The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Juni 2017

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Juni 2017, Vol. 588
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

GROET AAN DE ZON

Groet aan de Zon is een welbekende Yogaoefening, die je pas na een aantal lessen leert beoefenen, want ze is toch niet zó gemakkelijk. De Sanskritnaam is Soerya Namaskaara. Hindisprekers zeggen: Soerya Namaskaar. Ze spreken de uitgangs-a van het Sanskrit niet uit. De oe is onderstreept, omdat het om een lange klinker gaat. Velen gebruiken als transliteratie (omzetting van het Devanaagarie of het Sanskritalfabet in ons alfabet) u en ū. Maar dit gebruik leidt gemakkelijk tot een verkeerde uitspraak. Waarom zitten we toch altijd het Engels na te apen? De oe is veel meer in overeenstemming met het Nederlandse taaleigen.

Klinkers kunnen kort of lang zijn. De e en de o zijn altijd lang. De lengte van de klinkers respecteren, is heel belangrijk voor de goede uitspraak.

Soerya Namaskaara is een dynamische oefening. Het is een lichaamsoefening, een ademhalingsoefening en een meditatie. Ze bestaat uit twaalf houdingen, die in elkaar overvloeien op het ritme van de adem. Om volledig te zijn moet ze twaalfmaal worden herhaald. Twaalf is het aantal keren dat de maan vol is tijdens een jaar. Bij nieuwe maan staat de maan tussen de aarde en de zon. Ze toont ons dan alleen haar schaduwkant. Bij volle maan staat de aarde tussen de zon en de maan. Ze is dan helemaal verlicht en bijna volmaakt rond.

Namaskaara Moedraa
1. De Groet aan de Zon begint met een Moedraa, namelijk de Namaskaara Moedraa. Het Sanskritwoord Moedraa betekent: zegel. Het gebaar verzegelt de geest in een bepaalde staat.

Mitra:vriend. De Mantra OM Mitraaya Namah betekent letterlijk: gebogen zij voor de vriend.
Ravi: die verrukkelijk of ravissant is. Ravivaar is in het Hindi: zondag
Soerya: die verwerft of aandrijft
Bhaanoe: die lichtend of schitterend is
Khaga: die beweegt in de ruimte
Poeshan: die voedt
Hiranyagarbha: die kosmische intelligentie is en die alles bevat
Mariechi: die straalt met licht
Aaditya: die een gouden aanschijn heeft
Savitaa: die de steun is van de natuur
Arka: die bemind is en vereerd wordt
Bhaaskara: die licht maakt


DRIE BELANGRIJKE SATSANGS

Goeroepoernimaa

Krishnajayanti


HET ENERGIELICHAAM

vervolg

In het meinummer beschreef ik de zes Chakras of energiecentra. Ik beschreef ook de glorie van Sahasraara op de top van het hoofd, die de natuur overstijgt en die voorbij tijd en ruimte is. De energie stroomt door Naadies.

Naadies

De Soeshoemnaa Naadie

De Koendalinie Shakti

De voorzittende godheid
In de Sanskritliteratuur heeft men het over de voorzittende godheid (Adhidevataa). Ieder ding, ieder orgaan, ieder wezen wordt bestuurd door een bepaald bewustzijn, zoals ieder elektrisch apparaat werkt met dezelfde elektriciteit. Dat gedeelte van het bewustzijn wordt de voorzittende godheid genoemd van het desbetreffende orgaan, ding of wezen. Met andere woorden: alles is bezield.

De Koendalinie Shakti (vervolg)
De negatieve pool verwijderde zich nog verder. De Svaadhishthaana Chakra ontstond. Het element vuur verdichtte zich tot het element water. Het zintuig de smaak en het actieorgaan de voortplanting ontstonden.


OVER DE PARADOX
VAN ONZE TIJD


FEEDBACK VAN LEERLINGEN VAN DE YOGA ACADEMIE

Vervolg


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

vervolg

Vierde Stadium

Gemeenschappelijke saadhanaa

Gebeds- en studieklassen

Aandacht voor bezoekers

HOOFDSTUK VIJF
MIJN RELIGIE, HAAR TECHNIEK EN VERBREIDING

De divine life beweging

Ik werd ertoe aangezet The Divine Life Society te stichten toen ik de mogelijkheden en nuttige handen vond om het werk te doen. Ik droeg de Boodschap van de Heiligen en de Wijzen uit en leerde de wereld de weg naar Vrede en Zaligheid. Door de populariteit van de The Divine Life Society kwamen vele geleerde en vrome zielen uit verafgelegen landen om mij te zien, en met mij de liefde voor onzelfzuchtig dienen delend, deden ze waardevol werk voor de verspreiding van echte kennis, die als enige eeuwigdurende vrede en geluk kan geven. Vele buitenlandse afdelingen van The Divine Life Society drukken gedeelten van mijn geschriften en verspreiden ze gratis in hun respectieve streken.


DE BHAAGAVATA POERAANA

vervolg


HOOFDSTUK DERTIEN

Toespraak van Naarada