The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2015

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2015, Vol. 568
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

MEDITATIE OVER LICHT
Marineer je geest in Zelfbewustzijn 
Tegenwoordig is men op tv overal aan het koken en de tv-koks pakken maar al te graag uit met woorden als cuisson, blancheren, roux maken, marineren enz. Vooral over dat marineren is heel wat te doen. Je moet het te bereiden voedsel in een vloeistof leggen waaraan veel smaakmakers zijn toegevoegd. En de ingrediënten waarover een gewoon mens vaak nog nooit heeft gehoord, vindt men na een tijd in de rekken van de grootwarenhuizen.

Mensen zouden beter hun geest marineren. Het is in deze tijd hoogdringend nodig. De ingrediënten die je ervoor nodig hebt, hoef je niet te kopen. Ze zijn zelfs niet te koop. Ze zijn helemaal gratis en de voorraad is onuitputtelijk. Meer zelfs, hoe meer je ervan gebruikt, hoe meer je ervan krijgt.

Het volgende Sanskrit vers beschrijft de meest uitstekende marinade, namelijk Jyotih of Licht, het licht van Zelfbewustzijn:

Antarjyotirbahirjyotih
pratyakjyotih paraatparah,
jyotirjyotih svayamjyotih
aatmajyotih shivo’smyaham.

Vertaling
Het licht vanbinnen, het licht vanbuiten, het aldoordringende licht, dat hoger is dan het hoogste, het licht van alle lichten, dat zelflichtend is, het licht dat het Zelf is, die Voorspoedige ben Ik.

Dit is vers 21 uit Shankara’s Krans van kennisgeheimen.

Ga naar onze website www.yoga-vedanta-aalst.be. Klik in de linker schuifbalk op “Parels”; klik op “Satsang”; klik op “Kennisgeheimen”. Je vindt er de Sanskrit tekst met Nederlandse vertaling.

Woord-voor-woordvertaling
Jyotih: licht
Antarjyotih: innerlijk licht, licht vanbinnen
Bahirjyotih: uiterlijk licht, licht vanbuiten
Pratyakjyotih: aldoordringend, absoluut licht
Paraatparah: het hoogste van het hoogste
Jyotirjyotih: licht van het licht
Svayamjyotih: zijn eigen licht, zelflichtend, licht in wezen
Aatmajyotih: licht van het Zelf 
Shivo’smyaham: woordsamenstelling van Shivah asmi aham: Shivah (de Voorspoedige) ben Ik

Opmerking over de uitspraak
De uitgang ih van Jyotih is stemloos (de stembanden trillen niet mee). De ba die volgt, is stemhebbend (de stembanden trillen wel mee) en verandert de stemloze ih in een stemhebbende r. Ook de beginletter j van Jyotih is stemhebbend: vandaar jyotirjyotih. Dezelfde regel speelt in antarjyotih en bahirjyotih.

KRISHNAJAYATI
Het leven wordt gemakkelijk een sleur en een slenter. De verveling en het routineuze bezig zijn doen dan ook geleidelijk aan hun intrede in ons dagelijks bestaan. Het reilen en zeilen van de mens, van organisaties en van verenigingen heeft dan ook af en toe een goede smeerbeurt nodig. Daar zijn vakantiedagen en feesten voor.

God, nog zoiets. Het is een erg beladen woord, dat velen niet meer in de mond durven te nemen behalve dan op een Godslasterlijke manier. Een atheïst hing in zijn kantoor volgende tekst aan de muur: “God is nowhere. God is nergens” Zijn vrouw moest hem dringend spreken. Ze had hun zoontje meegebracht. Het jongetje leerde kortgeleden lezen en schrijven. Hij las de tekst op de muur. Maar het nowhere (nergens) was nog een beetje te lang voor hem. Hij las: “God is now here.” Of: “God is nu hier.” God is voor de hindoe wijzen avaangmanasaagocharam of niet te meten met de geest en de spraak. De mond kan Hem niet vatten in woorden of formules. De geest kan Hem nooit begrijpen. Ik denk hierbij aan de heilige Augustinus, die op zekere dag aan het wandelen was op het strand. Hij was aan het nadenken over het mysterie dat God is. Hij zag een jongetje zitten dat met een mosselschelp water uit de zee in een putje in het zand aan het scheppen was. De heilige vroeg wat hij aan het doen was. Het jongetje antwoordde: “Ik wil de zee in dit putje scheppen.” De heilige zag plots in dat hij bezig was met dezelfde grote dwaasheid. God is ondenkbaar en onuitspreekbaar, maar Hij is zijn-baar, zeiden de oude wijzen, maar daarvoor moet de geest worden overstegen. De geest is een massa begeerten. De geest wordt overstegen als al die begeerten verdwijnen. Om die reden zei Jezus: “Zalig de armen van geest.” Een arme is iemand die niets heeft. Een arme van geest is iemand die van niets voelt: “Dit is van mij.”

De Krishnamantra
De Krishnamantra is OM Namo Bhagavate Vaasoedevaaya. Dit is de Dvaadashaaksharamantrah de Mantra met twaalf lettergrepen: OM-Na-mo-Bha-ga-va-te-Vaa-soe-de-vaa-ya.

