The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Januari 2018

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Januari 2018, Vol. 593
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

IEDEREEN SCHRIJFT MEE

Wie is de lezer van het Yoga Magazine? Wie is de auteur van het Yoga Magazine?

Wie in de satsang en de meditatie zit, wordt geïnspireerd door Narayana, en op hun beurt inspireren zij/wij Narayana. Het Yoga Magazine geeft antwoord op de vragen van de vragenstellers. De zoekende Yogis zijn de vragenstellers. Het gesproken woord wordt een geschreven woord. Alles wat Narayana vertelt tijdens de satsang en de meditatie krijgt een tehuis in het Yoga Magazine. Zo kunnen we het maandblad ook zien als satsang op papier. Niet iedereen kan elke week naar de programma’s in Aalst komen. Voor hen is het Yoga Magazine eten en drinken.

Sharada


De essentie van de Vedas

De Vedas zijn de boeken van wijsheid waarop de hele hindoecultuur is gebaseerd en waarin ook Yoga zijn oorsprong vindt. Ze zijn onmogelijk te dateren. Ze bevatten een wijsheid die pas werd opgeschreven toen degenen die ze van leraar op discipel mondeling doorgaven, dreigden te verdwijnen. Zelfs de geschreven teksten zijn onmogelijk te dateren. De manuscripten die men heeft, zijn kopieën. Papier vergaat. Inkt vergaat. Dus moesten de geschreven teksten geregeld worden gekopieerd.

De moeilijkheid
Tussen het “Gij zijt Dat” van de Goeroe en de verwerkelijking ervan ligt het pad van Yoga uitgespreid. Yoga betekent vereniging. Het Latijnse woord religie betekent hereniging.

Yoga gedefinieerd in de Yoga Soetra
Yoga is het overstijgen van de geest. Maharshi Pataňjali definieert Yoga in de Yoga Soetra in drie Soetras of aforismen: “Yoga is het beheersen van de golven in de geest. Dan rust de Ziener in zichzelf. Anders vereenzelvigt hij zich met de golven in de geest.” Hoe dat moet worden bewerkstelligd, legt hij uit in de rest van de Yoga Soetra.

Yoga gedefinieerd in de Bhagavad Gietaa
II 48. Gelijkheid wordt Yoga genoemd.

II 50. Yoga is bedrevenheid in de handeling.

VI 23. Laat dat worden gekend als Yoga, het verbreken van de vereniging met pijn.

Faalangst
De mens is behept met een grote prestatiedrang. Prestatiedrang heeft een goede vriend, namelijk faalangst. Swami Chidananda begon zijn lezingen steevast met een Sanskritvers:

Naaham kartaa, Harih kartaa. Tvat poejaa karmachaa-khilam. Yadyat karma karomi tattat akhilam, Shabho, tavaaraadhanam.
Ik ben niet de doener, God is de doener. Alle werk is mijn offer aan Jou. Wat ik doe, dat alles is mijn aanbidding van Jou, O Heer.

Je geest zichtbaar gemaakt voor het oog
De geest is even stoffelijk als het lichaam. Een gedachte heeft een vorm, een gewicht, een kleur en een trillingstempo. Het verschil tussen het lichaam en de geest is het feit dat het lichaam grof is en de geest subtiel, zoals ijs en stoom. IJs is grof, stoom is subtiel en beide zijn water.

Waar werkt de geest?
De geest werkt niet alleen in het brein, zoals de wetenschap beweert. In het brein werkt hij in de vorm van het intellect.

Tijdens de droom trekt hij zich terug in de nek en tijdens de diepe droomloze slaap gaat hij naar de streek van het hart. Dit is de reden waarom je gaat knikkebollen als je zittend inslaapt. De geest trekt zich immers terug in lagergelegen centra.

In de diepe droomloze slaap trekt hij zich terug in de streek van het hart. Hier zit je ik-bengevoel. Om die reden wijs je naar je hart als je jezelf aanduidt. Naar je hoofd wijzen doe je alleen voor anderen om aan te geven dat ze niet goed snik zijn.

Drie zwakheden
De geest heeft drie grote zwakheden. Swami Sivananda beschrijft dit in zijn Song of Freedom. De eerste is zijn onzuiverheid. De geest is als een spiegel. Als een spiegel schoon is, heb je een heldere weerspiegeling. Als hij bedekt is met damp of vuil zie je er helemaal niets in. Zo ook met de geest: als hij zuiver is, heb je een helder zelfbewustzijn.

