The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


PRAYER SONG

Rama Rama Rama Rama Rama
Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe
Shankar Shankar Shankar Shankar Shankar
Bhum Bhum Bhum Bhum Bhum Bhum Hara Hara
Hari OM Hari OM Hari OM Hari OM

Satsangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam
Nirmohatve nishchalatattvam nishchalatattve jivanmuktih.

Come, come, come, come, O Dear Lord!
Save us, save us from mrityu samsar.

Art Thou not ocean of mercy and love?
Hath Thou not saved Dhruva, Prahlad?
Art Thou not shining in the chamber of our hearts?
Art Thou not glittering in our sparkling eyes?
Art Thou not beaming in the glowing faces?
Art Thou not throbbing in the beats of our hearts?
Art Thou not flowing along the breath in the nose?
Art Thou not the Sakshi of our wandering minds?
Now, then, O Lord, fill my heart with prem, prem, prem.

Am I not singing Thy Name Ram Ram Ram?
Am I not chanting Thy Name OM OM OM?
Am I not working, breathing and living for Thee every second of my life?
Am I not feeling Thy presence everywhere?
In trees and flowers, stones and chairs,
In birds and dogs, in sun, moon and stars?
Now, then, O Lord, fill my heart with prem, prem, prem.

Vertaling en commentaar

Raama Raama Raama Raama Raama
Raadhe Raadhe Raadhe Raadhe Raadhe
Shankar Shankar Shankar Shankar Shankar
Bam Bam Bam Bam Bam Bam Hara Hara
Harih OM Harih OM Harih OM Harih OM

Ik heb bij de omzetting van het Sanskrit naar het Nederlands de lange klinkers weergegeven, zodat je de juiste uitspraak hebt. Spreek bij wijze van oefening eerst de lettergrepen afzonderlijk uit. A is in het Sanskrit één letter, aa is ook één letter. Het verschil zit in de lengte van de klinker: a is kort zoals in ram, aa is lang zoals in raam. Dh is ook één letter: na de d volgt een h. Ook sh is één letter: spreek uit sj, zoals in sjaal. De e en de o zijn altijd lang. Spreek de lettergrepen nu na elkaar uit zonder ergens een klemtoon te leggen. Door de lange klinkers begint de tekst te leven op een welluidende manier.

Raama is afgeleid van de werkwoordswortel ram (spreek uit: rang), verrukken. Het is de Werkelijkheid die zich uitdrukt in je hart in de vorm van verrukking.

Raadhe is de vocatief of aanspreekvorm van Raadhaa: O Raadhaa. Raadhaa betekent: de gelukkige, de succesvolle. Het is de naam van een gopie of herderin, de uitverkorene van Krishna en een verpersoonlijking van Lakshmie, godin van de voorspoed.

Shankar of Shankara betekent: maker van voorspoed.

Bhum, wat ik vroeger al eens schreef als boem, maar eigenlijk klinkt het als Bam, is een klanknabootsing. Het wordt vaak geschreven: bhum, maar het klinkt veeleer als bam. Het bootst het geluid van de damaroe na. De damaroe is een kleine trom in de vorm van een zandloper. Hij wordt in de verdunning vastgenomen. Aan weerszijden is er een trommelvel. Aan beide zijden is er een touwtje bevestigd, dat aan het uiteinde een verdikking heeft. Als de hand draaiend van links naar rechts wordt bewogen, slaan die verdikkingen tegen de trommelvellen en veroorzaken een opwindend, roffelend geluid. In het bekende beeld van de dansende Shiva, Shivanataraaj, de koning van de dans, speelt de damaroe een belangrijke rol. Shiva houdt hem in zijn bovenste rechterhand als symbool van de schepping. Hij begeleidt er zijn kosmische dans mee.

Toen Shiva Paarvatie huwde in de Himaalayas was er zoveel volk dat de aarde dreigde te kantelen. Shiva nam zijn trom en begon te spelen. Uit de ene zijde kwamen de spraakkunstregels van het Sanskrit, uit de andere zijde kwamen de spraakkunstregels van het Tamil. Hij gaf de Sanskrit regels aan Paanini en de Tamil regels aan de Vedische wijze Agastya, die hij naar het zuiden stuurde. Dit mythologische verhaal toont duidelijk aan dat de Arische invasietheorie, die door de Engelsen werd uitgedacht, een verzinsel is.

Hara en Hari betekenen hetzelfde. Hara is een naam van Shiva. Hari is een naam van Vishnoe. Beide namen betekenen: die wegneemt, die verwijdert (alles wat de verlichting in de weg staat).

Harih OM is een mantra. Swami Satchidananda zong die heel graag. Zijn Amerikaanse discipelen hadden moeite met de uitspraak. Ze zeiden in plaats van Harih OM: “Hurry home.” Swamiji zei lachend: “Dat is precies wat jullie moeten doen: hurry home: spoed jullie huiswaarts.” Dat is het waar het in Yoga echt om gaat: thuiskomen bij jezelf.

Satsangatve nissangatvam nissangatve nirmohatvam
Nirmohatve nishchalatattvam nishchalatattve jievanmoektih.

In het gezelschap van goede mensen ontstaat er onthechting. Door onthechting wordt men vrij van begoocheling. Door het verdwijnen van de begoocheling verdwijnt de rusteloosheid van de geest. Als de rusteloosheid van de geest verdwijnt, bereikt men in dit leven de verlossing.