Namo (Namah) betekent: gebogen zij. De stemloze uitgang ah van Namah verandert in een stemhebbende o onder invloed van de stemhebbende Bha van Bhagavate. Bhagavate is de datief van Bhagavat, de bezitter van alle bhagas of heerlijkheden en betekent: voor de bezitter van alle heerlijkheden.
Vaasoedevaaya: datief van Vaasoedeva. Dit betekent de zoon van Vasoedeva, de Deva of God van alle vasoes of windstreken. Deva betekent: wat schittert. Hij is aanwezig in alle windstreken. Daarom wordt Hij Vaasoedeva genoemd.

De Rishi of de ziener van de Mantra is Prajaapati. Pa-ram-aatmaa of het hoogste Zelf is de godheid van de Mantra. Gaayatrie is het metrum (zes lettergrepen in het vierde van het vers).


KRISHNAJANMAASHTAMIE

Swami Sivananda

OM Namo Bhagavate Vaasoedevaaya

Als je de gehele Shriemad Bhaagavatam niet kunt lezen tijdens deze dagen lees dan tenminste de volgende allerbelangrijkste verzen uit het boek. De eerste twee verzen en het laatste vers zijn respectievelijk het voorwoord en de narede:
Hoor van Mij de meest geheime kennis, gekoppeld aan de wezenlijke ervaring en haar samenstellende delen.
Moge je door Mijn Genade ontdekken wat de kennis is van Mezelf en welke Mijn vorm, eigenschappen en handelingen zijn.

1. Voor de schepping bestond Ik alleen. Er was niets, bestaan noch niet-bestaan. Ik ben dat wat overblijft op het einde.

2. Ken dat als Maayaa of Illusie wat zonder functie is, wat niet wordt gevonden in het Zelf en wat even onwerkelijk is als licht en duisternis.

3. Zoals de basiselementen worden samengevoegd met elkaar en ook van elkaar worden gescheiden, zo doordring Ik het hele heelal en zo ook scheid Ik Me ervan.

4. De zoeker moet door positief en negatief redeneren Dat kennen wat altijd en overal bestaat. Ervaar deze waarheid door de hoogste bewuste staat, zodat je zelfs door denkbeeldige voorwerpen niet wordt verstoord.

Er is een ander mooi vers in de Bhaagavatam om dagelijks te reciteren:
In de dagen van weleer doodde de Heer, die werd geboren uit Devakie en werd opgevoed in het huis van Yashodaa, de verdorven Poetanaa van illusoire vorm en hief de Govardhanaberg op, doodde Kamsa en de zonen van het Koeroegeslacht en beschermde de zonen van Koentie. Aldus wordt de essentie gereciteerd van de oude Bhaagavata Poeraana, die bestaat uit nectarachtige verhalen over de daden van Shrie Krishna.

Mogen de zegeningen van Shrie Krishna en Shrie Raa-dhaa met jullie allen zijn!

Een lezer stuurde me volgend artikel uit Placebo Nocebo nr. 17

Narayana

YOGA VOOR DE BEHANDELING VAN DIABETES


EEN BOEK DAT ERUIT SPRINGT

Een van onze leden, wiens vriendin betrokken is in de strijd tegen de doodstraf, gaf me een merkwaardig boek met de erg ongewone titel Texas Death Row Yogi (ISBN 978-1-300-83057-3). Het werd geschreven door een terdoodveroordeelde, die in de staatsgevangenis van Texas wacht op zijn terechtstelling. Zijn naam is Pete Russell.

“Hoe vindt men stilte in Death Row of in een druk gezin? Door naar binnen te gaan en meditatie te beoefenen, zul je een diepe stilte vinden die al het geluid trotseert dat je elke dag omringt. En die stilte zal bij je zijn als je uit je meditatie komt en zal je de hele dag vergezellen. Er is alom verwarring, maar er is vrede in jou en daar heb je op ieder ogenblik toegang toe.”

Nadat hij op zekere dag meer dan een uur OM Namah Shivaaya had herhaald, begon er iets vreemds te gebeuren. Hij beschrijft het als volgt:

“Mijn onderrug werd heel heet en de hitte verspreidde zich over mijn hele rug. Ik bleef de Mantra herhalen. Ik kon duidelijk zien dat de Koendalinie-energie opsteeg van het ondereind van de wervelkolom. Mijn ogen waren open, maar ik zag de binnenkant van mijn lichaam met mijn goddelijke ogen. De kleur van deze energie was roodachtig oranje. Ik bleef de Mantra herhalen terwijl deze mooie roodachtige energie opsteeg door mijn wervelkolom. Ik kon de klank van elke Chakra horen toen de energie erdoor ging en met die klank openden ze zich een na een.

In zijn nawoord schrijft hij: “Ik begon aan mijn tocht door te werken aan het helen van de innerlijke mens. Om dit te doen heb ik de hulp gevraagd van een echte spirituele Meester, die dit pad heeft gevolgd en de tocht voleind. Een dergelijke Meester is een zeldzame gift aan de wereld.


DE BAKERMAT VAN
DE BESCHAVING


Goeroe

De Yoga Retraite in het voorjaar stond voor mij vooral in het teken van het begrip Goeroe. In de eerste plaats door de lezing van Janaki naar aanleiding van de Goeroestotram.