The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2011

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2011, Vol. 528
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

First deserve, then desire

Dit is het wat Goeroedev Swami Sivananda placht te zeggen: begeer niet iets dat je niet hebt verdiend. Alles kost zijn prijs. Zelfs de lucht is niet meer gratis. Het kost fortuinen om hem nog enigszins inadembaar te houden. Slechts één ding is gratis: de kaas in de muizenval, maar de muis kan het niet navertellen. In de Satsang reciteren wij:

Omkaaram(letter OM) bindoesamyoektam (die verbonden is met het punt)nityam (die eeuwig is), dhyaayanti Yoginah(waarover de Yogis mediteren) kaamadam mok-shadamchaiva (en die waarlijk geeft wat men begeert en ook de verlossing) Omkaaraaya Namo Namah (voor die letter OM zij telkens weer gebogen).

In het Sanskrit duidt men de letters aan met kaaram: Omkaaram, letter OM. Het woord staat in de accusatief of het lijdend voorwerp.Yoginah, de Yogis, is het onderwerp van de zin. Dhyaayanti,ze mediteren, is het werkwoord. Met andere woorden, Yogis mediteren over de letter OM.

Alle woorden in dezelfde uitgang als die van Omkaaram(bindoesamyoektam, nityam, kaamadam, mokshadam) hebben betrekking op de letter OM.

\

OM wordt voorgesteld als een drie met een staartje rechts, waarboven een half maantje is getekend. Boven dat halve maantje staat een punt. Dit isbindoe. Dit punt betekent dat de OM-klank genasaleerd wordt (uitgesproken door de neus). Het halve maantje (ardha chandra) betekent dat de klank half nasaal is. Bindoe staat dus voor de energie of shakti die van alles de basis is.

Shakti
Een van de vragen die Einstein en andere wetenschappers zich stelden had betrekking op de krachten waarmee we worden geconfronteerd, zoals de zwaartekracht, de elektromagnetische kracht enz. Ze probeerden aan te tonen dat al deze krachten manifestaties zijn van dezelfde kracht. De oude wijzen van India zijn daar altijd van overtuigd geweest. De Sanskrit naam voor energie is shakti. Alle shaktis zijn manifestaties van dezelfde energie. OM is de bron van alle energie (sarvashaktimaan).

In dekiertan zingen we soms:

OM Shakti OM Shakti OM Shakti OM
Brahmaa Shakti Vishnoe Shakti Shiva Shakti OM

OM Aadi Shakti Mahaa Shakti Paraa Shakti OM
Ichchhaa Shakti Kriyaa Shakti Gnyaana Shakti OM

Brahmaais de scheppingskracht. Vishnoe is de in stand houdende kracht. Shiva is de vernietigende kracht. Aadi Shakti: allereerste kracht. Mahaa Shakti: grote kracht. Paraa Shakti: grootste kracht, alles overstijgende kracht. Ichcchaa Shakti: kracht van de wil, Kriyaa Shakti: kracht van handeling, van activiteit. Gnyaana Shakti, kracht van kennis.

Namo Namah: telkens weer zij gebogen (voor de letter OM). Namahis afgeleid van de werkwoordswortel nam, buigen. Het woord wordt herhaald om aan te geven dat het buigen telkens weer gebeurt.Namo is niets anders dan Namah, maar de uitgang verandert onder invloed van de regels van sandhi of de regels van de welluidendheid.

Kaamadam

Saadhanaa
Yogis hebben een woord voor de oefening en voor de noodzakelijke voorbereiding. Dat woord is saadhanaa. Saadhanaa is afgeleid van de Sanskrit werkwoordswortel saadh, slagen. Het is verwant met saadhoe, heilig man, siddhis, bijzondere krachten. De wereld wordt Saadhanaa bhoemi genoemd. Dit betekent: de plaats waar saa-dhanaa kan worden gedaan of waar men met andere woorden de verlichting kan bereiken. De wereld wordt ook Karma bhoemi genoemd, plaats waar men karmauitwerkt en waar men karma vormt. Karma betekent: handeling en vrucht van handeling. De mens is totaal onvrij op het gebied van de vruchten van zijn handeling.