Dit is een strofe uit het beroemde lied van Shankaraachaarya Bhaja Govindam. Satsang of satsanga betekent: omgang met wijzen of goede mensen. Satsangatve is een locatief en betekent dus: in de staat van satsanga. Nirmohatvam is de staat waarin er geen moha of begoocheling meer is. Nishchalatattvam betekent letterlijk: de bewegingloze staat, de staat waarin de rusteloosheid van de geest verdwijnt. Jievanmoekti: verlossing ( moekti) in dit leven zelf.

Shankara of Shankaraachaarya (Shankara, de leraar), vergezeld van zijn discipelen, zag in Vaaraanasie (Benares) in het vroege morgenuur op weg naar de Ganges een bejaarde geleerde die de spraakkunstregels van het Sanskrit aan het onderwijzen was. Uit mededogen bleef hij staan en zong Bhaja Govindam waarin hij de bejaarde leraar aanmaande zijn tijd niet langer te verdoen met spraakkunstregels, maar zijn geest naar God toe te keren. Het lied bestaat uit een refrein en een aantal strofen. Het refrein luidt als volgt;

Bhaja Govindam bhaja Govindam Govindam bhajamoe-dhamate.
Sampraapte sannihite kaale nahi nahi rakshati doe-kriñkarane.

Vereer de Heer, vereer de Heer, vereer de Heer, O dwaas!
Wanneer uw tijd komt, zullen de spraakkunstregels u niet beschermen (nahi nahi rakshati)
.

Govinda is een naam van Krishna. Hij betekent: behoeder van de koeien, de Vedas en de wijzen.

Kom, kom, kom, kom, O Lieve Heer!
Red ons, red ons uit mrityoe samsaara
.

Mrityoe betekent: de dood. Samsaara is het domein van zintuiglijkheid.

Ben Jij niet een oceaan van mededogen en liefde?
Heb Jij niet Dhroeva en Prahlaad gered?
Schijn Jij niet in de kamers van ons hart?
Schitter Jij niet in de helderheid van onze ogen?
Straal Jij niet in ons glunderend gezicht?
Klop Jij niet in onze hartslag?
Stroom Jij niet met de adem in onze neus?
Ben Jij niet de Getuige van onze warrelende gedachten?
Vul dan, O Heer, mijn hart met prem, prem, prem
.

Dhroeva was een achterkleinzoon van Brahmaa, de Schepper.

Prahlaad of Prahlaada was de zoon van een demon. Jaya en Vijaya waren twee poortwachter in Vaikoentha, het paradijs van Vishnoe. Ze behandelden op zekere dag bezoekers op een oneerbiedige wijze. Ze werden daarvoor gestraft. Het vonnis luidde dat ze gedurende honderd levens op aarde zouden moeten doorbrengen als toegewijden van Vishnoe. Honderd levens vonden ze heel lang, al was het als toegewijden van Vishnoe. Vishnoe liet zich vermurwen en beperkte hun aantal levens op aarde tot drie, maar dan als demonen. Prahlaada was de zoon van Hiranyakashipoe, een van deze demonen. Door zijn intense versterving verkreeg Hiranyakashipoe een gunst van Brahmaa, de Schepper: hij werd onsterfelijk, want hij kon niet worden gedood overdag en niet ’s nachts, niet binnenshuis en niet buitenshuis, niet door een mens en niet door een dier, niet in de lucht en niet op de aarde. Hiranyakashipoe veroorzaakte veel onheil op aarde.

Prahlaada, de zoon van Hiranyakashipoe, erfde van zijn vader de devotie voor Vishnoe, die sluimerde in de diepte van diens geest. Hij mediteerde over God Almachtig met grote toewijding. In zijn demonische vorm was zijn vader vervuld van een intense haat jegens Vishnoe. Hij verbood zijn zoon Vishnoe te vereren, maar dat was te vergeefs. Hij gaf zijn soldaten het bevel Prahlaada te doden. Ze slaagden evenmin al probeerden ze het met vergif, met vuur, met giftige slangen, met dolle olifanten enz. De demon werd ten val gebracht door Vishnoe in de vorm van de Narasimha Avataara, de neerdaling als man-leeuw, die te voorschijn kwam uit een pilaar en de demon doodde bij dageraad, dus niet ’s nachts en niet overdag, op de drempel, dus niet binnenshuis en niet buitenshuis en tussen hemel en aarde, dus niet op de grond en niet in de lucht. De Avataara was geen mens en geen dier. Hij was half leeuw, half mens. De Narasimha Avataara is een van de Dasha Avataaras of tien neerdalingen van Vishnoe.

Met een voorbeeld uit de Bijbel zou men deze zin uit het lied kunnen vertalen als: “Redde Gij niet Daniël uit de leeuwenkuil?”

Prem of prema betekent: liefde.

Zing ik Jouw Naam niet Raam Raam Raam?
Psalmodieer ik Jouw Naam niet, OM OM OM?
Werk, adem en leef ik niet voor Jou elke seconde van mijn leven?
Voel ik niet overal Jouw aanwezigheid?
In bomen en honden, in zon, maan en sterren?
Vul dan, O Heer, mijn hart met prem, prem, prem.

In het Hindi spreekt men, om geen afstand te scheppen, God aan met de meest gemeenzame vorm, dat wil zeggen zoals men kinderen en ondergeschikten aanspreekt.

Prayersong staat op onze CD3.PRAYER SONG