Drie oplossingen
Voor elke zwakheid is er een oplossing. Tegen de onzuiverheid van de geest schreven ze Karma Yoga voor, de Yoga van Handeling, die wordt beschreven in de Bhagavad Gietaa. Men doet zijn plicht, omdat ze moet worden gedaan, maar men doet ze niet voor de vruchten ervan. Over de vruchten van je handelingen moet je je geen zorgen maken. Die dragen zorg voor zichzelf en ze komen slechts als de tijd rijp is en geen ogenblik eerder.

In II 47 zegt Krishna:
Karmanyevaadhikaaraste maa phaleshoe kadaachana,
Maa karmaphalahetoerbhoer maa te sango’stvakarmani.

Je recht betreft het werk, maar nooit de vruchten ervan. Laat de vruchten van handeling op geen enkel ogenblik je motief zijn en wees evenmin aan niet-handelen gehecht.

Met dit vers begint zijn onderricht.

Wie geïnteresseerd is, kan terecht in mijn programma op vrijdag om 20 uur na de les van Harinath.


LEER ADEMEN (5)

Wisselend ademen

Belangrijk

Het inhouden van de adem

Bandhas

Jaalandhara Bandha

Moela Bandha

De hele oefening

Duur van het inhouden van de adem

De voordelen

Narayana


MAALIDAASA

Opgedragen aan al degenen die ik ooit Mantra-inwijding heb gegeven

De naam Maalidaasa betekent: de dienaar (daasa) van de gekroonde (maalin). Daarmee wordt natuurlijk Vishnoe (de Aloordringende; één van de namen van God in het Sanskrit) bedoeld. Maalidaasa was een koeherder die zijn koeien liet grazen op de oever van de rivier. Op zekere dag kwam daar een brahmaan, die nadat hij een bad had genomen in de rivier ging zitten op de oever voor zijn poejaa of eredienst. Als onderdeel daarvan deed hij ademoefeningen waarbij hij zijn neus sloot met zijn vingers. De jongen sloeg hem nieuwsgierig gade en vroeg hem toen hij op het punt stond te vertrekken wat hij had gedaan. De brahmaan die geen zin had in een gesprek zei: “Je bent nog veel te klein om dat te begrijpen.” “Zeg me dan tenminste waarom u uw neus sloot”, vroeg Maalidaasa. “Als men zijn neus sluit en de adem inhoudt, wordt de geest kalm en kan men God zien”, was het antwoord.


MEDITATIE OVER
MAHATMA GANDHI

Mahatma Gandhi werd vermoord op 1 januari 1948. Om hem te eren vertaalde ik volgende tekst uit Swami Sivananda’s boek Practice of Yoga


LEEF ZONDER SPIJT,
LEEF IN HET NU

Swami Chidananda

Vertaling: Sharada


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA

vervolg

Het is de plicht van de discipel de Vedas te reciteren; in het volgende stadium moet hij zijn taken uitvoeren. Wanneer hij zich terugtrekt in het woud kiest hij voor scheiding door eenheid; een sannyaasin moet zijn plannen verzaken. Als een man ingewijd is, ken dan zijn publiek geheim; hij is voorbij alle kasten, religie of familie. Wie een regel predikt en hem niet volgt, is een zondaar, zoals de Vedas zeggen. Toekaa zegt: Elke staat heeft zijn eigen regels; het is allemaal leeg gezwoeg dat eindigt in pijn.

wordt vervolgd


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

vervolg

vervolg

In deze tijd geven zoekers niet om hun eigen spirituele vooruitgang. Ze scheren hun hoofd, kleuren hun kleren, blijven een tijd in Rishikesh en doen zich dan voor als grote Yogis. Ze beginnen geld in te zamelen om een Aash-ram te beginnen om een gemakkelijk leven te kunnen leiden.

Er zijn genoeg Aashrams en Matts in India. Oprechte, onzelfzuchtige werkers zijn zeldzaam. Alvorens een Aashram te beginnen moet men een voorbeeldig leven hebben geleid. Hun aanwezigheid zelf moet vrede, kracht en zaligheid geven aan allen. Slechts zij kunnen met succes een Aashram besturen.”

Idealen mogen niet worden vergeten

HOOFDSTUK ZEVEN
LICHT OP HET PAD VAN VERZAKING

De glorie van verzaking

De jeugd is de beste periode voor verzaking

Er zijn geen starre voorwaarden aan verbonden
Ik verwelkom hartelijk alle soorten mensen. Oude mensen kunnen een bad nemen in de heilige Ganges en hun tijd spenderen aan gebed en Bhajan (gezang) en de voordelen van Satsanga genieten.

Zuiver je innerlijke aard

Houding tegenover vrouwen
Ik aanbid in stilte en buig voor alle vrouwen, die manifestaties zijn van de Goddelijke Moeder, Shakti of Kaalie.

wordt vervolgd


MEERMEDITATIE

Luc Bael