Milarepa


NIEUWE CURSUS YOGA ACADEMIE
YA2011

Tot einde juni 2011 lopen er twee cursussen Yoga Academie:
YA2007 en YA2009.
Uit deze namen kun je afleiden dat ze respectievelijk werden gestart in 2007 en 2009, telkens in september.

YA2009 begint in september 2011 aan zijn derde jaar.
YA2007 wordt besloten in juni 2011. De diploma's worden uitgereikt in de laatste Satsang van de Yoga Retraite in het najaar van 2011.
De cursus die in september 2011 van wal steekt zal YA2011 worden genoemd.

Al meer dan veertig jaar
De Yoga Academie kwam in gedachten en op papier tot stand in het najaar van 1969. De eigenlijke lessen begonnen in 1970. Dit betekent dat we kunnen bogen op heel wat ervaring. We waren ook op dit gebied pioniers in Vlaanderen.

Drie luiken
De cursus bestaat uit drie grote luiken: de Yogafilosofie, de Yogapsychologie en de Yogabeoefening.

De Yogafilosofie behandelt het waarom en het doel van Yoga.

De mens werd niet geschapen zoals hij nu is. Hij is ontstaan in een lange evolutie. De plant sluimert in wat men ten onrechte de dode materie noemt. Het dier sluimert in de plant. De mens sluimert in het dier. De wijze sluimert in de mens. Van dat laatste zijn we ons niet bewust. Hoe dat komt is het onderwerp van de Yogapsychologie, wat logisch is, want het is de geest die de werkelijkheid vertekent en die ons in verband met onszelf iets anders doet geloven.

Als de diagnose werd gesteld en als men de moeilijkheden kent, moet de uitweg aan bod komen. Dit is de theorie en de praktijk van de Yogabeoefening.

De Yogabeoefening
Veronderstel dat je een boek over de wijzen van India hebt gelezen en dat het je zo heeft geïnspireerd dat je, zoals zij, wil gaan mediteren. Vaak blijft het bij een vrome gedachte. Ik denk dan aan Toon Hermans. Hij zei: "Als ik wakker word, denk ik aan een koude douche en aan gymnastiek. Dan wacht ik enkele minuten tot die gedachte overgaat en dan neem ik mijn pillen." Maar veronderstel dat je toch doorzet, dat je een rustig plaatsje zoekt en gaat zitten op de voorgeschreven manier. Je zult in de kortste keren ontdekken dat er heel wat moeilijkheden op het pad liggen. Je familieleden komen bijvoorbeeld roepen of dat daar nog lang duurt. Of je wordt aan de telefoon geroepen.

Je denkt dan misschien dat het 's morgens, als iedereen nog in bed ligt, wél zal lukken. Je laat de wekker dan ook vroeger aflopen, maar als het zo ver is -en hij doet steevast zijn plicht- leg je hem stil en blijf je nog wat liggen slapen. Als je het toch opbrengt om op te staan, heeft je partner misschien andere plannen met jou. Dit is allemaal uit het leven gegrepen. Dit zijn dingen die ik van leerlingen hoor.

Zelfs als dit alles niet het geval is en als je daadwerkelijk kunt gaan zitten met de benen gekruist, dan begint na een tijd je hele lichaam pijn te doen. Je knieën spelen op, je rug protesteert, je schouders verkrampen enz. Je adem stokt. Het lawaai hindert je. Je geest slaat op hol. De geur van het eten dat wordt bereid of van de koffie die wordt gezet, dringt door reten en kieren in je neus. Je geeft er dan ook meestal al direct de brui aan. Ik herinner me dat levendig uit mijn eigen prille begin, al had ik het heel wat gemakkelijker: wij hadden geen tv, geen radio en geen telefoon, de pc bestond nog niet, mijn vrouw moest niet gaan werken en alles wat ik deed, vond ze best, als het maar goed voor me was. Het is in deze tijd wel even anders. Wij hadden twee slaapkamers: een voor onszelf en een voor onze twee dochters. In het allereerste begin oefende ik 's avonds voor het avondmaal, na een paar jaar begon ik 's morgens te oefenen achter ons bed. Mijn vrouw protesteerde niet, maar ik vond het toch erg dat ik haar wakker maakte. Met oude lakens bakende ik een ruimte af op zolder, hing er enkele inspirerende foto's op enz. Begon het nu niet kort nadien toch wel te vriezen dat het kraakte. Ik kwam stijf van de kou naar beneden. Mijn vrouw zei: "Ge zijt zot." Maar ik sloeg geen enkele morgen over. En ik voelde me prima. Toen ik dit vertelde in een Yoga-Academieles zei een van de leerlingen achteraf: "Ik zou ook liever oefenen 's morgens vroeg, maar mijn man heeft iets anders in gedachten."

