kiertan, Satsang, Svaadhyaaya, Bhakti op een miraculeuze wijze.

Curd is yoghurt. Paapad zijn dunne, ronde, krokante, sterk gekruide pannenkoeken. Achaar zijn pickles. Chutney is een smaakmaker, die onmiddellijk na de bereiding wordt gegeten. Je kunt er geen voorraad van aanleggen. Khicherie, een bereiding van rijst met daal (linzen), is basisvoedsel. Om er meer van te kunnen eten en voor de variatie eet men er curd, paapad, achaar en chutbey bij.

Wat is Yoga?
Het antwoord dat me direct in gedachten komt, is: Yoga is een staat van genade.

De basis

Kiertan

Satsang

Svaadhyaaya

Een opfrisser

Het metrum

Dit is het verhaal
De struikrover Ratnakaar had zijn werkterrein op een bedevaartsroute. De bedevaarders moesten hem tol betalen. Op zekere dag probeerde hij de Saptarishis (zeven zieners of wijzen) te beroven, maar ze gaven hem zo’n intense preek dat hij tot inkeer kwam. Toen hij hen vroeg hoe hij het tij kon doen keren, antwoordden ze hem dat de soevereine methode herhaling van Raamnaam was, herhaling van de naam van Raama of God almachtig. Ze wijdden hem in en leerden hem hoe hij de Mantra moest herhalen. Ratnakaar was echter zo zondig van inborst dat hij de Naam niet correct kon uitspreken. Hij kreeg hem niet over zijn lippen. Hij herhaalde: Mara (duivel in het Sanskrit). Maar als men dat lang genoeg herhaalt, wordt het Raama.

Een shloka

Lettergrepen kunnen licht of zwaar zijn. Lettergrepen zijn zwaar als ze een lange klinker bevatten of als ze worden gevolgd door meer dan één medeklinker.

De eerste vier lettergrepen en de laatste lettergreep van elke versregel zijn vrij, dat wil zeggen dat ze zowel licht als zwaar kunnen zijn. In elke versregel is de vijfde lettergreep licht en de zesde lettergreep zwaar. In de eerste en de derde versregel is de zevende lettergreep zwaar en in de tweede en de vierde versregel is de zevende lettergreep licht.

Een shloka ziet er dus als volgt uit
vrij vrij vrij vrij licht zwaar zwaar vrij
vrij vrij vrij vrij licht zwaar licht vrij
vrij vrij vrij vrij licht zwaar zwaar vrij
vrij vrij vrij vrij licht zwaar licht vrij

Als de shloka niet aan deze voorwaarden voldoet, spreekt men over een corrupt vers. Ze komen voor, maar zijn zeldzaam.

De vervloeking luidde als volgt:

Maa nishaada pratishthaam tvam,

agamah shaashvatieh samaah,

Yat krauñchamithoenaadekam,

avadhieh kaamamohitam.

Vertaling
O jager, ge hebt een vogel in de paartijd gedood, lange tijd zult ge vergeefs zoeken naar rust.

Maa-ni-shaa-da- pra-tish-thaam-tvam,

a-ga-mah- shaash-va-tie- sa-maah,

Yat-krauñ-cha-mi-thoe-naa-de-kam,

a-va-dhieh-kaa-ma-mo-hi-tam

DE BAKERMAT

Over een ver verleden
India heeft een oeroude beschaving, die uitvoerig wordt beschreven in de hindoe mythologie als men die schriften zo kan noemen. Er is ten eerste het Mahaabhaarata. Deze titel betekent: het grote India. Er is het Raamaayana, het verhaal van Raama, het eerste dichtwerk. Het werd geschreven door Vaalmieki, de eerste dichter. Er zijn de Vedas. Er zijn ook de Poeraanas,. waarin onder andere vele koningen en wijzen ten tonele worden gevoerd. In die schriften die zelf eeuwenoud zijn, staat geschreven dat die wijzen en koningen onvoorstelbaar langgeleden leefden. Al die schriften over lang vervlogen tijden worden Itihaasa of geschiedenis genoemd. Itihaasa betekent: zo was het toentertijd.

De ware aard der dingen

Een statement

Hoe woorden tekortschieten

De spiegel
Maar als de spiegel je ooit droevig stemt,
weet dan dat hij je niet kent.
Kabier

Over onwetendheid en hebzucht

EEN KIERTAN

Dit is een eenvoudige en gemakkelijke kiertan die het bovenstaande goed illustreert:

Aanandoham aanandoham aanandambrahm aanandam.

Vertaling
Aanandah: zaligheid; aham: ik. Beide woorden staan in dezelfde naamval. Dit betekent dat ze aan elkaar gelijk zijn. Het kan dan ook worden vertaald als: ik ben zaligheid.

De stemloze uitgang van aanandah verandert in een stemhebbende o onder invloed van de stemhebbende a van aham. Deze regels van welluidendheid en uitspreekbaarheid worden sandhi (samenvoeging) genoemd. Dergelijke klankwisselingen komen ook in het Nederlands voor. Het verschil is dat ze worden uitgesproken, maar niet geschreven.

Aanandam brahm: ik ben absolute zaligheid.

Discipelschap

Als het leven en de persoonlijkheid van de discipel een manifestatie zijn van het onderricht van de Goeroe dan wordt discipelschap de gouden sleutel tot gelukzaligheid. Het licht van de Goeroe moet ieder ogenblik van zijn leven schitteren door de discipel. Dit is een eer. Dit is een voorrecht. Dit is een groot geluk. Het is ook een verantwoordelijkheid, het is een plicht, het is een waarheid die moet worden gekend en die altijd in gedachten moet worden gehouden. Ik moet zijn wat de Goeroe me leerde zijn. Ik moet zijn wat de Goeroe is. Dan waarlijk zal de discipel ieder ogenblik voorwaarts gaan, voordeel halen en vooruitgaan naar het grote doel.

Swami Chidananda

EVENWICHTSHOUDINGEN

Plaats in het oefenschema
Met evenwichtshoudingen wordt in Yoga bedoeld op één been staan. Ik beoefen deze zelf altijd in het begin van het oefenschema en ook in mijn Yogalessen geef ik ze in het begin, dat wil zeggen na de opwarming, dus na de Berghouding of Groet aan de Zon of beide en na de eventuele Kriyaas.

Concentratie

Een geheim

Een klein begin


Waarom zoveel foto’s

In heilige tempels laten de autoriteiten niet toe dat foto’s van de beelden worden gemaakt. In Badri en Kedar mag men geen camera meenemen in de tempel. Dit is vreemd. Sommige wijzen, belangrijke mensen uit India, hebben er bezwaar tegen dat ze worden gefotografeerd. Ze geloven dat hun spirituele kracht zal verminderen als ze worden gefotografeerd. Ik geloof daar in het geheel niet in.

Swami Sivananda


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA