The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SONG OF MEDITATION

Truth is Brahman, Truth is your own Self,
Realise this Truth, be free, be free, be free.

De Waarheid is het Absolute, de Waarheid is je eigen Zelf,
Verwerkelijk deze Waarheid, wees vrij, wees vrij, wees vrij.

You must have a pure mind, if you want to realise,
Practise Karma Yoga, be pure, be pure, be pure.

Je moet een zuivere geest hebben om te verwerkelijken,
Beoefen Karma Yoga, wees zuiver, wees zuiver, wees zuiver.

You cannot enjoy peace of mind and cannot practise meditation
If you are passionate, kill this lust, kill this lust.

Je kunt geen vrede van geest genieten en geen meditatie beoefenen
Als je wellustig bent, dood deze lust, dood deze lust.

Be regular in your meditation and take saattvic food,
You will have peace of mind, this is the truth, this is the truth.

Wees regelmatig in je meditatie en neem een saattvische voeding,
Je zult vrede van geest hebben, dit is de waarheid, dit is de waarheid.

When you meditate on Hari, keep His picture in front of you,
Look at it with a steady gaze, you will develop concentration.

Wanneer je mediteert over Hari, zet zijn afbeelding vóór jou,
Kijk ernaar met een standvastige blik, je zult concentratie ontwikkelen.

If evil thoughts enter the mind, do not drive them forcibly,
Substitute divine thoughts, they will pass away, they will pass away.

Als kwade gedachten de geest binnendringen, verdrijf ze dan niet met geweld. Vervang ze door goddelijk gedachten, ze zullen verdwijnen, ze zullen verdwijnen.

Meditation leads to knowlegde, meditation kills pain,
Meditation brings peace, meditate meditate meditate.

Meditatie leidt tot kennis, meditatie doodt pijn,
Meditatie brengt vrede, mediteer, mediteer, mediteer.

Samaadhi is union with God, this follows meditation,
You will attain immortality, this is Moksha, this is Moksha.

Samaadhi is vereniging met God, dit volgt op meditatie,
Je zult onsterfelijkheid bereiken, dit is verlossing, dit is verlossing.