Moeilijkheden zijn er om opgelost te worden
Voor al deze moeilijkheden en voor nog veel meer hinderpalen bestaan er specifieke Yogaoefeningen. Deze oefeningen leiden je van buiten naar binnen; ze gaan van grof naar subtiel. Ze vormen de verscheidene Yogatreden van het Yogapad, die in de Yoga Academie alle grondig worden bestudeerd en beoefend.

Geen enkel facet mag worden verwaarloosd
Het lichaam gehoorzaamt aan bepaalde wetmatigheden. Enige kennis ervan is dan ook belangrijk. Dus staan ook anatomie en fysiologie op het programma. In dat verband komt ook Aayoerveda aan bod. Dit is een oeroude gezondheidsleer. Aayoes betekent: leven; veda betekent: kennis. Aayoerveda is een typologie. Dit wil zeggen dat mensen, hun ziekten en hun voedsel worden opgedeeld in types. Het is niet de bedoeling artsen te vormen. Het is de bedoeling dat je leert hoe je best met je lichaam omgaat. Het is een interessante studie, die al veel mensen heeft geholpen.

Uiterst belangrijk is natuurlijk de praktijkles. De theorie is belangrijk, maar zonder oefening wordt er niets bereikt.

What 's in a name?
Het Sanskrit woord Yoga betekent: vereniging. Het is afgeleid van de werkwoordswortel yoej, verenigen. Alles wat onder die noemer kan worden gebracht is Yoga. Het woord vereniging duidt het einddoel aan, maar het bepaalt ook de methode. Het einddoel is ook de begingedachte. Om een oefening te begrijpen, moet je weten wat het doel ervan is. De Yogabeoefening heeft tot doel om de gedachte aan verlichting tot verwerkelijking te maken.

Bronnen van Yoga
We putten uit de verscheidene bronnen van Yoga. Dit zijn in de eerste plaats de epische literatuur van India. Uit die bron komt de Bhagavad Gietaa, kortweg ook gewoon Gietaagenoemd. Deze titel wordt veelal vertaald als het lied van de Heer. Het is het Yogaboek bij uitstek. In de titel van elk van de achttien hoofdstukken komt het woord Yoga voor. De Gietaa brengt de oeroude wijsheid op een voor iedereen bevattelijke manier. Die oeroude wijsheid wordt Vedische wijsheid of Vedantagenoemd, omdat de boeken waarin ze werd opgetekend Vedasworden genoemd. De filosofische sluitstukken van deze Vedasworden Oepanishads genoemd. De Oepanishads zijn niet gemakkelijk te lezen en te begrijpen. Alvorens de studie van deGietaa aan te vangen reciteert men een aantal verzen dieMeditatie over de Gietaa worden genoemd. Vers 4 zegt:

De Oepanishads zijn de koeien. De melker is de vreugde van de koeherders. Arjoena is het kalf. De mens van grote intelligentie is de genieter, de drinker. De melk is de grote nectar van de Gietaa.

Dit betekent dat de Gietaa de essentie van de Oepanishadsis. De Gietaa is een gesprek tussen Krishna en Arjoena. Krishna spreekt met de mond van de oeroude Vedische wijsheid. Arjoena is een mens in geestelijke nood, die in zijn neerslachtigheid en besluiteloosheid een toevlucht in Krishna zoekt. Zoals het kalf de melkproductie in de uier van de koe op gang brengt, zo brengt de devotie van Arjoena de woordenstroom van Krishna op gang. Krishna is de melker van de koe. Hij is ook de vreugde van de koeherders, de behoeders van de Schriften, want dat Hij kan melken is te danken aan het feit dat zij erover hebben gewaakt dat de koeien niet werden verslonden door roofdieren of niet werden gestolen door veedieven. Mensen die wijsheid zoeken zijn de drinkers van de melk van de Gietaa.

Een andere bron van Yoga is de klassieke Yogafilosofie of Yogadarshanavan de wijze Patanjali. Nog een andere bron zijn de Hatha-Yogaschriften. Een laatste bron is de ongeschreven traditie, die mondeling wordt overgeleverd.

De leerlingen leren ook hoe een Yogales wordt opgebouwd en hoe ze moet worden gegeven.

Routine
De lessen vinden om de veertien dagen plaats. De ene keer begint ze om 13u, de andere keer om 10u. Ze eindigen met de wekelijkse Satsang die duurt tot 18u15. Die tweewekelijkse routine wordt soms doorbroken door de Yoga Retraites en de Yogaweekends van de Yogafederatie of al eens een feestdag. Data en uren staan op blz. 3 van het maandblad.

Uit de oude doos
Volgende tekst vond ik toevallig in een uithoek van mijn pc, onder lang vergeten bestanden. Ik moet hem in de hippietijd, lang geleden dus, uit een of ander Amerikaans tijdschrift hebben vertaald.

Narayana


EEN MILJONAIR BEZOEKT
HET YOGAKAMP


KABIER

Hoe de dingen tot mij komen

Een licht in de duisternis

Een terechte vraag

Swami Ramananda

Hoe Swami Ramananda Kabier inwijdde

De shabdha

Spreek ik de waarheid, niemand maalt erom, lieg, de wereld gelooft het.
Dat bewijst dit laken: vijf takas waard; elf ontvangen
.

Hoe Kabier ging sterven in een vervloekte stad


OVER DE ISHTADEVA
OF DE ALLERHOOGSTE
Kabier

Waakzaam zit Hij in ieder mens
en richt diens daden.
Waar hij ook wenst te gaan,
Hij laat hem in zijn wijsheid.

God is de bron van het heelal.
Hij is de wortel van de schepping,
zoals het zaad van de boom het blad bevat
en ook de tak en de vrucht.

Zoals geur in het hart van de bloem
zo verblijft de Heer in jou.
Muskus zit in de navel van het muskushert.
Zoals het hert zoek jij Hem elders.

Verlos me van mijn onvolkomenheden,
O mijn goede Vader.
Als ik, uw zoon, verdorven ben
is schaamte dan niet uw deel?

De Heer verblijft in het hart van mensen
zoals de pupil in het oog.
Dwazen verwerven die wijsheid nooit,
ze zoeken Hem ver en nabij.

Zoals geur in het hart van de bloem,
zoals de weerspiegeling in een spiegel,
zo verblijft de Heer altijd
in het prieel van mijn geest.

Zegt Kabier, stil is de vienaa nu.
Haar snaren zijn gebroken en vergaan.
Wat kan de vienaa dan doen en hoe?
Die haar bespeelt, is niet langer onder de zon.

Wie hunkert naar de Heer in zijn hart
kan Hem daar zien.
Zoals in de spiegel kan Hij worden gezien,
maar niemand kan Hem grijpen.

De Heer heeft hoofd noch gezicht,
zelfs geen lichaam heeft Hij.
Subtieler dan bloemengeur
is zijn wezen dat is.

Het hele heelal is in Hem.
Toch is Hij onderscheiden en apart.
Zegt Kabier, hij vereert niemand dan Hem,
de hogere Kracht die is.

Door niemand gezien of gekend
is de rode kleurstof inmehadiebladeren.
Zo verblijft de Heer in ieder wezen,
maar uit ieders blik.

Kun je spelend en lachend de Heer verwerven
waarom zou je dan pijn hoeven te lijden?
Neen, hoop niet de Heer te winnen,
zo niet van begeerte, toorn en lust bevrijd.

God almachtig kan alles doen
wat geen mens ooit vermag.
Van bergen maakt Hij molshopen
en van molshopen bergen.

Met de wateren van de zeven zeeën als inkt,
met alle woudbomen als pen,
met het gehele aardeoppervlak als papier
kan Gods glorie niet worden beschreven.

De Heer verblijft in ieder wezen.
Niemand is van Hem beroofd.
Geloofd zij hij in wie
Hij zijn licht laat schijnen.


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA'S AASHRAM AAN DE GANGES


VOLHARDING EN VERLANGEN LEIDEN TOT SUCCES